Zemplén, 1922. január-június (53. évfolyam, 1-77. szám)

1922-01-03 / 1. szám

í M B I 3 ROM ä^JV*V«CH ................-t háromszor Aliién, csütftrtökíSr. <*8 Rjaniliaion irs<eszí<Y.<£t{ »a kiadófiiv Sátoraljaújhely, Főtér 9. szóm. elefon: 42. szám. 1* 1 I I / átoraljaujheiy, i 922. Január 3. Dr. Kutkafalvy Miklós beszámolója. Hétfőn délutánra hivták meg az uj- ilyi választókat a színházba, hogy meg- ilgia ák dr. Kutkafalvy Miklóst, Uj- iy képviseltjét és hogy megtudják tőle, >gy tulajdonképpen hogyan és miként pvis-ílte kerületét az elmúlt két esztendő j itt amióta megválasztották, ügy látszik re nagyon sokan voltak kiváncsiak, inert színház zsúfolásig megtelt közönséggel, színpadon Kutkafalvy Miklós társasá­ban megjelent, mint már előre is sejt- " " ................. iütt „jokovan“ r az Sándor is éi aég >St polgár garjhifungnak. Dómján Elek n-u / ‘^Intelen megnyitó szava után Kiilk* íi'.Lry Miklós ítzdette meg beszámo- u.. Bot zu beszédébe?. foglalkozott sok m M m kérdéssel, kü'.önCf m ra integritás­ai: körülbelül olvan forr '*''" «»**—« it telomqnid, míut annak k -Imával, a küípo1' ti ftírlap. In 3 Ropbü Előfizetési diißlt I Egész évre . . 220 K. Félévre . . . . 110 K. Negyedévre . . 60 K. Egy hóra ... 20 K. Egyes szám ára 3 K. Hirdetések négyzetcentlméterenkint számíttatnak. Mio« mum P« iv, .11 ív . a mely a h-lyl v zC'írr.int 2 evtf *i 'kaVIvyt képvh énŐ nem Lehrt Ü •*' *n', » ctt: ♦* FŐSZERKESZTŐ : KROÓ JÓZSEF nőknek, de a viszonyok még súlyosabbak voltak, mint ma. Miért volt tagja a kor­mánynak ßkkor, amikor az orgoványi er­dőben haltak meg emberek, mikor a kecs­keméti, az izsáki esetek történtek? Miért nem hagyta ott azt a társaságot? Miért szavazta meg a botot, a derest, a numerus ciausust ? Vagy ba nem szavazta mag, mi­ért nem szavazott ellene? Miért járult hozzá, hegy itt született száz és ezer egye-, térni hallgató hontalanná legy n, kü'föidr kényszerüljön vándorolni. Miért nem em­lékezett meg sem itt, sem a parlamentben a zalaegerszegi táborról és arról 'az sze­gény ártatlan sátoraljaújhelyi nőről, akit "oTa*ureoíLiér" ß;%gy• - ’ pelláoiót Dró-dynak ? Miért »ürtét hogy emberek ártatlanul katedrájukat, kenyerü­ket veszíthessék ? Mert szereteti üépvlsoiCuk talán még na som akar a kormát- jak zeilemetkukldai? Miért, ó miórf r Ezekre ős *üL .u (Jen egyet..k-f v~. l v farai az ift fi Hí Öívenharmadik évf, 1. szám (6208.) A választójog kérdése. Bpest, jan. 3. — Ab indemnitási vita elintézése után aktuálissá válik a választó­jog kérdése. Már most nagyban vitatkoz- hoznak a képviseiők arról, lajstrootos le­gyen-e a szavazás, vagy sem, mennyiben szűkítsék a választójogot és kiterjedjen-e a nőkre? A kormányelnökhöz közelálló ténye­zőktől úgy tudjuk, hogy Bethlen bizonyos vagyoni ős értelmi cenzushoz akarja kötni a maga választójogát, ami azt jelenti, hogy a miniszterelnök tervezete sokkal közelebb áll Wökerhi választójogi törvényéhez, mint ■"* Tü-Í-Hisnrlnlrvélinw XT-» nXTCk t <5 f\ í | Szabó a r:isgazdnpárt ve .éré ezeket mon­dott: Hogy uj törvény milyen tear, nem tudora* de az ’jj ’ á^ztójogi reformban kéi sarkalatos pontnak bűnné k li lenül, a kör-őgenkónti óa a titkom (.zavttTá6vok, |Nörai korlátozásra .és sz3kitósrr< » » I- * , rt -ti -*4 *.-*«*>•*• < V í

Next

/
Thumbnails
Contents