Zemplén, 1910. július-december (41. évfolyam, 53-102. szám)

1910-07-02 / 53. szám

Julius 2. ZEMPLÉN 3. oldal. lőzésével — 166 korona temetkezési járulékot szavazott meg Gáthy Géza családja részére a közgyűlés. VÁRMEGYE és VÁROS. )( Tb. főügyészi kinevezés. Mecz- ner Gyula főispán Juhász Jenő sá­toraljaújhelyi ügyvédet tb. vármegyei főügyészszé s dr. Marton Sándor szin- nai szolgabirót tb. főszolgabíróvá ne­vezte ki. )( írnok áthelyezés. Zemplénvár- megye főispánja Schön Andor vár­megyei központi írnokot a mezőlaborci szolgabirói hivatalhoz, Wallach Mór mezőlaborci járási írnokot pedig ide az alispáni hivatalhoz helyezte át. )( Szabadságon. Bernáth Aladár vármegyei tb. főjegyző és dr. Kontz Endre főispáni titkár megkezdték nyári szabadságukat. Ugyancsak itt említjük meg, hogy a vármegye tör­vényhatósága Mester István árvsz. ülnöknek szeptember hó elsejéig ; Bencsik Béla szolgabirónak julius 24-ig; Hutter Kálmán irattárnoknak augusztus hó 20-ig; Görgey Géza vmegyei aljegyzőnek nyolc heti, Göld- ner Krisztina dijnoknak négy heti, Wellauer Károly Írnoknak hosszabb időre szabadságot engedélyezett. )( A vármegyei közgyűlésről. Zemplénvármegye törvényhatóságá­nak kedden lefolyt közgyűléséről adott tudósításunkat a következőkkel egé­szítjük ki: Tokaj város képviselő- testületének a vízvezeték fedezésére szükségelt 60,000 koronás kölcsön ügyében hozott határozatát jóváhagy­ták. Mohos pusztának Szerencs nagy­községhez leendő csatolását pártoló véleménynyel terjesztették fel a bel­ügyminiszterhez. Szinna községnek a betonjárda építése és a járdaépítés költségeinek mikénti fedezése tárgyá­ban hozott határozatait jóváhagyták s helyt adtak a szinnai iparosok azon kérvényének, hogy a hetivásárok lá­togatásáról szóló vármegyei szabály- rendeletnek Szinnára vonatkozó egyes pontjai a szinnai iparosok érdekében módosíttassanak. Sárospatak község laktanyát óhajt építtetni s azon ké­relemmel fordult a vármegye közön­ségéhez, hogy a felveendő kölcsön törlesztéséhez a vármegye mindaddig, mig a község a felveendő kölcsönt nem törleszti, 20,000 kor. évi segőly- lyel járuljon hozzá. A törvb. bizottság alap hiánya miatt a hozzájárulást megtagadta. A közgyűlés délután fél 7 órakor ért véget. ÚJHELYI ÉLET. Negyvenöt év nmltán. Negyvenöt esztendő — az apró iskoláspadoktól az öreg, őszbevegyült stációkig — maga az élet: a köny- nyelmü s gondtalan fiatalság után jön a munkás férfikor és mikor az élet az egykoron dús hajfürtöket meg- ritkitja és teleharmatozza finom fehér­ségekkel, aligha van férfiasabb öröm, mint visszaemlékezni a már rég — évtizedekkel előbb — elsuhant diák­időkre. A lobbanó és édes, mámoros fiatalság emlékei mindenkor visszajár­nak és mintha lefognák az ember szempilláit és valami csudálatos álom ereszkednék ránk : megelevenednek a régmúlt idők. Halk muzsikák züm­mögnek vissza az esztendők ködéből és megesik velünk a mesebeli varázs­lat: visszalopódzik — ha csak egy napra is — a régi fiatalság és csak egy nóta kell hozzá, hogy lángot vessenek a régi tüzek. És puha, érzelmes lira ömlik a toll alól, amikor ir arról a lelkes ün­nepségről, mely most esett meg Uj- hely falai között. A sátoraljaújhelyi — akkoron még négyosztályos — fő­gimnáziumnak azok a növendékei jöttek össze és töltöttek egymás közt egy napot, akik negyvenöt esztendő­vel ezelőtt végezték a negyedik gim náziumot. S annál megkapóbb volt az a találkézás, mert itt a 45 év dacára olyan friss erőben s egészségben lát­ták egymást viszont a volt diáktársak, mintha most is negyedik gimnazisták lettek volna. Tizenkilencen jöttek össze városunkban, ahonnan az élet útjaira széledtek el egykoron. Ujhely- ből a következők vettek részt a talál­kozón : Braun Ignác, Mauks Elemér, Pekáry Gyula, Podányi Pál, Reichard Lajos, dr. Szepesi Arnold, Székely Imre, dr. Schön Hugó. Más városok­ból : Damjanovich Tivadar kökény esdi gör. kath. lelkész, dr. Horváth Géza orvos, Horváth Hugó birtokos Cselej, Kováts István törvszéki elnök Nyír­egyháza, Kovarcz József gazdatiszt Felsőirreg (Tolna m.), Loyda József róm. kath. plébános, Lukács István igazgató-tanitó Királyhelmec, Mauks Élek ügyvéd Soroksár, Oreskó Mihály ny. tanító Olaszliszka, Petri János posta és távirda felügyelő Nagyvárad, dr. Schwarcz Ignác orvos Gálszécs. Vasárnap reggel az egybegyűltek fél 8 órakor dr. Schön Hugónál gyü­lekeztek, ki iskolatársait reggelire látta vendégekül. Innen a piaristák templomába mentek misét hallgatni s tisztelegtek a főgimnázium igazga­tójánál Nyilassy Károlynál, hol Dam­janovich Tivadar gör. kath. lelkész üdvözölte társai nevében is a rend­ház igazgatóját, ezután a beteg Pekáry Gyula osztálytársukat látogatták meg a találkozók. Délben Székely Imre látta szí­vesen ebédre az ünneplőket szőlőjé­ben, hol felesége Székely Imréné magyaros pompás ebéddel traktálta meg az öreg ifjakat. Az újhelyi osz­tálytársak ez alkalommal pincéjükből a legkitűnőbb hegyaljai asszu és szo­morodni borokkal vendégelték meg messzeföldről eljött társaikat, ami ki­tünően ízlett, s az öreg ifjakat vidám kedvre hangolta. Az ebéd során az első köszöntőt Székely Imre mon­dotta. Elérzékenyülten üdvözölte a diáktársakat és vissza-vissza idézgetve a régi remiszcenciákat, hogy feledjék őszfürteiket és ha külsőleg nem is, de kedélyben legyenek ismét gondtalan, sőt ha lehet csintalan diákok, most a 45 év után, araikor türelmetlenül vár­ják az újabb találkozó évfordulóját. Lelkes, kedves hangú beszédet mon­dott még Damjanovich Tivadar lel­kész, Kováts István törvszéki elnök, Loyda József róm. kath. lelkész s vidám .poharazás közben éltették egy­mást. — Dr. Horváth Géza tiszalöki orvos rögtönözött versekben köszön­tötte orvossá lett osztálytársait, de megkapta nyomban ugyancsak rög­tönözött versekben a választ dr. Sze­pesi Arnoldtól, aki e téren sem hagyott Ujhely jussából. A régi, kedves emlékeken elme­rengő társak ünneplése valóban a ritka szép baráti szeretetnek és együtt­érzésnek ünnepe volt s példát adott arra a mai nemzedéknek, hogy mi­ként lehet egy emberöltőn át meg­őrizni az igaz szívből fakadó barát­ságot. A találkozók lefényképesztet- ték magukat s elhatározták, hogy 5 év múlva 50 éves találkozóra ismét összejönnek. A vidám társaság a késő éjjeli órákig maradt együtt. S azzal a nemes cselekedettel zárult az ünnepély, hogy Loyda Jó­zsef rom. kath. plébános a 35 éves találkozón tett 600 koronás alapítvá­nyát 1000 koronára emelte fel. Elis­merés illeti az ősz lelkészt alma mű­teréhez való ragaszkodásának ily pél­dás megnyilatkozásáért. Menyasszonyi kelengyék beszerzésére ajánljuk Schön Sándor és Barna D. előnyösen ismert céget. hírek. Ns*r van. — Visszavonhatatlanul és egészen júliusi recipe sze­rint. Egymásután ütik fel a fejüket a hírek, melyek a nyári szabadsá­golásokról adnak számot és süni sorban csukódnak le az utcák során az ablakok, hirdetve, hogy itt a holt szezon és aki csak teheti, me­nekül a nyári melegek elől. A korzó előszedte a leglengébb és legszellő- sebb nyári toalettjét és olyan tarka színes mozgalmasságot produkál esténkint az utcákon, mi díszére válnék a legjava vidéki városoknak is. Hatalmas fényességek gyulád­nak ki a kávéházak előtt és a nyi­tott ablakokon át, amint felkapja az enyhe s kósza nyári szél a mu­zsikát, tele lesz a város vidáman pattogó, huncut melódiákkal. S néhány napon át most újabb színek vegyülnek majd az estéink­be. Negyedikén egy nívós s pom­pás erőkből összeállított kabarétár- sulat jön Ujhelybe — Szűcs La­cinak, ennek az izzig-vőrig művész­embernek a vezetésével — s a ki­csiny társulat sztárja: Baumann Károly, a fővárosi orfeum komikusa lesz. Pompás, ötletes humor, re­mek színpadi kvalitások és valami ellenállhatatlanul groteszk varázsa az előadásnak: mindezt Baumann hozza magával és olyan hahotákat produkáltat majd a közönséggel, mik — igy a vigságos nyári mu­latozások idején is — ritkán es­nek meg. — Sarlós. Holnap lesz Sarlós- Boldogasszony ünnepe. Közepén já­runk az aratásnál. Ahol oly Ítélet nem sújtotta a határt, mint junius 27-én a Hegyalja községeit: ott a mezők már a keresztek gazdag és sürü soraival pompáznak. A szerencsi járás nagyobb részében oly gazdag aratás van, hogy öröm nézni a ke­resztek óriási számát és a szemes élet termésgazdagságát. A kévék két­szerié súlyosabbak, mint a múlt éven, a szem gyönyörűen fejlett. Van is öröm ezen a vidéken. De van ehez hasonló igen jó termés vármegyénk több járásában is, csak az orkán ál­tal letarolt vidék nézi könyes szem­mel reményeinek szertefoszlását. — Halálozás. Egy reményteljes ifjú élet szűnt meg ismét. Kocsis József mádi rcm. kath. káplán, 27 éves korában, áldozópapságának alig 3-ik évében, elhunyt. A buzgó, példás életű fiatal pap temetése jun. 28-án volt Mádon, nagy részvét mellett. — Uj faiskola felügyelő. A sze­rencsi járás területére faiskolai fel­ügyelővé az alispán Havas Antal szerencsi állami tanítót nevezte ki. — Az állami polg. leányiskola évzáró ünnepe. A sátoraljaújhelyi ál­lami polgári leányiskola 1909—10. tanévi évzáró vizsgálatai jun. 15—24. napjain folytak le szép sikerrel s a szülők és gondnoksági tagok élénk érdeklődése mellett. Nagyon szép volt a rajz és kézimunka kiállítás, mely az intézet tanítási rendszerében ural­kodó gyakorlati irányról, a helyes realitásról tett tanúságot. Luxus mun­kát keveset láttunk ott. — Nagyon sikerült volt a tornavizsga is, melyen az énekekkel kisért müjátszások nyer­tek nagy tetszést. Jun. 27-én Te Deum után záróünnepély volt, jutalmak és bizonyítványok kiosztásával. Gyulai Károly igazgató tartalmas szép beszé­dére Jelenek Aranka IV. éves növen­dék mondott mélyen megható köszönő és búcsúbeszédet. A kitűnő vezetés alatt álló intézetről különben majd évkönyvének ismertetésekor szólunk részletesebben. — Egy fiatal színész halála. Egy rokonszenves modorú és talentumos fiatal színész hunyt el tragikus kö­rülmények között, huszonhat éves ko­rában Ungváron. A szerencsétlen fiatal ember Vári Jenő, aki egyike volt a Palágyi Lajos színtársulata legtehet­ségesebb és legintelligensebb tagjai­nak s évekkel ezelőtt Micsey F. György társulatával Ujhelyben is járt. — A nyári szünet tartamára Vári Jenő né­hány kollegájával egy daltársulathoz szegődött, mely több vidéki városban nagy elismerés mellett vendégszere­peit. Legutoljára Nagykaposon voltak és itt érte Várit a szerencsétlenség. Az ajakán pattanás támadt, melyet gombostűvel felszurt. A nyitott seb aztán úgy látszik, fertőzést kapott, mert nemsokára a vérmérgezés tünetei jelgntkeztek a szerencsétlen színészen. Arca pár óra lefolyása alatt földagadt, magas lázak lepték meg, mire kol egái beszállították az ung­vári közkórházba. Az orvosok azon­ban már nem tudtak segíteni rajta és Vári Jenő irtóztató kinok között meghalt. Temetése nagy részvét mel­lett ment végbe. — A Winkler-ügy. Tegnap kezdte meg a sátoraljaújhelyi kir. törvény­szék a Winkler Emil volt keleni kör­jegyző bűnügyének tárgyalását, ki tudvalevőleg temérdek embert meg­károsított a felvidéken. Az ügyészség 83 rendbeli sikkasztással vádolja az elvetemült embert, kivel együit a vádlottak padján ül neje is, a volt keleni postamesternő. — Tanítók gyűlése. A felsőzem­pléni egyházmegyei tanítóegyesület Gálszécsen folyó évi julius hó 7-én, délelőtt 9 (kilenc) órakor, a ref. tem­plomban évi rendes közgyűlést tart. A közgyűlés előtt reggel 8 órakor a választmány tart ülést a lelkészlakon. 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés az egyesület múlt évi működéséről. 3. a köri gyűlések jegyzőkönyveinek fel­olvasása s az azokban foglalt indít­ványok tárgyalása. 4. A válásztmány jegyzőkönyve kapcsán való előterjesz­tések tárgyalása. 5. Esetleges indít­ványok. — Zongora vizsga. Özv. Szent- györgyi Dezsőné zongoratanitónő jun. 29-én d. u. tartotta meg növendékei­nek zár vizsgáját az állami polg. leány­iskola tornacsarnokában. A vizsgán nagy és előkelő közönség vett részt, mely a növendékeknél tapasztalt eredmény felett hálás elismerését nyil­vánította a jeles tanítónőnek. Vizsga után úgy Szentgyörgyiné, mint más úrnők zongorán játszottak a fiatal­ságnak táncdarabokat, mely a ked­ves meglepetést azzal hálálta, hogy este 8 óráig vígan táncolt, az igaz­gató Gyulai Károly és Gróf Lajos kir. s. tanfelügyelő felügyelete alatt. A vendég közönséget hideg buffó várta a vizsga után. Szentgyörgyiné kiváló zenei tanerőnek bizonyult, szí­vesen ajánljuk őt a közönség párt­fogásába. — Orgona-szentelés. Örömteljes, szép vallásos ünnepség folyt le a le­gényei református egyházban e hó 26-án. Ekkor szenteltetett fel ugyanis az egyház uj orgonája, melyet Dókus Ernőné, szül. Ragályi Ilona úrnő még a múlt évi kálvinünnep alkalmából ajándékozott az egyháznak felejthe­tetlen unokanővére, néhai szentmik- lóssi Szentmiklóssy Auguszta emlé­kére. A kellemes hangú díszes or­gona felszentelési ünnepségére számo­sán jöttek el a szomszéd környék­ről nemcsak reformátusok, de más vallásunk is felekezeti különbség nél­kül. Megjelent a templomban ebből az alkalombbl az ünnepelt házaspár is, a kegyes jóltevők, akiknek neme­sen érző, vallásos leikéből bizonyára közösen pattant ki az orgona-adomá­nyozás gondolata. Az istentisztelet bevezető énekléssel kezdődött, mely­nek elhangzása után Sikolya Antal legenyei áll. tanító megszólaltatta az orgonát. Mindenkit meglepett kelle­RAKOVSZKY SÁNDOR ruhafestő és tisztitó Sátoraljaújhely/ Bercsényi-utcza 5. (Saját házában.) Díszes női ruhákat, blúzokat, ruha aljakat, férfi ruhákat legszebben tisztit és fest bár­mily színre, női ruhaszövetet guvliroz ----- jutányos áron. zzr

Next

/
Thumbnails
Contents