Zemplén, 1910. július-december (41. évfolyam, 53-102. szám)

1910-07-02 / 53. szám

2. oldal. ZEMPLÉN. Julius 2. kor a szörnyű pusztulást látta a ki­rály szőlőjében, igy kiáltott fel: — Ez a csapás szörnyen le fogja sújtani őfelségét, mert birtokai kö­zött a tokaji szőlőjét szerette legjob­ban. Nem is tudom, hogy fogják ér­tésére adni, hogy kedvelt italának termőhelye elpusztult. A király sző­lőjében sem lesz szüret az idén. A mi értesüléseink szerint nem ilyen nagy a király szőlőjében a kár, a várható termésnek csupán 50°/o-t tette tönkre a pokoli jégverés. Rossz idők járnak... A Hegyaljának azt a részét érte a hétfői vihar, mely leginkább bor­termeléssel foglalkozik s hires szőlője révén az egész lakosságnak a meg élhetését adta. A Hegyaljának ez a része az eperjes -tokaji hegycsoport keleti és déli oldalágainak nyúlvá­nyain halad, melyek nem alkotnak összefüggő hegyláncolatot, hanem völ­gyek, mélyedések által elválasztott mellókhegycsoportokból állanak. Az igazi Hegyalját a Bodrog jobbpartját szegélyező hegycsoportok következő kiemelkedései jelölik: Magashegy, Sátorhegy, Királyhegy, Hideghegy, Várhegy, Tolcsvai hegy, Cigány hegy, Hollóshegy, Krakkóhegy, Monoki hegy és a legdélibb ponton a különálló Tokaji hegy, mely a Hegyaljának déli lábánál, záróbástyaszerüleg emelkedik. Háromszázötven s ötszázötven méter körül váltakozik az egyes hegyek ma­gassága s geológiai szerkezetökre nézve jellegzetes kúpokat alkotnak, melyeknek némelyike egészen tipikus fejlődésünek látszik. Az egész Hegy- alja-hegycsoportozat geológiai képlete szürke és helyenként zöld trachit váltakozásával alakul, délen ellonben riolitképletek uralkodnak, melyek a trachitmagot egészen eltakarják. A legjobb szőlők mind rioliton állanak és a Hegyalját körülbelül nyolcvan kilométer hosszúságban és öt kilo­méter szélességben majdnem végig szőlők szegélyezik. És e szegély vo­nalában feküsznek: Sátoraljaújhely, Sárospatak, Bodrogolaszi, Tolcsva, Olaszliszka, Tárcái, Tokaj, Girincs, Monok, Tállya és a többiek. Ezideig a filloxera volt a Hegy­alja szőlőtermelőinek legnagyobb el­lensége s 1882-ben már olyan irtást végzett, hogy a korábbi százezer hektoliteres bortermés egyszerre 80 százalékkal megcsappant. Másodszor 1892-ben pusztított a filloxera, de közbe kisebb viharok és jégverések is segítettek az elemek rombolásának. Tavaly a peronospora és a liszthar­mat okozott milliós károkat és ezidén a jégverés — szörnyű erősséggel és hihetetlenül vehemensen — pusztított a Tokaj-Hegyalján. Hivatalos jelentés. A „Búd. Tud.“ értesülése szerint a hegyaljai jégverés-katasztrófa mé­retei nem olyan óriási nagyok, amint azt az első tudósításokból következ­tetni lehetett. Pontos adatok ugyan eddigelé még nem érkeztek a földmi- velésügyi minisztériumba, de annyit meg lehetett állapítani, hogy a kár inkább lokális jelentőségű, amely az egész szőlőtermelést nem tulnagy mértékben befolyásolhatja. A földmi- velésügyi minisztérium kiküldte Ko- ainszky szőlészeti főfelügyelőt, egy felügyelővel, akiknek a tarcali vin­cellériskola személyzete rendelkezé­sükre áll, hogy a szőlőket járják be és becsüljék fel a károkat. Azonkí­vül a hegyvidéki kirendeltség vezetője Munkácson a zemplénmegyei meg­bízottal és Győry gazdasági felügye­lővel szintén részletes jelentés beszer­zése céljából bejárja a vidéket. — A földmivelésügyi minisztérium néhány nap múlva pontos kimutatást fog a hegyaljai szőlőkben tett károkról köz- zétehetni. Mennyi a kár. A jégverés pusztítása Bodrogke- reszturtól felfelé fokozatosan növeke­dett s a vidéken az összes községek szőlőjét, az erdőbényei határ kivéte­lével csaknem teljesen elpusztította. A jégvihar legnagyobb erejét Sáros­patakon, Sátoraljaújhelyen és Kisto- ronyán fejtette ki, úgy, hogy itt szü­retről alig lehet beszélni. A tokaji hegyen aránylag kisebb a kár. Liszka, Tolcsva s Bodrogzsadány, Bodrogkisfalud, Szegilong, Vámosuj- falu, Bodrogolaszi, Bodroghalász, Uj- patak, Végardó községekben is 60—100 százalék kárt tett a szőlőben a jég­verés. Tárcái, Tokaj és Bodrogkeresztur községek szőlőiben csak 10—25 szá­zalék a kár. Erdőbénye,E.-horváti, Mád, Zombor, Szerencs, Tállya, Golop, Mo­nok, Legyesbénye, Bekecs, Ond, Rátka és Abaujszántó községek ha­tárában nem volt jégverés. Hozzávetőleges számítás szerint a tokaj-hegyaljai borvidék összes szőlőiből, melyeknek kiterjedése 8700 kát. hold, körülbelül 8200 kataszt. holdon csaknem egészen elpusztult az idei szőlőtermés, sőt az óriási jégve­rés ezen szőlőkben a szőlőtőkéket annyira megsértette, hogy az okozott kár a jövő évre is kihat. Körülbelül 3700 kát. hold. szőlőterületen egy negyedrészig terjedő kár van és csak 2900 kát. hold. szőlő maradt mentes a jégveréstől. A jégverés ereje oly nagy volt, hogy a borházaknak nyu- gatfelé eső zsindely tetőzetét annyira beverte, hogy azokat újra kell fedetni. M ezőgazdaságilag Sátoralj auj hely határábán búzában 55, rozsban 60, árpában 50% a kár. A pontos kár­becslés most folyik s csak annak végeztével adhatunk a pusztításról teljes képet. A munka jegyében. A városi képviselőtestület legutóbbi közgyűléséről. A csatornázás kérdése már esz­tendők óta napirenden van és ez a köz­egészségügyi és városfejlődési szem­pontból annyira jelentős kérdés csak csigalassúsággal érik odáig, hogy egy­szer már az alkotó munkára is sor kerülhetne. A tervek készen vannak, a költségvetés össze van állítva és apró különbözetektől eltekintve, fik- szirozva van a fedezet is, melylyel ennek a közel egy milliós alkotásnak az annuitásairól gondoskodnék a vá­ros. Erősen benne van a köztudatban is, hogy a csatornázás továbbra már halaszthatlan és a képviselőtestület mégis újabb és újabb momentumokat állít a dolgoknak rendben való és eredményt ígérő folyása elé. A lelke­sedésben nincs hiány, őszinte és igaz a munkakészség is, melylyel a kép­viselőtestület tető alá akarja juttatni a nagy kérdést: de fél — és konce- dáljuk, joggal fél — az újabb ter­hektől és nem akarja belehajszolni a várost olyan kockázatokba, melyeket ez az agyon sanyargatott, ezer meg­próbáltatáson keresztül ment polgár­ság bizony nehezen bírhatna csak meg. Es ezen a nyomon tovább, meg kell keresnie a képviselőtestületnek azokat a forrásokat, melyek erejével izmosodhatik csak a város. Dr. Orosz Dezső — a legutóbbi közgyűlésben — rámutatott két oly momentumra, me­lyek magukban hordják a gazdaság megerősödésnek előfeltételeit. Mindent el kell követnie a városnak arra néz­ve, hogy a Tőketerebesre tervezett uj cukorgyár Ujhelyben épüljön föl és útját kell akasztania annak, hogy a sárospataki járásbíróság felállításával, Ujhely gazdasági piacának javarészét elveszítse. És a képviselőtestület spon­tán elhatározással s őszinte és lelkes eltökéltséggel vállalja a munkát, ami ezen a mesgyén vár reá. A képviselőtestület csütörtök dél­utáni közgyűléséről a következőkben adunk tudósítást : Akik megjelentek. A dr. Reichard Salamon polgár- mester elnökletével csütörtök délután lefolyt rendes közgyűlésen a képvi­selőtestület tagjai közül jelenvoltak: Haas Fülöp, Jelenek Ádám, Képes Gyula, Halász József, Schwarczbarth Lipót, Waller Aladár, Landesmann Miksa, Keresztesi Lajos, Lipschitz Adolf, Friedmann Lajos, dr. Grósz Dezső, Kroó Gyula, dr. Róth József, Matolai Etele, Schiller Kálmán, Szed- lák János, Deutsch Adolf, Grünbautn Simon, Widder Gyula, Alexander Vil­mos, Schweiger Márk, Reichard Ar­min, dr. Chudovszky Mór, dr. Molnár János, Hericz Sándor, dr. Kellner Soma, Rose Salamon, Haas Adolf, dr. Nyoraárkay Ödön, Blumenfeld Jenő, dr. Lichtenstein Jenő, Marko- vics Miksa, Gócs János, Róth Mór, Réz Gyula, Róth Bernáth, Zinner Henrik, dr. Haas Bei tálán es Koval- csik János. A tanács tagjai közül résztvettek a közgyűlésen: Pataky Miklós főjegyző, Kérészy Gyula fő­mérnök, Szőílősy Sándor főszámvevő, Schmidt Lajos főkapitány, Kiss Ödön ügyész, dr. Kellner Győző h. gazda­sági tanácsos és Simsa Ödön köz- igazgatási gyakornok. Napirend előtt. Dr. Reichard Salamon polgár- mester —■ napirend előtt — jelentést tett arról a szörnyű katasztrófáról, mely a hétfői jégverés során, a vá­rost érte. Az adóügyosztály megtette már az intézkedéseket, hogy a feles­leges adófizetések alól ideiglenesen mentessék föl az erősen sújtott pol­gárság és javasolta a polgármester, hogy a képviselőtestület a vármegye törvényhatóságától és a kormánytól egy erőteljes segélyakció megindítá­sát kérje. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag a magáévá tette. Matolai Etele az irányban inter­pellálta a polgármestert, hogy mi akadályozza a napipiac áthelyezését és a Kossuth szobornak azon a he­lyen való felállítását ? A polgármester válaszában bejelentette, hogy miután az előzményeket híven és a maguk teljes egészében nem ismeri, a kórt felvilágosítást legközelebb fogja csak megadni. Halász József arra vonatko­zóan tette föl a kérdést, hogy miért nem kívánja a polgármester a csütörtöki ülés folyamán — jóllehet a tárgysorba föl lett véve — tárgyaltatni az 1910. évi költségvetést ? A költségvetés szövegét Deutsch Mór nyomdatulaj­donos — a nyomdászsztrájkot adva okul — nem készíttette még el és miután az 8 nappal a közgyűlés előtt a képviselőtestület tagjai közt nem volt széjjelosztható, a tárgyalásába ezúttal még nem bocsájtkozhatik a képviselőtestület: — volt a polgár- mesteri válasz, mit a közgyűlés tu­domásul is vett. Dr. Gr ősz Dezső — egyre job­ban sorvadó közgazdasági életünket adva okul — felkérte a polgármes­tert, hogy kezdjen akciót a Tőkete- rebesre tervezett uj cukorgyárnak Ujhelyben való felállítására és a sá­rospataki járásbíróság felállításának meggátlására. A polgármester respek­tálva azokat a mélyreható érdekeket, melyek az akciónak ilyen értelemben való megindítását követelik, bejelen­tette, hogy kedd délutánra e tárgyban rendkívüli közgyűlést fog összehívni. Á csatornázás kérdése. Hosszas és mélyreható vitával járt a csatornázás kérdése. A tervek és a költségvetés készen vannak és azok tanúsága szerint maximálisan 950 ezer koronába került majd a ka- nalizáció. Kérészy Gyula főmérnök ismertette az előzményeket és részle­tesen felsorolta azokat az időközben szükségessé vált módosításokat, me­lyek a költségelőirányzatot csak apaszthatják. A befektetendő s közel egy millió korona évi annuitásai az arányos talaj hozzájárulási dijakkal, a vízvezeték tiszta jövedelmével és a vizdijak 25%-nak arányában megál­lapított csatornázási dijakkal volná­nak fedezendők. Ha minden vonalon és a módosított részletekre vonatko­zóan is precíz költségvetést kíván a képviselőtestület, úgy kéri a főmér­nök, hogy az előmunkálatok elvégzé­sére — mintegy 3 hónapi időtartam­mal — egy napidijas mérnököt adjon mellé a közgyűlés. Halász Jósef, Jelenek Ádám és Schiller Kálmán felszólalásaikban hangsúlyozták, hogy az 1910. évi költségvetés ismerete nélkül nem sza­bad bele kezdeni egy olyan nagy és annyi kockázattal járó munkába, mint amilyen a vízvezeték. Nagy terhekről van szó és számot kell vetnünk azzal, hogy a város teherviselési képességét tovább fokozni nem lehet és nem szabad. Kívánatosnak tartják, hogy a képviselőtestület csak az 1910. évi költségvetés letárgyalása után fogjon hozzá a csatornázási szabályrendelet megalkotásához. Dr. Reichard Salamon polgár- mester és dr. Chudovszky Móric a dolgot a tárgyalásra teljesen előké- szitettnek tartják és meggyőződésük szerint, a város közegészségügyi ér­dekei megkövetelik, hogy az előmun­kálatok megkezdésére mielőbb sor kerüljön. Dr. Chudovszky szerint a tanács és a főmérnök alaposan meg­építették már a dolgot és ha a kép­viselőtestület némely tagjai még nin­csenek tisztában a fedezet kérdésé­vel, az csak annak tudható be, hogy nem nézték meg a közszemlére kitett költségvetési aktákat. A hosszadal­mas vita azzal végződött, hogy a képviselőtestület megszavazott 2500 koronát azoknak az előmunkálatok­nak a fedezésére, melyeken fordul, hogy a tanács mielőbb teljesen s az utolsó részletekig preciz költségvetést és terveket vihessen a közgyűlés elé. Végig a napirenden. Az 1909. évi gyámpénztári szám­adást és mérleget a képviselőtestület jóváhagyólag tudomásul vette és el­rendelte azoknak a vármegyei tör­vényhatósághoz felülvizsgálat céljából leendő felterjesztését. A mérleg sze­rint a gyámpénztárnak 1909-ben a követelése 377,686, a tartozása 396,073 s a leltári tartalékalapja 18,392 kor. volt. — Ándorkó János igtatónak julius 1-től kezdődően 3 heti szabad­ságot adott a képviselőtestület. — Kérészy Gyula főmérnöknek a vizmü 1910. május havi állapotáról szóló jelentését tudomásul vétetett, annak hangsúlyozásával, hogy az immár tűrhetetlenül nagyfokú vízpazarlást a hatóságoknak akármily utón is, de meg kell akadályozniok. Tudomásul vette továbbá a képviselőtestület a legutolsó házi és gyámpénztári vizs­gálatról szóló jelentéseket. Megbízta a közgyűlés a tanácsot, hogy a Dobsináról szállított 5 vaggon jeget — miután erősen olvadott — adja el 750 koronáért az ajánlattévő Lipschitz Adolfnak. Ennek a pont­nak kapcsán dr. Grósz Dezső kér­dezte az elnöklő polgármestert, hogy igaz-e egyik helybeli újságnak az a hire, hogy a tanács jogerős határo­zattal már el is adta a jeget. A pol­gármester válaszában kijelentette,hogy a szóbanforgó hir nem felel meg a valóságnak. A képviselőtestület tudo­másul vette, hogy a közigazgatási bizottság Kottán György és Guttman Ármin választott képviselőtestületi ta­gok mandátumait megsemmisítette és helyükre dr. Nagy Arthur, Radó Ödön és az elhunyt Gáthy Géza helyére Tóbiás Gyula hivattak be. Végül — minden további igényjogosultság mel­Minden valódi doboz 25 darabot tartalmaz Szereti egészségét? Minden valódi doboz 25 darabot tartalmaz Minden tablettán rajta van e két szó Minden tablettán rajta van e két szó Ki ne tudná, hogy utólérhetetlenül legjobb hashajtó a fPÍÍRfiOflif fWFRÍ világhírű PURGO-BAYER Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak. Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

Next

/
Thumbnails
Contents