Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-01-05 / 2. szám

/ is, nehéz ekre kell nelr is készen ál t sokféle magán­éi'dek at . gy Táros életecea érvényestiuu, au&.u3ie presaziu, juipa- citáiás, könyörgés, apelláció tör ott az integritás ellen; egész, tökéletes ember, mély böicseségü, igazi férfiú legyen, aki mindezekkel megküzdeni képes A: five exponált, előkelő állás nagy tettvágygyal, példás mun­kabírással, alkot'.- és szervező képes­séggel megáldott embert igényel. Olyat, aki a sablonos munka elvég­zésén kívül alkotni is képes, egy vá­ré.- fejlesztésében ambícióval jár elől, hogy a vezetés alatt álló város el ne maradjon az élet nagy versenyé­ben, de lépést tarthasson az más vá­rosokkal a fokozatos fejlődés utján, amely egyedül vezetheti a polgársá­got megelégedéshez és boldoguláshoz. T í . Reichard Salamont kiváló jogi tudása, mély belátása, higgadt gondolkodása mehóvá tették a kép- viői 'oiestiilei i *i őségé előtt e város pvlg-irmebteri áll sára. Hogy munka- irasv. alkotó és szervező képessége rrlyeü .lesz : azt na még nem tud­ójuk, a jövő fogja megmutalni, v J&7 előbb 1 litett fényes tulaj­donságaihoz soí iozni fognak-e az iitób* iák is, amelyek desideriumok, raljaujhely város polgármes- .ek személyétől el nem választ- • ;k, i inát ?u,k esetén az előb- uek is értéktele; íkké válnának. — jO: . Reichard Salamon, midőn a kép­viselőtestület nn 'tisztelő bizalmából illést elfogadta, midőn hivatali esküjét a vármegye első tisztviselő­2. oldal ZEMPLÍÜN. j muár B. f r\ 4 ntin u:-«—a. rrnt gjuk látni: kitartó munm nemes törekvéseiben hü támogatói leszünk, iparkudásái méltányolni, azo­i\Ci O OXV/OUgllUUl Iiuujiuuovgjauauuiv x O merjük. Ha azonban a mai visszo- nyok javítását, az előre haladás, fo­kozatos fejlődés iránti és minden magán vagy klikk érdektől távol­álló, egyedül a város közérdekeit célzó törekvéseket, tetterőt, alkotó, szervező képességet nem tapasztal­nánk : akkor dr. Reichard Salamon mindenkor hallani fogja e hasábok­ról az igazságos, elfogulatlan kritika szavait. * A polgármester eskütételére ki­tűzött rendkívüli közgyűlésről részle­tesen a következőkben számolunk be: Á közgyűlésen a képviselőtes­tületnek hivatalból tagjain, az illetékes tisztviselőkön kívül jelenvoltak : Bet­telheim Sándor, Blumenfeld Jenő, dr. Gombos Gáspár, Fuchs Jenő, Grün- baum Simon, Klein Andor, Lipschütz Adolf, Szőlősi Arthur, Schwarcz Ignác, Alexander Vilmos, Blumenfeld Adolf, Blumenfeld Sámuel, dr. Erényi Manó, Fleiszner Frigyes, Grünberger Ábra­hám, dr. Grosz Dezső, Halász József, dr. Klein Károly, Kroó József, dr. Roboz Bernát, Reichard Ármin, d\ Roth József, Waller Aladár, Alexan­der Manó, Barna Dezső, Deutsch Adolf, dr. Friedmann Ármin, Né­methi Bertalan, Haas Fülöp, Haas Mór, Keresztesi Lajos, dr. Kellner Soma, Gecsei Jenő, dr. Lichtenstein Jenő, Lővy Adolf, Lefkovits Jakab, Markovics Miksa, Neumann Jenő, Roth Bernáth, dr. Rosenthal Sándor, Roth József, Rose József, Reichard Gyula, Reichard Lajos, Schweiger Ignác, dr. Székely Albert, Ármágyi János, Fejes István, Kapu Gyula, dr. I Ezután j fel, ki a UuvoZii ä KITí jmbei i'Olí mur vég carn sstület fejét, i erőt, kell, ner sem rrehajt utá l benne, Ubba.*) «J. 5.Q SOK tí íásait. A szonyuk ic aim altból nbp ma adalom X OAUAíl.i) nevében kívánva bogy üd­T. eKMOtir hez! vös törekvéseit mentőt szeieseoo kor­ben tapasztalhassa a város polgár­sága. Kéri, hogy emelje a képviselő- testületnél az egyetértés szellemét, legyen annak és igy az eredményes, békés munkának mindenkor hü har­cosa. Ezután Dókus Gyula alispán mondott még meghatóan szép zár- beszédet, melynek folyamán a város peesétnyomóját átadta az uj polgár- mesternek, ki az alispán szavaira adott válaszában újból megköszönve a képviselőtestület előlegezett bizal­mát, Ígéri, hogy azt a pecsétnyomót „csak igazságos ügyben, becsületes, igaz intézkedéseket tartalmazó ak­tákra fogja ráütni s amikor vissza kell adnia, becsülettel, tisztességgel fogja azt átadni.“ A közgyűlés az esti órákban ért véget. )( Közigazgatási gyakornoki ki­nevezés. Meczner Gyula főispán Münnich Ferenc jogszigorló tokaji lakost ideiglenes minőségű dijas köz- igazgatási gyakornokká nevezte ki. )( A közigazgatási bizottság ülése. Zemplén vármegye közigazgatási bi­zottsága az 1910. éven első rendes ülését folyó évi január hó 10-én d. e. tartja meg a vármegyeház nagy termében. Az ülés nagyon közérdekű tárgysorozattal bir, mert az egyes szakelőadók és hivatalfőnökök ilyen­kor az elmúlt esztendő főbb esemé­nyeit s számadatait összefoglalva tár­ják elő. )( Exlexben. Nem kell tehát adót­I RofaUarp^att a trZcrroVinUnlr­nak-4ö* n< o valami naev boldovsác mentői t >09. elnő ír leérkez A a ui év alkalmából felkérjük azon t. c'i*.w.óUkat, kiknek előfizetése lej nemk::- lömben azokat, kik a dijakkal hátrálékbi hogy lapunk múlt szá iák.- ; csatolt utalványon a i. megújítani, illetőleg 'tot beküldeni szivesked.ie el., ne hogy lapunk továb beszüntetni s a hátrí . < ? ' megbízás utján leg n -oníz­telenek beszedetni. A kis óhtvatal. HÍREK V. Sziiv eszter t már ünneplő t lepték el az sufolásig ; meg­odott a gond­íját az é iv he­or a ref. tem­plombán a kar háláén te, m. j 1 orgona kísérettel előad . i ; : ' népének után Fejes J .tv 1. pere lépett a szószékre s ír lőtt ... lelket mélyen megim • yc' fakasztó hálaimádságol j Bél*, kántornak igen szép, nyától mentes s valóbi ábitatri jesztő orgonajátéka n .tán m. r demli a dicséretet. — v r. .p, 1, i. plébánia templomban . •* Rí 0 órakor oly nagy töm g i léiéi? u al ettek baj< virradtat dselői ka ében o Pi.i lök vezotő spánnál ti agai jókivám rodás ki iber indent )k 1 ése 3i vagy mai kar szintén testű le vatalfőnököket.- J us thus József r eej 6 óraka ,pá ‘l.HllU !i ■ge seaet monaotti it hálaér ■ék fej ezt ____ / uó 0 GV > K cl' cl í: . a í érint. — mulató helyek & Sáriiéi lat ődöi ngött ut sao tudi ták volni hánya di tk észtén ZfCmniei fo f • < oá f i f% I pánhoz. lalKi bnM ciui áiir i * ff» * jóKivar a főien :ner G^ VKk ; s a bi1 ttseit. i férve az 4L melve . kéezsé re lüi <#K □K« kit. )koik ve* Iz. említ ett egyos Öz hivataloknál íi üdvözölte ■a, na unv

Next

/
Thumbnails
Contents