Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-01-05 / 2. szám

Január 5. ZEMPLÉN 3. — Esküvő. Szőllősi Sándor nagy- mihályi gyógyszerész folyó hó 16-án lép házasságra Rosenberg Irénnel Budapesten. Az egyházi szertartás a „Royal“ szálloda fehér termében lesz megtartva. — A nöegylet zsnrja. Rendkívül fényes lefolyású volt a nőegyletnek folyó hó 2-án a szokott helyen ren­dezett zsurja. Nagyszámú, előkelő társaság töltötte meg a termet. A legfinomabb ételekkel és italokkal dúsan megrakott asztalok álltak a vendégek rendelkezésére és a gazd- asszonyok, élükön az agilis és fárad­hatatlan dr. Rosenthal Sándorné el- nökasszonynya), graciózus kedvesség­gel jártak a vendégek között és kí­nálták a remeknél-remekobb ételeket. Az ozsonna után a fiatalság táncra kerekedett, mely eltartott éjfél után 4 óráig. A mulatság 225 koronával gyarapította az „Izr. Nőegylet“ pénz­tárát. — Halálozás. Mint részvéttel ér­tesülünk, néhai Mattyasovszky Kál­mán kir. törvsz. biró neje Rácz Ilona úrnő folyó hó 4-én Nyirbogdányban — hol férjnél levő leányát volt meg­látogatni — hirtelen elhunyt. A tár­sadalmunkban is ismert közszeretet­ben álló úrnő halála iránt általános a részvét. A megboldogultban Mattya­sovszky Kálmán vármegyei aljegyző édes anyját gyászolja. — Adományok a sátoraljaújhelyi rk. templom építésére. Gróf Andrássy Dénes a sátoraljaújhelyi rk. templom építésére egyezer koronát és Su- lyovszky István kir. tanácsos ura­dalmi kormányzó Krasznahorkaváral- járól pedig kettőszáz koronát ado­mányoztak. Gróf Andrássy Dénes, mint zomplénvármegyei nagybirtokos ezen adományával a vármegye szék­városa iránti meleg érzelmeit óhajtotta kifejezésre juttatni, Sulyovszky István kormányzó ur pedig, mint sátoralja­újhelyi születésű, ki gyermekkorát itt élte át, adományával kegyeletes hálájának adóz. A róm. kath. egyház­tanács ez utón is mély és hálás köszö­netét fejezi ki a nemeslelkü adakozók iránt. — Köszönetnyilvánítás. Az árvák nevében Kun Sománé úrnőnek, Bo­kor József, Landesmann Miksa, Schön Sándor, Barna Dezső, Weisz Emil és Zinner Adolf uraknak, hogy ajándé­kaikkal karácsonyukat kellemessé tet­ték, hálás köszönetét mondok. Dókus Gyuláné. — Nyugalomba vonuló ügyvéd. A kassai ügyvédi kamara közli, miszerint Pekáry Gyula sátoraljaújhelyi ügy­védet önkéntes lemondás folytán a kamarai ügyvédek lajstromából törölte. — Pekáry Gyulának, Sátoraljaújhely város e közrebecsült emberének ügy­védi gyakorlatától való visszavonulását az ő betegsége, főleg lábfájdalmai idéz­ték elő, — melyek azonban reméljük, hogy csak múló természetűek s egész­ségének mielőbbi helyreálltával, — amit igaz szívből kívánunk, — ismét alkalma lesz társadalmunknak Pekáry kedves, szeretetreméltó egyéniségét újból a közélet terén üdvözölhetni. — Tisztviselők figyelmébe! Fel­kérték lapunkat annak közlésére, hogy bár a közérdeklődés hiánya miatt a sátoraljaújhelyi tisztviselőtelep ügye megbukott is, mindazáltal azok, kik a nemes, szép eszmének nemcsak szó­val, de cselekedettel is hívói marad­tak, elhatározták, hogy bár kisebb mérvben, de az eszmét megvalósítják. A hg. Windisch-Grätz Lajos-féle Hecske-téri 1700 □ öles telket a terv kivitelére együttmaradt tisztviselők megveszik, abból saját használatukra a szükséges területet parcellázzák, a felmaradó részt pedig, — kötelezik magukat. — csak tisvtvíooi«! építési céljaira, kartársaiknak eladni. Eddig négyen vannak, kik készek és képesek cselekedni, akik keresztül viszik t t még akkor is, hacsak négyen és azért • - í i hogy te 'ölében azok, kiknek szándék* kezdettől komoly volt, tá- I mogatásukra lesznek. Még 5—6 tiszt­viselő kellene, hogy e telek eloszlas­sák s az egyöntetű és igy olcsóbb építkezés tavasszal kezdetét vehesse, Építési anyagot is jutányosán kap­hatnak az érdekeltek, kik csatlakozó szándékukat mielőbb tudassák dr. Kiss Géza m. kir. pénzügyi titkárral. — Nyilvános köszönet és nyug­tázás. A „Zemplén“ kiadóhivatala mai napon 72 koronát küldött hoz­zám, mely összeg uj évi gratulációk megváltása címén az árvaház részére gyűlt össze. Midőn ezen összeg át­vételét elismerem, egyszersmind a nemes szivü adakozóknak az árvaház nevében hálás köszönetemet nyilvá­nítom. Sátoraljaújhely, 1910. jan. 5. Vass József, az árvához pénztárosa. — Feltört borpince. Az úgyneve­zett „ungvári“ pincék között e napok­ban ösmeretlen tettesek feltörték a Teich Zsigmondné tulajdonát képező 69. számú borpincét. A betörők a pince főbejárati és három mellékága­zati pince ajtajának feltörése után a pincetulajdonos kárára elloptak 12 üveg IVa literes és 10 üveg 2 literes 1889. évi asztali bort, továbbá 4 üveg 2 literes finom hegyaljai asszu-eszen- ciát, összesen 360 korona értékben. Ugyanezen pincéből elloptak még dr. Székely Albert kárára 80 liter h gy- aljai asszut és 20 liter asztali bort 640 korona értékben. A rendőrség a pincefosztogatás ügyében megindí­totta a nyomozást. — Elfogott kivándorlási ügynök. Susztej Mihály homonnarokitói lakos hét emberrel igyekezett a ha.árra jutni, hogy Galíciában a kivándorlási ügynökségek valamelyikének átad­hassa. A koskóci rendőrség azonban tetten érte és a sátoraljaújhelyi kir. ügyészséghez kisérte. — Feljegyzésre méltó, hogy a szigorított kivándorlási törvény életbelépése óta, az útlevél nélkül és ügynökök utján való ki­vándorlás fokozatos mértékben nö­vekszik. — Nyilvános köszönet. Gr. Wal- lisz Gyuláné Öméltósága Vadászy Antal ur utján 20 koronát, Leitner Árminné szül. Róth Ilona urhölgy Jászberényből 200 koronát adomá­nyozott az izr. nőegyietnek. Fogad­ják a nemes szivü adakozók ez utón az egylet hálás köszönetét. Sátoralja­újhely, 1910. január hó 4-én. Dr. Ro­senthal Sándorné, egyl. elnök. — Állatfelhajtásos vásár volt folyó hó 4-én Sátoraljaújhelyben. A vásár néptelen volt, csupán a hecskei marhavásár volt kissé élénk, ahol a szarvasmarhák és lovak közepes áron, a sertések pedig felette drágán kel­tek el. Megemlítésre méltó jelenség, hogy a vásárok elmaradhatatlan lá­togatói ; a zsebmetszők ezúttal nem adtak magukról életjelt. — Nagy lopás. A szomotori csend- őrség táviratilag értesítette a helybeli rendőrkapitányságot, hogy Lazaro- vies Adolf Lecse-korcsmai lakostól ösmeretlen tettesek nagy mennyiségű ágy- és juhanemüeket loptak, Ta­kács János körtvélyespusztai lakos kamaráját pedig teljesen kifosztották. Innen sok sertéshúst és más élelmi szereket vittek magukkal. A tettesek, kiknek elfogatása iránt széles körben intézkedtek, minden valószínűség sze­rint kóbor cigányok voltak. — Adományok. Az elmebetegek és a többi betegek karácsonyfájára a már nyugtázottakon kívül adakoz­tak ; Chudovszky Móric dr. 10 kor., Keleti Jenő 5 korona. Természetbeni ajándékokat küldtek: Salzberger Sa- muné, Balogh Olga, Szántó Mór és Tásra, Schwarczbart Lipót, Kun So- máné, Hrabéczy Kálmán, Szabó Vin­O.7.P. IVfíinlzo Tí *r mennyi adakozóknak hálás köszöne­tét mond a kórház igezgatósága. — Balesetek. Géczy András, mező- zombori jómudu gazdálkodó, az em­lített község volt bírája, uár nap előtt Süi’T.tJ iOunCOI Aö KOZDOu üuihöZOl Hu Cg vágta. A gondatlan kezelés folytán vérmőrgezést kapott s a derék, élet­erős ember rövid, kinos szenvedés után meghalt. — Szabó István hely­beli gyártelepi kocsilakatos folyó hó 3 án a műhely udvarán megsérült. Munkaközben egy sin esett lábára, melynek következtében súlyosabb természetű sérülést szenvedett. — Uj hitelszövetkezet. Tiszalucon az újonnan alakult s már eddig több mint 1000 részjegygyei jegyzett hi­telszövetkezet folyó hó 2-ikán meg­kezdte működését. — Zongoravásárlók figyelmébe. A „Musiea“ zongora és hangszerke­reskedelmi részvénytársaság Budapest (Teréz-körut 1/a szám) tisztviselője január hó 6 és 7-én Sátoraljaújhely­ben fog időzni azon célból, hogy sze­mélyesen vegyen fel megrendeléseket. Kik készpénzért, vagy havi részle­tekre zongorát rendelni avagy régi zongorájukat becserélni szándékoznak, szíveskedjenek lakáscímüket „Musiea“ címmel ellátott boritékban Sátoralja­újhely, „Magyar Király“ szálloda iro­dájában átadni. — Áz összes bel- és külföldi gyártmányok eredeti gyári árjegyzék szerint vásárolhatók. — Telefon Tokajban. Tokaj vá­ros pár nap múlva összeköttetésbe jön a messze távollal a legmodernebb technikai eszköz, — a telefon utján. Most szerelik fel az előfizetők laká­sain a gépeket s a hálózat rövid időn át lesz adható a közforgalomnak. A helyi előfizetőkön kivül Patay József báji és gr. Szirmay Ottó homokos­pusztai nagybirtokosok is kapcsolást kértek a távbeszélőhöz. — Nyilvános elszámolás. A sztrop- kói áll. iskola tantestülete az iskolás növendékekkel az iskola részére be­szerzendő harmonium részére kará­csonyi pásztorjátékot rendezett dec. hó 26 án. Befolyt 174 korona 19 fill. Kiadatott 89 korona 91 fillér. Tiszta jövedelem 84 korona 28 fillér. Felül­fizettek : Csintalan Mihály, Duka Tivadar, Malonyay Ferenc és Malo- nyay Tamás 4—4 kor., Menesdorfer Bertalan 3 kor., Durcsinszky Gyula 2 kor., Blahó Alajos, özv. Dorazil Edéné, Lumtrer Ede, Jablonszky Cornél, Reuter Rezső, N. N., Szilágy János, Vankovics Béla és Zsanoni József id. 1—1 kor., Szabó István 60 fillér. Összesen 30 korona 60 fillér. A farsang alatt a sztrópkói földmives fiatalsággal rendeznek mulatságot „A piros bugyellárist“ fogják adni. Az érdeklődés már mostantól igen nagy. Csiffáry Vazul, állami tanító, ipar­iskolai igazgató. — A rendőrség decemberben. A rendőrkapitány 1909. évi december havi jelentéséből adjuk a következők közérdekű adatokat: A személy- és vagyon biztonság az elmúlt hónapban általában kielégítő volt. Lopás bűn tette 9, lopás vétsége 15, egyéb bűn­eset vagy vétség 12 esetben fordult elő, illetőleg ennyiszer foganatosítta­tott nyomozás. Baleset bejelentetett 14, leginkább jelentéktelen sérülések­ről. A hónap első napjaiban a rendőr­ség letartóztatta Weiszkron József, Kardos Gyula és Polónyi Gyula nyír­egyházai illetőségű, körözött tolvajo­kat, továbbá 19-én az országos vá­sárt megelőző razzia alkalmával Ra- doszata József országos hirü betörőt, aki noha csak 26 éves, már hatszor volt lopásért büntetve s legutóbb a szombathelyi kir. ügyészség fogházá­ból szökött. Nagyobb lopás történt 18-án, amikor eddig még ki nem pu­hatolt tettes Gojdics nővérek főutcai üzletéből, ahol fiók-postát kezelnek, egy drb. 300 korona értékű, kettős fedelű, férfi arany órát tartalmazó dobozt lopott el. 20-án Reichard Ár­min zálogüzletébe ismeretlen r '«e való kis fiúval egy kettős fede’ küldött elzálogosítani, i mii t gyanúsat, a zálogos r aek átszolgáltatott. Az eltűnt, az óra tulajdonr leskörü nyomozás da»­entkezett. A kihágás' kezett 125 ügy dar' űztonságra vészéi' | ségü egyén elto' illetve kiutasittatott 27. Amerikába kivándorolt 11 egyén, vissza nem tért senki. Itt megemlíti, hogy Danyi Ist­ván nyíri és Rostás János pálházai tartalékos katonákat, amiért útlevél nélkül kisórlették meg a kivándor­lást, 15—15 napi elzárásra és 50—50 korona pénzbüntetésre Ítélte. A szö­késben levő tartalékos katonák elő­zetes letartóztatásba helyeztetvén, büntetésüket kitöltötték. Tűz, jelen­téktelen, az Ineze téglagyárában for­dult elő. Közlekedési akadályok elő nem fordultak, az egyesületek műkö­dése ellen kifogás fel nem merült, izraelita zugiskolák fel nem fedeztet­tek, kóbor cigányok nem garázdál­kodtak. Az elmúlt hónapban beérkc zett összesen 915 ügydarab. Ebből kiosztatott: Rendőrkapitánynak 193, rendőralkapitánynak 237, rendőrbiz- tosuak 281, rendőrtollnoknak 204 ügydarab. Menyasszonyi kelengyék beszerzésére ajánljuk Sebőn Sándor és Barna D. előnyösen ismert céget. — A Poloskák alapos kiirtását a petéivel együtt csakis Cimexin po­loska irtóval eszközölhetjük, mert a Cimexinnel érintkező poloskák nyomban elpusztulnak ; petéik pedig a Cimexin hatása folytán kiszáradnak s többé ki nem kelnek. — Á Cimexin mindenütt használható, szövetet, bú­tort, falat vagy festést nem piszkit; nyomot vagy foltot nem hagy. Kap­ható : Löcherer Gyula gyógyszertá­rában Bártfán és Hrabéczy drogéri­ájában Sátoraljaújhelyben. A kis gyermek ELPUSZTUL? Adjon neki SCOTT-féle csuka­májolaj Emulsiót és örömmel fogja tapasztalni, hogy állapota azonnal jobbra fordul, hogy csakhamar fejlő­désnek indul és jókedvűvé válik. A SCOTT-féle EMULSIÓ már gyakran visszaszólí­totta szüleiknek szeretett gyermeküket a halál kapu­jától. SCOTT-féle EMULSIÓ a legkiválóbb, úgy tiszta­ság, valamint az emészt­hetőség és gyors hatás Az Emuisio tekintetében. vásárlásánál a SCOTT-féle SÄSt, [gj erÉli ára HJf. lembe venni. Kapható minden gyógytárban. NYÍLT TÉR.*) még nem járatja, okvetlen fizesse elő január hó elsejével az elismert legjobb napilapot: „az U]5a6“-ot. Megrendelő czim: „az iiairp Egyes példányod

Next

/
Thumbnails
Contents