Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-01-05 / 2. szám

A politikai színtérről. — jan. 5. Soha sem vált még egyetlen országnak sem hasznára, ha ve­zető politikusai összetartás he­lyett külön-ktllön hitet vallanak s vélekedésükhöz makacsul ra­gaszkodva, a békés fejlődés he­lyett pártokra szaggatják az or­szágot, nyomorúságba döntve an­nak népét. Nagy erkölcsi felelősség ne­hezül az ilyenekre, mert milliók jólétét és exisztenciáját kockáz­tatja egy elhibázott hatalmi lépés. Csodálatos, hogy Magyaror­szágon már több mint négy év­tized óta meddő közjogi viták­ból áll a politikai élet, holott mindennek egyszerre vége sza­kadna, ha a különböző cimü és törekvésű pártok egyetértőén, egy párttá tömörülnének. Nincs e nemzetnek semmi egyébre szüksége, mint hogy ve­zérpolitikusai egyetértsenek. Nem jelenti ez sem eszmék, sem jo­gok feladását, de jelenti a nem­zet közjavának előmozdítását. A Lukács—Justh féle tár­gyalások, a királyi kihallgatás­nak Justra nézve kedvezőtlen fordulata, a király határozott ki­jelentései most már világos ké­pet adnak a helyzetről. Wekerle, Andrássy, Széli, Kossuth és Ap- ponyi álláspontja nyert beigazo- lást s ezek a hivatásos vezér­politikusok ma erősebbek a köz­vélemény szemében, mint bármi­kor voltak. Úgy a Lukács eset­leges további tárgyalásai, mint talán a Khuen kisérletezése, mind meddő munka lesz. Az or­szág túlnyomó többségének az a véleménye, hogy egyedül a We­kerle kormány mérsékelt előter­jesztései vannak hivatva a vál­ságot megoldani. A Justh-párt nemhogy sike­reket nem tud elérni, de valljuk be, meggátol most minden olyan parlamenti alakulást, mely az önálló bankot dátumszerüleg nem hirdeti. A király tehát valószí­nűleg visszatér a Wekerle—Kos­suth mérsékelt álláspontjához s a fejlemények igazolni fogják e két vezetőpolitikus előrelátását és helyes mérsékletét. A jelen parlamenttel ered­ményes munka tovább nem vé­gezhető, a Wekerle kormány te­hát kényszerülve lesz rövid ha­táridőn belül választásokat Íratni i, megkérdezvén az országot, hogy kinek, melyik álláspontnak ad igazat. A választások közelségére vall az is, hogy a Justh táborához tartozók most, vidéki kirándulá­sokat tesznek, hirdetve eszméik igazságát, jogosságát s buzdítva az azokért való küzdelemre. Tisz­teletreméltó és elismerést érde­mel ez a buzgóság, mert hiszen végeredményként mindenek felett a nemzet gazdasági önállóságá­nak megteremtésére irányul. Meg is hallgatjuk figyelemmel, öröm­mel Justh Gyulát, aki itt lesz Sátoraljaújhelyben e hó 8-ikán, szombaton délután s akkor nép- gyülésen fejti ki mindazokat, ame­lyek az ő és pártja irányelvei. Nyugodtan és helyesen gondol­kodó ember, aki az igazságot akarja megismerni, aki nem ra­gaszkodik makacsul a saját esz méjéhez, minden véleményt tisz­teletben tart; meghallgat, meg­fontol s a vélemények különböző válfajait egybevetve, alkotja meg ítéletét, amely azután igazságos és helyes is szokott lenni. A király helyzete épp oly nehéz a rég húzódó válságban, mint a kormányé. Legnehezebb helyzete van azonban az ország­nak, mely nagyon nehezen várja már, hogy akár jobbra, akár balra, de a kocka dőljön el, mert ex- lexben, politikai bizonytalanság­ban pár hónap is elegendő lesz teljes anyagi romlásunkhoz. A legújabb politikai alakula­tok szerint: Kossuth Ferenc nem hajlandó Lukácscsal tárgyalni; ami annyit jelent, hogy a Lu­kács—Justh-féle kormányalakí­tás s a kibontakozásnak ő álfa luk leendő keresztülvitele leke­rül a napirendről. Ezen senki sem csodálkozik, mert végre is a közvélemény tisztába van az­zal, hogy Kossuth nem kapható olyan dologra, amely a fontolva haladással, az arany középuttal ellentétes lenne. — jan. 5. Az uj kabinet. Ma vett hírek szerint a király Lukács Lászlót teg­nap megbízta a kabinet megalakítá­sával, amely előreláthatólag csak át­meneti lesz ugyan, de megkísérli a helyzetnek valami módon leendő sza­nálását. Lukács már össze is állította az uj kormány névjegyzékét, melyet legrövidebb idő alatt a király elé ter­jeszt, a kabinet tagjainak kinevezése végett. Eddigi kombinációk szerint Lukács László a miniszternökségen kivid a király személye körűi' s u pénzügyi tárcát vállalja, beimen, nisr er Jakahffy Imre, kereskedőin, miniszter Serényi Béla gróf, igaz­ság igyminiszter dr. Tőry Gusztáv, közoktatásügyi gr. Teleky Sándor s honát miniszter Cseh Ervin lesz. A honvédelmi miniszter személyére még nem történt megállapodás. Justh Gyula Sátoraljaújhelyben. A helybeli függetlenségi Justh-párt foly i hó 8-án délután fél 4 órára nép/yülést hivott össze a városi szín­ház ián. A gyűlésen jelen lesz Justh Gyula a párt vezére is, ki ismertetni fog^i a párt állásfoglalását. A szín­ház, páholyok hölgyek részére tar­tatnak fenn, egy páholy ára 4 kor. A répgyülést bankett követi a szín­házi étteremben. Cáfolat. A „Sátoraljaújhely“ dec. 31-:n megjelent 65-ik számában köz­zétette Bogyay Zsigmond urnák a levelét, továbbá —ó. —f. firma alatt egy közleményt „Utazás a polgár- mesteri állás körül“ címmel, végre egy közleményt „A volt sárospataki birt bűnügye“ cim alatt. Csak kö­vetkezetes dolog nevezett lap részé­ről, hogy vagy közvetve, vagy köz­vetlenül „a főispáni vökkel“ s ma­gával a főispánnal foglalkozik. — Á nevezett lappal bármi irányban vitába elegyedni, amint eddig sem tettük, úgy most sem tesszük. — Miután azonban mind a három rend­beli közleményben oly állítások foglal­tatnak, melyek az említett lapot ol­vasók könnyen hivő részét félreve­zetni alkalmasak lehettek, illetékes helyről nyert megbízás alapján ki­jelentjük, hogy mind a három köz­lemény tartalma, különösen pedig a polgármesteri szék betöltésére vonat­kozó állítása „nem igaz.“ Pénzügyminiszteri rendelet az agrárkölcsönök ügyében. A m. kir. pénzügyminiszternek Zemplén vár­megye közigazgatási bizottságához intézett, 1909. dec. 29-én 128.116. sz. alatt kelt rendeletét, — az érdekelt szőlőbirtokosok tájékoztatása végett, — az alábbi szövegben betüszerint közöljük: „A folyó évi november hó 8-án tartott üléséből 4562. kb. sz. a. hozzám intézett felterjesztésére érte­sítem a vármegye közig, bizottságát, hogy azt a kérését, hogy a folyó évi október 16 án 115.434. sz. a. kiadott rendeletem módositásával a szőlőfel- ujitási kölcsönhátralékok behajtását egész általánosságban függesszem fel: nem teljesíthetem. — A fent idézett rendelettel nyújtott, igen messzemenő kedvezmények, továbbá azon, az egyes folyamodókkal szemben tényleg kö­vetett gyakorlatiul, mely szerint a benyújtott kérvényeket esetről-esetre legméltányosabban b;>-élom el — a kedvezmények oly >• 'ü^ig értem: melyet felelősségen" már át nem léphetek. B ’ec. 29. A miniszter államtitkár.“ Izgalmas, nafe„ mel­lett lefolyt választás v. chard Salamon ügyvédet, városi h. i. agyészt emelte Sátoraljaújhely város polgár- mesteri székébe. Az újon választott polgármester hivatali esküjének le­tétele céljából Dókus Gyula alispán folyó évi január hó 3-ikán délutánra hívta össze a város képviselőtestüle­tét, amely nagyon népes volt, méltó az ünnepi aktushoz, amely uj főt, vezető főtisztviselőt adott a városnak. Nem teljesültek be az ezen es­kütételre kitűzött közgyűlést megelő­zött különféle jövendőlgetések. Nem változtatott a tényeken azok kombi­nációja, akik azt vitatták, hogy mivei csak 6 szótöbbséggel kapta meg dr. Reichard Salamon a város első tiszt­viselői állását, tehát el sem fogadja azt, mert ő az ilyen nagy fontosságú, díszes és nagytekintélyű álláshoz a képviselőtestület osztatlan bizalmát tartja szükségesnek. De ezt a véle­kedést még az is kisérte bo^y " vá­lasztás előzményeiből folyólag, — a midőn ugyanis dr. Reichard kijelen- -tette, hogy ha az ő személye vagy egyénisége ellen bárkinek kifogása lenne, kész lemondani, — a város közönségének egy része is azt vélte a képviselőtestületi tagokkal együtt, mi­szerint dr. Reichard tényleg nem fog­lalja el székét, kitér az eskütétel elől. Ezt a vélekedést még erősítette ama körülmény, hogy az eskütétel az 1909. éven nem történt meg. Ennek oka azonban egyedül az alispán óriási elfoglaltsága volt, ki törvényszerint az eskütételre kitűzött közgyűlésen csakis személyesen elnökölhet, azon­ban a választás után csak pár nap lévén hátra az esztendőből, egy nagy vármegye közigazgatásának feje nem szakíthatott még csak annyi időt sem, hogy a polgármester eskütéte­lére kitűzhesse a közgyűlést. Ezek azonban mellékkörülmé­nyek. A választás törvényes keretek­ben folyt le, a többség dr. Reichard Salamont emelte a város élére. Befe­jezett tényekkel állunk *»•"'' * >n. El­foglalta az újonnan " 'r­mester ama széke* de a benne ülő (• tövissel mint volt ez nálun ez orsz*5'-- ke"' Sátoraljaújhely, 19Í0 Január 5. 2. (4913.) Earmmc&yclcaälh évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer szerdán és szombaton este. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely, Főtér 9 szám. Telefon: 42. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Nytlttérben minden garmond sor 30 fill. Zemplén ÉHLERT GYULA, főszerkesztő. POLITIKAI HÍRLAP. NÉMETH PÁL, felelős szerkesztő. MAJTF 77 •>* fő . unkatára. Előfizetési ára: Egész évre 10 korona, félévre [5 kor negyedévre 2.50 korona. — Egyes szám ára 10 fillér. — Hirdetési dij: Hivatalos hirdetéseknél minden szó atán 2 fill. Petit' betűknél nagyobb, avagy diszbetükkel, vagy kerettel ellátott hír’ detésok térmérték szerint egy négyszög eentim. után 6 fill. — Állandó hirdeté­seknél árkedvezmény. 'V?. Ajánlko^' '7áml Mi

Next

/
Thumbnails
Contents