Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-07-03 / 53. szám

2. oldal. ZEMPLÉN. Julius 3. Bevezető értekezésül Visegrády János dr. kegyesrendi tanárnak a »Zemplénvármegyei céhlevelekről“ irt dolgozata foglalt helyet az értesítő­ben. Fáradságos levéltári kutatáso­kon alapult nagyórtékü tudományos értekezés ez, mely az előző évszáza­dok ipari és közgazdasági történeté­ből egy értékes részlet, a mai kornak pedig kellemesen folyó elbeszélő stí­lusánál fogva oktatva tanító olvas­mánya. E dolgozat külön lenyomat­ban is megjelent s közli azt az „Ada­lékok Zemplénvármegye törtóneté- hez‘‘ cimü folyóirat is, melybe tudo­mányos becsénél fogva vette fel vár­megyénk főlevéltárosa, az Adalékok szerkesztője. Fenntartjuk magunknak ez ér­tekezés külön keretben leendő ismer­tetését ; itt hosszadalmassá válnánk annak részletezésével. Az igazgatónak igazán lakoni stílusban tartott s mégis mindenre kiterjeszkedő évi jelentéséből öröm­mel látjuk, hogy az ifjúság szellemi kiművelése mellett mily nagy gondot fordít a tanári kar a valláserkölcsi nevelésre. A rk. vallásu tanulók szent mise hallgatással kezdik napi mun­kájukat, négyszer járulnak a peni- tenciatartás és szentáldozáshoz, részt vesznek a húsvéti szentgyakorlatokon s az egyház által rendezett körmene­teken. A mai elvallástalanodott kor­szakban rendkívül fontos tényező ez, mert bárki bármint mondjon is: az ember vallásos érzület nélkül nem közeledik Alkotójához, de távolodik tőle s a sivár, vallástalan lélek nem bírja el az élet küzdelmeit. A más vallásu tanulókkal szemben is szi­gorú ellenőrzést gyakorolt a tanári kar a tekintetben, hogy vallásuk tör­vényeinek eleget tegyenek. Meglátogatták az intézetet év­közben dr. Mázy Engelbert tankerü­leti főigazgató s dr. Ottó József torna­felügyelő. Az érettségi vizsgálatok­hoz Buzássy Ábel ciszterci rendű ál- dozárt, pécsi főgimnáziumi igazgatót küldötte ki kormánybiztosul a kul­tuszminiszter. — A hittanvizsgálatok Bessenyey István apát, mint püspöki biztos elnöklete alatt folytak le. Főgimnáziumunk a lefolyt tan­éven foglalta el újonnan épített tágas, modern helyiségeit. Az építkezés miatt az előadások csak október hó elején vehették kezdetüket. Most már hosszú időkre szóló, kényelmes, a pedagógiai és egészségügyi követel­ményeknek mindenben megfelelő he­lyiségekkel bir az intézet. Úgy a vallásos, mint a hazafiui érzelem ápolására, hogy mily gondot fordít a tanárikar, mutatja, hogy az aradi szent Tizenhármak napját, bol­dogult Erzsébet királynő névünnepét, X. Pius pápa jubiláris napját és már­cius 15-ét kegyelettel ünnepelte meg az intézet. Ezeken kívül most első Ízben ünnepelték a kegyes tanitórend szent emlékezetű alapítójának Kala- zanti sz. Józsefnek emlékét február 2-án, amely ünnepség méltó a rend­hez, felemelő az ifjúság lelkére. Több Ízben tettek az ifjak tanul­mányi kirándulásokat tanáraik veze­tése alatt; ezek közt nevezetesebbek a Kassára Rákóczi Ferenc nyugvó­helyéhez s Széphalomra az országos jellegűvé vált Kazinczy ünnepély utó­hangjaként a nagy nyelvújító sirhal- mához tett kirándulások. Megtekin­tették a messze földön hires „Erzsé­bet“ közkórházat, hol a kiváló tudós, dr. Chudovszky igazgató-főorvos mu­tatta be a Röntgen sugarakkal való fényképezést. Az intézet tanárikara az igazga­tóval együtt 11 kegyesrendi áldozár, rendes tanárból, 3 világi rendes és 2 világi helyettes tanárból, összesen 16 tagból áll. — Tanítják az intézetben rendkívüli tárgyakként az éneket, ze­nét, francia nyelvet, gyorsírást és szabadkézi rajzot. A tananyag részletes ismertetése s az ösztöndíjak és segélyezésekről szóló kimutatások után az ifjúság klaszifíkációs táblázatát közli az ér­tesítő, melynek végeredménye ez: Á főgimnáziumban a lefolyt tan­évet 360 nyilvános rendes tanuló fe­jezte be. Ezek közül általános jeles osztályzatú 12, jó 39, elégséges 220. Égy tantárgyból 48, kettőből 24, ket­tőnél többől 17, összesen tehát 89 bukott. Elég szép szám, de arra a gondolatra mindenesetre indíthatja az érdekelteket, hogy akinek nincs ke­resni valója a tudományos pályán, az ne erőszakolja a lehetetlenséget. A 360 növendék klaszifíkációs sorozatán olyan jól eső érzéssel tekintünk vé­gig. Számos ismerősünk találkozik közöttük. Ha jól állanak: örvendünk velük, ha gyengén: vagy jótanácsot adunk nekik, vagy szülőiket iparko­dunk helyesebb gondolkozásra bírni. Végre is a mai világban mindenki megtalálhatja a neki, értelmi képes ségének és hajlamainak logmegíele- lőbb életpályát. Érettségi vizsgálatra 38-an je lentkeztek. Ebből írásbeli után visz- szavettetett 3, visszalépett egy. Szó­belit tett 31, mert 4 csak írásbelin vett részt. A 31 közül jelesen érett 6, jól 10, egyszerűen 15. Ez igen szép eredmény s a tanári kar évek során át teljesített hűséges munká­jának . legfényesebb bizonyítéka. — Érdekes, hogy az érettek közül jogi pályára csak 2 megy, egyéb lateiner pályára 6, mig a többi már reálisab­ban gondolkozik s a kereskedelmi, vegyészeti, vasúti, katonai, gazdasági pályákat választotta. Az ifjúság közt anyanyelvre nézve magyar 342, német 3, tót 15. Vallásra róm. kath. 196, gör. kath. 32, protestáns 53, izr. 106. A jövő tanévi beiratásokra s egyéb szükséges tudnivalókra vonat­kozók leközlésével zárul az értesítő, mely újabb bizonyítéka annak, hogy ez az intézet Isten és haza iránt hí­ven teljesiti kötelességét s a gond­jaira bízott ifjúságot hazánk igazi hasznos polgáraivá iparkodik nevelni. y­VÁRMEGYE ÉS VAROS­A város közdolgai. Rendkívüli városi közgyűlés. — A Zemplén tudósítójától. — Sátoraljaújhely, 1909. jun. 30. Sátoraljaújhely rendezett tanácsú város képviselőtestülete junius hó 30-án rendkívüli közgyűlést tartott, melynek tizenhat pontból álló tárgy­sora iránt a képviselőtestület tagjai részéről eléggé fokozott érdeklődés nyilvánult meg. Az egyes tárgyakhoz a jelonvolt képviselőtestületi tagok részéről több hozzászólás történt, nagyobb vita azon­ban egy tárgynál sem fordult elő, közmegegyezéssel, egyakaratulag ha­tároztak a város közdolgaiban a vá­ros atyái. Ha a kitűzött tárgysort s az ab­ban hozott képviselőtestületi határo­zatokat áttekintjük, a legfontosabb s közérdeklődésre legszámottartóbb ha­tározatai azok voltak a rendkívüli közgyűlésnek, melyeket az Kiás Ödön h. polgármester felmentése, az adó- ügyosztály rendezése s a vizi jogok­nak megszerzése tárgyában hozott. Az adóügyosztály szervezésével kap­csolatban a képviselőtestület egy uj állást, alszámvevői állást is kreált. Különösen fontos azon határozat, melyet a közgyűlés a város jelenlegi vezetője Kiss Ödön h. polgármester ügyében hozott, kinek polgármesteri s ügyvédi állása összeférhetlen ló­vén : a kassai ügyvédi kamara, ügyé­ben julius hó 3-ikára tárgyalást tű­zött ki, melyre őt mint vádlottat idézte meg. Ennek következtében Kiss Ödön h. polgármester tiszte alól fel­mentését kérte a képviselőtestülettől, melynek bizalma, ragaszkodása és szeretető újból szépen nyilatkozott meg az egyhangú, lelkes határozat­ban, melyben a közgyűlés kimondotta, hogy Kiss Ödön h. polgármesternek jelenlegi terhes, de megtisztelő meg­bízatása alól felmentést nem ad, őt továbbra is azon a helyen kívánja s akarja látni, melyen oly páratlan buzgósággal, odaadással, közmegelé­gedésre működik. Az idevonatkozó határozattal a részletes tudósítás ke­retében kimerítően foglalkozunk, itt csak azt emeljük ki, hogy a határo­zat bár méltán kiérdemelt elismerését nyújtja a képviselőtestület részéről Kiss Ödön h. polgármester közhasznú, a város érdekeinek vitelében kifejtett eddigi munkálkodásának, kívánatos lett volna, ha az ülés e fontos tár­gyának eldöntésénél a képviselőtes­tület tagjai osztatlan számban jelen­tek volna meg. Kiemelkedő s a város anyagi helyzetének javulását célzó határozat az is, mely 29,000 korona költség ellenében a városnak a Hartay malom s a Zajka József örökösei malmának vizjogát szerzi meg a hozzátartozó épületekkel együtt. A rendkívüli városi közgyűlés lefolyásáról a következő részletes tu­dósítás keretében számolunk be: Megnyitás. Kiss Ödön h. polgármesternek állásától való felmentése szerepelvén az ülés tárgyai közölt, helyette az ülést Farkas Andor h. polgármester nyitotta meg délután 3 órakor a je­lenvoltak üdvözlésével. Az ülésen megjelentek a képvi­selőtestület tagjai közül Ármágyi Já­nos, Alexander Vilmos, Blumenfeld Jenő, Barna Dezső, Behyna Miklós, dr. Chudovszky Móric, Deutsch Adolf, Erényi Manó, Gáthy Géza, Horváth József, Haas Mór, Halász József, He- ricz Sándor, Kótits László, Kulics János, Kincsessy Péter, Kroó Gyula, dr. Keiner Soma, Krausz Lipót, dr. Lichtenstein Jenő, Lővy Adolf, Ma- tolai Etele, Markovics Miksa, Né- raethy Bertalan, Neuman Jenő, dr. Roboz Bernát, Reichard Lajos, Róth Mór, dr. Rosenthal Sándor, dr. Róth József, Reichard Gyula, Sehwarcz Ignác, Schwarczbart Lipót, Schweiger Ignác, Szedlák János, Túrái János, Waltherr László, Widder Gyula, Zin- ner Henrik képviselőtestületi tagok s a tanács hivatalból jelonvolt tagjai közül elnöklő Farkas Andor h. pol­gármesteren kívül Pataky Miklós, dr. Reichard Salamon, Schmidt Lajos, Rakmányi Jenő, Kérészy Gyula s Szőllősy Sándor. Ülés elején. A közgyűlés első, tárgyalás alá vett ügye a Katona Béla s Stein vízvezetéki vállalkozók kötbér ügyé­ben kelt belügyminiszteri leirat tu­domásul vétele volt. Emlékezetes, hogy a törvényhatóság azon képvi­selőtestületi tagok ellenében, kik igen szavazataikkal kimondották a két víz­vezetéki vállalkozó kötbére visszauta­lását — anyagi felelősséget rendelt el dr. Hornyay Béla felebbezésének elbírálása kapcsán. A határozat fe- lebbezés folytán a belügyminiszterhez került, ki tekintettel arra, hogy a víz­vezeték időközben elkészült, átvéte­tett s panasz nem merült fel, tárgy­talannak jelentette ki ez ügyben a további lépéseket. Á miniszteri leirat tudomásul szolgált. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter az 5 százalékos iskolai pót­adót a város kérelmére újabb tiz évre ismét átengedte a városnak 1909. év julius hó elsejétől. Nyíregyházán 650,000 korona költséggel s 29 kát. hold területnek katonai gyakorló tér céljaira való át­engedésével huszárlaktanyát akar épi- tetni a város, 6°/o befektetési térit- mény ellenében. A honvédelmi mi­niszter azonban csak a beszállásolási téritményeket akarja megadni a vá­rosnak a kért befektetési hat százalék helyett, melyet ha Nyíregyháza vá­ros nem fog elfogadni: más városok­hoz fordul. Nyíregyháza most félve, nehogy elveszítse katonaságát, de másrészt, hogy befektetési tőkéje hat százalékát megkapja, átirt a városok­hoz, köztük Sátoraljaújhelyhez is, hogy ha netalán a miniszter Sátor­aljaújhelynek ajánlaná fel ily felté­telek mellett a huszárkaszárnyát, te­gyék azt alapos megfontolás tárgyává s ne fogadják el a városra igy hasz­not nem hozható ajánlatot. Az átira­tot a képviselőtestület tudomásul vette. Román János hivatalszolga ké­relmére befizetett nyugdijának vissza­utalását határozta el a képviselőtes­tület, melyet a törvényhat. bizottság is jóváhagyott. A jóváhagyást közlő törvhat. határozat tudomásul szolgált. Kiss Ödön felmentési kérelme. Mióta a képviselőtestület bizalma Kiss Ödön városi ügyészt a polgár­mesteri állásra helyottesitette : Kiss Ödön h. polgármester vádlottja az ügyvédi kamarának, mert az ügy­védi s h. polgármesteri állás tudva­levőleg inkompatibilis. És ez okból folyólag Kiss Ödön h. polgármester már többször kérte felmentését állásától, de engedni volt kénytelen a képviselőtestület egyete­mes részéről megnyilvánult bizalom­nak, mely nem akarta e tiszte alól felmenteni s maradásra bírta. Az inkompatibilitás ügye kissé elhúzódott, miglon újból felszínre nem vetette a kassai ügyvédi kamara, mely folyó hó 3-ikára ez ügyben tárgya­lást tűzvén ki, arra, mint vádlottat megidézte a h. polgármestert. Ez ok­ból Kiss Ödön h. polgármester fel­mentés iránti kérelmet intézett a kép­viselőtestülethez, mely a junius hó 30-ikán tartott rendkívüli közgyűlé­sen került felolvasásra s határozat- hozatal elé. A képviselőtestület fogas kérdés megoldása elé került, mert mig egy­részt egy szigorú kamarai határozat­nak Kiss Ödönt az ügyvédi jog gya­korlatától eltiltó döntéso fenyegetett, másrészről a képviselőtestület egybe­hangzó véleménye szerint a felmentés megadása súlyos csapás lenne a vá­ros közérdekeire, melyek, a mostani zavaros, ideiglenes állapotban, Kiss Ödönben a legjobb, Jegmunkásabb istápolót találták meg. Igaz ugyan, hogy a kérdés leg­helyesebb eldöntése az lenne, ha ki­íratnék a választás, do a képviselő- testület választott tagjai felének man­dátuma lejárván, helypk jogerősen nem tölthető be s igy tisztújító köz­gyűlés sem hívható ösqze. A kérdéshez a képviselőtestület jelenvolt tagjainak legpagyobb része hozzászólott s egyhangúlag, lelkese­dés között emeltetett határozati erőre az alábbi, fontosságát terjedelemben közölt élénk bizonyítéka anna fogva egész itározat, mely a ragaszko­dásnak, melyet a képviselőtestület Hagy Occasio! Az összes raktáron lévő nyári áruk, u. m. Batisztok, Bre­tonok, Zefirek, mosó és gyapjú Grenadinok, mosó és gyapjú Delinek, Foplinok, gyapjú szövetek és ruha vásznak mélyen leszállított árakban kerülnek eladásra. ■Ü.Z, occasio vásár j-u.1. SO-ig* tart­TVTotittpcototittí lrolanorTrélrbAn tinótxr Fnlncwt^lr I

Next

/
Thumbnails
Contents