Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-07-03 / 53. szám

Julius 3. ZEMPLÉN. 3. oldal. Kiss Ödön h. polgármester személye s működése iránt tanúsít. A határozat szövege ez: A képviselőtestület Kiss Ödön h. polgármester állásától való fel­mentése iránti kérelmének helyt nem ad, mert a város kiváló érde­kében levőnek tekinti, hogy Kiss Ödön nemcsak most, de belátha­tatlan időre a polgármesteri állás végleges megtartására is reá biras- sék és e célból Matolai Etele elnök­lete alatt Kincsessy Péter, Behyna Miklós, Halász József, dr. Erényi Manó, Hericz Sándor, dr. Kellner Soma, dr. Chudovszky Mór és Schweiger Ignácz képviselőtestületi tagokból álló küldöttséget meg­bízza, hogy Kiss Ödön h. polgár- mestert az egész képviselőtestület teljes bizalmának kifejezése mel­lett állásának megtartására kérje fel. Ez a határozat nyomban hitele­síttetett. A határozat első részében említett küldöttség julius hó elsején kereste fel Kiss Ödön h. polgármes­tert a képviselőtestület megbízásából. A küldöttség utjának eredményéről s Kiss Ödön h. polgármesternek a küldöttség előtt tett kijelentéséről la­punk más helyén számolunk be. AdóügyoBztály rendezése. A képviselőtestület az adóügy- osztály rendezése fontos kérdésében úgy határozott, hogy az adóügyosz­tály szervezésére vonatkozó s a kép­viselőtestület által már régebben elfo­gadott szabályrendeletet a törvhat. bizottsághoz jóváhagyás végett újból felterjeszti, mert az 1909. jan. 1-től már hatályba léptethetett, a 3. adótiszti ál­lás betöltése kivételével, melyet egy szakdijnok lát el. A tapasztalat igazolja hogy a szabályrendelet bevált, mert a fogyasztási adóügyosztálynál az ügyvezető pénztárnoki s főellenőri állások beszüntetése s a városi pénz­tárba történt beolvasztása által az 5. külellenőri állás rendszeresítése után is 2200 kor. több kiadástól szabadul fel a város. Ehhez a megtakarításhoz, a kinevezés folytán üresedésbe jött számgyakornoki állás fizetésének s egy irnoki állás beszüntetésének kö­vetkeztében maradó összegnek hozzá­adása folytán fedezetet nyer az újon­nan rendszeresítendő alszámvevői ál­lás javadalmazása. A képviselőtestület ezek alapján utasította a pénzügyi és közigazga­tási bizottságot, hogy az alszámvevői állás javadalmazása, valamint a szám­vevő, alszámvevő és vízvezetéki köny­velő ügykörének megállapítása iránt tegyen a képviselőtestületnek javas­latot. Vizjogok megszerzése. A képviselőtestület többek hozzá­szólása után a csatornázási s pénz­ügyi bizottságok javaslata alapján kimondotta, hogy 29.000 koronáért megveszi a Hartay malom (Behyna- féle) s a Zajka örökösök tulajdonát képező vizijogokat. A Hartay malom vizijogáért 14.000 koronát, a Zaj ka féléért 15.000 koronát adnak, ezzel azonban a város tulajdonába fognak átmenni a Zajka-féle malomhoz tar­tozó melléképületek is. Az ideiglenes szerződést, melyet a h. polgármester a tulajdonosokkal kötött, jóváhagyták s a végleges szer­ződés elfogadását kitűzik a 30 napos közgyűlésre. Ülés végén. A Tűzoltó-téri napi piac bódéi­nak, a bérlők meghallgatása után, újabb elhelyezését határozta el a képviselőtestület olyképen, hogy a piaci árubódék egymással szemben, — közöttük széles úttal — fognak sorjában elhelyezést nyerni. — A honvédlaktanyát, amenyiben lesz reá a folyó évi költségvetésben fedezet, tűzoltó felszereléssel látják el. — Az árvaszéki ülnöki telefonnak régebben a rendőrkapitányhoz való áthelyezé­sét határozták el. Az árvaszéki elnök előterjesztésére a telefont nem helye­zik át s a rendőrkapitánynak uj te­lefon beszerzéséről gondoskodnak. Az ülés délután fél hat óra táj­ban ért el befejezéséhez. )( Kórházi segódorvosi felmentés és kinevezés. Meczner Gyula főispán dr. Maluser Dusán „Erzsébet“ köz­kórházi segédorvos lemondását elfo­gadva, állásától felmentette s ezen se­gédorvosi állásra dr. Bemét Ödön nyíregyházai közkórházi alorvost ne­vezte ki. )( Állatorvos gyakornoki kineve­zés. A földmivelésügyi miniszter Bulla Ferenc nádudvari községi állatorvost ideiglenes minőségű m. kir. állatorvos gyakornokká kinevezte és szolgálat- tételre a sátoraljaújhelyi thatósági m. kir. főállatorvoshoz osztotta be. )( Közig, gyakornok véglegesí­tése. Meczner Gyula főispán dr. Kos­suth Pál közigazgatási gyakornokot ezen állásában véglegesítette. )( Utak bejárása. Dókus Gyula alispán s Gortvay Aladár szerencsi főszolgabíró legutóbb a kereskedelem­ügyi minisztérium kiküldötteivel be­járták a szerencsi járás közutait. A bejárás alkalmával megállapítást nyert több uj útvonal kiépítésének s az Ond pataktól Rátka felé menő mély ut feltöítésének szükséges volta. )( Kitiltások. A szinnai járás fő­szolgabírója Ősik János galíciai ille­tőségű egyént az ország területéről, Indik Lipót mojsziui (Máramaros vm.) illetőségű egyént pedig járása terü­letéről tiltotta ki egyszer s minden­korra. {jtfT* Az uj negyed év alkalmá­ból felkérjük azon t. olvasóinkat, kiknek előfizetése lejárt, nemkü- lömben azokat, kik az előfizetési dijakkal hátrálékban vannak, hogy lapunk mai számához csatolt utalványon az előfizetést megújítani, illetőleg a hátrálékot beküldeni szíveskedjenek, ne­hogy lapunk további küldését beszüntetni s a hátrálékot postai megbízás utján legyünk kény­telenek beszedetni. A kiadóhivatal. HÍREK. Hunyadi. „Merre, merre, jó Ulászló, Hova száll a harci zászló? Csatakürtök mért harsognak, Fényes kardok mért villognak ? Bent hazánkban pártviszály dúl, Táborod hát hova indul ? Vissza, vissza, jó királyom, Most a harcot nem ajánlom; Minden jóslat, melyet látok, Mindenütt a régi átok ; A viszályban gyenge karja, Nem győzhetne a magyar ma 1 Vissza, vissza, hős vitézek, Minek törni biztos vésznek ? Le a fegyvert 1 tenger ellen Nem a páucél kell a mellen, Százezernyi török tábor Maroknépet összegázol! Vissza, vissza, honfitársak, Nincs ma napja riadásnak ! Ha Murád ránk tör hadával, Véres bosszú viharával, Csatakürtök harsonája Csak vészt hozna a hazára 1 Eskü is tiit. Vissza, vissza, Mig a föld a vért nem issza, Jó magyar nép, a te véred, Mely a porba ott hull véled, Hol vérpohár vár a honra, Hitszegésén a nagy torra. Harci zászlót leeresztve, Múljék el az ország veszte! lm felettünk csillaghullás, lm alattunk földindulás ; Vér előttünk, tűz nyomunkban, Az Isten is ellenünk van 1“ . . . Dörg Hunyadi, dörg az ég is, De a tábor indul mégis ; Mint a sasok büszkén szállnak Seregei a királynak, Szárnyat bízva fergetegre, Szállnak, törnek a tengerre. Zúg a tenger, zúg az orkán, Bősz hadával jön a szultán ; De a magyar kardot forgat, De a kürtszó csak nem hallgat; Már Várnánál leng a zászló. Táborával ott Ulászló. Néz Hunyadi még utána, Majd reá csap a kardjára. „Ide gyorsan paripámat! Paizsommal hollószárnyat 1 Fel csatára a királylyal, A királyért a halállal! Ha az ország úgy akarja, Az is, aki mást akarna, Egy fej, egy szív 1 egy csapásra Legyen együtt elhullása 1 Magyarok ha el kell vesznünk, A hazáért együtt vesszünk!“ Fejes István. — Julius. Csütörtökön kezdődött julius, a nyár hó, vagy más néven szent Jakab hava. Júliusban a nap­palok már fokozatosan rövidebbek lesznek s mig a hó elején a nappal hossza 15 óra és 53 perc, a hó végén 15 óra és 6 perc. — A hold változá­sai: holdtölte 3-án, utolsó negyed 10-én, ujhold 17-én, első negyed 25-én. A hold a földközelben 7-én este 9 órakor lesz, földtávolban pedig 23-án reggel 7 órakor. Az időjárás Herschel jóslása szerint 10-éig esős. 10—17-ig nedves, szeles időjárás, a hó végén gyakori záporok. — Uj ügyvéd. Dr. Füzesséry Zoltán az ügyvédi vizsgálatot sikere­sen letette s legközelebb Sátoralja­újhelyben megnyitja ügyvédi irodáját. — Áthelyezés a honvédségnél. Rápolthy Károly m. kir. honvédszá­zados Brassóból Sátoraljaújhelybe lett áthelyezve. — Az uj papnövendékek. Folyó hó 2-ikán délelőtt 10 órakor Kassán dr. Fischer-Colbrie Ágost megyéspüspök elnöklete alatt megtartott szentszéki tanácsülésen Sátoraljaújhelyből a kö­vetkező ifjakat vették fel papnöven­dékeknek : Drabissák Nándort, Mitrik Sándort, Serke Ferencet s Orbán Bélát. — A legutóbbi felhőszakadás hi­vatalos jelentése. A legutóbbi felhő- szakadásról s árvizveszedelemről, mely junius hó 28-ikán zajlott le Sátor­aljaújhely város felett, temérdek kárt s veszteséget okozva, lapunk leg- legutóbbi számában részletesen beszá­I moltunk. A folytonos esőzés követ­keztében újabban is nagy kárt szen­ved a város, mert a legutóbbi felhő- szakadás iszapja a Rákóozi-utcai csa­tornát egészen betöltötte úgy, hogy annak kitisztítása nagy költségekbe fog kerülni. A Rákóczi-utcai csator­nán tudvalevőleg keresztül vezettetést nyer a Színház köz vízvezetéki csöve, melyet a csatornán lezúduló ár úgy megrongált, hogy szintén nagy anyagi költséggel kell helyreállítani. A fel­hőszakadásról, — mely annyi anyagi kárral járt a városra nézve, — Schmidt Lajos rendőrkapitány különben a kö­vetkezőkben számolt be havi jelenté­sében Kiss Ödön h. polgármesternek : Folyó hó 26, 27 és 28-án rendkívül nagy zivatar volt. 28-án délelőtt kü­lönösen a hegyekben tombolt a vi­har és felhőszakadás, amely meg- duzzasztotta a patakok árját annyira, hogy a rohanó viz a felsőzsólyomkai patak partját a pincék előtt mintegy 40 méternyi hosszúságban elsodorta úgy, hogy az arra való közlekedés veszedelmes. Ugyancsak a Felsőzsó- lyomkán behatolt a viz özv. Babis Józsefné 38. számú házába, mely a patak mélyében van felépítve. A ház­ban Babisnén kivü lakik Bartók Fe­renc napszámos és Dudás Béla máv. gyári munkás családjával. A vesze­delem idején, amikor a viz Dudásék szobájában már csaknem egy méter­nyi magasságot ért el, a patak fölött lakó Goldstein Sámuel szatócs a szom­széd házfedélről létrán ereszkedett le és elismerésre méltó bátorsággal az ablakon keresztül mentette ki Dudás- nét és 11 éves fiát. Az udvarból a viz árja két sertés ólat, baromfi ket­recet, tűzifát stb. ingóságokat elso­dort. A Kazinczy-utcai Gireth-féle ház szintén veszedelemben volt, mert a Gireth és Hornyay házak között vonuló zsólyomkai patak nyílása a viz árja által sodort kövek, fatönkök stb. anyagoktól bedugult s ezért a viz ellepte az udvart és a hömpölygő ár az említett s az udvaron volt holmi nagyobb részét a kapun át a Rákóci és Kazinczy-utcákra sodorta, min­denütt nagy iszapot és homokot hagy­va maga után, amelynek eltakarítá­sával a seprüsök és városi szekerek ma is foglalkoznak. Mindez d. e. 11 és 12 óra között alig egy óra lefo­lyása alatt történt. Ugyanebben az időben a felhőszakadás nagy károkat okozott a melegoldali és szárhegyi szőlőkben, ahol lesodorta a kőgátakat és vele a tőkéket. A szőlő birtoko­sok közül nagyobb káruk van Sza- kácsy Károlynak, Bánóczy Kálmán­nak, Kovács Károlynak és Sebeők Antalnak. — Eljegyzés. Adamek Miklós bártfai járásbirósági hivatalnok a múlt hó 28-án jegyezte el Rektorik Mar­gitkát Sátoraljaújhelyben. — Papnövendékek felvétele. A kassai róm. katb. szemináriumba f. hó 1., 2. és 3-ik napjain ejtette meg a püspöki szentszék a felvételeket. Csakis érettségit tett ifjakat vettek fel, a VII. és Vili. osztályosokat ki­zárták a konkurzusból. A sátoralja­újhelyi róm. kath. főgimnázium vég­zett tanulói közül hárman jelent­keztek. — A varannói késelés. Említet­tük, hogy junius hó 15-ikén este 9 órakor ismeretlen tettes Rosenberg Vince 18 éves kereskedősegédet Va- rannón orvul hátbaszurta, azután ál­dozatát vérbefagyva otthagyta s el­szökött. Az ismeretlen tettes nyomo­zását a varannói csendőrség teljesiti, de ez ideig nem jutott a tettes nyo­mába. — Pedig az elfogandó késelő alighanem gyilkosság vádjával ter­helten állana a biróság előtt, mert Rosenberg Vince állapota rosszabbra fordult s mivel operációra is szükség van, behozták az „Erzsébet“ közkór­házba Varannóról, hol eddig ápolták. Szent-Györgyi és Keleti az Első Magyar általános Biztosító Társaság Főiigynöhsége Sátoraljaújhely. Biztosit épületeket tűz-, villámcsapás- és robbanási károk ellen. Elfogad biztosításokat terménynemüekre jégkár el­len fix dijakkal, utánfizetési kötelezettség nélkül. Biztosítást köt a legelőnyösebb feltételek mellett olcsó díjtételek­kel az ember életére, továbbá betöréses lopásból származó károk el­len is.

Next

/
Thumbnails
Contents