Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-07-03 / 53. szám

Harminchetedik évfolyam Sátoraljaújhely, 1909. Julius 3. 53. (4861.) Megjelen hetenkint kétszer szerdán és szombaton este. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátor&lJ&ajhely, Főtér 9 szám. Telefon: 42. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Nyilttérben minden garmond sor SO fill. Zemplén POLITIKAI HÍRLAP. ÉHLERT GYULA, MAJTÉNYI GÉZA, felelős szerkesztő, fömnnkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 10 korona, félévre 5 kor negyedévre 2.50 korona. — Egyes szám ára 10 fillér. —— Hirdetési díj: Hivatalos hirdetéseknél minden szó ntán 2 fill. Petit betűknél nagyobb, avagy diszbetükkel, vagy kerettel ellátott hir­detések térmérték szerint egy négyszög centim, ntán 6 fill. — Állandó hirdeté­seknél árkedvezmény. Mit kíván a nemzet? — jul. 2. A politikai helyzet mai képe az, hogy Lukács bemutatta ki­bontakozási terveit a független­ségi párt intéző bizottságának, mely azonban — mint a fővárosi napi lapok Írják — kijelentette, hogy Lukács tervezetei alapján nem tárgyalhat. — Lukács erre hirtelen Bécsbe utazott s a ki­rály előtt olyanképpen mutatta be a helyzetet, hogy a függet­lenségi párt intéző bizottsága idő előtt hozta meg határozatát s neki fizikai ideje sem volt arra, hogy a bizottság ülése előtt lefolytathassa tervbe vett tanács­kozásait a függetlenségi párthoz tartozó vezérpolitikusokkal. Lukács emez érvelése igen alkalmas arra, hogy Bécsben a magyar helyzetet a legsötétebb színben tüntesse fel s a homo regiusz a saját személyét elő­térbe tólja; azonban nem alkal­mas az ország megnyugtatására már azon egyszerű indoknál fogva sem, mert a valóságnak meg nem felel. Hiszen jól tudjuk, hogy Lukácsnak módjában állott a Kossuthtal folytatott konferenciát már megelőzőleg is tudomására hoznia Kossuthnak, hogy ő a párt más vezető politikusaival is óhajt tárgyalni. És ha tényleg ilyen szándékai voltak, azokat meg is valósíthatta volna. Sőt azt is ál­lítja Lukács, hogy ő ezeknek a máá vezérpolitikusoknak esetleg újabb ajánlatokat is tett volna, vagy amazok helyezkedtek volna a konferenciák során más állás­pontra. De ezt nem tette ám Lu­kács, hanem visszasietett Bécsbe s a helyzetet oly művésziesen sikerült neki összebonyolitania, hogy ma már Lukács miniszter- elnökségét mint fait accomplit hozzák a lapok. Hihetetlennek látszik azon­ban, hogy Kossuth kihallgatását a korona teljesen mellőzze. Hi­hetetlen, mert ezt várja az or­szág ; mert azt Bécsnek is tud­nia kell, hogy Kossuth ma az a vezető politikus, aki nélkül a kibontakozás meg nem történhe­tik. Kossuth visz ma vezérszerQ- pet a politikában s ha mindenek dacára az ő meghallgatása elma­radna, ez egyedül a bankosok, legutóbb tanúsított magoktartá- sának lesz szomorú eredménye, melynek keserű levét a nemzet issza meg. Mert, hogy a széthúzás ma is dühöng, azt mutatják ama körül­mények, hogy midőn a legna­gyobb lelkesedésre és együtt- tartásra volna szükség s amikor Kossuthot a párt határozatának kihirdetése alkalmával a legna­gyobb ovációkkal, éljenzésekkel s tapssal honorálták : akkor han­gok törtek elő, melyek nem Kos­suthot ünnepelték, de disszonan­cia képpen az önálló bank élte­tését rikoltozták. Kossuth e gya­nús hangokra a következő kije­lentést tette: „Másodszor hal­lom, hogy mikor engem éljenez­nek, valaki tüntetésszerüen azt kiáltja, hogy éljen az önálló bank. Az illetőnek azt válaszo­lom, hogy én többet dolgoztam az önálló bankért, mint akárki ebben a teremben 1“ E kijelentésével a valóság­nak híven megfelelőleg válaszolt Kossuth, ki nem egyszer jelen­tette ki teljes nyíltsággal, hogy ő a király előtt is, a miniszter- tanácsban s bármily más adott alkalommal is nyilván hangoz­tatta az önálló bank felállításá­nak szükséges voltát. De állam- férfiúi belátása azt tanácsolta neki, hogy tekintetbe kell venni elsősorban a helyzet követelmé­nyeit s ezek közt legelső az: hogy multhatlanul szükségünk van a választói jog reformjára. Szük­ség van erre úgy államjogi szem­pontból, mint azon erkölcsi elkö- telezésből folyólag, hogy e tör­vény megalkotásával a koalíció s az ennek kebeléből alakult s a nemzet által bizalmával kitün­tetett kormány elkötelezésben áll az országgal szemben. Mérlegelni kell tehát, melyik kérdés elsőbb rendű ? a választójogi reformot keresztül vinni a nemzet érdeké­ben, vagy az önálló bank létesí­tését egy megállapított naphoz kötni. Kossuthnak mindeme kijelen­tései s irányelvei a pártban ál­talános helyesléssel találkoztak, az országban közmegnyugvást szültek, de a bankcsoport vezére azt hangsúlyozta ezek ellenében, hogy a függetlenségi párt any- nyira exponálva van a külön bank kérdésében, hogy a provi­zórikus elintézés az őszinteség hiányának látszatát keltené a nemzetnél a párttal szemben. — Pedig ez nagy tévedés, mert a külön bank szervezésének elvét s 1911. január 1-jében megálla­pított fix időpontját nem a füg­getlenségi párt állította fel elv­ként, de az a bankügyből szóló 1898. évi XX. t. cikkből folyik, tehát nem elvi, hanem törvényes eszközökkel — ha azt fontosabb nemzeti érdekek követelik — szintén törvényhozási utón meg­változtatható, minden elvtagadás nélkül. Mindenesetre szomorú kép a helyzetről, hogy idáig keseredett el és bonyolódott össze. Nagy felelősség terheli annak felidé­zőit. Kívánatos, hogy a szerte- huzás véget érjen s közös meg­egyezéssel, minden személyes ambíciót mellőzve pártkülönbség nélkül törekedjenek a vezető politikusok az egyetértés jegyé­ben való eredményes kibontako­zásra, mert ezt kívánja a nemzet. Meghívó. Kálvin János születésé­nek 1909. julius hó 10-én bekövet­kező évfordulóját, amelyet a világ reformátusai Genfben fognak megün­nepelni, a legnagyobb kálvini egyház, a magyarországi református egyház is egyetemlegesen megünnepli. Éhez képest a sátoraljaújhelyi református egyház saját templomá­ban julius 11-én délelőtt 10 órakor tartja meg a Kálvin emlékünnepélyt, melyre a nagyközönséget egyház­tanácsunk határozatából tisztelettel meghívjuk. Sátoraljaújhely, 1909. julius 1. Dókus Qyula, Fejes István, főgondnok. lelkész. Iskolai Értesítők. i. Évről-évre megismétlődik lapunk hasábjain ez a rovat. Tárgyilagos bí­rálat alá vesszük a hozzánk beérkező iskolai értesítőket, mert ezek a füze­tek vajmi sok tanulságot foglalnak magukban. Nemcsak a tanférfiakat s a pedagógia iránt érzékkel vagy elő­szeretettel viseltetőket érdekli azok tartalma, de nagy hatásuk van e be­számoló könyveknek a laikusra is. Az ifjúságra, mely intézeteinket lá­togatja, a szülőkre, kik ezer gond és verejtékes fáradozás mellett teremlik elő tanuló gyermekeik részére a szük­ségeseket: az évvégi értesítők drága kincset képeznek. Az ifjúság jutal­mazva vagy büntetve látja magát azokban, híven visszaadják ezek az ő erkölcsi értékük képét, mint a meg nem vesztegethető tükör a test for­máit. A szülőknek végtelen öröm, ha gyermekük neve után mentői több „egyest“ látnak, végtelen fájdalom a „négyesek“ szemlélete. De ennek az életre kihatólag óriási hordereje van. Hány szülő nyaggatná tehetségtelen, vagy csekély szorgalmú gyermekét éveken át az iskola padjaiban, ha a jól szerkesztett értesítő meg nem győzné őket arról, hogy az ifjú nem válik be a magasabb tudományos pályán, csak keserűség és kínlódás lehet az élete, — mig kitünően be* válik valamely reál pályán, ahol jó­lét, anyagi boldogulás s ennek nyo­mában elkölcsi elismerés is lesz osz­tályrésze. Kiváló pedagógusok, igazi tan­férfiak éppen ezért rendkívül nagy gondot fordítanak az értesítők össze­állítására. Igen helyes az a rendszer, hogy magán az iskolai élet szükebb kereteibe tartozó dolgokon kivül egy- egy tudományos, esztétikai, társada­lom-tudományi, neveléstani, vagy ha­sonló jellegű értekezés foglaljon he­lyet az értesítőben. A két hónapon át heverő tanuló unalomból is elol­vassa ezeket s igen soknál óriási erkölcsi hasznot szültek ezek az ava­tott tollal, igazi mély lélekismerettel megirt közlemények. De elolvassa azokat minden olyan szülő is, aki valóban szivén viseli gyermeke bol­dogságát. Éppen ezért vajmi kívána­tos, hogy az értesítők igazán jól le­gyenek szerkesztve, mint csalhatat­lan tükrök mutassanak meg mindent az egy esztendei iskolai életből és ad­nak helyes tanácsokat a jó útra. Örömmel látjuk, hogy ez az elv vármegyénk tanintézeteinél évről-évre nemcsak mind jobban érvényesül, de valóságos nemes verseny fejlődik ki a tanintézetek vezetői közt a tekin­tetben : mi módon lehet ezeket az értesítőket nem száraz dolgokká, de nagy erkölcsi becscsel bírókká tenni. Szinte megkapóan szép dolgokat ol­vasunk egyik-másik értesítőből. Lel­künk felvidul, beleéli magát az iró felfogása által teremtett helyzetbe s önkéntelenül felkiáltunk : ha én ezt előbb tudtam volnál Nem is képzelik azok az igaz­gatók vagy tanárok, kik az értesí­tőkbe ilyen iránycikkeket imák, hogy mily nagy értékű munkát végeznek ők ezzel társadalmi szempontból. Azt csak mi, — távoli s érdektelen szem­lélők tudjuk kellőleg méltányolni, kiknek feladatunk a közönség igaz­ságos szemével látni, bírálni és az után elfogulatlan ítéletet mondani. Ezek az általánosságban elmon­dott irányelvek a mi felfogásunknak, igaz meggyőződésünknek a kifejezői. Egyes értesítőknél már csak a száraz anyaggal foglalkozunk, a most el­mondottakra pedig szívesen látjuk s tárjuk a nyilvánosság elé a pro és kontra dikciókat. Saját érdekében kérünk tanulót és szülőt, tanügybarátot és laikust egyaránt, olvassák el betűről betűre a kezükbe jutó iskolai értesítőket. — Sokat használnak vele maguknak, a társadalomnak s annak a jövendő Magyarországnak, melynek arany- ifjúsága most látja nevét nyomtatás­ban ez értékes könyvekben talán elő­ször, — talán utólszor. A kegyesrendiek vezetése alatt álló sátoraljaújhelyi rom. kath. fő­gimnázium 1908/9. tanévi értesítője díszes külsővel, értékes béltartalom­mal jelent meg, Nyilassy Károly kegyesrendi áldozópap, főgimnáziumi igazgató szerkesztésében. Nyolcvan oldalra terjed az Érte­sítő, tömör összefoglalásban adva mindazt, ami egy középiskola egy esztendei élettörténetét híven vissza­tükrözi. NAGYMIHALYI SÖR- ÉS MALÁTAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Első rangú modernül berendezett hazai ipartelep. Évi gyártás 30,000 hektoliter. Gyárt Már ciusi, Korona és Casinó sört. ______Sátoraljaújhelyi főraktár : Egyesült Szikvizgyár és Sörnagyraktár, Justus utca.______ Zemplénvármegyei képviseleteink: Mezőlaboroz, Satropk0, -^al-yba^ecz:Perbeiiylte68 » Lapunk mai száma 8 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents