Zemplén, 1909. január-június (39. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-02 / 1. szám

S. oldal. ZEMPLÉN. Január 1. szág pénzügyi viszonyai nem enge­dik, hogy a közigazgatási tisztviselők most olyan illetményekben részesit- tessenek mint a bíróságok s más szakbeli tisztviselők, kik legutóbb illetmény rendezésben részesültek, de remény van rá, hogy ez is el fog következni. Szeretettel viszonozza a jókívánságokat s élteti a vármegye alispánját és tisztikarát kívánva min­denkinek egyenként és összesen bol­dog uj évet. Az általános éljenzéssel fogadott válasz után a főispán szives szavak­kal kezet szorított a tisztikarral s barátságosan elbúcsúzott. A délelőtt folyamán tisztelegtek továbbá testületileg: az államépité- szeti hivatal Hönsch Dezső, a folyam­mérnöki hivatal Szokolay Emil, a kultúrmérnöki hivatal Dános Miklós műszaki tanácsosok vezetése alatt; a kir. tanfelügyelőség élén Bereg- szászy István kir. tanácsossal, a kir. pénzügyigazgatóság Eiszenmann Osz­kár vezetésével, az erdőfelügyelőség ólén Ujfalussy Mihálylyal, a bíróság részéről Fornszek Béla, Eiserth Ist­ván, a vasút részéről Rősner Tivadar állomásfőnök, a dohánygyár részéről Adametz Emil igazgató és még szá­mosán, mig a város részéről egyedül Schmidt Lajos rendőrkapitány jelent meg uj évi üdvözletét tolmácsolni. Igazán érthetetlen, hogy a fő ■ ispánnál tisztelgők díszes sorából Sá­toraljaújhely rend. tan. város tiszt­viselői kara kimaradt. Annál feltű­nőbb és érthetetlenebb a város tiszt­viselő karának a tisztelgésről való elmaradása, mert Meczner Gyula fő­ispán a múltban egyike volt azoknak, akik az oroszlánrészt vették ki ma­guknak a város közérdekű dolgainak viteléből, újabban pedig díszes állá­sában annyiszor adta jelét atyai párt­fogásának és jóindulatának a város iránt, hogy valóban tapintatlanságra vall, ha ilyen alkalommal épen a vá­ros tisztviselői kara az, mely megfe­ledkezik azon kötelességéről, melylyel bizonyságát adhatná elismerésének s köteles hálájánál Uj törvényjavaslat. Darányi Ig­nác földmivelésügyi miniszter törvény- javaslatot dolgozott ki s terjeszt leg­közelebb a képviselőház elé, a gyü­mölcsfatermelés fejlesztéséről és vé­delméről. Á javaslat Hegyaljánkat, mint nagyobb gyümölcstermelő vidé­ket közelről érinti, s azért annak tárgyalását figyelemmel kisérnünk közérdeket képez reánk nézve. A ter­vezet szerint a mai — mit sem érő községi faiskolák helyét ezentúl állami faiskolák foglalnák el, melyekben népünk kitanitást nyerend a gyü­mölcsfa termelés és kezelés tekinte­tében. Egy igen hasznos intézkedése ez újból a földmivelésügyi kormány­nak, mely kellő keresztülvitel mellett egész vidékek gazdasági életét len­dítheti fel. Népmentési akció a felvidéken. A földművelésügyi kormány Berzeviczy Zsigmond hegyvidéki kirendeltségi főnök javaslatára 17.000 korona ál­lamsegélyt utalványozott oly célból, hogy a nevezett minisztérium egy szakközegének felügyelete alatt Zem­plén, Ung, Bereg és Mármaros vár­megyék területén a kisgazdák tulaj­donát képező közlegelőkről az azokat sok helyütt csakn m haszonvehetet- lenné tevő bozót kiirtassék. Az igen helyes és eredményeiben nagy hord- erővel biró kormányintézkedés több ezer holdnyi legelőt tesz használha­tóvá s ad át felvidéki népünk birto­kába. VÁRMEGYE ÉS VAROS )( Megbízás. Kiss Ödön h. pol­gármester Gecsei Jenő városi adó­tisztet a városi adóügyosztály veze­tésével bízta meg. )( Közigazgatási bizottsági ülés. Zemplén vármegye közigazgatási bi­zottsága f. évi január hó lJ-én d. e. 9 órakor tartja ez éven első ülését a vármegyeház nagytermében Meczner Gyula főispán elnökletével. A bizott­ságának ez a legérdekesebb ülése, mert a szakelőadók vázlatosan át tekintést nyújtanak az 1908. év ügy­forgalmáról s főbb eseményeiről. )( Sátoraljaújhely népmozgalma. Sátoraljaújhely rend. tan. városban a múlt 1908. évben születtek száma 708, az elhaltak száma 544 volt. Ez eredményt, ha összehasonlítjuk az 1907. évi zárlat eredményével, arra a tapasztalatra jutunk, hogy Sátoralja­újhelyben 1908. évben 70-el kevesebb a halottak száma, mint 1907. évben, de viszont harminccal kevesebb a szülötteké is. Sátoraljaújhelyben 1908. évben 151 házasságot kötöttek. T. BÍőfizBtőinhhBZ! Az uj év alkalmából felkérjük azon t. olvasóinkat, kik nek előfizetése lejárt, nemkülöm- ben azokat, kik az előfizetési di­jakkal hátrálékban vannak, hogy lapuuk múlt számunkhoz csatolt utalványon az előfizetést megújí­tani, illetőleg a hátrálékot bekül­deni szíveskedjenek, — nehogy lapunk további küldését beszün­tetni s a hátrálékot postai meg­bízás utján legyünk kénytele­nek beszedetni. A kiadóhivatal. HÍREK. Lapunk igen tisztelt olvasó- közönségének b kedves munkatársaink­nak jelen, első uj évi számunkban kí­vánunk boldog nj évet. — lapunk legközelebbi száma a közbeeső vizkereszt ünnep miatt nem szerdán, folyó hó 6-án, de kedden, ötödikén fog megjelenni. — Egyházmegyei hir. A kassai megyés püspök adminisztrátornak Liktor Endre tőketerebesi káplánt küldte Hazslinba s igy Tőketerebesre Belyis János zborói káplán küldetett. — A király adománya. A közel­múltban alakult erdőhorvátii gör. kath. hitközség templomot óhajt építeni s e célból széles körben gyűjtést indított. Királyunk 200 korona adománynyal járult az uj templom felépítéséhez. — Halálozások. Részvéttel vesz- szük hírét annak a súlyos csapásnak, mely a volalubeckai Zvolinszky csa­ládot érte. A család egyik nagy jö­vőre jogosító sarja Zvolinszky Jó­zsef jogszigorló, tartalékos huszár­hadnagy hunyt el 30 éves korában Mádon dec. hó 31-én. A gyászban osztoznak Zvolinszky Lajos Sátoralja­újhely bankhivatalnok s neje Spil- lenberg Sarolta is. Az elhunyt te­metése ma délután folyt le Mádon részvét mellett. — Zakér János sze­rencsi lakos, járási állatorvos, törvény­hatósági bizottsági tag múlt évi dec. 28-án 57 éves korában elhunyt. Te­metése dec. 30-án volt Szerencsen nagy részvét mellett. — Hubay Ber­talan sárospataki községi tanító folyó hó 1-én — mint részvéttel értesülünk, elhalt. — Uj évi üdvözletek megváltása. Uj évi üdvözleteiknek megváltására a helybeli árvaház javára újabban a következők küldötték be szerkesztő­ségünkhöz adományaikat: Kovács Károly 8 korona, Nemthy József (Gálszécs) 3 kor., Váry Rezső (Sze­rencs) és di. Obláth Mór (Gálszécs) 2—2 korona. Ez adományokkal gyűj­tésűnk a jelzett célia 54 koronát tesz ki. — A Rákóczi ház és Zemplén vármegye. Zemplén vármegye kegye- let'es érzéstől indíttatva felhívást in­tézett az összes thatóságokhoz, hogy a kormány előtt támogassák abbeli kérelmét, hogy a nagy fejedelem borsii szülőházát a körülte fekvő er­dőségekkel az állam megszerezze, renoválja s mint hazai történelmünk egyik legkiválóbb alakjának születési helyét kegyelettel gondozza, másrész­ről pedig a hajdani rodostói Rákóczi házat ugyancsak Borsiban, a nagy fejedelem szülőházának egyik termé­ben állítsa fel. Hajdú vármegye a minapában tárgyalta Zemplén vár­megye átiratát és többek közt azon véghatározatot hozta: hogy a kére­lemnek azt a részét, mely a fejede­lem születés helyének, a borsii kas­télynak, a kornak megfelelőleg kija- vilva, a körülötte fekvő erdővel együtt, az állam által leendő megvásárlására irányul, kegyeletcs érzelmei által in­díttatva magáévá teszi, annak telje­sítését elengedhetetlenül szükséges­nek, sőt kötelességnek tartván, ki­mondja, hogy Zemplén vármegye kö­zönségének ez irányú mozgalmát tá­mogatja és annak érdekében a m. kir. min. elnök úrhoz hasonszellemü feliratot intéz, de a Rákóczi házat Kassán látják megfelelően elhelye­zettnek. Hasonló értelemben határo­zott legutóbbi közgyűlésén Abauj vármegye is, mely a nagy fejedelem szülőházának megvételét az állam hazafias kötelességének tartja. — Uj ügyvéd Dr. Búza Béla ügyvéd Sátoraljaújhelyben telepedett le és dr. Búza Barna ügyvédi irodá­jába társul lépett. — A „Kaziuczy-kör“ művészi hangversenye. A zemplénvármegyei „Kazinczy-kör“ folyó hó 4-én nem mindennapi műélvezetben fogja része­síteni tagjait s városunk müpártoió közönségét ama hangverseny rende zése révén, melyen neves művészek adnak egymásnak a kör közönsége előtt találkozót. Bár a hangverseny­ről részletes ismertetést adtunk la­punk legutóbbi számában, most a kör hivatalos értesítésének közreadása kapcsán újból felhívjuk úgy a kör tagok, mint a müpártoió közönség­nek figyelmét arra a páratlan zenei művészetre, melynek a belépti dijak ellenében részese lehet. A hangver­senyről szóló hivatalos értesítés a kö­vetkező : „A zemplénvármegyei „Ka­zinczy-kör“ 1909. évi január hó 4-én M. Szoyer Ilona, a maey. kir. opera művésznője, Morvái Zsuzsika, zon­goraművésznő, Plotényi Nándor, he­gedűművész, Dános Miklós, Gru&ka Lajos és Orlovszky Frigyes közre­működésével a vármegyeháza nagy­termében művészi hangversenyt ren­dez. Kezdete 5 és fél, vége 7 és fél órakor. Jegyek előre válthatók Kin- csessy Péter gyógyszertárában s este a pénztárnál a következő árakon: Számozott oldal ülés és első sor ta­goknak 3 kor., nem tagoknak 5 kor., a többi ülőhely tagokuak 2 kor. 50 fii!., nem tagoknak 4 kor. Állóhely tagoknak 2 kor., nem tagoknak 2 kor. 50 fill. Karzat tagoknak 2 kor. 50 fül , nem tagoknak 3 kor. 50 fii.“ A közérdeklődés bizonysága az es­tély iránt, hogy a jegyek nagyrésze már is elfogyott. Á hölgyeket felkéri a rendezőség, hogy a teremben ka­lap nélkül jelenjenek meg. — Ügyvédek nyugdíjintézete. A magyarországi összes ügyvédi kama­rák küldötteiből megalakult Buda­pesten az országos ügyvédi gyám és nyugdíjintézet. A kassai ügyvédi ka­marát Stekker Károly elnök, Sic­hermann Bernát dr. kassai s Kossuth János dr. sátoraljaújhelyi ügyvéd vá­lasztmányi tagok képviselték. — Sylveszteri társasvacsora a vármegyeházán. Dókus Gyulánó dec. hó 31-én városunk társadalmának előkelőségét hozta össze a vármegye­ház nagytermében megtartott társas- vacsorára, melyet vidám hangulatú táncmulatság követett Mondanunk sem kell, hogy ezen az elegáns syl- veszter esti mulaságon impozáns és díszes számban vett részt városunk előkelő társadalmának mindkét nem­beli fiatalsága úgy, hogy a jelenvol­tak névsorának közlése hasábot töl­tene meg. Igazolta ez a mulatság is, mely barátságos, őszinte egyetértésbe forrasztotta össze a megjelenteket, hogy mindazzal, amit Dókus Gyula alispán társadalmi életükben vezető­szerepet betöltő felesége kezdemé­nyez — vele jár az osztatlan siker. — Felhívás. A város érdemes képviselőtestülete a városháza tanács­termét a szabadliceumi előadások szá­mára átengedni szives volt. Az uj kulturális s nagyfontosságu intézmény végre alkalmas helyiséghez jutott, mert elég tágas s központon levő he­lyiség mindenki számára hozzáfér­hető. Ezen alkalommal tisztelettel felhívom a város tanulni vágyó pol­gárságát az előadások látogatására. Minden felnőtt férfinek és nőnek joga van ehez. Az előadások továbbra is hétfőn és csütörtökön tartatnak. — Csütörtökön este (folyó hó 7-én) 8 órakor természettudományi előadás lesz. Egyben ezúton tisztelettel fel­kérem (a most megjelent miniszteri körrendeletnek és tantestületünk ha­tározatának érvényt szerezve) a hely­beli főgimnázium érdemes tantestüle­tét, hogy az előadók sorába lépni szíveskedjenek, hogy a kulturális ténykedésnél közeledjünk egymáshoz és karöltve dolgozzunk a cél érdeké­ben. Remélem, hogy az eredmény úgy fényesebb lesz. Sátoraljaújhely, 1909. január 2-án. Kertész Ödön, polg. isk. igazgató. — Főpróba a sztrájkból. A gróf Andrássy Gyula által parlamenti tárgyalás alá benyújtott törvényjavas­lat nem nyerte meg mindenkinek s főleg a szociáldemokraták vezetőem­bereinek tetszését. Általános sztrájkot provokáltak, amelyre azonban a ma már kiábrándult s józan belátásu munkásság nagyobb tömegét nem tudták, megkapni, csak néhány ezer .».vakult ember hagyta családját ke­nyér nélkül az uj esztendő első nap­jaiban. A fővárosi lapok sem jelentek meg jan. 1-én a sztrájkpróba miatt. — Sylveszteri mulatságok. Sátor­aljaújhelyben dec. 31-én a vén 1908. év búcsúztatójául s az uj 1909. év üdvözlésére több helyen rendeztek mulatságokat. Meg kell említenünk ezek között a máv. sátoraljaújhelyi állomásán lezajlott, fesztelen, vidám hangulatú szylveszteri mulatságot, melyben a sátoraljaújhelyi állomás hivatalnoki kara búcsúztatta az ó évet. — A „Központi kávéház“ 31-én este sziutén szép számú vendégsereget fogadott be, hol a megjelenteknek a zenekarvezetővel élén a Polgár szín­társulat zenekarának színes hang­versenye valódi műélvezetet nyújtott s minden előadott szám igazán hiva­tott bírálat méltánylására szorul. A hangversenyen jelenvoltak szives tap­sokkal adtak kifejezést elismerésük­nek. — A gyártelepi dal-, zene- és önképzőkör tagjai ez estén újból megtartották szokásos szylveszteri mulatságukat a gyártelepen, melynek keretében vidám hangulatú s a reggeli órákig tartó táncmulatság is lezajlott. A szép számban megjelent közönség a legkedvesebb emlékekkel távozott el a mulatságról. — Eljegyzés. Strausz Lajos bési lakos eljegyezte özv. Geiger Mórné terménykereskedő leányát Rózsikét Sátoraljaújhelyben. — Pisztoly párbaj. Kertész Ödön polg. iskolai igazgató s Bettelheim Sándor borkereskedő folyó hó 1-én pisztolypárbajt vivtak meg Sátoralja­újhelyben. A párbaj sebesülés nélkül végződött. — Iskolánkivüli bözoktatatás Uj- szomotoron. Nagy és fontos nemzeti érdekeket szolgáló hazafias, önzetlen működésnek voltunk tanúi dec. hó 27-én Zemplén vármegye határszéli részén Ujszomotoron, A tót nyelvű

Next

/
Thumbnails
Contents