Zemplén, 1908. július-december (38. évfolyam, 53-104. szám)

1908-07-01 / 53. szám

Sátoraljaujtely, 1908. Julius í. 53. (4757.) Harmincliatoäik évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer szerdán ós szombaton este. Szerkesztőséf és kiadóhivatal : Sátoraljaújhely, Főtér 9. szám. Telefon: 42. szám. Kéziratokat nem adnnk vissza. Nyílttérijén minden garmond sor 30 fill. Zemplén POLITIKAI HÍRLAP. ÉHLERT GYULA, MAJTÉNYI GÉZA, felelős szerkesztő, főmnnkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 10 korona, félévre 6 kor negyedévre 2.50 korona. —- Egyes szám ára 10 fillér. —— Hirdetési dij : Hivatalos hirdetéseknél minden szó ntán 2 fill. Petit botüknél nagyobb, avagy diszbetükkel, vagy kerettel ellátott hir­detések térmérték szerint egy négyszög centim, után 6 fill. — Állandó hirdeté­seknél árkedvezmény. Vármegyei közgyűlés. — jnn. 30. Évnegyedes, nyári rendes köz­gyűlését tartotta meg ma Zem­plén vármegye törvényhatósága, a már nem sokáig élő öreg, ro­zoga székházban. Nem nagy számmal jöttek fel a bizottsági tagok, részint a nyári nagy mun­kaidő miatt, — mert Péter Pál is elmúlt, aratás van soron, — részint, mert a közgyűlésnek fon­tosabb s nagyon általános érdekű tárgya alig volt. Mindössze 60 bizottsági tag jelent meg.’ Már hozzá vagyunk szokva, hogy 3—400 pontból álló tárgy- sorozatot látunk egy egy rendes évnegyedes közgyűlés elé felvo­nulni. A mostani kivételt képez, mindössze 14 pontból állt az el­intézendő ügyek száma, melyek­ből az alispáni évnegyedes je­lentést, — mely nem más mint összefoglalása alispán által a köz- igazgatási bizottság havi ülésein előterjesztett jelentéseknek — lapunkból már ismerik t. olva­sóink. Nevezetesebbek még a helyi érdeküek közt a málcai jegyzőválasztás ügye s a korcs­mák és pálickaméréseknek va­sárnapokon át zárvatartása ügyé­ben alkotandó vármegyei sza­bályrendelet. Az előbbit, t. i. a málcai kör­jegyző választás ügyét annak idején, de utóbb is a közigazga­tási bizottsági ülésről szóló tudó­sításunkban szintén kimerítően A ZEMPLÉN TÁRCÁJA. Levél. A »Zemplén« számára Irta: Főnyi Ilonka. Uram! Ne dobja félre olvasat­iamé a levelemet, kérem, nagyon kó- •»"' «vre: a lelkem nyugalma, ból­éi ági ettől va kérdi: de hát mit ika • szén tulajdonképen nem V/: •: ■ a :t sem tudom, hogy ki? merem önt uram ! Soha nevét is csak úgy tud- lenül, egy jouron em- k ismerőse, — talán • I s; a -- ízt mondta, hogy ön­ig? k nagyon szive van ... Én akkor egész éjjel nem tudtam aludni. S azóta is sokszor és sokat gondolok önre. Ne, ne dobja félre a levelemet; olvassa el kérem, nem szerelmet aka­rok vallani; komoly leány vagyok, aki a futó kalandokat kerüli s azon­kívül menyasszony is. Menyasszony, akinek holnapután lesz az esküvője .. . S ón most az esküvőm előtt két nappal mégis másnak irok levelet, egy idegen embernek, akit sohasem láttam, akiről mindössze annyit tu­dok: hogy úri ember s nagyon jó ismertettük. Itt a tény az, hogy Kovács Pál helyetesitett kör­jegyző s Haraszthy Vince lada- móci körjegyző közt, kik a jó javadalom málcai körjegyzőségre ketten pályáztak, erős küzdelem fejlődött ki. — A választás tiz szótöbséggel Kovács Pálnak ked­vezett, a Haraszthy párt azon­ban arra való utalással, hogy Kovács nagy korteskedést fejtett ki megválasztása érdekében, — felebbezést nyújtott be s a vá­lasztás érvénytelenítését kérte. A közig, bizottság, a felszólalásnak helyt adott s Kovács Pál kör­jegyzőt állásától felfüggesztette és ellene fegyelmi vizsgálatot rendelt. A mai közgyűlés feladata volt a választás ügyében dönteni. A korcsmák és pálinkaméré­seknek vasárnaponkint leendő zárvatartása ügyében Somogy vármegye intézett átiratot tör­vényhatóságunkhoz, amely felett szintén igen élénk eszmecsere fejlődött ki. Részletes tudósításunk a kü­lönben nagyon érdekes közgyű­lésről a következő: Meczner Gyula főispán d. e. 9 órakor lépett fekete magyar díszben a terembe s az egybegyűlteket a kö­vetkező tartalmas beszéddel üdvö­zölte : Tisztelettel üdvözlöm önöket. Örömmel közlöm a közigazgatás zavartalan menetét. Tisztviselőink úgy a központ­ban, mint a járásokban nemes ver­senyben teljesítik kötelességeiket s élükön az alispán úrral valóban ér­Hogy szeretem-e a vőlegényemet, az nem tartozik önre, arról sem aka­rok beszélni, hogy a családi tradíciók sok lelket megtörtek már, sok bol­dogságot döntöttek romba. Minek filo­zofálnék ön előtt ? hiszen ez nem ér- dekelheli önt, nem ismer engem, s talán nem is fog soha. Más intencióval vettem elő ezt a halványlila levélpapírt, a milyenen csak a legbizalmasabb embereimnek szoktam Írni. Kérni akarom önt uram 1 Egy menyasszony, akinek vőlegénye van, egy férfit kér szívességre, egy ide­gent — ez különös kissé, de ha el­mondom, mire kérem s ha hozzá­teszem még azt is, hogy a vőlegé­nyem nem ismeri a lelkem, és ka­cagna, ha neki mondanám el legfőbb vágyam — talán érthető lesz ön előtt. ... Ott, ahol ön lakik, az akác­lombos temetőben van egy sirhalom. Nem jelöli márvány, talán a keresztje is elkorhadt már azóta, hiszen min­dent pusztít, rombol az idő — s tiz óv oly nagy idő .. . Talán virág sincs a síron, hiszen szerető szív, gondos kéz messze van tőle. Talán be is hor­padt, el is felejtették azok, akik is­merték, hiszen nem volt hires ember, legnagyobb erénye volt a szeretet, ez meg ma oly kevés Pedig ez a legdrágább kincs s előttem az a szegényes sir kedvesebb, B7:ont.flhh mindfinnél. demesek a vármegye közönségének elismerésére. A termés kilátások a vármegye egész területén kielégítőknek mond­hatók, — különösen a felsőbb já­rásokban kitűnőek. Az aratás is valószínűleg minden zavar és baj nélkül fog lefolyni. Szénában eddig alig észlelt bő termésünk van. A szőlők jó szüretre engednek kilá­tást. A III. oszt. kereseti adó ki­vetések folyamatban vannak. A kivető bizottságok minden bizony­nyal úgy a kincstár, mint az adózó polgárok érdekének méltányos szem előtt tartásával teljesitik köteles­ségüket. A parlament különösen szociális téren teljesített nagyfontosságumun­kálkodás után egyelőre beszünteti működését. Biztos reményünk lehet azon­ban, hogy a nemzet vezéreiből ala­kult kormány feladatának magas­latán állva, a nemzet javára ol- dandja meg, a következő tárgya­lásokra, váró az ország sorsára úgy­szólván döntő befolyással biró kér­déseket is. Hogy azonban ezt felséges urunk­kal való egyetértésben tehesse, szükséges, hogy a nemzet egyet­értő támogatása erősítse. Ugyanazért ez alkalomból is kérem önöket, hogy a szövetkezett pártok közötti kölcsönös bizalmat és egyetértést egymás jogainak tisz­teletben tartása mellett őrizzék meg és jövőre is ápolják. Bizzunk és reméljünk abban, hogy vezéreink bölcsesége ós haza- fisága meg fogja találni az utat arra nézve, hogy Magyarország és a magyar nemzet sorsát a szövet­kezett pártok kormánya programm- jának betöltése után jövőre is erős egyetértő és közös célok által irá­nyított hatalmas párt fogja a nem­És én ismerem őt régen. Együtt szedtük a patak partján a kék nefelejtset. Göndörfürtös, bohó leányka voltam akkor s ő ábrándos szemű, szőke fiú. Együtt szőttük a fehér álmnkat. Át-átcsillant rajta a reménység, ha egymáshoz ért a ke­zünk, egybefonódott a tekintetünk. Együtt jártuk tavaszszal az erdőt, hallgattuk a csalogányt s együtt akar­tuk járni az egész életet . . . Hosszuruhás nagy leány voltam már akkor, ő meg határozott, komoly férfi. — Szeretsz? — Nagyon szeretlek! — Nem fogsz elfeledni ? — Soha ! Soha! Egy hófehér rózsát tűzött a ha­jamba, álomvilágba éltünk akkor. De beleszólt a kegyetlen kideg való s azt mondta: nincs tovább . .. A körülmények, családi tradíciók, névvel, ranggal járó kötelesség azt mondták: lehetetlen! És nem láttam többé soha. Olyan messze vittek, ahova csak az árnya jöhetett utánám. De az el­jött sokszor, sokszor. Nincs távolság, nincs akadály ott, ahol két lélek együtt érez. Mikor pedig azt hitték, hogy a legjobb orvos, az idő, behegesztette a sebeket, haza hoztak. Igazok voh fllrlrni’r'c n nm fóít comm i q Z5Ü zet vezéreinek vezetésével intézni és biztosítani. Végre egy igen kedves köteles­séget vélek teljesíteni, midőn meg­emlékezem a vármegyénket is oly közelről érintő eseményről, mely szerint hazánk és vármegyénk fe­lejthetetlen emlékű nagy fiának Andrássy Gyula grófnak a leányát, a fenkölt gondolkozásu Andrássy Ilona grófnőt, Bathányi Lajos gróf hitvesét őfelsége a magyar nőt ér­hető legmagasabb kitüntetéssel az Erzsébetrend I. oszt. keresztjével feldíszíteni méltóztatott. Á nemes grófnőnek a jótékony­ság, az iparvédelem és egyáltalán a közügyek terén teljesített mun­kálkodását nem szükséges itt bő­vebben ismertetnem, köztudomásúak azok s minden igaz hazafi mint Magyarország egyik kimagasló nagy asszonyát dicsőíti érte. Vármegyénk a múltak emlékei­ben és hazafias küzdelmeiben, a jelen munkájában s a jövő remé­nyében választhatlanul van egybe forrva az Andrássy családdal. Azt hiszem találkozom a vár­megye közönségének azon sziv- beli közös érzelmével, hogy fejez­zük ki a grófné őnagyméltóságá- nak magas kitüntetése alkalmá­ból szerencsekivánatainkat, mely­nek tolmácsolása végett móltóztas- sanak a következő üdvözlő sür­gönynek ezen közgyűlésünkből való elküldését elhatározni s ezzel az alispán urat megbízni: Zemplén vármegye közönsége ma tartott rendes közgyűléséből hazafias igaz örömének ad kifejezést Nagy­méltóságodnak annyira megérdemelt legfelsőbb kitüntetése alkalmából, a melynek fénye reá is átragyog. Zemplén vármegye közönsége ne­vében : Dókus Gyula, alispán. a szép, szerelmes embernek, meg­gyógyította : az idő ... Kint volt már egy éve az akác­lombos temetőben. Egy szegényes sírban, a többiek mellett. Én meg csak annyit tehettem, hogy egy sugaras, fényes nappal egy rózsafát ültettem, a sírjára. Mire kinyílt rajta az első rózsa, én már ismét messze voltam. Ártal­mas volt a levegő a szülőfalumba, elvittek onnan örökre. Csak egyszer hallottam hirt a fehérrózsafás sirról, virul rajta a rózsa, tavasszal olyan, mint egy nagy, meny­asszonyi csokor. Nincs párja az egész temetőn. Holnapután lesz az esküvőm. A szobám tele van fehér rózsával, vio­lával. — Összeszedem a legszebbet, soknak kelyhén még harmat csillog s koszorút fonok belőlük. Holnapután lesz az esküvőm, — akkorra ez a virág éppen oda ér. Kérem, nagyon kérem uram I menjen el akkor az akáclombos te­metőbe, keresse meg azt a fehérrózsa­fás sirt, s tegye le rá ezt a koszorút. Az a szegény, ábrándos szemű, szőke fiú megérzi ott benn, hogy nem hazudtam akkor. Ugy-e megteszi uram ? Hisz a társaságban azt mondta egyszer valaki, hogy önnek nagyon jó szive van. f

Next

/
Thumbnails
Contents