Zemplén, 1907. július (37. évfolyam, 58-59. szám)

1907-07-20 / 58. szám

2. oldal. ZEMPLÉN. Julius 20. — jUl. 20. Vizsgálat a városnál. A Sátor­aljaújhely városánál nagy alaposság­gal s már napok óta folyó vizsgálat mind érdekesebb részleteket hoz fel­színre. Mielőtt ezekre kiterjeszked­nénk, ki kell jelentenünk, hogy ez ügygyei kapcsolatosan lapunk leg­utóbbi számában „Legújabb“ cim alatt leadott tudósításunkban téves telefon értesítés folytán egy sajnála­tos tévedés csúszott be, amelyet ezen­nel rektifikálunk. A főispán ugyanis nem Székely Elek polgármestert, hanem Hell Jenő városi tanácsost függesztette fel állásától. Ez külön­ben a közlemény tenorjából is kive­hető volt a dolgokkal ismerősök ál­tal, mert tudósításunk kifejezetten jelezte, hogy a felfüggesztés az ipar- hatósági ügyek kezelése körül ta­pasztalt szabálytalanságok miatt tör­tént. Mivel pedig ez ügyek referense Hell Jenő tanácsos, a felfüggesztő rendelet őt illeti s a polgármestert e tekintetben mulasztás nem ter­heli. — Újabb esemény a vizsgálat során, hogy a főispán Gáthy Géza városi közigazgatási gyakornok ellen, szintén az iparügyek kezelése körül tapasztalt szabálytalanságok miatt, elrendelte a fegyelmi vizsgálatot. A főispán azonkívül vizsgálatot tartott György Henrik belügyminiszteri számtanácsossal együtt a városi pénz­tárban, hol az ügykezelést teljesen rendben találták, továbbá vizsgálatot folytatott a rendőrségen, hol a ta­pasztalt rend felett Schmidt Lajos rendőrkapitánynak megelégedését fe­jezte ki. — A 10 napon át tartó vizsgálat alatt megvizsgálták még a számvevőséget, polgármesteri s egyéb hivatalokat, ezen vizsgálatok ered­ményével szintén meg fogjuk ismer­tetni olvasóközönségünket. Felhívás a sátoraljaújhelyi ház- tulajdonosokhoz. Tekintettel a ma­gánházakba szolgáló vízvezetéki be­rendezések és munkálatok drágasá­gára, abból a célból, hogy a szükség­let gazdaságosabban ellátható legyen, felkérem a t. háztulajdonos urakat, hogy a célhoz vezető teendők meg­beszélése végett e hó 21-én d. u. 4 órakor a „Vadászkürt“ nyári étter­mében megjelenni szíveskedjenek: Több háztulajdonos megbízásából is dr. Kossuth János háztulajdonos. A hegycsoport tudvalevőleg öt hegyből áll. Legmagasabb a legszél­sőbb az Ujhely felett 510 m.-ig fel­nyúló Magoshegy; kisebbek a Ko­paszka (kis és nagy) vagy Szárhegy 346 m., a kupformáju Várhegy 337, az elnyúlt s nyugat felől élesen le­csapott Sátorhegy 461 m. s déli lép­csője a 173 m. Némahegy. Mindezek ryolith-trachyt-környezetben kitódult zöldkő- vagy amphibol-trachyt ki­emelkedések, melyek közül a Magos- és a Szárhegy között a Zsólyomka nevű csorgó vágott mély patakvöl­gyet kelet s a Ronyva felé; de tud­valevőleg el nem éri azt, mert útköz­ben elsikkad. A csörgői vagy bányácskai útról a Magoshegy egy tagban északról délre domboruló erdős hegynek lát­szik. Pedig nem az. Mert a torzsási erdős, cserjés felmenője annak kü­lön patkóformáju nyúlványa, melyet a hegy derekától mélyedés választ el. Azért mihelyt tetejére érünk en­nek a felhágó nyúlványnak, külön hegynek látszik a Magos s nekünk majdnem félkörben kellett tovább a bokros tetejére kapaszkodnunk. Fe­lülről nézve a torzsási nyúlvány föld­nyelvnek látszik, melyet a Magos­hegyről leguruló s domb magasság- nyira felhalmozódott omladék kövek alkottak. — Ha a Ronyva völgye a bodrogközi szarmáta tengernek öble volt: akkor ez a Magoshegy öt­VÁRMEGYE ÉS VAROS. Törvényellenes határozat. 19 őrangyal mint szövetkezet. — Saját tudósítónktól. — Sátoraljaújhely, 1907. jul. 19. Sátoraljaújhely r. tan. város kép­viselőtestületének az a része, mely f. hó 19-én a Hell Jenő helyettesítése mellőzésének kérdésében döntött: a legenyhébb bírálat szerint is azono­sítani látszik önmagát Hell Jenő gaz­dasági tanácsossal. Az Ízlésről vitatkozni nem lehet, de rendkívül sajnálatos tünetnek tart­juk, hogy a képviselőtestület e része a helyettesítés kérdésének tulhajtásá- val, céltalan kiélezésével egy oly tisztviselő iránt árult el rokonszenvet, kit a főhatóság az ellene lefolytatott vizsgálat során hivatalára méltatlan­nak talált s állásától felfüggesztett. A képviselőtestület szintjének csak esésére, sülyedésére vallanak ezek a tünetek s az elfogulatlan bírálat szem­üvegén keresztül elszomorítók mind­azokra, kik a város közgyűlésének termében egy, a város javát mellék­tekintetek nélkül munkáló testületet óhajtanak látni, s nem olyat, mely a rokonsaenvnek, ellenszenvnek még a köz érdekének kárára is rabja. A tes­tületnek, mely a város javát lelkiis­merete szerint akarja intézni, kicsi­nyes érdekek nem lehetnek irányitói s minden közintézmény fundamen­tuma a tétel, hogy a köz javának felül kell állania az egyének java fe­lett. Ott ahol az egyén java a köz kárára, hátrányára nyerhet érvénye­sülést : azon intézmény felett méltán csendül meg Cató szava: „delendam esse.“ A főispán fegyelmi határozatban értesité a várost, hogy Hell Jenő gazdasági tanácsos ellen lefolytatott vizsgálat során felmerült szabályta­lanságok miatt őt állásától felfüggesz­tette s utasítja az állás azonnali helyet­tesítés utján leendő betöltésére. Az érett megfontolás, elfogulatlan gon­dolkozás ilyenkor egy utat ir elő, a fegyelmi határozat tudomásul vételét s az állásnak helyettesítés utjáni be­töltését. A gyerekes dac, a tenni akarás, az u. n. megmentési láz azonban más ötletet súg a kétségbeesetten kapko- dóknak: mellőzni kell a helyettesítést minden áron. Ezt gondolták a Hell Jenő nemtői annak a sarkpontnak, melyen állva Hell Jenő megmenthető. Pedig nem ez azon sarok, hanem az a méltóságteljes öntudat, melyet az esetleg méltatlanul vádolt köztisztvi­selő a saját maga becsületes lelkében érez, a sarkpont a tisztviselő intakt jelleme, becsületessége, melynek tu­datában nyugodtan, bízón várja a vizsgálat lefolyását, mely correct tiszt-. viselőre mással mint felmentéssel nem végződhetik. A bírói tévedések áldo­zata is mindig áldozat marad, ha a helyett, hogy lázas szorgalommal gyüjtené a per uj felvételére ártat­lansága kétségtelen bizonyságait: ki­csinyes okvetetlenkedéssel kapaszko­dik bele az igazságszolgáltatás sze­kerének küllőibe. Azonban a nemtők ezzel nem törődnek, nem törődnek a helyette­sítés mellőzése folytán támadt zava­rokkal, melyek súlyosan érintik a városi adminisztráció gyors menetét, nem törődnek a köz érdekével, sem­mivel, a főhatóság nyílt rendelkezése ellenére kimondanak egy határozatot abban a hitben, hogy tettek valamit, pedig a városi közigazgatás nyors menetének meglassitásán kivül nem tettek semmit, ha csak azt nem, hogy quasi közösséget vállaltak oly tisztviselővel, ki ellen a kérlelhetlen szigor méltányos. Hiszen ha a Hall Jenő elleni vádak a fegyelmi vizsgá­lat során nem lesznek igazolva: állá­sát a helyettesítés megtörténte da­cára is visszanyerte volna, elleneset­ben a helyettesítés mellőzése dacára is elveszíti. Ez mutatja a határozat teljes céltalanságát, amely nagy sze­rencse leend, ha a város autonómiá­jának felfüggesztését nem fogja ered­ményezni. Mert az egyéni tekintetek­nek ekkora tultengését, valósággal grasszációját a városi közigazgatás legfontosabb szervében, legelső testü­letében meg tűrni nem szabad és nem tanácsos. Az ülés lefolyásáról adott tudó­sításunk, melynek során kiterjeszke­dünk a szavazás szabálytalanságaira a következő : A fegyelmi határozat. Pataky Miklós h. polgármester megnyitván az ülést felolvastatja Meczner Gyula főispán fegyelmi ha­tározatát a Hell Jenő városi gazda­sági tanácsos felfüggesztése és Gáthy Géza közig, gyakornok ellen elren­delt fegyelmi vizsgálat s a felfüg­gesztés által megüresedett állás he­lyettesítés utján azonnal leendő be­töltése tárgyában. A Sims a Ödön közig, gyakor­nok által felolvasott s terjedelmes indokolással ellátott véghatározat ha­tározati része igy hangzik : Hell Jenő Sátoraljaújhely r. t. városi gazdasági tanácsnok és Gáthy Géza Sátoraljaújhely r. t. városi közigazgatási gyakornok ellen az 1886, évi XXII. t.-c. 91. §-a alap­ján az ugyanezen törvény 90. §. a) pontjába ütköző vétség, t. i: a hi­vatalos kötelességnek megsértése miatt a fegyelmi eljárást ezennel elrendelem s annak foganatosításá­val ugyanazon törvény 92. §-hoz képest a vármegye alispánját bí­zom meg; egyszersmind Hell Jenő gazdasági tanácsnokot ezen hiva­talos állásától is felfüggesztem s a felfüggesztésnek idejére tiszti fize­tésének (lakpénzt nem értve) felére korlátozom s kapcsolatban Sátor­aljaújhely város képviselőtestületét ugyanazon törvény 93, §. illetőleg 84. §-hoz képest az ideiglenesen megürült gazdasági tanácsnoki ál­lásnak helyettesítés utján azonnal leendő betöltésére utasítom. Jelen véghatározatomat 1. Zemplén vár­megye alispánjának a tárgyiratok­kal a vizsgálat foganatosítása vé­gett; 2. Hell Jenő Sátoraljaújhely r. t. városi gazdasági tanácsnok­nak ; 3. Gáthy Géza Sátoraljaúj­hely r. t. városi közigazgatási gya­kornoknak ; 4. Sátoraljaújhely r. t. város képviselőtestületének a he­lyettesítés eszközlése végett térti- vevénynyel azzal adom ki, hogy jelen véghatározatom ellen az 1886. évi XXII. t.-c. 91. §-ának vég­pontja, illetőleg az 1901. évi XX. t.-c. 6. §-a értelmében 15 nap alatt a nagyméltóságu m. kir. belügy­miniszter úrhoz cimzendő, de hoz­zám benyújtandó felebbezésnek van helye. A felolvasás után még mielőtt az elnök kérdést tett volna tel: dr. Róth József felemelkedett a törvény- könyvek hegye mögül, jelezve, hogy védeni akar. Elnök a kérdést feltevő szavai kupu sziget lehetett a tenger szélén, de oly sziget, mely a Feketehegy (589 m.) ryolithos andezit szigetével egybefüggött. Akkor a Radványi és Hosszupatak tuffos mélyedékje is el volt öntve s igy az ikerszigetet ke­letről és északról a ronyvai öböl, nyugaton a Radványi és Hosszupa­tak tengerszorosa vette körül. Felülről a Magos tetejéről nézve a hegyek sorakozása következő : I. A Fekete hegy a Nagy Hallgatóval* *) (545 m.) s a Sómhegygyel (325 m.), a Sátorhegy és a Várhegy. II. A Magoshegy s a két Szárhegy. Á két sorozat között két völgyület mélyed. Egyik észak, vagy Bányácska felől, mely a kispatak, vagy Polocsok felé lejtősülésnek magoshegyi darabja, a másik délfelől a Zsolyomka völgye. E két völgyülésnek megfelelőleg két benyúló domb háta látszik felülről, melyek a Magos és a Sátorhegy közé Bányácska felől beékelődnek. Lehet, hogy a Sátor és Magoshegy legurult törmelékéből keletkeztek e dombok, ámbár iveit hátuk inkább arra mutat, hogy vízből leülepedett emelkedések. A Magos tetejéről tehát a Feketehegy és a Magoshegy egyvonalban álló trachyt ikerhegyek. Egészen máskép fest a hegy kú­pok körképe a Zsolyomka fejénél. *) A Turisták lapjában 1907. megjelent leírásomban ezt kilátónak szedték. (XIX. évf. 1—4 száma. Jtázi vízvezeték = f iffif I = berendezéseket *«# vízvezeték építési irodája Sátoraljaújhely, Kossuth-utca Telefon 74. Kulics-féle ház. Telefon 74. Itt a Magoshegy, Sátorhegy és Vár­hegy egy körhegységnek darabjai, melyek hajdan összeíolyó ezer mé­ternél magasabb kúpot alkottak s a Kopaszhegy a legfiatalabb kráter. Dr. Cholnoky Jenő visszatér Sieg- meth Károly felfogásához és azt mondja, az öt zöldkő traehytkup nem ugyan beomlott kráter romhegye, mi­ként Siegmeth mondotta, hanem szó­rna : az az felrobbant kráternek ma­radék tuskói. Nézete szerint minden vulkánhegy először kitódult lávahá­*nyó kúp, melyei kisebb nagyobb kú­pok környékeznek. Idővel minden tűz­hányóból fejlődésének második stá­diumában krakator-szerü kráter lesz, mely telivan lávával, aztán ez a krá­ter is felrobban, a láva széjjel ömlik s következik a vulkán harmadik for­mája, a régi kráterben vagy annak szélén feltódult ifjabb vulkán kelet­kezése. E szerint a Magoshegy az öt kúppal együtt igen magas füstölgő ryolit vulkán volt, melyről a zöldkő trahytlávák mindenfelé lefolytak. — Ezért azon az oldalon menedékes a hegy, a merre a láva lefolyt, p. o. a Zsolyomka felé, ahol csakugyan a lávarétegek diilése a hajdani láva lefolyási irányát mutatja; vagy Sá­toraljaújhely felé, hol szintén mene­dékes a Magoshegy oldala, mint te­szem azt a kráter belseje, tehát az említett völgyületek felé. Ahol víz­szintes rétegezése van a lávának az annak a jele, hogy a láva tovább ömlött s az a trahyt hegy csak köz- beneső darabja a régi szórnának. Megkellene tudni, micsoda dülése van a Sátorhegy, Kopaszka, Várhegy láváinak ? A Hegyköz, a Basi hegy­gyei és közép orommal szintén szó­rna, a Somlyodi hegy (135 m.) a felsőréten kicsi kitódult vulkán. Ez a magyarázat a Vezuvot ve­szi mintának és igy a Magos hegyet réteges vulkánnak mondja. Itt tér el az ón felfogásom a je­les tudós nézetétől. A Magoshegy zsolyomkai és idővel elmállott lává­val feltöltött behorpadását még csak hajlandó vagyok egy volt hajdani vulkán maradványának elismerni, kö­vetkezve a Sátorhegyet, Kopasz és Várhegyet annak lávatöredékeinek tekintem, de kérdés csakugyan su- gárszerüleg folyt-e szét a láva arról a volt hegy tetejéről, valóban oly hajlást mutatnak-e a Sátorhegy, Ma­goshegy, Kopaszka, Várhegy rétegei, hogy azokból egy nagy vulkánt le­hetne konstruálni ? Siegmeth tovább ment és a Vi- horlátot meg a szinnai követ is krá­ter romoknak nézi. A szinnai tenger­szem körképe csupán térképen lát­szik kráternek, ott lenn a tónál eb­ből a 4 kilométer átmérőjű kráter- romokból csak a szinnai követ lát­juk, a körképből semmit. A Vihorlát- nál meg éppen csak a déli meredek

Next

/
Thumbnails
Contents