Zemplén, 1907. július (37. évfolyam, 58-59. szám)

1907-07-20 / 58. szám

Sátor alj auj hely, 1907. Julius 20. 58. (4659) Harmincötödik évfolyam, Hegjelen hetenkint kétszer szerda és szombat este. Szerkesztőség és kiadóhiratal: SAtoralja-TTjhely, iötór 9. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Apró hirdetéseknél minden garmond sző A fill,, vastagabb betűkkel 8 fill. Nyilttérben minden garmond sor 30 fill. POLITIKAI HÍRLAP. iíj. Meczner Gyula dr. Perényi József főszerkesztő. főmunkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 10 korona fé'óvre 6 kor negyedévre 2.50 kor. —* Egyes szám ára 10 fillér, — Hirdetési dij: Hivatalos hirdetéseknél minden sző után 2 fill. Petit betűnél nagyobb, avagy disz- betűkkel, vagy kerettel ellátott hirdetések térmérték szerint egy négyszög centim, ntán 6 fill. — Állandó hirdetéseknél ár* kedvezmény. Kisiparosok érdeke. — jul. 20. Minduntalan felhangzik a pa­nasz, hogy pang a kisipar, tönkre megy a nagy versenyben az or­szág egyik legerősebb oszlopa, a kisiparosság. A panaszkodók egy része a gyári versenynek, másik része a szociáldemokraták elveit valló s napról-napra fokozottabb igénye­ket támasztó segédmunkások bér­emelési törekvéseinek tulajdonítja a bajt. De igen sokan az általáno­san rossz közgazdasági helyzetet s magának a kisiparos osztálynak saját érdekeivel vajmi keveset törődő magatartását vélik az ál­datlan helyzet kutforrásául. Szerintünk mindenik véleke­dés jogosult s feltétlen igazsá­gokon alapul. Közgazdasági hely­zetünk tényleg rossz. Hitelünk a külföld előtt a kereskedelmi téren mozgó apró és semmi anyagi vagy erkölcsi alappal nem biró kétes exisztenciák tulszaporodottsága folytán erősen megingott. A pénz idebent drága, az áru értéke csökken, mig az anyagé emelke­dik. A furfang és a mások zsír­ján való ólősködés és rohamos meggazdagodási vágy generációt nevelt magának. A jelennek él aki csak fölbirja venni az élet harcmezején a küzdelmet. Szolid­ság, lelkiismeretesség a villamos erővel rohanó idők gyermekei előtt leltári tárgygyá vagy lexikális fogalmakká váltak. Aki érzi, hogy csak némileg is erő­sebb a szomszédjánál, hát való­sággal utazik rá. Az ököljog nem természetben ugyan, de szellemi tekintetben és közerkölcsi éle­tünkben úgyszólván virágkorát éli. Nem jól van pedig ez igy. A dolgok mai folyásán és el- romlottságán azonban sem szo- fizmákkal, sem mélabus kesergé- sekkel vagy erkölcsi leckék tar­tásával nem fogunk segíthetni. Itt tenni kell, még pedig gyorsan, okosan és fáradalmat nem ismerő energiával. A kis­iparos osztályt nem szabad be­engedni sem a túlzó szociálizmus, sem a gyáripar moloch karjaiba. Ezekre az emberekre magyaror- szágnak éppen olyan szüksége van, mint a kisbirtokos osztályra, melynek megmentésén kormá­nyunk éppen most fáradozik üdvös reformokat hozó uj törvényjavas­latok által. Hogy azonban a kisiparos osztály ma még meglevő erejét s fejlettségét a nagy közönség előtt is bebizonyíthassa, mindenek előtt neki magának kell tömörül­nie és addig is mig egyesült erejével eredményekhez juthat, iparkodnia kell arra, hogy talen­tuma ne legyen rejtett kincs, de nagyon is nyilvánvalóvá tétessék a fogyasztók előtt. A kultuszkormány, — noha gz szorosan véve nem az ő ha­táskörébe tartozik, — a közérdek szempontjából s a közéletből le- szürődött tapasztalatok nyomán igen nagy összeget fordított ez évben is az iparostanonc iskolák fentartására, kitűnő előmenetelü tanulók jutalmazására s ösztön­díjakra, melyekkel a szakmájuk­ban lehető legtökéletesebb ki­képzésre törekvő ifjak az ipari tekintetben fejlettebb külállamok- ban elsőrendű erőkké képezhetik ki magukat; úgy hogy ha van nálunk pl. minta kisgazdaság, le­het ezen a nyomon minta kisipari műhely is. Ezeken kívül nagy gondja van a kormánynak a kisipari termékek Kiállítása, is­mertetése terén kifejtett tevé­kenységre. Az ipartestületek egyi­két sem utasítja el a kormány üres kézzel, ha e tekintben és tagjainak produktumát a nagy közönség elé hozni szándékozó tervvel fordul hozzá segítségért. Hatalmas támaszai a kisipari fejlődésnek a kereskedelmi és iparkamarák is. Ezek közt is első helyen áll a kassai, melynek kerületébe Sátoraljaújhely városa is tartozik. Kétségtelen, hogy ha a helyi ipartestület a kamarához fordul közérdekű kérelmével : annak teljesítését bizonyosra ve­heti. A ZEMPLÉN TÁRCÁJA. A Magoshegy. (Ujhely régi fekvése. — Kedvező és festői földrajzi helyzete. — Kutak sorakozása. — A Magoshegy jelentősége. — Elhanyagolt ösvé­nyek. — Az ötös hegycsoport. — Kilátás a te­tőről. — Tanulságok. — Cholnoky dr. nézete.) A »Zemplén« számára irta: Dr. Czirbnsz (íéza. A modern Ujhely a Magoshegy lejtőjén mentében és hosszában ter­jeszkedik. Lehet, hogy a XII. szá­zadban a Vár- és a Sátorhegy voltak városunknak hegytámasztékai s a vá­ros e hegyek lejtőjén a Vár- és Sá­torhegy védelme alatt s a Némahegy, Somlyód és Bányahegy közötti be- öblösödés hátterében terjedett. A várra szükség lehetett a XIII. századtól kezdve, mert a Várhegy kúpalakja miatt legalkalmasabb volt várépitésre ; onnnan legjobban volt látható a sá­rospataki vár is, mi fontos körül­mény a várak védelmi rendszerében ; a beöblösödés pedig földmivelésre, le­geltetésre való térség, ahonnan leg­könnyebben juthattak a Ronyva és Bodrog partjához s a longi erdőbe, mindazáltal én ezt a Sátorhegy alatti fekvést erősen megkétlem; 1. mert ennek a hegynek csapán a Magos- | hegy felől nézve van sátoros alakja; 2. mert szinte hihetetlen, hogy a XII. és XIIl. századbeli magyarok a Néma-, Sátor- és Várhegy közötti dombokra telepedtek volna, amikor ott terült a síkság, a marhatenyésztésre való pompás rónaság; 3. mert a sátoralja lakos jelzőt a lakás minőségére, ma­gára a sátorra, nem a Sátorhegyre kell érteni. Még a XIII., sőt a XIV. században is volt elég sátoralja köz­sége az országnak. — Ujhely sem kezdhette mindjárt kőházakkal, kő­templommal. Ha igen, tessék régé­szeti ásatásokkal beigazolni, hol vol­tak a XIII. századbeli kőtemplom és kőből felépített város a Néma-, Vár- és Sátorhegy között? . . . Hogy magosalja Ujhelynek fek­vése impraktikus és középkorias, azt hullámvonalban emelkedő és leszálló főutcája, meredeken lefutó Rákóczi- és Palota-utcái s a Magoshegyre kapasz­kodó sikátorai bizonyítják, melyeken záporeső alkalmával és tavaszi olva­dáskor ugyancsak lezúdul az áradat éppen a főutcára. Mindazonáltal fes­tőinek kell mondanunk városunk fek­vését, amit kivált Borsi felől nézve megszokott bámulni az idegen. Onnan látni a Magosnak ötös hegycsoport­ját a legszebben, onnan tűnik sze­münkbe a városnak majdnem 3 kilo­méteres hossza s mivel Ujhely az országút melletti települések közé tartozik, onnan megérthető Ujhely kereskedelmi jelentősége is, mert mint az Alföld északi határőrzője, a déli, keleti és északi vasútvonalak keresz­tező pontjának városa. Még pedig egyre fejlődő, haladó és szépülő vá­rosa. Ki 30 évvel ezelőtt látta, rá sem ismer a régi ütött-kopott, hepehupás grádics-szerű városra többé. Utcáinak a Ronyvapatak felé fo­kokban való lejtését, — minek kö­vetkeztében a főutca nyugati járdája sok helyen 2—3 méterrel magasab­ban fekszik a szemközti járda szín­vonala felett, — a Magoshegy okoz­za, melynek keleti oldalára építették a várost bizonyára a szántóföldek kí­mélése okából s a Ronyvának kiön­tései miatt, Az a Magoshegy szabja ki tehát a város külsejét, szép szce- nóriáját, erdeinek és szőlőinek köszöni jó levegőjét, minek tisztításához je­lentékenyen hozzájárul a Ronyván horpadékba lecsapó északi szél; a Magoshegy sajátszerü alkotásának és trachyt-anyagának kell felróni továbbá vizben, kutakban való szegénységét; másfelől a legjobb ivóvíznek a hegy­lába körül való keleti sorakozását, mi szintén fontos ok lehetett a lete­lepedésnél, a városnak a Magoshegy Egy hónap választ el még bennünket Szent Isván király napjától, — a nagy nemzeti ün­neptől. E napon Ujhelyben leg­alább 8—10 ezer idegen fordul meg. Nem gondolná-e a sátor­aljaújhelyi általános ipartestület vezetősége, hogy e nemzeti ün­nepet a maga részéről úgy ülhetné meg legméltóbban, ha kisipari munkakiállitást rendezne valahol a város középpontján, útba eső, könnyen hozzáférhető helyen ? Hát az újhelyi iparostanonc iskola tantestülete nem gondolná-e, hogy vakációja alatt akkor töltené napjait önmagához legméltóbban, ha mentői elébb értekezletre gyűlne s iparkodna e kiállítás előkészítése és ügyes elrendezése tárgyában a legszélesebb körű tevékenységet megkezdeni! ? Egy ilyen kiállításra fordított kiadások fényesen jövedelmező tőkét képeznének. Az anyagiakról nincs mit aggódni. Kormány és iparkamara, érdeklődő nagy kö­zönség és jótevők biztosan fe­deznék a kiadásokat, az erkölcsi eredmény pedig meg mutatná egy csalhatatlan fokmérő bizonyos­ságával, ennek a mi városunkbeli kisiparos osztálynak életképességi fokozatát. Még egy hónap van, — még van idő a cselekvésre. Nem a siránkozók, hanem a dolgozók érdemesek a jutalomra! lábára való építkezésénél. Azért érdemes újhelyi embernek a Magoshegyre menni, növénygazdag­ságában gyönyörködni, annak geoló­giai múltjára néha-néha ügyet vetni s az ide vetődött idegeneket is ha­zánk ez érdekes pontjára figyelmez­tetni. Csak az a baj, hogy észak fe­lől, a Torzsás felől igen sokáig tartó, nyugatól a Zsólyomka felől az utta- lan erdőkön keresztül bizonytalan, az ungvári pincék mellől pedig fárasztó a felmenetel, kivált az utolsó 100 m. úti részlet valóságos havasi kapasz­kodásra emlékezteti az embert a hasig érő harasztban és fejünk felett össze­csapó bokorzatban. Nem tudom, miért nem gondoz­zák a Magoshegyre telvezető, elgyö- pösödött s elbokrosodott ösvényeket ? miért nem teszik hozzáférhetővé e szép hegycsoportot újhelyieknek ős turisták­nak ? Igen is azoknak, mert ilyenek is megfordulnak tetején évről-évre.J Én egyik jólelkü diákommal, Szépkutival, később dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár úrral jártam be lejtőit s ennek a bejárásnak eredmé­nyét közlöm, mivel dr. Cholnoky pro­fesszor ur, ki nem rég járt az Étna- vulkánon, egészen uj prospektust nyi­tott a Magos hegycsoport eredetére vonatkozólag. Vízvezeték, központi fűtés, csatornázás, ERDÉLYI HENRIK egészségügyi technikus műszaki irodája S á t o r a 1 j a u j h e 1 y, Kossuth-utca 169. sz. fürdőszoba, szivattyús kutak, mosdó, closet berendezések. Villa, m.os -világítás, erőátviteli telepeid. Tervet és üröltségvetést Irivána/tra Irészitelc. u Lapunk mai wftma 8 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents