Zemplén, 1905. július-december (35. évfolyam, 70-145. szám)

1905-07-01 / 70. szám

2. oldal. ZEMPLÉN. Julius 1. jobb, viszont a jól osztályozottak, a legrosszabb hivatalnokok. Bismarck sem zárkózott tehát el az elől, hogy az embereket hivatalnoki szempontból Ítélje meg és — sajnos — a germa- nizmus nemcsak nyelvünkben ér­vényesíti befolyását, hanem tár­sadalmi felfogásainkban is. Sőt a németeket a hivatalnoki pálya iránti előszeretetben még jóval fölül is muljuk. Mert ha tekin­tetbe vesszük, hogy nálunk há­nyán készülnek az érettségi, te­hát a középiskolai tanulmányok befejezése után a hivatalnoki pályára, lehetetlen, hogy hazánk jövőjét illetőleg aggályok ne me­rülnének föl. A létért való küzdelem oly nehéz hazánkban, hogy a fiatalság irtózik attól, azt komolyan fel­venni. Beéri a kevés, de biztos keresettel, csak hogy kitérhessen a bizonytalan sikerűnek, kocká­zatosabbnak mutatkozó önálló munka elől. Hiába prédikálják neki, hogy hazánk csak kifejlő­dött kereskedelem és ipar révén boldogulhat, hiába látják ezt be szülők és gyermekek egyaránt, az egyes ifjak mindegyike csak a maga nézetét külön tartja szern- előtt, ennek biztosítására törek­szik s tudván, hogy a hazát min­den téren lehet szolgálni, főleg a hivatalnoki pályára törekszik, fennhagyván másoknak megoldá­sát annak, hogy gyakorlati, tehát az országnak produktiv hasznot hajtó pályán fokozza jövedelmét. A mai ifjúság — tizenhét-ti­zennyolc éves ifjak is — első sorban a nyugdíj kérdésével fog­lalkozik. Hiszen ennek a gondol­kozásnak kétségtelenül meg van a maga egyénileg nem kicsiny- lendő praktikus értéke. De hová vezessen ez a túlságosan prakti­kus életfilozófia, mely az ország becses munkaanyagát abszor­teni, hogy Hári János bátyánk csu­pán csak aufsneidolt, mikor erről a templomról beszélt. Elég az hozzá, hogy a mi lipótvárosi Bazilikánk, a mely nálunk oly nagy port vert fel, egy nagyobb kápolnájának is alig illenék be. Telve van az aranynyal, drágakővel, mesterebbnél-mesteribb mozaik képekkel, még az oltárképek is azok, remek szobrokkal, egyálta­lában hatalmas minőségű és mennyi­ségű műkincsekkel. — Nézze barátom, az a közép hajó, folytatta az én kedves angolom, a tulajdonkópeni templom. Látja, e hatalmas oszlopok testében minden egyes szobormű egy-egy pápa sír­emléke. Hogy el ne felejtsem, látja ott van balról az a kis ajtó, a felett van XIII. Leónak ideiglenes sírja, abban a kőkoporsóban. Minden pápát, mig a síremléke elkészül, ide temet­nek. Itt jobbra, abból a kis kápolnából kilátszik Michael Augelló „Pieta“-ja világhírű mű, de én azt hiszem, rósz helyre van téve és nagyon nyomja avval a papi gusztussal oda aplikált két bronz angyal, de hagyjuk, majd máskor elbíráljuk. Itt ezen az oldalon ül a Szent Péter állítólagos bronz szobra, ott. a baldakin alatt. Semmi művészi be­cse nincs, valamikor Jupitert ábrá­zolta, ez hiteles adat, most pedig ki­vették a villámot a kezéből és kul­csot tettek belé, hát lett belőle szt. beálja az annyira szükséges gya­korlati tevékenységtől? Az akták bizonyára szükséges valamik, ha nem is éppen feltétlenül mindig, de belőlük kenyeret — akár csak egy darabkát is — nyesni nem lehet. A paraszt, a kőműves, bár­mely mesterember olyan munkát végez, melyek nélkül a köz nem lehet el s ha sikerül nekik va­lami jó ujitást életbe léptetni, ez által hazájuknak is tettek nagy és fontos szolgálatot. Az akta el­lenben csak fűszer arra az életre, melyet a produktív munka készí­tett. Nem mondjuk, hogy aki ak­tát csinál, nem teljesített munkát. Ám határozottan állítjuk, hogy az akták tömkelegében elvész a mi drága, szükséges munkaerőnk ja­varésze. A nyugat országai a lakosság praktikus felfogásának köszönik jólétüket. Ösmerjük fel ezt már mi is és törekedjünk, hogy a fia­talságot a hivatalnoki és az úgy­nevezett „diplomás," túlzsúfolt életpályákra való tódulástól lehe­tőleg visszatartsuk. Csak igy lesz lehetséges a kultúra jegyében megállhatni helyünket a művelő­désben és a természetadta javak kihasználásában versengő, hatal­masan fellendülő államok közt. Csak igy lesz lehetséges egyéb hazafias feladatainkat is sikerrel megoldani s biztosítani a jövendő Magyarország boldogságát.- jul. 1. Beszámoló. Meczner Béla a kir.- helmeci választó kerület közszeretet­ben álló orsz. képviselője f. hó 9-én d. u. 3 órakor fogja beszámolóját Királyhelmecen megtartani. Meczner Bélát beszámoló beszéde alkalmából a függetlenségi párt több neves kép­viselője fogja K.-Helmeere kisérni. A nagymihályi petició ügye. A nagymihályi petíciót, melyet Demkó Kálmán dr. szabadelvű párti jelölt mandátuma ellen adtak be, mint Péter. Nézze mire képes a bigottság, hogy lecsókolták már a jobb lába nagy ujját, látja, igy terjed a tuber­kulózis, de hiába. Menjünk a főkupola alá és néz­zen fel abba a magasságba. Micsoda hatalmas alkotás az, a Michael Angelló mesterraüve. 192 m. magas, az átmé­rője 42 m. Közvetlen jobb oldalt van a Szent Veronika 71 m. magas pá­holya, ott teszik ki minden husvét- kor Szent Veronika kendőjét, egy sárga színű ruhadarab, a közepén egy tenyérnyi sötétebb foltal, eredetiségét a tudósok teljesen megcáfolták. Itt van közvetlen mellettünk a fő­oltár, inkább rococo stilü, előtte a szent Péter sírja, látja azon az arany­nyal kivert kerítésen belül, lent. Ha le akar menni, adjon egypár csenti borravalót a barátnak, de nem érde­mes. Aranyat, ezüstöt, drágaköveket lát, egyebet semmit. Nem jó az em­bernek magát oknélkül izgatni. Erről a hatalmas bronz baldahin- ról jól jegyezze meg, hogy azt VIII. Orbán barbarini nemzetiségű pápa építette, a Pantheonból összeszedett nagy értékű bronz szobrokból. Innen az az olasz szállóige, hogy jól ola­szosan fejezzem ki magamat: „Ki non facserunt Barbari, facserunt Bar­barini.“ (Amit nem tettek meg a bar­bárok, meg tették a Barbarinik.) Ennél az oltárnál minden kará­csonykor a pápa celebrált egész nagymihályi tudósitónk táviratozza: a nap folyamán a peticionálók visz- szavonták. Andrássy Gyula gróf. — julius 1. Nem kell valami különösebb po­litikai éles látás ahhoz, hogy az em­ber egészen pozitive megállapíthassa azt, hogy a jelenlegi helyzetből való ki­bontakozást csakis Andrássy Gyula gr. vezetheti. Mindaddig, mig az udvar részéről a szükséges előfeltételeket meg nem adják ahhoz, hogy a ki­bontakozás nemzeti szellemben létre­jöjjön s mindadddig, mig Andrássy Gyula gróf nem veszi kezébe annak szálait, nem lesz rend és nyugalom Magyarországon! Pedig, hogy rend és nyugalom legyen, azt igen nagyon kívánják elsősorban Bécsben. Tehát előbb, vagy utóbb el kell következ­nie annak az időnek, midőn a nagy nemzeti megújhodás törvényalkotó munkáját, mely lehet a 67-es kiegye­zésnek javunkra való megfelelő kor­rigálása is, — Andrássy Gyula gróf fogja vezetni. Épen ezért, soha időszerűbb nem volt Ujhelyben a zemplénvármegyei disszidens párt megalakítása, mint most. Mert ez az uj párt nem meg­oszlást, hanem erő-egyesítést jelent. Hiszen láttuk, hogy az egyesült el­lenzék rendületlenül küzd az ország jogaiért s óriási sulylyal esik e küz­delembe a disszidensek hazafias és erélyes magatartása. Okos és helyes dolog tehát, ha azok, akik e csoport hazafias, eszélyes, mérsékelt, de még is nagyszerűen nemzeti céljaiért küz­denek, az iránt és vezetőférfiának, Andrássy Gyula grófnak személyéért is lelkesülnek, párttá tömörülve já­rulnak a nagy küzdelem sikeresebbé tételéhez. Ismételjük, a disszidens párt nem jelenthet megoszlást s keletkezését mindenfelől csak örömmel lehet üd­vözölni. Örömmel üdvözölheti a füg­getlenségi párt, mely leghívebb szö­vetségesét bírja a disszidensekben, de őrömmel üdvözölheti a szabad­elvű párt is, mely ezáltal módot nyer arra, hogy szintén a nagy nem­zeti áramlathoz csatlakozzék. Hiszen a disszidensek szintén 67-es alapon ál­lanak és pedig Deák Ferenc valódi szellemében, miért ne támogatná te­hát e hazafias csoportot a szabadel­1870-ig, de azóta, hogy a pápák vi­lági hatalma megdőlt, abban maradt. A baldahin különben 28 m. magas ugye remek. Az az arany ajtó, ahol az oltár szentségét őrzik szent Péter és szent Pál csontjainak egy részét takarja. De mivel fel akarunk menni még a kupolába, illetve a gömbbe, hát fus­suk át a templomot, majd máskor tü­zetesebben megnézzük. No látja itt a templom fejében ez a két síremlék VIII. Orbán és III. Pál pápáé, ez utóbbit Beruini készí­tette, a legszebb síremlék az egész templomban. Ho, hó, várjon csak tegyünk hol­nap látogatást a pápánál a zarándo­kokkal. Kérjünk jegyet a gyóntató atyák valamelyikétől. Mindenféle nem­zetiségű van itt, nézzük meg a ma­gyart, persze, hogy ott áll, kérjen tőle. Bemutattam magam Zeit páter­nek, német nevű bár, de nagyon jó magyar ember. Kértem tőle három je­gyet, aztán elbúcsúztunk. Mig a templomon végig halad­tunk barátom a következőket mon­dotta : — Mi alattunk egy hasonló nagy­ságú földalatti templom van. Eleinte a férfiak részére nyitva állott, min­den szent Péter ünnepén, az asszo­nyok részére minden rákövetkező va­sárnapon, de most csak pápai bele­egyezéssel lehet bejutni, hogy miért vüek nagy tömege. Ennél a pontnál egy kényes kér­dést kell érintenünk, a vidéki szabad­elvű polgárok pártállásának kérdését. Tesszük ezt azzal a nyíltsággal, me­lyet kötelességünknek vallottunk min­denkor. Magunk is hosszú ideig a sza­badelvű-párt zászlója alatt harcoltunk, mig e pártnak megvalósítandó üdvös reformjai voltak s mig az alkotmány­nyal s törvénynyel teljesen megfértek azok a reformok. De a párt-kereteket nem respektálhattuk akkor, midőn a nemzet gyönyörű reménységeinek meg­valósítása forgott kérdésben. Tudjuk, hogy a szabadelvű párt a vidéken igen derék, igen tehetséges és jóravaló tagokat számlál. Ezeknek a vidéki párttagoknak nem okvetlen szükséges a képviselőházi szabadelvű csoport, kényszer pártállásának köve­tése. (Jk bátran csatlakozhatnak a disszidensekhez, akiknek elveit, köz­jogi alapját lelkesedéssel vallhatja magának mindenki. A disszidens cso­porthoz való csatlakozás haladás, mert a 67-es alapba több nemzeti szelle­met, hazafias erőt visznek bele, nem látjuk tehát át, a szabadelvű párt tagjai miért ne csoportosulnának az alá a zászló alá, amelyet Andrássy Gyula gróf tart a kezében. Elmondtuk véleményünket e kér­désről nyíltan és komolyan. Nem le­het elégszer hangsúlyozni, hogy sú­lyos időket élünk, amikor minden pol­gárnak kötelessége a nemzeti szellem diadalának elősegítése. Gr. Andrássy Gyula legerősebb oszlopa ma ennek a küzdelemnek. Kövessük őt! Sátoraljaújhely fejlesztése. Iita: l)r. Kossuth János. Vidéki emporiumok iparossága akkor tölti be a hivatását, ha úgy a helyi, valamint a város piacterületé­nek ipartermék szükségletét kifogás­talanul fedezni képes. Ha a fogyasztó közönség más város iparosaihoz kény­telen bármi okból szükségletének ki­elégítése végett fordulni, az már két­ségtelen jele annak, hogy a helybeli iparosság elmaradott, versenyképes­sége korlátolt, hogy az ipar nem vi­rágzik, hanem napról-napra teng, hogy a közgazdasági szervezet eme fontos része beteg s a foglalkozások nem tudom. Az apám beszéli, hogy ott van eltemetve Probus Junius Bas- sus (359) ott a szent Péter eredeti márványszobra és 4—5 pápa sírja. Ezeknek az asszonyoknak a bukszájába meg ne adjon semmit, hadd csörgessék bármily vehemens figyelmeztetéssel, nekünk nem telik Péter fillérekre. A Stuardt emlékszobor melletti ajtón balra, melyet egy szolga nyitott ki tiz csendért, 142 meneteles hatal­mas lépcsőn feljutottunk a szent Péter tetejére. Egész olyan ez a hely, mint egy kis város, éppen úgy van kikövezve, mint az utca. Épp úgy árulják ott a narancsot a rózsafüzér­rel egyetemben, mint máshol. Csinos lakásaik vannak itt emelve a tem­plom gárdasokaságu szolgáinak. Ott főznek a feleségeik, ott hancuznak a gyermekeik, ordítván torkuk szakad­tából. Remek a kilátás erről a kedélyes helyről Rómára. Le is ültünk mind­ketten és fujtuk a füstöt egy-egy tízszeres embernagyságu kőszent háta mögül, gyűjtve az erőt a kupola meg­mászására, ami nem kis feladat. — Induljunk — adta ki a jel­szót barátom — még 94 m. magasba kell másznunk, hegy fent legyünk a gömbben. Egypár száz kisebb, nagyobb lép- csőzeten haladtunk fölfelé a fal vas­tagságában, hol meggörnyedve, hol A LEGBIZTOSABB POLOSKAIRTÓ SZER. 1 üveg ára 60 fillér. Kapható: HRABÉCZY KÁLMÁN drogériájában Sátoraljaújhely, Főtér.

Next

/
Thumbnails
Contents