Zemplén, 1905. július-december (35. évfolyam, 70-145. szám)

1905-07-01 / 70. szám

SátoraljaUjhaly, 1305. julius í. 70. (4425.) Harmincharmadik évfolyam. Megjelen minden második napon kedd, csütörtök és szombat este. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoralja-TJjnely, főtér 9. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Apró hirdetéseknél minden garmond szó 4 üli., vastagabb betűkkel 8 fill. Nyilttérben minden garmond sor 30 fill. Zemplén POLITIKAI HÍRLAP. iíj. Meczner Gyula főszerkesztő. dr. Ferényi József főmunkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 12 korona, félévre 6 kor negyedévre 3 kor. —— Egyes szám ára 8 fillér. — Hirdetési dij: Hivatalos hirdetéseknél minden sző után 2 fill. Petit betűnél nagyobb, avagy disz- betűkkel, vagy kerettel ellátott hirdetések térmérték szerint egy négyszög centim után 6 fill. — Állandó hirdetéseknél ár kedvezmény. lapunk olvasóihoz. Amily mértékben vesz részt ma a vidék az országos politikában, döntőleg hatván be úgy egyesek, mint szolidáris politikai csoportok szereplésébe, ugyanolyan mérték­ben növekszik a vidéki lapok fon­tossága is. A székesfővárosi országos lapok a központ embereinek szolgálatá­ban állanak s a vidéki politikusok véleményüknek csak úgy tudnak szükebb körű általánosságot sze­rezni, ha a vidéki sajtó rendelke­zésükre bocsátja hasábjait. Sok uj és életrevaló eszme került már igy az ország intéző embereinek tudó mására s ez a körülmény is nagy­ban emeli a vidéki lapok értékét. Felelősségterhes hivatásunk tu­datában is bátran bocsájtjuk lapun­kat olvasóközönségünk rendelke­zésére, mert arra törekszünk foly­tonosan, hogy a vidéki lapok te­kintélyes gárdájában mindig az elsők sorában állhassunk. Öt-hat állandó rovatunk van közönségünk bárminemű igényének kielégitésére. Nem kímélünk semmi anyagi ál­dozatot, ha városunk és várme­gyénk lakóinak érdekéről van szó. Szócsöve lapunk vármegyénk min­den társadalmi, politikai és köz- gazdasági mozgalmának. Vármegyénk lakosságának po­litikai elveihez mi is hívek vagyunk és maradunk. Hírneves vezérfiai kerültek ki innét az országos po­litikának, akiknek meggyőződése nem maradt hatás nélkül az egész vármegye közönségére. Disszidens- mozgalom van mindenütt s a mai szerencsétlen politikai helyzetünk­ből való kimenekülést, — amikor sem a nemzet, sem az uralkodó engedni nem hajlandó, — egyedül a disszidens-tábor közvetítő szere­pétől várja mindenki. Hogy ebben a nemes célú mun­kában mi is közreműködhessünk s lapunk is kivegye részét e mun- munkából, első sorban olvasó és iró közönségünk támogatására van szükségünk. Ez a mi kis külön világunk, amelynek értékét most kezdik ismerni mindazok, akik a vármegyék politikai magatartását, a vidéki lapok szellemét és irá­nyát oly kevésbe vették ezelőtt. Bizodalommal kérjük tehát a most kezdőeő új félév küszöbén lapunk olvasóközönségét, részesítse ezután is támogatásában régi új­ságát, a „Zemplén “-t. A szerkesztőség'. * Folyó évi julius hó else­jével új előfizetést nyitunk la­punkra, ez alkalomból felkérjük azon t. olvasóinkat, kiknek elő­fizetése lejárt, nemkülömben azo­kat, kik az előfizetési dijakkal hátrálékban vannak, hogy az elő­fizetést lapunk mai számához csatolt utalvány felhasználásával megújítani, illetőleg a hátráló- kot beküldeni szíveskedjenek, nehogy lapunk további küldését beszüntetni legyünk kénytele­nek. — A hátralékok az utalvá­nyokon fvl vannak tüntetve — A fürdőévad alatt előfizetőink kívánságára a lapot bárhova utánuk küldjük, még akkor is, ha többször változtatják tartóz­kodásuk helyét. Tisztelettel: A kiadóhivatal. Szünidő és pályaválasztás. — junius 27. Itt a szünidő s az ifjúság ör­vendve hagyja el az iskola im­már izzó falait. A különböző si­kerrel végzett munka után kö­vetkezik a pilieués. Amit a fiatal­ság tudományokban felszedett az iskolaév alatt, drága kincs az s nemcsak az övé, de hazánké is, melynek jövője jórészt attól függ, mit tud és fog tudni a jövő nem­zedék. Pontos dolog tehát, mire tanították és mit tud tényleg az ifjúság. Az élet kohójában mit lesz képes kovácsolni ezért a viszontagságok közt szenvedő or­— Menjünk be a Deutsches Bier- hausba, egy keveset szeretnék inni, mert kiszáradt a torkom. — Hol van, meszsze ? — Dehogy, nem látja, ember- nagyságú betűkkel van kiírva a cime. Itt mindjárt balra ezen a téren. Megittunk két pohár sört, aztán a Dóm elé mentünk. Megállottunk és az én kedves barátom magyarázni kezdett oly kellemes folyékonysággal, mintha könyvből olvasta volna: — Hát kedves barátom, ezen a helyen állott valaha a Nero cirkusza. Ennek a hatalmas tiranusnak az volt a kedvtelése, hogy itt tépette szét a jámbor keresztyéneket fenevadaival. Szt. Pétert is itt temették el, ott a sirja bent a templomban, majd meg­nézzük. E sir felett épitet később 324-ben Konstantinus császár egy gyönyörű kápolnát és bizony nagyon sok viz folyt le a Teverén addig, mig V. Miklós pápa templommá nem akarta volna építtetni. Az alapkövet ugyan letették már, de csak Gyula pápa 1506-ban kezdhette meg az épít­kezést Rafael, Peruzzi, San Gallo, Michael Angelló tervei szerint, mig végre a mai stádiumba VIII. Orbán pápa alatt 1626-ban ^befejezték. Áz építkezés, mint éppen a napokban ol­szágért; lesz-e erejök a jövő embereinek, hogy kiveressék tén- fergéséből, lesz-e képességük megteremteni az általunk hiába áhítozott jólétet és bátran, híven meg fogják e őrizhetni apáik szent vágyát: a minden külső befolyástól független magyar hazát? Az ifjúság egy munkálkodási időszakának iménti befejezése után tanulása, tanítása és neve­lése fölött nem akarunk ezúttal kritikát gyakorolni. — Lehetne ugyan igen alapos kifogásunk az ellen, hogy az ifjúság nem lesz eléggé gyakorlatiasau nevelve — még szakiskolákban sem — az ellen is lehetne szavunk, hogy e helyet a tanuló ifjúság elméje sok olyan tanulmánynyal lesz teletömve, melyre az életben legritkább esetben van és lehet szüksége, a melyek legfeljebb arra jók, hogy az ifjak tanulási képességét, esetleg látókörét ki­bővítsék, máskülönben csak elfe­lejtésre valók, de e cikk kere­tében ezzel, a máskülönben fon­tos kérdéssel behatóbban foglal­kozni nem akarunk. Arra sincs szándékunk kiter­jeszkedni, mit müvei a fiatalság a szünidő alatt, sőt még csak arra sem, minő osztályzati ered­ményt értek el az egyes ifjak, utóbbi kérdésben szemünk előtt lebegvén Bismarcknak egy köz­ismert kijelentése, mely szerint a legrosszabb iskolai tanulók a leg­vastam 260,000,000 lírába került. Látja, ez az előcsarnok 117 m. széles ős 50 m. magas, ugy-e nem is hinné az ember, hogy micsoda mé­retekben építettek azok. Számoljuk meg, no nem. Öt nagy bejárata van, ezek az érckapuk még mind erede­tiek. Az előcsarnok különben Mader- nanak a remekműve. Nézze azt a két szobrot a két végiben. A baloldali Nagy Károly, a másik Konstantinus császáré. Itt a főbejárat feletti gyönyörű mozaik kép Giottoiíak a remeke. —■ „Novicella“ (hajócska) a neve, azt ábrázolja, amidőn a templomot: az emberiség tengerének egyetlen hajó­ját Krisztus felajánlja az Urnák. Ott jobbra van a szent kapu, a melyet csak minden száz évben egy­szer nyitnak ki és csak a pápa mehet rajta keresztül. Tudja barátom, ez a világ legnagyobb temploma. Félöt-hatra becsukják, pedig még tengernyi a nézni való. Siessünk. Beléptünk az óriási templomba, három fő-, egy kereszthajóból áll. Ez volt az egyedüli látvány, amely eddig életemben teljesen lekötött. Arról embernek fogalmat alkotni, hogy mily óriási az, még méretekkel sem lehet. Most kezdem tulajdonképen megér­AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES 1ZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER. A ZEMPLÉN TÁRCÁJA. Római séták. — A Piazza Popolótól a Panthoónon át a Szeut-Póter templomhoz. — A „Zemplén“ számára irta: Ifj. Dongó Géza. (Folyt, és vége.) No ezért kár volt, de se baj, majd kárpótoljuk magunkat a Szent Páterben. Erre balra a Borgo Nuovon menjünk, egyenesen neki vezet. Látja ott azt a hatalmas kupolát, az a, no de mindjárt meglátjuk közelről. Ez a nagy épület szemben Róma legna­gyobb kórháza, III. Innocent pápa építette. Ez a templom jobbra a Kar­melitáké, ez az épület mellette a Gi- rand palota, tiszta reneszánsz. Látja még ilyen rövid utcában, mint ez a Borgo is akad nézni való. Itt a Póter-tér, ugy-e hatalmas. — Nagyszerű, de nézze, mily ki­csiny, ott a templom kapujában egy ember. — Majd megmondom annak is a méreteit, de most először ezt nézze meg és tátsa el a száját: Hát ez a Szt. Péter templom előtere. A nagy kör átmérője, várjon csak, már elfe­lejtettem, de fel van nekem jegyez­ve,... igen, 272 méter. Ez a kétko- lonád, mely félkörben vezet a tem­plomhoz 20 méter magas és 17 mé­ter széles. Kétszáznyolcvannégy ha­talmas oszlop képezi azt a három Íves álét. A középső folyosó csak egymaga olyan nagy, hogy két sze­kér kényelmesen elmehet egymás mellett benne. Kétszázkilencvenkét szenteket ábrázoló szobor van rajta, ha nem hiszi számolja meg. Bernini építtette és semmi pénzt nem foga­dott el érte, mert látja ott a Szent Péter két szélén, két tornyot építtet, már rég lebontották, szamárfüleknek nevezték, őt pedig kontárnak, mert belekontárkodott a Michael Angelló müvébe. Kárpótlásul építette, ugy-e szép kárpótlás ? Az obeliszk ott a középen, régen napórául szolgált, nézze a jelzéseket a földön, 25 méter magas. Ez a két oldalt álló szökőkút szintén a Bernini müve. A jobboldali kolonádon a Va­tikánba jutunk be, majd holnap be­nézünk, éppen zarándoklás van, kü­lönben szabad a bemenet. Itt előttünk áll a templom elő­csarnoka, vagy 25 -30 méter magas 22 drb. oszloppal, ott két szélen pe­dig a Péter és Pál szobra.

Next

/
Thumbnails
Contents