Zemplén, 1905. január-június (35. évfolyam, 1-69. szám)

1905-01-03 / 1. szám

2. oldal. ZEMPLÉN. Január 3. •---------------------------------------------------------------------------------------­----------------------------------­mert Sennyey István báró nem lép fel e kerületben. A homonnai választókerületben gróf Andrássy Sándor a disszidensek jelöltje. A mádi választókerületben Ber- náth Béla újbóli jelöltetése van tervbe véve ellenzéki részről. A megyasszói választókerület­ben dr. Nagy • Sándorral szemben Mezei Ernőt fogják felléptetni füg­getlenségi programmal. * Ezekben igyekeztünk hú ké­pét adni a Zemplénvármegyében ellenzéki oldalról megindult vá­lasztási mozgalmaknak. Látható tehát, hogy Zemplén- vármegye nyolc választókerüle­téből eddigelé hat kerületben léptetnek fel ellenzéki vagy disz- szidens jelöltet, legalább is eddig­elé ezen kerületekben történtek választási előkészületek elleuzéki részről. Természetes, hogy az ellen­zék a diadal legbiztosabb remé­nyében, vak optimizmussal néz a választások elé s egy hóditó hadjáratra készül, csak az a kér­dés, hogy igazolni fogja-e, be­fogja-e váltani ezeket a nagy reményeket a jövő. Hiszen tudvalevő, hogy a had­üzenet sohasem jelenti magát a diadalt is s az előcsatározás soha­sem ért el más eredményt, mint az ellenfél harcikedvének, erő­kifejtésének fokozását. HÍREK. Kossuth Lajosné. — jan. 3. Mély gyászba borult egy boldog család. A bánatos férj, az anyátlan árvák fájdalmas érzéssel állják körül az újonnan felhantolt sirt a szögi te­metőben. És keresik az elköltözöttet rüt árasszon legényéletem szükségé­ben. Isten áldja!“ Zavaros gondolatokkal, mámoros fővel teszi le Ilona a sokszor olvasott levelet. S kezd remélni, amint csak 28 éves korban lehet. Nem leányos ábrándokkal, nem tarka álomképekkel, csak igaz, szép, tiszta, szerelmes, bol­dog életről, igazában, valójában. Férje nem háborgatja magányá­ban. Végig szőheti élete álmát. A hideg, közömbös politikus a képviselő­háznál, csak a „folyosót“ szereti job­ban. Az asszonynépet unja. Otthon épp úgy a mélabusat, mint a főváros­ban a vigakat. Szilveszter estére, fényesen van kivilágítva a kastély nagy terme és a háziúr kedvenc helye a télikert. Ven­dégeket vár haza a ház úrnője: urát és benső barátját. Lihegve, sietve örömtelten lép be első vendége: a pap és minden bevezetés nélkül kezd a diskurzusba, mint aki rég nélkü­lözte a kellemes, bizalmas beszélge­tést. Nos Ilonám nem megjósoltam „Még jönni fog aminek jönni kell.“ Oly boldog vagyok, hogy eljöhettem. Köszönöm, köszönöm, hogy üzent értem. A Sziklai levelét kívülről tu­dom, kocsira sem ültem, mig el nem olvastam. Derék fiú! Megérdemelnék egymást, Isten engem 1 De mint is kéne a jövőre nézve intézkedni ? Nézze Ilonám, beszélni akarok pátronusom- mal. Hátha nyélbe üthetném a dol­got? Hátha menne a válás? Hisz oly fiatalok még! Mily ürömmel adnám áldásom boldog életükre. De ni, ön otthon, amelyet az ő felejthetetlen lénye tett igazán otthonná. És kere­sik kertjében, ahol boldog bizalom­mal ültette fáit, amelyeknek rügyfa- kadását örömrepesve várta tavaszon- kint, mert gyümölcsöt Ígértek az ő kedveseinek. Keresik a zongorája mel­lett, melynek billentyűi alól az édes melódiák egész áradatát varázsolták elő ihletett ujjai. És mindenütt ott találják — lélekben, mert az emlék a lélek alkotó része. De nemcsak az emlékezetben él tovább, nemcsak az emlékezésben találják meg őt. A hű­séges élettárs, a jó anya, a szerető testvér lelke beleolvad övéinek lei­kébe, hogy azokban fennmaradjon időtlen időkig. A nemes, gyöngéd ér­zés, mely az első imádság áhítatát plántálta gyermekei szivébe : halhatat­lan. És minden vigasztalások vigasz­talása, Te édes hit, nyújtsd balzsa­modat a földöntúli let sejtésében az élet kegyetlen csapásai által sebzett szivekre! Engeszteld ki az örök igaz­ság fölött kétségeskedő fájdalmat: a jónak, a nemesnek, miért kellett annyit szenvednie. * Mindnyájan ösmerlük őt gyer­mekkora óta. Vidám, elmés, élénk, kedves gyermek volt Gondos, elő­kelő növelés fokozta szép lelki tulaj­donságait. Mint viruló hajadon a vár­megyei bálok egyik legkitűnőbb s legkitüntetettobb táncosnője volt. Pedig, mikor ő leánykodott, igen sok volt a kitünőbbnél kitünőbb táncosnő a vármegyéoen, akik között a meg­különböztetés, a kiválóság értékesebb tényezőit feltételezte. Amint hogy igy is volt. Elénk, tartalmas társadalmi élete volt akkor Ujhelynek s a tár­sadalmi élet egyik központját a Chy- zer Kornél vendégszerető, kedves háza képezte. Sok felejthetetlen emléket őrzünk sokan abból az időből. A fiatalság varázslatos emlékein át ked­vesebbek az emberek, szebb a kor, de én azt hiszem, ha az emlékek nem vesztegetnének is meg, különb idők voltak az akkoriak a maiaknál. * Tizennyolc éves korában ment férjhez. Ahoz, akit igen szeretett s aki igen szerette őt. Boldog családi életüket sok éven át nem zavarta meg semmi. A régi Szög kedvesebbé vált, rosszul van Ilonám? Miért oly néma és sápadt? Nem figyel szavaimra. Tekintete révedezik, mig én itt izgatottságomban fecsegek. Ön hallgat, holott „bizonyos dolgok megbeszé­lése“ végett rendelt ide. Igen ide kérettem, — hajtotta, mellére fejét Ilona — de a dolgok folyása oly zűrzavaros, hogy türelmet igényelnek. Össze zavarodom. A „bi­zonyos dolgok megbeszélése“ nem az önnek küldött első levéltől, hanem ettől függ. íme, olvassa: „Ilonám! Szerelem nem hozott haza, hozzád, de féltékenységem elvisz. Bizalmas ba­rátnődtől tudom, hogy aranjuezi napo­kat éltek idillikus kettesben a tiszte- lendőddel. Neki nem tágítok, bár jó fiú és szerettem, de téged nálánál is jobban. A gyanút nem engedem szi­vembe férkőzni, de fullánkja mégis sebet ütött rajta. Megyek hogy szembeszálljak ve- szélylyel 1 Megyek, hogy számon kér­jem boldogságom tőled, páter Gergely­től, uradtól és az Ur Istentől. Lehet, hogy délibáb után futok, de megyek. Dacra kelek a sorssal 1 Kivagyok kélve önmagámból. Nem ösmerek magamra. Vad vagyok, mint az oroszlán, mikor életére törnek és pipogya mint egy asszony, ha rád gondolok. Még megszokott gyermekkori imám sem jut eszembe. Nem imád­kozom 1 Majd kibékülök Istennel, ha karjaidban megtalálom megérdemelt boldogságomat. Á halálban is a te Bercid.“ (Vége köv.) mint aminő volt. Pedig a patriarchalis otthon egyik prototipüsának ösmerték Szögöt generációkon keresztül, az ál­dott jó Szögyéniek, a Kossuth Pál nemes alakja ékesiték emlékeikkel. A régi bodrogközi kúriák egyike volt. Most egy finom lélek tette derűsebbé, melegebbé, vonzóbbá. Majd az Isten áldása, a szép egészséges gyermekek töltötték be a boldog fészket, tették teljessé a megelégedést. Kedvesen időzött közöttük az igazán szögi szí­vességgel látott vendég. Virulásnak indult a gazdaság, melyben mindkét családfő a neki megfelelő téren pél­dás buzgalommal szorgoskodott. A gyermekek szépen nőttek, fejlődtek értelemben, szivbeli nemes tulajdon­ságokban, melyeket örököltek is és gondos kezek ápolgatták . . . És jött a rettenetes kór. Amikor az első ijesztő szimpto- mák felmerültek a példás hűség és odaadó szeretet mindent megragadott, amit az emberi gyarló tudástól a kór feltartóztatására alkalmasnak gondolt. Nagy nevű orvos tanácsára külföldi szanatóriumba vitték.Görbersdorf leve­gője és szigorú életreménye meg is tette a hatást, de fájdalom csak pár évvel volt képes elodázni a katastró- fát. Évek óta a kétség és hiú re­ménykedések között való hányattatás volt aggódó hozzátartozóinak rész­vétre méltó sorsa, akik élőt gyászol­tak, anélkül, hogy szabad lett volna elárulniok. Sőt. A kegyes képmutatás művészetére volt szükség elhitetni a haldoklóval, hogy javul, hogy job­ban lesz, hogy öröme fog telni az élet hajnalkora felé közeledő leány­kájában, szép reményekre jogosító derék fiaiban s a még zsenge kislány- kájában, akiket majd az életbe fog bevezetni becéző, édes, anyai gondos­kodással. És az áldott-áldó kéz most már hideg. Mily iszonyú végzet 1 És minő a fátum az évforduló összeta­lálkozásának rendezésében. Tizenki­lenc évvel ezelőtt jegygyűrűt cserélt, s most a halál váltotta meg szenve­déseitől. * Utolsó útja szeretett otthonából a családi sirkert felé kedves fái kö­zött vezetett el. Azokat a szép sudár fenyőket is ő ültette, azokat a ter­mőre fordult almafákat is. És a gon­dozás csodásán gyors növekedést eredményezett: a fenyők harminc éve­seknek látszanak pedig ökölnyi apró csemetékül ültette el őket. Mély szo­morúsággal merültem a sötét lombok szemléletébe a melyek alatt annyi­szor láttam őt apró gyermekeivel bol­dogan időzni. Sokan kisértük ki és mind olya­nok, akik igen szerettük őt. És nem hiszem, hogy egyetlen egy lett volna közöttünk, akire a temetés szivreható, egyszerű szertartása mély hatást ne gyakorolt volna, annál a tragikumnál fogva, amelyet az élet delén jelentkező halál ébreszt s az anyátlan árvaság fájdalmas zokogása fakaszt. És sírtak az egyszerű paraszt emberek és pa­raszt asszonyok is igaz könyeket: a jótékpnyság hálás könyeit. Áldott volt élete, áldott emléke is. x~~y­— Egyházmegyei hírek. A kas­sai egyházmegyei hatóság Horváth Géza monoki róm. kath. s. lelkészt Gönczre; Szedlák Ede bodóváraljai s. lelkészt a monoki róm. kath. egy­házhoz áthelyezte. — Tisztelgés Dókus Gyula al­ispánnál. Az uj év alkalmából zem- plénvármegye általános tiszteletben álló alispánja rendkívül szives ováció részese volt. Az uj év első napján ugyanis a vármegyei tisztviselők tel­jes számban testületileg tisztelegtek a népszerű alispánnál, hogy az uj év alkalmából neki szerencsekivánatokat mondjanak. Az alispánt a megyei tisztviselők nevében dr. Szirmry Is'- ván vármegyei főügyész köszöntötte fel ötletes beszéddel, melyben az al­ispánnak, — kihez a tisztviselői kar őszinte szeretettel ragaszkodik — ér­demeit méltatta. Dókus Gyula alis­pán a szívélyes üdvözletekre megha­tott hangon válaszolt, s az igaz jó­indulat megindult hangján biztosította a tisztviselőket, hogy érdekeiknek mindenkor hű őre lesz s pártfogására mindenkor számíthatnak. — Halálozások. Részvéttel vettük a következő gyászjelentéseket: Alul­írottak fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk úgy a maguk valamint az összes rokonság nevében is forrón szeretett gyermek, testvér, sógor, nagybátya illetve rokonnak, felejthetetlen kozmái Kozma Menyhértnek f. évi dec. 30-án éjjeli 10 órakor, életének 51-ik évé­ben rövid szenvedés után történt, csen­des elhunytát. A megboldogult földi maradványai 1905. évi január hó 2-án délelőtt 10 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartása szerint a bodrog- vécsei ev. ref. sirkertben örök nyuga­lomra helyeztetni. Bodrog-Vécs, 1904. dec. hó 31. Kozma Mihály és neje szül. Arday Terézia mint szülők. Kozma Mihály, Kozma Emma, férj. Hegedűs Bertalanná, mint testvérei. Kozma Mihályné szül. Tomcsányi Margit mint sógornője. Hegedűs Ber­talan mint sógora. Kozma Laczika mint unoka ccscse. Antalovics Ida mint rokona. Áldás és béke lengjen drága porai felett 1 — Sárospatak vá­ros képviselőtestülete és elöljárósága fájdalommal tudatja, hogy Pavletits Ferenc, városi tanácsos és helyettes biró folyó év január hó 2-án, rövid szenvedés után elhunyt. Az elhunyt­ban a város közönsége egy igazságos és szorgalmas köztisztviselőt, az elöl­járóság pedig egy kiváló munkaerőt és hűséges tiszttársat veszített el. Te­metése folyó évi január hó 4-én, d. u. 2'A órakor fog a róm. kath. szertar­tás szerint végbenni. Sárospatak, 1905. január hó 2-án. Nyugodjék békével! — Kamara zeneestély. A „Zem- plénvármegyei Kazinczy-kör“-ben a helybeli vonósnégyes társaság Mailáth Józséfné, Széchényi Mária grófnő és Mailáth József gróf Öméltóságáik szi­ves közreműködésével folyó évi jan. hó 21-én este 6 órakor kamara-zene- estélyt rendez. — A hófúvás, mely a múlt év dec. hó utolsó napján "köszöntött be párosulva a rendkivül szokatlan erős­ségű fagygyal: három napon át sza­kadatlanul tartott. Ezen országos jel­legű fagy és szél nem maradhatott kihatás nélkül a vonatok közlekedé­sére sem. így még mindig késve ér­keznek a mezőlaborczi s kassai vo­natok. Lapunk hírrovatának másik hírében számolunk be a szokatlanul erős fagy ember áldozatairól. Nagy hatással volt a fagy a villanyvezeté­kekre, melyeket szerfölött megrongált úgy annyira, hogy a legéberebb mun­ka dacára is sok helyen nem működ­hetett a villanyvezeték. Schiller Raj­mond villanygyári igazgató mindent elkövetett, hogy a város ennek da­cára is megfelelő világítást kapjon, ám a legodaadóbb munka is megtört néha a szél szokatlan erejével szem­ben. Ebből az alkalomból Schiller Raj mond villanygyári igazgató a kö­zönség megnyugtatásául a következő sorok közlésére kérte fel lapunkat: „A már évek óta ily erősségben vá­rosunkban nem dühöngött szélvihar a világítási vezetékeket is számos he­lyen megrongálta. Többek között a Bercsényi és Kis-Uj-utcában, a Csil­lag-utcában és a dohánygyár közelé­ben, valamint a kispiacon is a huza­lok leszakadtak, ezen helyeken rö­Sirolin A legkiválóbb tanárok és orvosoktól mint hathatós szer: tüdőbetegségeknél, légzőszervek liurti- íos bajainál úgymint idült bronchitis, Bz:«márliurut és különösen lábbudozóknál influenza után ajánltatik. Emeli az étvágyat és testsúlyt, eltávolítja a köhögi t és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. Kellemes szaga és jő ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógyszertárakban üvegenkint 4.— kor.-ért kapható. — Figye jünk, hogy minden üveg alanti czéggel legyen ellátva. • F. 1IOFFJ1AM-LA. ROCHE & CO vegyészeti gyár BASEL (Svájez.)

Next

/
Thumbnails
Contents