Zemplén, 1905. január-június (35. évfolyam, 1-69. szám)

1905-01-03 / 1. szám

Sátoralj au] hely, 1905. január 3. !• (4366.) Harmincharmadik évfolyam. tfegjelen minden másod.k napon kedí, csütörtök és szombat tste. Szerkesztőség és lyadól^Tatal: SAtorsLlja-TJjnely, lőtér '9. szám. Kéziratokat nem ädunk vissza. Apró hirdetéseknél mii:def[garmond szó 4 fill., vastagabb betűkkel 8 fill. Nyilttérben minden garmond sor SÍO fill. POLITIKAI HÍRLAP. ifj. Mecznor Gyula dr. Molnár Ján03 dr. Perényi József főszerkesztő. felelős szerkesztő. főmunkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 12 korona, fó.iévre 6 kői negyedévre 3 k >r. —- Egyes szám ára 8 fillér. —— Hirdetési díj: Hivatalos hirdetéseknél minden sző után 2 fill. Petit betűnél nagyobb, avagy disz- betükkel, vagy kerettel ellátott hirdetések térmérték szerint egy négyszög centim után 6 fill. — Állandó hirdetéseknél ár kedvezmény Választási mozgalmak. — jan. 3: Hosszú, áldatlan politikai har­cok után elérkeztünk tehát oda, hogy Tisza István miniszterelnök a kötelességérzet parancsszava nak engedelmeskedve: a király­nak az országgyűlés feloszlatá­sát tanácsolta. Előrelátható volt, hogy a miniszterelnök más ki­vezető utat nem találhatott ab­ból a labirinthböl, melybe egy szenvedélyes, túlhajtott parlamen­ti harc belekergette. Különben is az országgyűlés ellenzéke a rendes munka he­lyett szenvedélytelt izgalmakkal, a komoly megfontolás helyett minden megállapodást nélkülöző torzsalkodással dokumentálta a nemzetnek, hogy jelenlegi álla potában és állagában munkakép­telen s nagyon rászorul a vá­lasztások tisztítótüzére, mely hi­vatva van, hogy izzó kohójában a megfelelő anyagot kiválassza. A kérdés eldöntése a Célta­lan parlamenti viták után a nem­zethez van appellálva s azt hisz- szük, hogy az ö ítélete a tech­nikai obstrukció csődjére fog ve­zetni, hiszen tulajdonképen csak egy kiélezett kérdés előtt áll a nemzet és ez az, hogy helyes­nek tártjá é a technikai obätruk- ciót, .vagy nem?! E kérdés van a nemzet itélő- széke elé bocsátva s e kérdés eldöntése előtt áll most, a vá­Á ZEMPLÉN TÁRCÁJA. A lemondás gyönyöre. A .Zemplén* számára irta: Aniáné. (Folytatás.) Hidegsége kétségbeejtő. Csak, ha látom, hogy mindegyikhez kedvesebb, barátságosabb, mint hozzám, akkor csillan fel szivemben a remény: „hátha színlel? Hiszen ura, gyermeke van, muszáj tettetnie“. E szavait oly bensőséggel mondá, oly égő tekintettel kiséré, hogy — Ger­gely el ne ítéljen gyengeségemért, — összeestem fájdalmamban. Hogy mint néztem, nem tudom. Csak könyeim érzém arcomon s Sziklai karjait nya­kamon, amint fejemet simogatva, Csó­kolgatott, fülembe súgva : Ugy-e sze­retsz, nem sajnálatból peregnek kö- nyeid? Ne sirj, mosolygj reám csak egyszer, te a szépséges, bűbájos asszo­nyok legszerencsétlenebbike! Te fé­nyes csillaga életemnek, te 1 Szeret­lek mindennél jobban e földön, mégis elmegyek innen messze, hogy soha­se lássalak. Nem fosztlak meg jó hírnevedtől s gyermekedtől. Tengődni akarok bárhol, csak te ne szenvedj. Te ne sírd ki fényes szemed. Viseld játszi kedélylyel életed nehézségeit, mit másoknak köszön­hetsz. Férjedtől tudom, érdekből adtak lasztások közvetlen küszöbén Zeraplénvárraegye választópolgár­sága is. Zemplénvármegye választóke­rületeiben nagy vehemenciával indultak meg a választási moz­galmak, melyek már igy, a kez­det kezdetén is annál figyelem­reméltóbbak, mert az előkészü letek szokatlan élénksége heves küzdelmek előjele, s legtöbbször a választási harcok küzdelmes és izzó hangulatú csatározásainak előrevetett árnyéka. * Zemplénvármegyében természete­sen a megye központi választókerüle­tének a sátoraljaújhelyi választó-ke­rületnek ügye áll előtérben, mert e fontos pozíció birhatására ellenzéki oldalon egész erővel törekednek. E kerületben ellenzéki részről ellenzéki jelölt felléptetése már pozitívum. Ezt sejteti velünk Kossuth Ferencnek, az országos függetlenségi és 48-as párt elnökének Pekáry Gyula ügyvédhez, mint a sátoraljaújhelyi függetlenségi pártkör elnökéhez irt levele, melyet teljes terjedelmében a következőkben adunk: Orsz. függ. s 48-as pártkör Körhelyiség: Erzsébet körút 38. 1904. dec. 30. Igen tisztelt vármegyei párt­elnök ur t Midőn a zemplénvármegyei ke­rületekre vonatkozó szives értesíté­sét köszönöm, egyúttal arra vonom fel szives figyelmét, hogy én a ve­zérlő bizottságban állást foglaltam az ellen, hogy a dissidensek a sátor­aljaújhelyi és kir.-helmeezi abszolút hozzá és te mentél 17 esztendőddel, üde gyermeteg kedélyeddel. Most, hogy kinyílt rózsa vagy, 28 éves, letört rózsához hasonlítasz. Nézz reám csodás szemeiddel, hadd zárjam szivembe emléked. Csak egy­szer mond, hogy szeretsz-el Utolsó alamizsnát adsz a szegény vándor koldusnak, ki messze elmegy és nem koldul többé szerelmet. Szeretsz? Vagy csak álmodá hiúságom ? „Sze­retlek, — súgtam — fülébe, forró lehe­letemmel.“ Nem hazudtam. Egy esztendei szenvedés és az ő lázas, szenvedélyes vallomása megfosztottak energiámtól. Nyakába borultam és végigálmodtam a legbübájosabb életet. Boldoggá tett — ha csak percekre is — mint férjem soha. Azóta két év múlott, nem sejték lelkem fájdalmát, gyönyörét. Nem levelezünk, de va­sárnaponként küld névtelen üres bo­rítékban egy szál piros rózsát, mit szivemen hordok, mig el nem her­vad. Mára ígérkezett sürgönyileg, mire felelém, hogy férjem nincs hon, örömmel várom. íme most izgatott szívvel me­gyek haza egyedül, csalódtam. „Nem egyedül édes Ilonám, leghübb barát­jával, ki örömest segítene baján“ — mondá az őszinte érdeklődés hang­ján a pap. — „Várnia kell, türelme­sen, mig elmaradásának okát önnel tudatni fogja. Gavallér ember nem tesz bolonddá asszonyt. A viszontlá­függellenségi kerületekben jelöltet állítsanak. Ma úgy értesültem, hogy a királyhelmecziben br. Sennyey István nem lép fel, tehát Meczner Béla jelöltetését mi sem akadá­lyozza, ellenben Hadik Béla gróf újhelyi jelöltetése nem méltányol­ható, mert teljesen függetlenségi ke­rület ez, melyet elvenni nem enged­hetünk. a dissidensek által. Ebben az értelemben Írtam Búza Barnának s Meczner Bélának s kérem önt is, hogy minden igyekezetével hasson oda, hogy ezen álláspontunk érvé­nyesüljön a sátoraljaújhelyi kerü­letben. Szives válaszát várva vagyok: igaz, tisztelő barátja Kossuth Ferenc. A levél megérkezése közben Ha­dik Béla gróf jelölése ügyében válto­zás állott be, amennyiben Hadik Béla gróí — ki időközben a kassai jelölésről is leköszönt — nem reflektált kerü­letre. Kossuth Ferenc Hadik gróf eme elhatározása után a következő sürgönyt küldte Pekáry Gyulának: „Elhatároztatott, hogy Hadik nem reflektál kerületre. Független­ségit jelöljenek. Kossuth.u A sátoraljaújhelyi függetlenségi párt a központból küldött eme in­strukciók uián értekezletet tartott f. hó 3-án s ezen az értekezleten lett ellenzéki jelölt jelölése befejezetté. Ára a jelölt szeastélyéfe nézve csak a disszidensekkel való megbeszélés után lesz megállapodás. Eddigelé dr. Fried Lajost, dr. Búza Barnát és Móré Dániel ipartestületi elnököt emlegetik. Persze ez mindeddig csak előkészület, a helyzetek teljes kialakulását az idők méhe rejti, ám a Kossuth Ferenc le­tásig kedves barátnőm! Meleg kéz- szorítással és nehéz sóhajtással vál­tak el a kastély lépcsőzeténél. A barát imájában találja viga­szát, de az asszony hol leli azt? Egyedül ülve fényes hálószobájában, könyázott arccal, mereven néz. Lelke el-elkószál, feje nehéz gondolataitól lehanyatlik dobogó mellére. Szemei, bol szenvedélyes szerelemtől, hol szik- rázó haragtól fényiének. •-+ Hol vegye elő ^.barátot megint, ki oly jól eltudja szivét csititani ? önmagát leküzdve megy nagy csendesen, mélázó tekintettel, enyhü­lést, vigaszt keresni szivére a — gyermekszobába. Leánykája ömlengése jól esik szerető szivének, de ki nem elégíti. Azonban jóval nyugodtabban tölti karácsony szent estéjét gyermeke szobájában, mint a magáéban. Ä kis Jézus neki is hozott vala­mit: vigaszt gyermeke szeretetében. Késő éjjel hírnök veri fel kas­télya csöndjét, express levéllel, mit mohón bont fel, mialatt szobalányát elbocsátja. Ragyogó szemekkel, égő arccal olvassa: „Szivem bájványa, Ilonám! Mai elmaradásom bizonyí­téka határtalan, önfeláldozó szerel­memnek. Igen, Ilona! Akartam látni, hangját hallani, kezét szorítani, hosz- szu időre erőt gyűjteni, de csak férje, gyermeke társaságában. Azonban sür­gönye megmásitá tervem. Nem bíz­tam önmagámban. vele és sürgönye által dokumentálva ván, hogy a sátoraljaújhelyi kerü­letben okvetlenül lesz függetlenségi jelölt'. Egyébként előttünk áll még egy érdekes tanulság is e levél kap­csán, az, hogy bár az ellenzék na­gyon örül a dissidensek pártfogásá­nak, ellenzéki kerületekben nem szí­vesen hajlandó disszidens jelölt tá­mogatására. Szóval, mintha haldo­kolna már az egyesült ellenzék nagy hangon hirdetett egysége. A nagymihályi választókerü­letnek gróf IJadik-Barkóczy Endre a képviselőjelöltje. Hadik Endre gróf­nak függetlenségi részről nem lesz ellenjelöltje. Ezt bizonyítja a nagymi­hályi függetlenségi kör választmányá­nak dr. Fuchs Ignátz intéző elnök elnöklete alatt 1904. évi december 30-án tartott ülésén hozott eme hatá­rozata : „A nagymihályi függetlenségi párt választmánya kimondja, hogy respektálva az egyesült ellenzék coalitióját ez időszerint jelöltet nem állít s Hadik gróf jelöltségével szem­ben semleges marad. Ha azonban Hadik Endre gróf ellen a kormány­párt küzdelembe lép . . . akkor tá­mogatja Hadik gróf jelöltségét s ezzel szemben elvárja, hogy Hadik Endre gróf is támogassa más ke­rületekben a függetlenségi kör je­löltjét.“ Szóval a nagymihályi független­ségi kör respektálja még az egyesült ellenzék koalitióját s nem oly érzékeny, mint Kossuth Ferenc, ki „ellenzéki kerületet nem enged elvenni a disszi- densek által.“ A királyhelmeczi választókerü­letben, mint Kossuth Ferencz levelé­ből kiolvasható: Meczner Béla hely­beli nagybirtokos jelöltetése bizonyos, Oly hosszú nélkülözés után, — pusztán álmodozva önről — egyszerre betoppanjak s meglátva eszményké­pemet, vágyaim megtestesülését, hi­deget parancsoljak szivemnek? Nem lehet, nem. Mikor keblem dagad ér­zelmektől, vágytól, kézcsókkal érjem be? És tiszteletteljes távolságban ál­jak meg ön előtt, mikor szivemre akarnám szorítani, hogy onnan soha le ne szakadjon ? Tudná-e ön meg­állni, hidegen, illedelmesen? Én nem. Mi férfiak nem bírunk annyit tűrni, nélkülözni. Tudom nehezen várt. Épp olyan dobogó szívvel, mint a milyennel ké­szültem önhöz. Higyje el, nehéz volna helyzetünk „egyedül“ karácsony esté­jén a csendes kastélyban. Önért hoztam ez áldozatot, kit jobban szeretek önmagámnál. Ösme- rem odaadó szerelmét, hűségét, bol­dogság után epedő szivét és mégis- mégis rnegfosztám magam a legéde­sebbtől — önért. Itt ülök egyedül, idegesen tépve szakállom, átkozva a kegyetlen sor­sot, melynek átkát cipelnünk kell. Rázok a bilincseken, melyeket az ön házassága reám is ró és tehetetlen­ségemben dühöngök. Rajtam nem könnyít könyek árja! Két ut áll előttem; megcsalni legjobb barátomat, vagy bevallani mindent és elhozni magát a hidegség­ből, a jégcsap embertől ide, hogy de­I<apnnh mai uána 4 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents