Zemplén, 1904. július-december (34. évfolyam, 70-142. szám)

1904-07-02 / 70. szám

Sátoralja-Ujhely, 1904. július 2. 70. (4292.) Sarminckettedik évfolyam Megjelen minden második napon kedd, csütörtök és szombat este. Szerkesztőség és kiadóhivatal: ő&toralja-XJjhely, főtér 9. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Apró hirdetéseknél minden garmond sző 4 fill., vastagabb betűkkel 8 fill. Nyilttérhon minden garmond sor 30 fill. Zemplén ifj. Msczner Gyula főszerkesztő. POLITIKAI HÍRLAP. dr. Szirmay István felelős szerkesztő. Andor Károly főmunkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 12 korona, P'évro 6 kot negyedévre :l k ;r. —~ Egyes szám ára 8 fillér. — Hirdetési dij: Hivatalos hirdetéseknél minden szó után 2 fill. Petit betűnél nagyobb, avagy disz- betükkel, vagy kerettel ellátott hirdetések térmérték szerint egy négyszög centim, után 6 fill. — Állandó hirdetéseknél ár kedvezmény. Vizsgálatok után. — julius 2. Péter és Pál a tanuló ifjúság Silveszternapja. Hány könycsepp gördül alá e napon a gyermekek és a szülők szemeiből; — talán az öröm, talán a szomorúság és szülői aggodalomnak eredménye mind a kettő. Amilyen édes, boldogító a szülőre nézve, ha gyermekének reményekre jogosító, szép élő- haladását látja; ép olyan leverő és fájdalmas, ha gondjai kárba- vesznek, ha gyermekének tehet­sége vagy szorgalma nem tud lépést tartani mások tehetségé­vel és szorgalmával. Minden szülőben van annyi jogosult ön­érzet, mert vétkes hiúságnak ezt nem neveztetjük, hogy gyer­mekeit a jobbak, a kiválóbbak között szeretné látni; hisz neki csak az volna jutalma megfizet­hetetlen szülői gondjaiért. A szülő gyermekeiben él to­vább. Azok az apró életörömök, amelyek az ifjú szülőknek jut­nak osztályrészül, lassankint meg-, fogyatkoznak az élet nehéz gond­jai között. Minden gyermekkel öröm, de gond is költözik a családba; amaz hamar megfogy, de a gond csak szaporodik. Ez a gond is örömre válik azonban, ha látja a szülő, hogy gyermeke szépen fejlődik; a gond, a fáradság csak letett, biztos tőke ilyenkor, melynek kamatait élvezni fogja az elaggott, munkaképtelen szülő. Á ZEMPLÉN TÁRCÁJA. A modern színpad. (Illúziókeltés s annak túlhajtása. — Az ideá­lis színpad. — Az operetta absurditásai. — Szinmü, dráma. — Czobor, Komjáthy. — Simbolikus szinpad. — Somlay Arthur. — A színész privátszemélyének túltengése. — Ér­vényesülni akarás. — Vonzódás a pódium centrumához. — A szinpad transflgurációjp. — A rendezés dekorativ-elvei. — Az ideális szinpad realizálása.) A ^Zemplén* számára irta: Németh Pál. Á modern színpadot, — mióta a színművészet azt tűzte ki célul, hogy illúziót keltsen — egészen más szempontból vesszük bírálat alá, mint akkor, mikor a színjátszás tulajdon­képen csak közvetítője volt a közön­ség és iró között a szinpad számára irt írásműveknek. A modern szinpad előadásának leglényegesebb kelléke az összrende- zés lett azóta, mióta a színész nem szaval, nem előad, de az ábrázolandó személylyel azonosul. Végzetes hiba, hogy ma a rendezés lépten-nyomon szándékosan igyekszik oda hatni, hogy a nézőben fokozott illúziót ébresz- szen. Még végzetesebb, ha a hivatása magaslatán nem álló színész a maga részéről is elősegíti ezt a tévedést. A modern szinpad alakjainak fo­kozott illúziót ébreszteni nem szabad. Úgy értjük ezt, hogy nem szabad kü­De hány szülő csalódik remé­nyeiben? S ki ennek a csaló­dásnak az oka ? Kevés az olyan higgadt gon- dolkozásu szülő, aki a hibát elő­ször is önmagában, elhibázott nevelési rendszerében próbálja megtalálni. A hibás legtöbbször az iskola és a tanár. Amaz rossz példát ad, gyermekét elrontja s a tanárok igazságtalanul üldözik, nem gondozzák s gyermekének jó oldalait nem tudják, vagy nem akarják méltányolni. Ezt a meg­győződést azután rendesen nem is titkolják s a bizonyítvány ki­osztás után összeülő családi ta- nácskozmányban a gyermekek jelenlétében, azok nagy örömére nyilvánosan le is tárgyalják. Hogy azután mi az ilyen el­járásnak az eredménye, arról ta­nácsosabb nem is beszélni. A gyermekben kiölik a szégyenér­zetet, a javulásnak ezt a szük­séges alapfeltételét; megerősítik a rosszban, s megtanítják hanyag­ságának kendőzésére s nevelői­nek semmibe vételére. Pedig el- hihetik, hogy száz tanító és tanár közül kilencvenkilenc nem örül a tanítványok rossz előmenetelé­nek; minek akarják tehát gyer­mekük nevelőjét épen annak a bizonyos századiknak tartani. — A jó eredmény első sorban a a nevelőt dicséri s abban is van annyi nemes hiúság minden igaz1 ságérzete mellett is, hogy sze­retné, ha jó nevelőnek tartanák. lönleges, alkalmi eszközökkel fokozni azt a hatást, amit az ábrázolandó ala­kok szavai és cselekvése a való élet­ben ébresztenek. Legyen az illúzió­keltés akkora nagyságú, hogy híven elénk állíthassa az alakot, amelyet az iró ábrázoltatni akar ; nagyobbnak lenni nem szabad. A rendezésnek épen úgy, mint a színésznek nagyon sok eszköze van a fokozott hatás elérésére, de ezt a valóság hátrányára kihasználni tiltva van. Tiltva van, mert a színész és a rendezés munkájának oda kell hatni a néző megtévesztésével, hogy az ne az alakitó színészt lássa, de a való élet egy alakját. Már pedig legtöbb­ször a hatások túlhajtott fokozása idézi elő, hogy a néző nem a való élet egy alakjának tekinti a színészt, akit maga előtt beszélni, mozogni, cselekedni lát, hanem csupán szí­nésznek, ki alakit. Az ideális modern szinpad az volna, mely oly mértékben és csak oly mértékben tudná fokozni az illú­ziót a nézőben, hogy az ne színpadot és színészt látna maga előtt, de ala­kokat és a való életet. Megdöbbentő az a következetesség, melylyel a hi­vatása magaslatán nem álló rendezés és a pillanatnyi hatások kiaknázására törekvő színész ezt minduntalan tönkretenni törekszik. Nagyon fájdal­mas dolog volna, ha szándékosan tenné, még menthető, hogy képzett­Mindenféle vélt vagy helytelen okok keresése helyett okosabbau tennék az ilyen szülők, ha a baj sikeres orvoslására gondolnának. Első teendőjük volna a gyermek példás büntetése szóval s ha ez nem elég: szülői fenyítékkel is. Azután meg mire való az iskola ? Arra talán, hogy a gyermek ott­hon láb alatt ne legyen a reggeli órákban, vagy inkább arra, hogy ott a nevelő és a szülő együttes munkásságával a gyermeket az életre előkészítsék ? A legtöbb szülő a beiratáson kívül sohasem beszél gyermekének nevelőjével, megelégszik a gyermekétől eredő információval ahelyett, hogy oly­kor-olykor a tanárt is felkeresné s együttesen tennének valamit a fiú érdekében. Az igaz, hogy né­hány szülő ezt meg is teszi, de csak néhány; a legtöbb a vizs­gálatok előtt teszi tiszteletét, hogy a megszorult gyermek számára irgalmat kérjen. Pedig ettől a szo­morúságtól igeu sok esetben megszabadíthatná magát, ha kellő időben értesülne gyermekének hanyatlásáról s meghallgatná a baj orvoslására való tanácsot. Mindezeket ilyenkor kell meg gondolni. A jó szándék sohasem késő, ha azt tett is követi. Saj­nálom azon szülőket, kik erre nem gondoltak eddig; de még inkább azokat, kik elfogultságuk­ban továbbra is megmaradnak. Ezek önmagukat a legboldogitóbb családi örömtől s a jövő társa­dalmát jóravaló, derék polgárok­ség híján vagy ösztönszerüleg teszi. A Komjáthy színtársulata — hogy közellevő példát idézzünk — épen nem kivétel és épenugy beleesik a hibába, mint megannyi más. A ren­dezésre vonatkozólag ép úgy áll ez, mint a színészekre nézve. Az operette előadásoktól — ez állításom bizonyításakor — el kell te­kintenünk. El kell tekintenünk — is­métlem — azért, mert az operette tu- lajdonképeni célja nem a való élet ábrázolása, hanem a hatások cso­portosítása a néző gyönyörködteté­sére. Ének, zene és játék munkál közre* abban, hogy érzelemvilágunk­ra kellemes hatást gyakoroljon még a fokozott illúziókeltés felhasználá­sával is. Nem az a célja tehát és nem is lehet az, mert ha az lenne, úgy fő elemét: a beszédet helyettesitő éne­ket kellene legelőször mellőznie, hi­szen a való életben énekelve senki- sem beszél. Azért esnek tehát eny­hébb megbirálás alá az operette ab­surditásai, mert nem ellenkeznek en­nek tulajdonképeni céljával. Drámaműnél, színműnél egészen más a helyzet. Drámában, színműben mindenki a való élet egy darabját óhajtja látni s a tisztult kritika itt már nem elnéző és megróvja a szí­nész minden megfeledkezését, a pilla­natnyi hatás elérésének minden esz­közét, s a rendezés legapróbb hibáit. Közelfekvő példákat idézünk. Czo­tól fosztják meg; s ez miuduyá junkra nézve elszomorító. Andor Károly. Gálszécs képviselőtestületének első ülése a tűz után. — Saját tudósítónktól. — (xálszócs, 1904. junius 29. Gálszécs város képviselőtestülete tegnap tartotta első ülését a tüzégés után. A meghívó a tűzrendészettel összefüggő ügyek tárgyalását jelez­vén : nem csoda, ha az ülésen nagyon sokan jelentek meg s a tanácskozás iránt élénk volt az érdeklődés. Hiába, a magyar ember szokása, felbuzdulni nagy szerencsétlenségek után, bárcsak az üdvös dolgok iránti hevülés és lelkesedés ne szalmalángnak bizo­nyulna, amire pedig igen sok példát lehetne felhozni. Kovács Sámuel főbíró az ülést megnyitván, rámutatott a tárgya­landó ügyek sorozatára. Mielőtt azon­ban a tanácskozás megkezdődött volna, Nemes Andor főszolgabíró je­lentette, hogy mindjárt a tűz után következő napon gróf Andrássy Ti­vadar, a kerület orsz. gyűl. képvise­lője 500 koronát adott át neki. Tudva azonban azt,- hogy itt igen sokaknál gyors segélyre van szükség, nem akarta a pénz kiosztását addig ha­lasztani, mig képviselőtestületi ülést lehet összehívni, igy hát egy általa összehívott bizalmi férfiak tanácskoz- mányából kifolyólag a legnagyobb szükségben levők közt a segélyt azon­nal kiosztotta. Jelenti továbbá, hogy már azóta is beküldetett hozzá 1193 kor. segély. Jónak látná, ha ezen se­gély kiosztásával várnának addig, mig remélhetőleg nagyobb összeg gyűl egybe, hogy ne apránként történnék a segélyezés, hanem tekintélyesebb összegekkel. Egyszersmind nem akar­bor Ernőnek a „Ghetto“ Ráfael sze­repében majdnem minden mondata pathosz — jóllehet Rafaelnek egyet­len mondata sincs, mit át nem érezne s a mit. frázisnak tekintene. Czobor dythirambikus kitöréseivel ha külső hatást el is ér: élesen domborodik ki annak erőszakolt volta. Rafael köz­vetlen, őszinte; Czobor Rafaelé nem az. Komjáthy Cyranója nagyon szép ala­kítás, de egész jelenéseket szaval vé­gig, pedig a modern szinpad nem abstract szinpad többé, a modern szin­pad Cyranója nem szaval. Hiszen még példa lenne sok. Leg­jobb színészeink beleesnek e hibába félrevezetve a közönség nagy részétől is, mely érthetetlen kívánság folytán többet vár a színpadtól, mint amit adott viszonyok között a való élet nyújtana. De vigasztaló, hogy van kivétel is. Talán egyetlen színészünk, kiről fel tudtuk fedezni ez idény alatt, hogy igyekszik a közönséggel elfeledtetni önmagát. Aki nem törődik a részle • tekkel, azon fárad, hogy az összha­tásban adjon szerves egészet. És ez a színészünk, aki tisztában van a szin­pad e renaissance-ával, aki tudja, hogy a színész alakításával nem szim­bolizálja ma már az alakot, de maga az alak: — Somlay Arthur. Nem a képzettség jele ez nála, hiszen van­nak a társulatnál nála nagyobb gya­korlatú s elméletileg képzettebb szi­Lapnnk mai száma 6 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents