Zemplén, 1904. július-december (34. évfolyam, 70-142. szám)

1904-07-02 / 70. szám

2. oldal ZEMPLÉN. ulius 2. szintén működésben volt, de utóbb feledésbe ment szépészeti és építke­zési bizottság újólag megalakult, ille­tőleg az elhaltak helye uj tagokkal töltetett be. Ezekből is látható, hogy Gál- szécsnek nagy mementóul szolgált a 12-iki vészes katasztrófa. Csak előre és pedig a jelzett utón! A munka és szorgalom sok véres verejtékét fogja megmenteni az okos előrelátás és az azzal párosult erély. P. VÁRMEGYE ÉS VÁROS )( YH-ik rangosztálya főszolga­bíró jelöltek. A vármegyei alkalma­zottak illetményeinek szabályozásáról szóló 1904: X. t.-e. értelmében azon főszolgabirák, akik legalább 15 évi főszolgabírói működésük ideje alatt a közigazgatás terén kiváló érdemeket szereztek, a vármegyei közgyűlés a VII. fizetési osztályba léptetheti elő, ha az igy felmerülő t.öbb szükséglet­nek a vármegyei költségvetésbe való beállítását a belügyminiszter jóvá­hagyja. Tudomásunk szerint Zemplén- vármegyében, három a fenti szolgálati időnek megfelelt főszolgabíró van, a kiknek előléptetése iránt a f. hó 5-én megtartandó vármegyei tvhat. köz­gyűlés lesz hivatva határozni; és pe­dig Bencsik István bodrogközi fő­szolgabíró, ki 29 évi szolgálatának nagyobb részét főszolgabírói minőség­ben töltötte el, s kinek különösen a Bodrogközön erős hullámokat vert szociálizmus elfojtásából eredőleg nagy érdemei vannak; a második jelölt Haraszthy Miklós homonnai főszol­gabíró 25 szolgálati évvel, ebből 5—6 évet, mint tokaji és 17 évet, mint ho­monnai főszolgabiró töltött el, a köz­elismerést mindenütt kiérdemelte, sőt legmagasabb kitüntetésben is része­sült, amidőn a Ferenc József-rend lovagkeresztjét kapta meg; a harma­dik jelölt Füzesséry Ödön tokaji fő­szolgabiró 22 szolgálati évvel, mely­ből 1672 év tokaji főszolgabiráskodá- sára esik, kiváló jellemű lelkiismere­tes hivatalnok, kinek érdemei közül kimagaslik az 1888-ik évi árvizve- szedelemnél teljesített buzgó szol­gálata, a tűzvész által elhamvasz­tott Tokaj, Erdőbénye, Bodrogolaszi, Zsadány és Komlóska községek re- construálása; a filokszera által elpusz­tított szőlőterületek felújításában szin­tén része volt; de legkivált a bor­hamisítók elleni küzdelemben hozott számtalan borkihágási Ítéletével tett járásának nagy szolgálatot. Rendezte a községeket s hivataloskodása ele­jén felismerte a bajokat s fegyelmi utón elmozdította a tokaji, tarczali, b.-keresztúri, kisfaludi, o.-liszkai és b.-olaszi körjegyzőket úgy, hogy já­rása ma példás rendben van. Hisszük és reméljük, hogy a vármegye tvh. bizottsága mindhárom főszolgabírót a legmelegebben fogja ajánlani a jól kiérdemelt előléptetésre. )( A mezei termények beszállí­tására vonatkozólag a polgármester a következő hirdetményt bocsátotta ki: Felhivatnak a gazdasági birto­kosok, hogy a kivetett mezőőri dija­kat —• mezei terményeik beszállítása előtt, a városi pénztárba befizessék, s ennek megtörténtét a mezőbiró, vagy mezőőr előtt felmutatandó nyugtával igazolják, mert ellen esetben termé­nyeik beszállításától eltiltatnak. A mezőbiró pedig utasittatik, hogy a termények beszállítását szigorúan el­lenőrizze és addig — mig a mezőőri dij kifizetését igazoló nyugta fel nem mutattatik, a beszállítást akadályozza meg. Sátoraljaújhely, 1904. évi junius hó 21-én. Székely Elek, polgármester. )( Hivatalos hirdetmény. A vá­rosi épületekből kikerült ócska kály­hák nyilvános árverésen 1904. évi julius hó 7-én d. e. 10 órakor a vá­rosi major udvarán készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek elfognak adatni. Erről a venni szándékozókat értesítem. Sátoraljaújhely, 1904. évi junius hó 28-án. Székely Elek pol­gármester. Julius hó elsejével uj előfizetést nyitunk lapunkra, mely alkalomból felkérjük azon t. olvasóinkat, kiknek előfize­tése ezen a napon lejárt, nem- külömben azokat, kik az előfize­tési dijakkal hátrálékban vannak, hogy lapunk múlt számához mel­lékelt utalványok felhasználásá­val az előfizetést megújítani, il­letőleg a hátrálékot beküldeni szíveskedjenek. — A hátrálékok az utalványon fel vannak tün­tetve. — Nyáron az egész fürdő­évad alatt előfizetőink kivánsá­ván a kiosztás körüli felelősséget ma­gára venni, indítványozta, hogy a képviselőtestület egy bizottságot kül­dene ki, mely bizottság a kiosztást annak idejében teljesítené. A főszol­gabiró eljárása és indítványa helye­seitekén, kimondatott, hogy az ado­mányok kiosztásával várni fog aug. 1-ig. A segélyosztó-bizottság tagjaiul kiküldetett a főszolgabiró elnöklete alatt az elöljáróság, br. Fischer Gusz­táv és a négy felekezet lelkésze. Szóba került most a tűzrendé­szettel oly szorosan összefüggő ügy­nek, a tűzoltóságnak a szervezése. A nagy veszedelem egy érzelemre hozta az elméket és kimondotta a képvi­selőtestület a következőket: Először is, hogy a már egykor fungált, de aztán csendes halállal kimúlt tűzoltó­ságot ismét szervezi és pedig 25 tag­gal. A tűzoltóság élére felkéri Kossuth Mihály és Koch Ernő urakat, mint e célra legalkalmasabb embereket, s őket bízza meg azzal, hogy a tagokat ösz- szehozzák. Hogy a belépéstől az em­berek ne vonogassák magokat, elha­tároztatott másodszor, mi különben teljesen méltányos is, hogy a város a tűzoltókat baleset és a ruházat te­kintetében okozott tűzkár ellen bizto­sítsa és harmadszor, hogy 6 fizetett tűzoltót alkalmaz. Megbizatott a fő­bíró, hogy a mostani, de a célra egé­szen meg nem felelő hidrofor helyett sürgősen szerezzen be egy egészen alkalmasat és még 2 hordót. Még 1895-ben, az akkori nagy tiiz után alkotott a város egy tüzren- dészeti szabályzatot, melyet a törvény- hatóság annak idejében meg is erő­sített. E szabályzatban sok célszerű intézkedés foglaltatik, de végrehajtva nem volt, elhatározta a képviselőtes­tület, hogy e szabályzat minden in­tézkedésének a legszigorúbban érvényt kell szerezni, ezenfelül pedig felkéri a vármegyei törvényhatóságot, hogy Gálszécs különös helyzetére való te­kintetből engedje meg, miszerint fa­raktárak ezentúl a város belterületén alkalmazhatók ne legyenek, az eddi­giek is telepíttessenek ki a városból. Ezzel összefüggőleg a képviselőtestü­let azon intézkedésnek is szükségét látja, szükségét a helyi körülmények­ből kifolyólag, hogy mostantól fogva ne legyen szabad építkezni, csakis tűzfallal és legalább is cserépfedél­zettel, és végül, hogy az építkezések kellőleg ellenőriztessenek. Ez egyideig nészek is, de a genie vagy talán az ösztön. Amit a „Egyenlőségében az udvarmester szerepében nyújt: az egy teljes alak, egy teljes jellem, megté­vesztésig mása annak az alaknak, mely az iró lelkében élt. A közönség talán csak azt veszi észre, hogy játékának külső képe nem olyan, mint a többié, de figyel­me később önkénytelenül rá fogja vezetni az okra, hogy az alakítás külső képének sajátosságát belső motí­vumok okozzák. Talán azért nem lát­szik érvényesülni, mert nem idézi elő privát személyének túltengését, nem iparkodik érvényesíteni magát, de ez a legfőbb erénye. Az a színész, aki vonzódik a sugólyukhoz, mert azt hiszi, hogy csak a színpad pódiumá­nak centrumán érvényesülhet: nem modern színpadra való éppen úgy, mint az nem, aki szerencsés szerepe kihozható részeinek kiaknázásával vadász múló sikerekre. Somlay a színpadon művészi sze­mélyiségét igyekszik érvényesíteni: ezért nagyobb azoknál is, kik — fel­használva a közönség gyengeségét — privát személyiségüket eleddig is sze­rencsésen és sikeresen érvényesítették. Az ideális modern színpad színé­szét ily elvektől vezéreltetve követi a rendező is. A színpad transfiguráció- jának egyezni kell a színészével: oly kimondott elv, mely ma már dönthe- tetlen. így pl. utcát járkáló emberek nélkül az ideális modern színpadon elképzelni nem tudunk. A gondos, hivatott rendező fő törekvése az, hogy színpadja valódi rulieu legyen, azaz ne is legyen színpad, de az a hely, amit az iró instrukciója előír, legyen kert, utca, csatatér, vagy szoba. A modern színpad rendezője e célnak megfelelően állítja be színészeit is s sohasem hozza tel okul a dekorációk hiányát, hanem megteszi amit tehet az adott viszonyok közölt, de azt azután a modern színpad követel­ménye szerint. Azt dekorálja, ami elő van Írva, s vigyáz arra, hogy az, amit sceniroz a valóságnál több ne legyen. S akkor, amikor a színészet baj­nokai tudatában lesznek a fő elvnek: a valóságot és ne többet nyújtani: — akkor meg fog születni a tulajdon- képeni színpad, mely igaz képet fog adni, harmóniát, állandó tónust és életet. És akkor, és csakis akkor fogják majd igazolni az úttörőket az elért eredmények, melyek egy célt fognak megvalósítani: az ideális modern szín­pad realizálását, megvalósulását. Á művelt magyar közönség már régóta és epedve várja ennek az uj kornak mielőbbi fogantatását. Az Ízlések tisz­tulnak s igy úgy látszik, hogy nem kell túl soká várnia. gára a lapot bárhová utánuk küldjük még akkor is, ha több­ször változtatják tartózkodásuk helyét. Tisztelettel: A kiadóhivatal. HÍREK. — Kinevezés. Csillag Márton szerencsi róm. kath. káplán az abauj- vármegyei Hejczére plébánossá kine­veztetett. — Lónyay Stefánia grófnő be­tegsége. Lónyay Stefánia grófnő egészségi állapotáról különféle hírek jelentek meg a lapokban. Hire járt, hogy a grófnőhöz egy olasz orvosta­nár jött. E hírekkel szemben a való­ság az, hogy ő fensége teljesen jól érzi magát, kellemesen tölti az időt Bodrogolasziban és hogy semmiféle külföldi tanár nála nem járt. — Katonai hir. A király elren­delte arnótfalvi Arnótfalvy István, a miskolci 10. honvédgyalogezrednél létszám felett vezetett, a 81. honvéd- gyalogdandárparancsnokság ideiglenes vezetésével megbízott ezredesnek, a kolozsvári VI. honvédkerületi pa­rancsnokságnál rendszeresített tábor­noki helyre való ideiglenes beosztá­sát. — Fényes karrier. Sebeők Sári, Sebeök Antal földink, nyitrai hon­véd-törzsorvos bájos leánya most tette le a bécsi konzervatórium operaosz­tályából a vizsgát kitűnő sikerrel. A cs. és kir. operába Bécsben 6 évre, augusztus elsejétől 12000 korona évi fizetéssel, mely évről-évre 2000 koro­nával emelkedni fog: már szerződte­tést is kapott. Ez a nagy, ritka siker annál nagyobb örömmel tölt el, mi­vel a kisasszony fényes tehetségét nehány évvel ezelőtt szerencsések vol­tunk megismerni, s akkor fényes jö­vőt jósoltunk neki. Hatalmas hang­anyagát, melyet mi itteni szereplése­kor is koncedáltunk már, a bécsi kon­zervatóriumban sikerült kicsiszolni, a drámai kiképzés pedig tökéletesitette tudását. Mi újhelyiek büszkék va­gyunk szülöttünkre és csak azt óhajt­juk szívből, hogy a művésznő fényes tehetségét nemsokára a magyar operá­ban is érvényesítse. A bécsi lapok szülöttünk énekművészetéről lelkes hangon nyilatkoznak. A ritka hangbő­ség, a hanganyag rendkívüli kiterje­dése, finom, kiképzett kolorátura az európai színpadokon hóditó pályatu- tást jósolnak a nagy stilü drámai énekesnőnek. — Felhívás a „Zemplénvármegyei Kazinczy-kör“ vidéki tagjaihoz! /v „Zemplénvármegyei Kazinczy- kör“ ré­széről a következők közlésére kéret­tünk fel: Tisztelettel felkérem a „Zem- plénvármegyei Kazinezy-kör“ teljes cimü vidéki tagjait, amennyiben a kü­lön kiértesítés nagyobb költséggel jár, amit a kör csekély tagdija nem bir meg, hogy tagdijaikat címemre beküldeni szíveskedjenek. Kincsesy Péter, pénztárnok. — Eljegyzés. Cserer Gyula zora- bori városi főkertósz eljegyezte Szép Zsuzsót, Szép Gedeon helybeli ügy­véd leányát. — Werner Sárika cimbalomvizs­gája. Szépszámú érdeklődő közönség jelenlétében tartotta meg alig egy éves kis iskolájában Werner Sárika a cimbalomvizsgálatot. Magánjellegű volt ugyan az egész kis ünnepség, de bátran vihette volna nagyobb nyil­vánosság elé is ügyes növendékeit, akik ily rövid, 4—9 hónapi tanulás után önálló, sőt igazán nehéz darabok elját­szására mertek válallkozni. Truszka Irénke, a kis prológus szép szavakban méltatta a tanárnő érdemeit, de a legszebb dicséret a rövid idő alatt elért bámulatos eredmény. Érdemes volna nagyobb közönség előtt is bemutatni növendékeit, hogy híveket toborozhas­son ennek a kedves, könnyű és mégis művészi, eredeti magyar hangszernek. Nem kell ehhez okvetlenül művészi hajlam, csak tiszta magyar érzék, a magyar zene kedvelése, és a hang­jegyek tökéletes elsajátítása után ön­maga és mások mulattatására rövid idő alatt muzsikussá lehet bárki is. A növendékek között hallottuk Truszka írónkét, Lipschütz Margitkát, Klein Margitkát, Deutch Erzsikét., Tomka Györgynét, Róth Ánnuskát, ki a Santa Lucia interpretálásával ért el nagyon szép sikert, Klein Jolánkát és Werner Henriket, akik mindnyájan kedves meglepetésben részesítették a rövid tanulási idő miatt sokkal kevesebbet váró közönséget. A vizsgálat végén a közönség általános óhajára a tanárnő magas színvonalon álló művészi játé­kával hálálta meg a közönség érdek­lődését. —dór. — Péter-Pál után. A diákok vég­leg becsapták könyveiket s két hó­napig semmi erőhatalom sem veheti rá őket, hogy újra kézhez vegyék. Még azok is, akiket a tanári kegyet­lenség arra ítélt, hogy egy vagy más tárgyból a szünidőben pótolják, mit évközben mulasztottak, jó ideig nem vehetők rá a tanulásra. Elég volt 10 hónap . . . Mikor a diákok pihené­süket kezdik meg, ugyanakkor a gaz­dák udvarán pengenek a kaszák, éle­sítik azokat, hogy rendre vágják ve­Wm A legkiválóbb tanárok és orvosoktól mint hathatós szer: tüdőbetegségeknél, légzőszervek hnrn* tos bajainál úgymint idült broiacliiíis, gzamárimrut és különösen lábbadozóknál influenza után ajánltatik. Emeli az étvágyat és testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógyszertárakban üvegenkint 4.— kor.-ért kapható. — Figye jünk, hogy minden üveg alanti czéggel legyen ellátva, F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO vegyészeti gyár RASEL, (Svájcz.)

Next

/
Thumbnails
Contents