Zemplén, 1904. január-június (34. évfolyam, 1-69. szám)

1904-01-02 / 1. szám

Január. 2. ZEMPLÉN. 3. oldal. bői nagy emberek, nemes szivü, ki­váló emberek, igazak, jók, becsületes emberek áldása száll ma feléd; — igazak, jók imája kér az Örökkévaló­tól oldást te reád agg pátriárka, akit áldjon meg. Az kinek te kü munkása, gaz, jó fia voltál 50 éven át. * * * Fényes ünnepség emlékével tá­voztak úgy az Isten házától, mint az izr. hitközség által rendezett ünnepi bankettről azok, kik Singer Izrael 50 éves jubileumán részt vehettek. Aprólékos részletekbe nem bocsát­kozom, hiszen erkölcsi diadala oly fé­nyes volt a jubilánsnak, hogy a lezaj­lott ünnepség külső pompája elenyé­szik a mellett. Csak röviden jegyzem föl a történteket, hogy azok is, kik jelen nem lehettek, lássák : mint nyi­latkozik meg a hála, a kegyelet azok iránt, kik közjó műnk áfására szente­lik életüket. Dec. 30-án d. u. 2 órakor kez­dődött az ünnep egyházi része, az izr. nagytemplomban. Imádkozott az ezernyi tömeg azért, aki 50 éven át imádkozott ő érette. És úgy imádkozott mintha mindjárt megkellene halnia, — sziv- ből. És imája meghallgatatott. — Gyermekei köztiszteletben álló, mun­kás tagjai a társadalomnak, jó pol­gárai a hazának. — Tanítványai szi­vében a Mester által beoltott nemes mag jó gyümölcsöket termett, — a templomban megnyilatkozott érzés volt erre a bizonyság. Megható jeleneteket kellene le- irnom, ha híven akarnék mindent ecsetelni. A jubiláns fia, aki Isten szolgája s az ő templomának papja lett, re­mekelt beszédével. Az iskolaszék nagy érdemű el­nöke : Dr. Rosenberg Bernát — ki­nek az ünnepély ily fényessé tételé­ben oroszlán része van, — megnyit­ván a díszközgyűlést, utána szebb- nél-szebb beszédek hagzottak el. A küldöttségek, az üdvözlők egész légiója vonult fd, — mindenki áldotta az ősz jubilánst, aki rá s colgált ember­társai szeretetére. Este 7 óra után ünnepi lakoma fejezte be a szép napot, amely egy alkonya felé hajló életnek igazán im­pozáns elismerést juttatott hálául. Singer Izrael! Aki dolgoztál és dolgozol ma is, mintha örökké élnél, — aki, imádkoztál 50 év óta minta mindjárt meghalnál; légy üdvözölve a te jubileumod nagy napján! Az ál­talad hirdetett, vallott és tanított esz­mék megtermik gyümölcseiket, — a te neved dicséretes és maradandó lesz a kegyeletes utókor előtt! Es amidőn e jubiláris nappal bú­csút veszel nehéz munkásságod te­rétől : kívánjuk, hogy szellemi és testi erőid birtokában még igen sokáig lelkes vezére és mintaképe légy annak a körnek, amely reád mindenkor sze­retettel tekint, — hálával gondol. Cz~ F—- Uj évi tisztelgés az alispán­nál. Az uj év alkalmából a várme­gye tisztviselő, segéd- és kezelő sze­mélyzete testületileg fejezte ki sze­rencse kivánatait Dókus Gyula al­ispánnak. A tisztviselők jókivánatait Dókus László tb. főjegyző tolmá­csolta. Az alispán szép szavakkal köszönte meg a tisztikar bizalmát és az elmúlt év folyamán teljesített si­keres és buzgó munkálkodását. A tá­vollevő főispánt a vármegye tiszti­kara nevében távirati utón az alispán üdvözölte. — Esküvők. Marmorstein Jenő nagymihályi kereskedő december hó 26-án kötött házasságot Friedman Reginával Sátoraljaújhelyben. — Ré­vész Emil túrócszentmártoni keres­kedelmi iskolai tanár december hó 31-én tartotta esküvőjét Székely Pi­roska állami tanítónővel Singer Iz­rael nyug. tanító leányával. — Nyilvános köszönet. Gr. And- rássy Dénes ur Öméltósága, ez az igazán nagylelkű, jótékonyságairól országszerte legelsőnek ismert főur, aki Krisztus tanítását nemcsak ajkán hordozza, de nemes tettekkel valósítja meg: a gálszécsi ev. ref. egyháznak temploma építési költségeinek fede­zésére 2000, azaz kétezer koronát kül­dött mai napon kezemhez. Nem ta­lálok szavakat, melyekkel e példát­lan nagylelkűséget csak halványan is megköszönni lehetne. Arra kérem azért az Egek urát, ki titkos köny­vébe feljegyzi a jó tetteket: fizessen meg a nemes grófnak, szegény egy­házunk iránt tanúsított eme kima­gasló jóságáért minden áldásaival, nyújtsa hosszúra és védje drága éle­tét, s töltse be keblét az emelkedett lelkek fénysugaraival; s ezrek — mint mi — emlegessék nevét áldás s imád­ság közt, s meg az utódok is regéljék csodás tetteit, hogy volt egy magyar főur, aki milliókkal birt, de maga ke­véssel megelégedett, s sok kincseit szétszórta a szegények közt s a merre járt, mint a mesebeli alaknak a lába nyomán virágok, a hála virágai fa­kadtak. „Áldja meg az Isten, mikor nem is látja, mikor nem is várja.“ Gálszócs, 1903. dec. 30. Péter Mihály, ev. ref. lelkész. — Helyreigazítás. Az alulirt izr. hitközség elöljárósága részéről e lap­ban a minap közzétett és Wallis Gyuláné grófné Öméltóságának szóló nyilvános köszönetét tartalmazó köz­leményben sajnálatos hiba csúszott be, amennyiben Öméltósága özvegynek van meg nevezve, ami ezennel he- lyesbbittetik. Az izr. hitköz. elöljáró­sága. — Szilveszter. A bucsuzás, a le­számolás napja az év legutolsó pontja, Szilveszter napja. A gazda, az iparos, a kereskedő lattolgatja az elmúlt évi munkásság eredményeit, és magába mélyed minden ember, mert szükség­képpen érzi, hogy múlik az idő és senkit sem vár. A nemes törekvések és célok, nagyratörő vágyak és remé­nyek hullámzásában, szóval az élet­küzdelemben sokan vannak a hajó­töröttek, sok a siratás és temetés, de az élet szívós és erős és megöli a csüggedést akkor, midőn egy elmúlt év határán megjelenik tisztán, hófe­héren az uj év. Megújulnak a gondok, de megújulnak még erősebben a vá­gyak és remények is. A lelki élet finom proczesszusát, mely Szilveszter napján betölti belső világunkat, szé­pen illusztrálja az a sok népszokás, mely Szilveszter estéjén országszerte divatozik, mely a gyermekemlékek kapcsán mosolyra deríti még a fáradt öregeket is. — Uj évi gratulációk megváltá­sára Korhóly Géza ág. ev. lelkész újabban 2 koronát küldött hozzánk, amelylyel gyűjtésűnk az árvasegély- zőegylet céljaira 54 koronára növeke­dett. — Szilveszteri táncmulatság. A szegény izr. gyermekeket segélyező egyesület mult dec. hó 31-én fényes szilveszteri táncmulatságot rendezett a városi színházban a kassai 34-ik gyalogezred és Oláh Rudi zenekará­nak közreműködésével. Meg volt en­nek a hangulatos mulatságnak min­den feltétele ahoz, hogy a haldokló óv búcsúztatója s az uj év introduk- ciój a vidám és derűs legyen. Igaz ugyan, hogy a bálon nem voltak túltömve a résztvevők, de kedélyességére, bizal­masságára, elevenségére egyike ma­rad a sikerült estéknek a báli anna- lesek lapjain. Két évnek két napján táncoltak a jelenlevők a késő hajnali órákig fesztelen vidámsággal, csa­pongó jókedvvel. A mulatság kedé­lyességének bizonyítéka és clouja volt az a hosszú, eleven souppé-csárdás, amely alig akart véget érni, mert phönixként élesztette életre a szünet nélkül felzugó „hogy volt“ és „újra.“ A legintenzívebb farsangi hangulat hatotta át a sziveket, s a jelenlévőket ott, a bálterem parkettjén, a szállongó exquizit parfüm illatban valami jól­eső mámor viharozta át: a jókedv kitörő láza, édes mámora. Szép este volt s csak családias színezetét fo­kozta, hogy nem voltak túlsokan. — S mikor itt, báli krónikánk lapjain megörökítjük e bál történetét követ­keztetünk ebből a nemsokára beko­pogtató farsangra is, melynek ez a mulatság volt elevenségében, színek­ben gazdag prológusa. Magának a bálnak, nem vált nagy hátrányára, csak önmaguknak okoztak veszte­séget, akik elmaradtak. A mulatságot a katona zenekar hangversenye ve­zette be Feiks karnagy vezetésével, de aztán felhangzottak a mazurka hangjai kezdetét vette a tánc. A ka- tonazenekár a tourtáncokat, Oláh Rudi bandája a csárdásokat húzta fáradha­tatlanul. A jenvolt hölgyek neveit következőkben jegyeztük össze, bo­csánatot kérünk ha kihagytunk valakit, de tudósítónk elfeledkezve hivatásáról: táncolt, pedig jegyeznie kellett volna. Asszonyok: Blumenfeld Adolfné, Jó- z^efnó és Lajosné, Bokor Józsefné, Éhlert Gyuláné, dr. Erényi Manóné, dr. Ember Lászlóné, dr. Fried Samuné, dr. Fried Lajosné, özv. Fülöp Adolfné, dr. Friedmann Árminné, Grünbaum Simonná, Guttmann Mérné, (B.-Szer- dahely.) Gál Móricné, dr. Haas Ber- nátné, Haas Adolfné, dr. Kellner So- máné, Kádár Gyuláné, Kincsessy Pé- terné, Kún Frigyesné, özv. Hertzka Ottónó, Lichtenstein Ilona, Markovics Miksáné, dr. Legeza Jánosné, dr. Li­geti Józsefné, Nagy Albertné, Polonyi Ignátzné, Reichard Lajosné, Reich Lipótné (Luka). Roth Yilmosné, Roth Adolfné, (B.-Szerdahely) Szőllősy Ar- thurné, dr. Stern Árminné, dr. Szőllösi Lipótné, Székely Lajosné, (Gödöllő) Schweiger Ároné, dr. Singer Bernátné, (Szabadka) dr. Székely Albertné, Szabó Jakabné, Zinner Adolfné és Henrikné, Vértesi Zsigmondné, özv. dr. Waldman Adolfné. — Leányok: Bettelheim Nina és Ilona, Brenner Mici, Fried Etelka, Herczka Ottil, Gombos Mar­git, Glück Kata (Kassa), Kormos Etelka (Lendva), Markovics Flóra és Zsófi, Rosenberg Gizi (Varannó), Reichard Honor, Reich Margit (Luka), Róth Anna (B.-Szerdahely), Szép Ilonka, Székely Rózsika, Spitz Anna, Szepessi Paula, Szőllőssy Paula, Szől­lösi Margit, Zinner Erzsók. —th. — Kifosztott ruhás láda. Altman Sámuel ruhakereskedőt a királvhel- meczi országos vásárról hazajövet meg­lopták. Amint a ruhákkal telt szekér­rel Borsi közelében haladtak, a ruha­tolvajok az éj sötétjét felhasználva a szekér hátsó részén lévő ponyvát föl­vágták és az egyik ládából mintegy 400 korona értékű ruhát elloptak. A lopást csak itthon vették észre. A tet­tesek is megkerültek már. A ká­rosult ugyanis egy helybeli ócskás üzlete előtt fölaggatott ruhák között egyet sajátjának ösmert föl. A rend­őrség által megejtett nyomozás során kiderült, hogy az ócskás egy szolgá­tól, a szolga pedig egy cigánytól vette a kabátot. Hajas (Hyek) Gyula Va- sadi-Balog Ferenc társával az Altman szekeréről emelték el a ruhákat. Tet­tüket beösmerték. — A dohánygyári munkásleányok műkedvelői előadással egybekötött táncmulatsága. A farsangi saison egyik érdekesnek Ígérkező estéje a dohánygyári munkásleányok műked­velői előadása a városi színházban január 15-én lesz. Géczy „Kisértet“ cimü népszínművét fogják játszani. A darab premierszámba megy, ameny­nyiben Sátoraljaújhelyben még e da­rabot nem játszották. A dohánygyári munkás bálok annalesei már sok sikerrel tanúskodtak s kétséget kizá­rólag Friss Heimann gondos vezetése alatt ez évben is ambíciójukat fényes eredmény fogja koronázni. — Gyermek szinelőadás. A sze­rencsi cukorgyári iskolás gyermekek december hó 26-án gyermek-szinelő- adást tartottak, melynek jövedelmét jótékony célokra fordították. — Kabát tolvajlás. Az alkalmi tolvajlások ruha-lopások most a tél beáltával napirenden vannak. A na- Dokban tett ilyen kísérletet egy ös­mert tolvaj, Balog György kozmái napszámos Altman Jenő ruhakeres­kedő boltja előtt. A kiaggatott ruhák közül egy rokot elemeit és sietve tá­vozott. A lopást azonban csakhamar észrevették és a rendőrnek sikerült Balog Györgyöt a Rákóczy-utcán el­fogni. Átadták a kir. járásbíróságnak. — Szabályellenes postai nyom­tatvány küldemények. Újabban mind gyakoribbá válik olyan szabályelle­nes levél- vagy levelezőlap alakú nyomtatvány küldemények díjmérsék­lés mellett való postára adása, ame­lyek nyomtatott szövegű, fizetésre való felszólítást tartalmaznak, de ame­lyeken a fizetendő összeg kézírással van feltüntetve. Az ily nyomtatott fizetési felszólítások, az egyes címzet­tektől követelt tartozási összegekkel való kiegészítés által, ha ez utólago­san kézírással, vagy akár mechanikai utón történik, elveszítik általános nyomtatvány jellegüket és a postán csak levélként vagy levelezőlapként bérmentesitve továbbíthatók. Ha pe­dig a díjkedvezményes nyomtatványt tarifa szerint bérmentesitve adatnak fel, feladásuk jövedéki kihágást ké­pez, mert az ily küldemény a fenn­álló postai szabályok értelmében sze- személyes levelezésnek minősítendő. Az érdekelt körök fiewelmét ezen körülményre ann vom, mert az em nek nyomtatvány tesitése és feladái ként éri kár a fe deményt a cimze s annak bérmentesítési dija is kárba vész, de a feladó ezen kívül érzékeny pénzbírsággal is terheltetik. Saját ért- dekeikben cselekszenek tehát a nyom­tatvány küldemények feladói, ha elő­zőleg a postahivataloknál felvilágo­sítást kérnek az iránt, vájjon a fel­adni kívánt küldemény nyomtatvány­ként dijazható-e vagy sem? — Lopások. Gottdiener Mór Rózsa-utcai kereskedő lakásáról is­meretlen tettes 100 korona készpénzt ellopott. A rendőrség a tolvaj nyomá­ban van. — I. I. koronautcai lakásá­hoz tartozó ketrecből 14 korona értékű baromfit loptak el. — Báli tájékoztató. Január hó 5-én: A „Zemplén vármegyei Kazinczy-kör“ tombolával egybekötött táncmulatsága a városi szinházban. Január 9-én: a városi kaszinó bálja a szinházban. Január 10-én : A sátoraljaújhelyi iparosok önképző-körének paraszt­bálja a városi szinházban. Január 17-én: A katholikus ol­vasókör farsangi táncmulatsága a vá­rosi szinházban. — Dunky fivérek cs. és kir. ud­vari fényképészek jan. hó 3-án (vasár­nap) és 4-én (hétfőn) a Juhász Jenő ügyvéd ur telkén lévő műtermökben felvételeket fognak eszközölni; a mű­terem mindig fütve van és akár bo­rús, akár esős vagy havas időben, művészi kivitelű szép képeket állí­tanak elő olcsó árban. Levételi idő: d. e. 9-től 12-ig; 7a 2-től '/a 4-ig. Báli Vásároljon selyemkelme, gaze, crópe de chine, csipkcrnlia, csipke és szalag- szükségletet a báli idényre. selyemáruházában, Budapest, IV., Bécsi-utca 4. Elismert leg-jo'b'b és legrszoll- da.'b'b czég, hiol az "Utolsó újdonságról:: mindig raktáron ■" vannak. .........— Minták bérmentve küldetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents