Zemplén, 1904. január-június (34. évfolyam, 1-69. szám)

1904-01-02 / 1. szám

2. oldal. ZEMPLÉN. Január 2. kiépítése a gazdasági, a katonai és a belső reformok terén immár a közel jövőnek munkakörébe tar­tozik. Lassan bár, de végre meg­érlelődött a helyes, a történelem­nek, a közjognak, nemzeti hiva­tásunknak megfelelöleg a tudat, hogy a teljes magyar államiság­hoz megkívánt intézményeket megalkossuk, a meglevőknél pe­dig a nemzeti jelleget biztosítsuk. És a népek jobbra vágyó •x epedve szomjuhozza a tár­am megváltást, a jobb jövőt, unzeti dicsőség felé, mely­nemzetét megörökíteni igyek- * a halhatatlanságban. Mi is .rtaná fenn a nemzeteket, ha nem a vágyakozás a halhatat­lanságra. Ezen meggyőződés adja a nemzeteknek a szárnyakat, hogy fölemelkedjék azon magas­ság felé, ahonnét fakad a nem­zeti lélek belső ereje,' mely mun­kál, küzd, a jövőt biztosítani igyekszik ama reményben, hogy boldoggá teszi a hazát s abban a saját ivadékait. Vegyünk tehát búcsút az ó- évtöl. Bocsássuk át azt minden bújával-bajával az emlékek biro­dalmába. Eseményeit hadd őrizzék meg az annalesek, tanulságait pe­dig őrizzük meg mi magunk. A vi­lág rendje az, hogy az idők for­gásában eltűnjenek az évek, az esztendők, és hogy uj napnak ragyogása váltsa fel az alkonya- tot, az éjszakát. Itt áll tehát előttünk az uj év elzárt kapuja. Megjelenik előtte legelőször is a kíváncsiság és keres rajta egy nyílást vagy repedést, hátha el lehetne valamit lesnie a jövő titkaiból. A kíváncsiságot sarkon követik zarándok életünk ősrégi társai: a remény, a félelem, a gond. Nem is csoda! A jövendő bizonytalanságaiban hánykodó em­beri kedély nyugtalanul fürkészi a jövőt. De mig a könnyelmű csak a szerencse árnyéka után kapkod, a hihetetlen, a vak vélet lenre számit: addig a jó, a ne­mes, a hivő, a munkás az Isten irgalmát, jóságát keresi kitartó munkássága által a jövőben. A küzdelem, a munka pedig köte­lessége az emberiségnek. Hálát adva a Gondviselésnek kódás, elmerengés volt írva, a szi­vem összeszorult, mert éreztem, hogy annak a titkolt könynek, mely a szi­ved mélyébe van zárva, én vagyok az okozója. Bántott a lelkiismeret, bűnösnek éreztem magam. S azért hirtelen búcsút véve tőled, elsiettem. Felérve a szállodába, a terrász oleánderjei közé ültem. Előttem a tenger szürke-zöld felülete nyújtózott s amint elmerengve néztem a távolba, megkapott a vágy, hogy gyónjak ne­ked. Emlékszel arra a bűbájos téli el­kalandozásra ? Tudod mit mondottam akkor neked? Megvallottam, hogy előtted már szerettem egy leányt, de az uj érzelem eltemette a régi von­zalmat. Úgy hittem akkor: igazat mondok. S most könyező szemekkel, bűn­bánóan leirom nagy tévedésemet. Te, aki finom nőies érzékkel bele tudsz látni az emberek szivébe, boncold, analyzáld az én érzéseimet s találj mentséget vétkemre, feloldást bűnöm alól. Á múlt, mit eltemetve hittem, feltámadt a lelkemben. Téged sze­az elmúlt esztendőbeu vett jók­ért, a terhek elviselésére adott lelki erőért, a szivünkbe oltott hitért, reménységért: — bocsájtjuk sírjába az ó-esztendőt és biza­lommal köszöntjük az uj évet, forrón esdekelve az „idők uráu- tói hazánknak virulást, nemze­tünknek boldogságot, népünknek békét, kitartást a jövőben. Boldog uj évet! Demeter János. Uj évi reflexiók. Irta : Wetterschneider Miksa. Mád, 1903. dec. 29. Elmúlt már az ünnepek legszeb- bike, a karácsony is. Elmúlásával szertefoszlott az a lélekemelő, ünnepies hangulat is, mely rendszerint annak, mint a szeretet ünnepének nyomában kél. Visszazök­kentünk a mindennapi egyformaságba, abba az elfásult nembánomságba, mely mostanában oly ijesztő módon uralkodik a lelkeken. A sok hangulatos ujsági czikk, az ünnepi elmélkedések ezen ugyan édes-keveset változtattak. Maradt min­den a réginél — egykedvűség min­denfelé. Áz idők végtelen forgatagában most ismét egy uj hatáskörhöz jutunk, melynél az elmúlt esztendő befejezést nyer, az uj év pedig kezdetét veszi. Ha az elmúlt év eseményeire ve­tünk visszapillantást, a kép, mely élénkbe tárul: felette sivár és vigasz­talan, de sajnos a jövő év perspeeti- vája sem nyújt ezért kárpótlást, mert bizony annak kilátásai sem igen ke­csegtetők. Ma, midőn minden ország, min­den nemzet gazdasági önállóságra, gazdasági megizmosodásra és az ez által legjobban biztositott független­ségre törekszik — mi egy jelenleg már politikai fictiová lett, szánalma­san meddő küzdelem által akaratunk­ban lenyűgözve, cselekvésünkben meg­bénítva tétlenségre vagyunk kárhoz­tatva és fájó, vérző szívvel kell látnunk, sir a lelkünk, hogy mig más államok óriási léptekkel haladnak a közgaz­dasági consolidálásnak boldogító utján — addig a mi erőink le vannak kötve, stagnál nálunk minden akkor, midőn mi is alkothatnánk, mikor nálunk is oly számtalan productio, munka, köz­hasznú intézmény vár megvalósításra. Hát tagadhatatlanul szép dolog, hazafias kötelesség a nemzet köve­teléseiért, a nemzeti jogokért való el­szánt küzdelem és azt hiszem szerte az egész országban nincsen egyetlen hazafiasán gondolkozó ember sem, ki a legnagyobb rokonszenvvel nem üíff"' r^.asisg»assBBgai^nmiTTn —— retlek, tudom biztosan, hiszen ezt érezned kell csókjaimból, s mégis midőn lázas ajakkal keresem piros szádat, midőn örömittasan szivemre ölellek, úgy hiszem, úgy képzelem, hogy azt a másikat, az elfeledett, el­hagyott leányt ölelem. S midőn hall­gatom beszédes ajkaidat, s elmeren­gek szemed nézésén, az ő szavai újulnak fel lelkemben, s látni vélem kék szemeinek okos, nyugodt tekin­tetét. Leborulok előtted, öledbe hajtom fejem s ezerszer esküszöm hűséget neked s ilyenkor odafurakodik közénk az ő sápadt arca s én úgy képzelem: neki mondom el forró vallomásaimat, az ő keskeny, szép kezébe teszem hűség esküit. Szeretlek Elzám s mégis kisér a másiknak emléke. Tengerek, évek vá­lasztanak el tőle s én sokszor úgy érzem, midőn magányos szobámban vagyok, hogy ő körülöttem jár-kél, simogatja hajam, rendezi könyveim, megigazítja fejem alatt a párnát. . . A lelkem oda van nőve ahhoz a leányhoz. Nem tudom elfeledni. Té­ged szeretlek, a te biztatásod egye­düli vágyam s még is hányszor ülök viseltetett az azokért folytatott, ma­gasztos küzdelem iránt. De ma, midőn kétséget kizárólag bebizonyosodott az, hogy a további harc most céltalan, hogy jelenleg ab­szolút semmi kilátás, semmi remény sincs az alkotmányos utón elérhető eredményre — akkor eszeveszett vál­lalkozás, eléggé el nem itélhelő kár- hozatos politika az, melyet az ország­házban az a maroknyi ember folytat és a mely átkos lidércnyomásként ön­súllyal nehezedik országunkra, egész közéletünkre. Nem politizálni akarok én, mert annak egyáltalában nem is vagyok barátja, különösen pedig cikkeimben sohasem is foglalkoztam politikával, — csupán ráakartam mutatni ezen köz­ismert, rendkívül sajnos tényre, hogy annál inkább kidomborodjék annak a feneketlen útvesztőnek elrémitő képe, melybe az országot saját fiai sodorják de meg, mert azt tartom, hogy most a közélet legigénytelenebb tényezőjé­nek is minden tőle kitelhető uton- módon ha a rendelkezésére álló még oly kis eszközökkel is oda ke.l hat­nia, hogy az eseményekről való he­lyes tájékoztatás által kétségbeejtően siralmas közállapotaink jobbra fordu­lásán munkálkodjék. Mert hiszen hiába igyekezett most röviddel ezelőtt is valamely fő­városi napilap önkényesen összeállí­tott szám adatokkal azt bizonyítani, hogy e meddő küzdelem eddigelé az országnak nem volt semmi hátrányára. Ezen tetszetősen összeállított szám­csoportnál sokkal meggyőzőbben, sok­kal ékesszólóbban beszél maga a min­dennapi élet, a rideg valóság, mely minden téren az elkedvetlenedésről, a bizonytalanságból eredő pangásról és általános vállalkozási kedv hiányáról tesz fényes, de annál szomorúbb tanú­bizonyságot. Hát jó uraim, parlamentünk ma­roknyi számú képviselő urai ! Értsék meg végre az idők jelét, mert a mos­taniak némileg elütök a rómaiak fény­korának idejétől, mikor a nép csak „panem et circensest“ követelt. Most a circusi mutatványokat szívesen elengedi, de munka és kere­set után vágyódik, kenyeret akar, a melynek megtagadására az' a nép, mely mandátumokhoz segítette bizo­nyára nem adott jogot önöknek. HÍREK. Óra et labora. — Singer Izrael jubileuma. — — jan. 2. Imádkozz és dolgozz ! Ezt a latin közmondást a magyar nép arany igaz­ságokban megnyilatkozó nyelve a kö­vetkező közmondássá bővitette ki: „Úgy imádkozz, mintha rögtön meg asztalomhoz s irok hozzá hosszú le­veleket. Nem szerelmes sorok ezek, de szavak egy rokoniélekhez, akit becsültünk, akinek befolyása alatt ál­lunk, amig élünk. Ha tőled hazajövök, még érzem nyakamon puha karod ölelését,, ajka­mon ott a csókod édessége s én könyvszekrényem elé állok s kezem ügyébe téved az a könyv, melyet ő adott egykor nekem. Lapozgatom a britt költő örökszép poémiáit s úgy érzem annak a szegény leánynak hó­fehér lelke lebeg körülöttem s könyes lesz a szemem, sírok: mert téged El­zám nem tudlak igy szeretni. Nálad van a szivem, forró temperamentu­mom nemes szenvedélye, de a lelkem még is visszasírja a múltat, melyben csak az ideális vonzalmat ismertem, melyben nem perzselte lelkemet vi­haros, égő szenvedély. Éz az én bűnöm. Szerelmem, hűségem dacára is hűtlen vagyok hozzád. Ezt a para­doxot meg fogod érteni, ha megtudod minő lázas nyugtalansággal várom a messzi idegen országból jövő levele­ket s ha tudomásodra jut, hogy eny- nyi év után, a szivek elszakadása da­kellene halnod, — úgy dolgozz mintha örökké élnél.“ Singer Izrael igy cselekedett. Az igaznak, a jónak neve 'aecsü- lésben áll az élők előtt, emléke ki­magaslik a holtak országából, -> s tiszteletben áll az utódoknál. A kir. tanfelügyelő üdvözlő le­veléből idézem e szavakat: „Ak; a népnevelés tövises mezején 50 évet töltött el örök emlékezetre érdemes munkában, — az nemcsak hogy méltó embertársainak igaz tiszteletére, de ennél sokkal többet érdemel.“ Mit érdemel ? Mikor embertársai­nak igaz tisztelete környez valakit, — mit adjon neki még ez a társa­dalom? Mit érdemel ez az ember? Megmondom. — Azt érdemli, azt kívánja, azt követeli hangos szóval: „Kövessétek példámat.“ Ez az igazság. — Egy magasz­tos eszmének, a népnevelésügynek szolgálatában, a nagy tömegnek ál­talános elismerése mellett eltöltött 50 esztendős tanítói munkálkodás után, a tömeg, a fiatalabbak leikéből sem­mi féle hang nem szólhatna szebben, mint amely azt mondja: Kövessük az ő példáját ! — Singer Izráel! Mi követni akarunk téged. Mi imádkozni és dolgozni aka­runk mint te. Mi hisszük, tudjuk, hogy az a munka, amelyet te 50 éven át vé­geztél : igen nagy értékű. Te imádkoztál, hogy az Isten, aki Örökkévaló, áldja meg azt a mü­vet, amelyet a te munkáskezed is se­gített fölépíteni; áldja meg azt a ha­zát, amelynél: jövőjét te boldognak akartad látni >'•— áldja meg azokat: akiket te munkára és isteni félelemre oktattál. Te dolgoztál tollal és szóval, hogy ennek az édes magyar hazának általad nevelt minden polgára értel­mes, müveit ember, és ekként boldog legyen. — Dolgoztál egy fél századon át, hogy a felebfaraíi keretet, a mun­kásság, a józan jífndolkodás isteni szikrái helyet lógjanak és gyümöl­csöt teremjenek tanítványaid szivében. De nem ez a legfőbb érdemed mégsem. Van egy olyan érdemed, amelyről bár tudsz, — de nemes lel­ked elhallgatja, nem mondja senkinek hogy miben találod legnagyobb örö­medet. En idegen ember vagyok, de el­találtam gondolatodat, — kimondha­tom bátran. A te büszkeséged az, hogy em­bereket iparkodtál nevelni és neveltél is a hazának. Mert az, ember szó fogalma igen magasztos. És én tudom, hogy te igy fogtad fel e szót, a legnemesebb ér­telmében. Hát igen is; — embereket nevel­tél tanítványaid sok ezernyi tömegé­cára is, még mindig van mit mon­danunk egymásnak. Ments meg e lelki hűtlenség bü- nétő'. Találj módot arra, hogy elfe­ledjem azt a leányt, kinek csókját nem szomjazom és mégis szivdobogva várom okos, nyugodt hangú leveleit. Te lent jársz a tenger partjain kis Elzám I Tépelődül barátod sze­szélyes természetén s én meg kedves fám, az oleander összeölelkező ágai kőzett ülök, merengő tekintetem kö­veti fehér ruhás alakodat s mint a tikkídt vándor, úgy szomjazom a csó­kodat, szeretnélek keblemre ölelni, hogy száműzzem annak a másik jó leánynak szende képét a lelkemből. Most felnézel az erkélyre, melyen busán üldögélek. Piros selyem ken­dőd hivóan lobogtatod , . . Megyek Elzán, a szivem sebesen ver, szeret­lek, vágyom a szavad, nézésed után — de a lelkem ? A szellő szárnyain tengereken, országokon átrepül ahhoz a másik leányhoz. Szabadíts meg tőle, adj nyugalmat háborgó lelkembe te én okos, kicsi Elzám. Hűtlen, szerelmes barátod: Béla"

Next

/
Thumbnails
Contents