Zemplén, 1904. január-június (34. évfolyam, 1-69. szám)

1904-01-02 / 1. szám

) Sátoralja-Ujliely, 1904. Január 2. 1 ^2423 , Harminckettedik évfolyan.. Megjelel minden második napon ketM> csütörtök és szombat este. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SztoralJa-TJjhely, főtér 9. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. *\ ■ Apró hirdetéseknél minden garmond szó 4 üli., vastagabb betűkkel 8 üli. Nyilttérben minden garmond sor 30 üli. POLITIKAI HÍRLAP. ifj. Meczner Gyula dr. Szirmay István dr. Hám Sándor főszerkesztő. felelős szerkesztő. főmunkatírs. Előfizetési ára: Egész évre 12 korona, fó évre 6 kor negyedévre íl kor. — Egyes szám ára 8 fillér. — Ili detási 'd»j: Hivatalos hirdetlek in.'. szó után 2 fill. Petit bet -.él nagyok,., i agy disz­betűkkel,’-vagy keret' •!. hirdetések térmérték szerit.* e; . centim. után 6 fill. — állandó hirdete iektél ár kedve :ín T. Olvasóinkhoz! Az uj esztendő alkalmából tisz­teletteljesen üdvözöljük olvasóin­kat. Az évforduló lapunk történe­tében is uj határkövet jelent ugyan, mert a „Zemplén“ mai számával harminckettedik uj évfolyamnak uj évnegyedébe lép, de az uj év­folyam és uj évnegyed reánk nézve csak egy naptári dátum, semmi egyéb. ‘ A Zemplén ma is az, a mi volt és holnap is az lesz, a mi ma. Hűséges követője annak a politikának, mely 1867-ben vissza­adta Magyarországnak a békét és megvetette alapját a további fejlő­dés biztos munkájának. A legtisz­tább magyar érzés fogja vezetni ezután is toliunkat és tudatában annak, hogy a mag>av nyelv ha­tára vármegyénk területén szűkebb a vármegyének határainál, részt kiván és részt fog venni a Zem­plén ezután is abban a hazafias munkában, mely féltékenyen őrzi a magyar nyelv határait, sőt a sze­retet és az igazság fegyvereivel vissza akarja dvni Ónnak ősi ha­tárait. A szabadelvű ség jelszavát nem megtévesztő decoratiónak illesztjük lapunk homlokára, hanem azért, mert hívei vagyunk a hala­dásnak és a haladást szabadelvü- ség nélkül még elképzelni sem tudjuk. Vármegyénk közéletét ez­után is éles szemmel kívánjuk ki­sérni, de megfigyeléseink ezután is csak a tárgyilagos bírálat kere­tében fognak megnyilvánulni. Röviden: azon a megbízható­nak tapasztalt utón akarunk ha­Á ZEMPLÉN TÁRCÁJA. Két levél. Irta: Mok Ferencné. (Folytatás ós vége.) Hozzád simultam. Széles válhidon oly jó volt pihentetnem fejemet. Térdedre vontál ő nyíltan, becsü­letesen szemembe nézve, egy kis tör­ténetet mondottál: — Kis leányom ! Tudod mi a kü­lönbség a nyári zivatar és a téli or­kán között? így vagyok én is az első s mostani szerelmemmel. Volt egy leány, évek előtt, ki le tudta bilin­cselni érdeklődésemet, ki szunyádé szivembe az érzelmek egész skáláját tudta varázsolni. Lelki szerelenmel vonzódtunk egymáshoz, becsülés, bi­zalom volt alapja érzelmünknek. S midőn csókunk édesítették lelki fri­gyünket, még akkor sem tudtam meg, hogy mi az igazi, nemes szenvedély. A sors nem akarta, hogy egymásé legyünk, békén váltunk, hát el egy­mástól. Sem neheztelés, sem tragikus jelenetek nem keserítették el az el­A/f nun rl ti i n Ír Ír A4 í A V-\ r> nA 1 akik reális, érzékkel fel tudták fogni az akadályok ezreit, melyek ez öró­ladni ezután is, a melyen eddig is jártunk. Lehet, hogy sokan vannak, a kik más fegyverekben gyönyör­ködnek, másféle harcot keresnek az újságok hasábjain. Személyes­kedő, izgató dolgokat, látványos érdekharcokat és más szecessziós csemegéket. Sajnáljuk, de ilyes­mikkel ez után sem fogunk szol­gálni. Akik eddig bíztak a Zem­plénben, kérjük tartsák meg bizal­mukat számunkra továbbra i& Elbúcsúztunk az ó-évtől és ime uj-évnek napja ragyog fö­löttünk. Első szavunk, első fo­hászkodásunk az ég felé száll az uj év hajnalán, hogy Istentől áldást, szerencsét kérjünk az uj esztendőre. Felbuzdult hittel, reménynyel esedezünk, hogy a kegyelmek Istene adja szent áldását a ha­zára s abban édes mindnyájunkra, hogy áldja meg a magyar nem­zetet, hogy történeti hivatásával vezesse az erkölcsi és nemzeti tökéletesedés utján, védje meg ellenségeitől, szentelje meg re­ménykedéseit, tegye foganatossá munkálkodását. Az uj év — a nagy Sphinx! — Azaz, hogy uj év voltaképen kös egyesülés elé gördültek. Mi nem küzdöttünk az akadályok ellen, csön­desen kikerültük ezeket s ezzel elke­rültük egymást. Ez volt az első sze­relmem. Egy lanyha, szelíd, csöndes érzelem, olyan volt ez, mint a hold fénye, mely melegség nélkül, sápadt fónynyel nehány évemet bearanyozta. De most tudom, hogy van egy más szerelem is. Olyan, mint a forró nap, mely hevit, éget s boldogít, él­tet. Ez az igazi szerelem. Ezzel az érzéssel vonzódom hozzád Elzám s ez az érzés nem fog megválni tőlem soha. Egymáséi vagyunk. Jóságos szemedben hűség, tiszta lelkedben erősség és bizalom van. A mátkám vagy. Senki, soha, semmi körülmé­nyek között el nem választhat tőled! Minő nemes láng gyuladt ki sö­tét szemedben, minő ünnepies, ko­moly volt szép arcod s minő gyön­géd a kezed simogatása s hangod zenéje. De nagyon szerettelek! Hideg volt azon a téli éjszakán, de mi nem éreztük ezt. Ifjú szivünk­ben tiszta, nemes szenvedély égett, nem gondoltunk a külvilággal. Híze­legve tettem össze kezeimet: _Ról.j I tol ina or7 nlq»7olrfif1;íg attól a leánytól ? Soha, még álmaid­ban swn kisért az emléke? Nem őr­nincs is. Hiszen nem az idő megy, csak mi megyünk, haladunk a vég felé. Egy nagy fallácia! Olyan, minőt a vonaton utazva tapasztal az ember: a vonat, me­lyen ül mozdulatlan, s mégis úgy látszik, mintha menne, ha mellette egy másik vonat surran el. Hisz az embert minden csalija, még a saját szava és ép érzéke is. Uj év napján a múltak emlé­kei ölelkeznek a jövő remény­ségeivel. A nemzeti nagy munka folyik tovább, erőt merítve, ta­nulságot vonva a múltból, biz­tató reménynyel, hogy a köze­ledő tavasz, a nemzeti aspirá­ciókat, reménykedéseket is vi­rággá fakasztja. Az évnek for­dulóján ezért vesz erőt a lelke­ken az emlékezés, s ezért kö­szöntjük bizalommal az uj év hajnalát. „Küzdve küzdj ember! és . bízva bízzálmint a költő mondja. Általában véve egyike a leg­érdekesebb ünnepeknek az uj év első napja; majdunem olyan jelentőségteljes, mint a kará­csony. Igaz, hogy a hit, remény és szeretet jegyében is születik. Amaz a vallás révén hatja meg az embert, ez pedig az élet reá­lis prózájához vezeti. Önkényte­lenül visszapillant a lefolyt év eseményeire, átgondolja vagyoni helyzetét, tervekről elmélkedik a jövőre s valami ujhodás, javu­lás utáni vágy lepi meg. Annyi tény és igaz, hogy az uj évet igyekszik mindenki jól kezdeni! Emberi szokás, s nagyon jó szokás nemcsak, de sőt szép zöd leveleit, arcképét! — Jóízűen nevettél. — Kis bohóm 1 Te nem ismered a férfi szivet. Midőn téged tartlak karjaimban, hogy tudnék ő reá, az eltemetett álomképre gondolni. S mi­dőn téged szeretlek, hogy írhatnék máshoz szerelmes szavakat. Nincs abból a múltból már semmi a lel­kemben. Tied vagyok egyedül leány­kám ! — Hiszek neked Béla! Bizom őszinteségedben. S most nyugodt bol­dogsággal gondolok jövendőnkre. Leültél mellém a fatörzsre. Öledbe hajtottam fejem és te hosszú órákon át meséltél nekem múltadról, ifjúsá­godról, kiszínezted jövőnket a szere­lem bűbájos nyelvén. S én hallgat­talak ; rajongó imádattal néztem nyílt szemeidbe, őszinte arcodba. Nagyon boldog voltam. S azóta sem voltam ilyen boldog soha . . . Éjféltájt a vadászok, kik keresé­sünkre indultak, megtaláltak bennün­ket. Órömriadallal körülfogtak s cso­dálkozva kérdezték, nem féltem-e a rengeteg erdőben ennyi ideig lenni? Mosolyogva néztem az égő fa­hasábokra maid a te cznmpirlho PV a mosoly volt a feleletem. — ó mellette nem félek senki­és keresztényi folyó, hogy egy ' kezdetén jót ki ajl uj esztendő ( .ugyan j: örömmel köszöt hu Elinti rólunk a megpróbáltatások súlyos, köde és kisütne re ink a meg­elégedés, jólét az isten ir­galmasság jóltevö, bori'' a.-pja. Mert nehéz az lök járása 1 zánk felett; nehéz próba előtt* áll hazánk és nemzetünk. És fájdalom, e cha is csak esüggeieg szárnya integet felénk. Foszlik Magyar- ország ékes kei .ssan-lassan silány kopársá; v . \ ezrei — nem! immár milliói keresik a boldo ulást egy más, idegen földön. Nem mint honfog­lalók hóditó karddal, kelevéz és büszke parancsszóval készülnek uj hazát szerezni, miként valaha Árpád hadverő népe. Oh nem! Egyenkint menekülnek, cselleng­nek, futva, ét ten, koldusán, mintha Bathu Ián tai rmorká! űznék őket el é pusztulás jelöli egykori érdemö ’ okát. Az ősök drága . éré által meg szentelt földön, mely apáik radványait hűen rzi, nines többé maradásuk. Itthon pedig ádáz testvérharc, vise u más üt. fe' makacs fejét, megmérgezve a népnek lelkét, ; segrontva jövő­jét, egész életre upvét Pedig, ha úgy most nagy felac ill a nemzet. A honme x mzetet boldogító alkotás egész sora várja életre nsat életbe léptetését. A magyar államiságnak tői, semmitől. 0 jó, erős és hű, meg­véd mindentől. Midőn a kissé fagyos utón vissza­mentünk, bús mosolylyal néztem visz- sza arra a helyre, ahol a boldogsá­gomat megtaláltam. Nem akartam azt a mély sóhajt meghallani, mely az erdő mélyéből, ezer, láthatatlan tündér kis szivéből követett engem arra az útra, melyen veled elindultam, hogy boldogságo­mat megőrizzem, óvjam, védjem , . . Leírtam annak a decemberi er­dei találkozásnak édes emlékeit. Őrizd e sorokat Bélám, hogy lássad, meny­nyire szent, igaz és őszinte volt hoz­zád való érzelmem, ha a kétely néha bántana téged, vagy az emberek ár­mánya el akarná fordítani szivedet én tőlem. Szeress, maradj az enyém! Elzád.u II. Ancona, 1903. szept. hó. Kedves Barátnőm ! Együtt sétáltunk tegnap a ten­gerparton. A hullámok a partot ver- desték, a viz színe fölött éles vilyo- gással sirályok röpködtek, messziről hajók árbocai fehérlettek. Az ég tiszta, halványkék volt, s a levegő üde. '' irójg, némán néztünk a nyílt >or u. A te szelíd szemedben bán­i«pnnk mal wtftwa 6 el«lal.

Next

/
Thumbnails
Contents