Zemplén, 1901. január-június (32. évfolyam, 1-26. szám)

1901-01-06 / 1. szám

még szikráját sem bírták és így elenyésztek. — A magyar nemzet is elveszett volna ez új hazájá­ban, ha nem a szabadság érzete lett volna életének fundámentoma. A szabadság iránti nemes ér­zék vezette őt Pusztaszerre gyűlésezni; ez adta meg neki alkotmányának alapját, melyet a keresztény hit elfogadása révén jobban kibőví­tett és igy anyagi jólétének megszerzése mellett szellemével kezdett uralkodni és művelődése erejével megszerezve e szent hazát, azt dicsővé, nagygyá és örökre fennállóvá tenni iparkodott. A magyar nemzetnek e dicső múltja arany- betűkkel van a történelemben följegyezve, mely dics- és fénysugárt lövell a jelenre és biztosítja e nemzet boldog jövőjét. — Kiváló tisztelettel és hazafiui hódolattal adózom azon apostolok­nak, kik igy a haza üdve boldogitása és a nem­zet művelődése körül fáradatlan buzgósággal működtek és működnek, mert igy a nagy Szé­chenyiként biztosítva látom a nemzet életét és boldogságát, a ki mondá: „Magyarország nem volt, hanem lesz.“ A lélektől, a szellem művelő­désétől, emelésétől várjuk tehát a haza anyagi jólétét, boldogitását és felvirágozását. Kiváló tisztelettel, elismeréssel és hálával tartozunk tehát azon apostoloknak, kik Sz.-Ist­vánként egyik kezökkel pénzt osztogatnak is­kolák, templomok felállítására, tanítók megél­hetésére; másik kezűkben a szent-kereszt jelvé­nyével az Isten — haza — és felebaráti szeretetet hirdetve és igy áldást, művelődést hintenek szét népeik között. Tisztelet, elismerés és hála illeti, sőt méltó kitüntetés az ilyen férfiakat. Szivünk örömtől buzog, midőn a sok ilyen apostol közül a legközelebbiünkről megemléke­zünk. Ft. Szepessy Ede, bolyi rk. plébános, bod­rogközi esperes az, kiről ez alkalommal szólok. Egyszerű, szerény igényű, visszavouultságában íolyton áldást, jótékonyságot hintő apostolként ösmerjük nemcsak mi bodrogköziek, hanem az egész vármegye. — 1830-ban született és 1856- ban Kassa egyházmegyei pappá szenteltetett. Több helyen káplánkodva 1867-től bolyi plébá­nos, később esperes lett. Szegény híveit lelki oktatáson kívül sok anyagi jólétben részesítette. Megszoktatta őket először a takarékosságra, felállítván községében a kölcsön-magtárt, mely­nek segítségével oly nagy jövedelmet szerzett nekik, hogy 3 évtizeden át meggazdagodva földe­ket és erdőrészt voltak képesek önmaguknak vásá­rolni. — Kisded templomát ékessé, fényessé tette saját költségén, melyet néhai Schuster volt kassai püspök „fényes Betleheminek ne­vezett. — A kántori épületben volt rozoga is­kola helyébe egy különálló, szép, tágas iskolát épittetett megtakarított filléreiből, melynek nagy ünnepiességgel történt felszentelését megboldo­gult Danilovics kanonok eszközölte. — Véke fiók-községében sem tanító, sem iskola nem volt. Az ifi fáradhatatlan buzgóságának, szor­galmának és nagy összegű pénzáldozatának kö­szönhető, hogy most rendes, nagy iskola, taní­tói lak, udvar, kert és 800 k. díjazású önálló tanító van, kinek jelenlegi díjazásához is ő járul legnagyobb részben, melyre alapítványt is tett. A vármegye — Molnár főispánunk kezdése és ajánlata folytán — köszönetét is szavazott mindezekért ő neki; sőt főispánunk fölter­jesztésére a közoktatásügyi minister a terhes szolnocskai állami elemi iskolában elnökséggel tisztelte meg Szepessyt, ki is azt, mint terhet de nem kitüntetést, elfogadta és szerényen min­dig visszavonult, nem várva, nem keresve a kitüntetést. TÁRCA. PROLOG a sátotalja-ujhelyi színház megnyitására.* Bástyát emeltél rég a szabadságnak — Rákóczy, Kossuth, Kazinczy fia! Ma templomot szentelsz magyar múzsádnak, Hol örök lángnak kell lobognia. Zendüljön újra a Sátorhegy orma, Tokaj tüzével csengjen tolt kehely: Élsz még, magyar, sohsem léssz eltiporva, Szíved, karod kész, hogy fegyverre kelj! A zászlót mindig elsőnek tűzéd ki, Nem téged hitt: te híttad a hazát! Vezér vagy, Zemplén! Ha hont kelle védni: Magad áldozva te oltalmazád! i—- Sasoknak fészke voltál hajdanában, S szárnyuk ma sem tört, napba néz szemök: Az égre törnek bősz viharcsatában, — Villám- s dicsfényben kell fürödniök! * Szavalta: Gyenes László, a Nemzeti szinház mü- yésze, Szerk. Legközelebb leégett zétényi fiókegyházának a temploma, melynek egész újítása, fényes kifes- tetése, új harangokkal való ellátása, ugyanott a 14 ezer koronába került uj iskola felállíttatása: mind az ő nagymérvű áldozatkészségét, fáradha­tatlan munkásságát dicsérik és emlegetik.-----­Hogy milyen buzgó pap, tanító és kitűnő demosz- tenesi szónok: megtudható abból, hogy vasár-, ünnep- és alkalmi napokon, — ha nem beteg — pedig káplánja is van, mindig ő misézik, pré­dikál és hittant magyaráz a gyermekeknek. Már mint kezdő papocska egy alkalmi beszédéért 5 aranyat kapott Fábry püspöktől egyik bérmaut- jában, a sárospataki hercegnő pedig ragyogó ékesszólásáért plébánosának óhajtotta az ifjú káplánt. Mindenki, a ki csak ösmeri, kitűnő ékesszóló­nak nevezi őt. Az újhelyi római katolikusok köz- megegyezéssel, táviratban is, küldöttséggel is, kér­ték Szepessyt, hogy Prámer halála után legyen az ő papjuk, folyamodjék Ujhelybe, kiért kére­lemmel is járultak a püspökhöz, hogy Szepessyt ajánlaná a pátrónának kinevezésre és a püspök kegyeskedjék megerősíteni. De ő szerényen visz- szavonult és megelégedett az ő kis falujával, Boly községgel; mert „a szerénynek nem hoz vágya kínt.“ — Bubics Zsigmond kassai püspök Őnagyméltdsága e napokban tüntette ki szerény —- miként a püspök nevezi — „kedves“ esperesét, midőn őt szentszéki tanácsossá legkegyohne- sebben kinevezte. Szívből, lélekből gratulálunk neki sóhajtjuk, hogy fényes érdemei még magasabb helyről és magasabb kitüntetéssel jutalmaztassanak meg, ki ugyan korra nézve már előre haladott, de nem vénül, ifjú hévvel, kedélylyel, szívvel és nemes lélekkel bir, s miként a parki növény, mindig zöldéi, mindig virít „tamquam lignum, quod plan- tatum est secus decurius aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo — et folium ejus non defluet, et omnia quaeeunque faciet, semper prosperabuntur.“ (Zsoltár.) Széchenyi jóslata szerint: „a magyar nem­zet nem volt, hanem lesz és díszére válik egykor az egész emberiségnek.“ Én hiszek e jóslatban és igy hiszem azt is, hogy az olyan apostolai hazánknak, mint Szepessy Ede is, kik nagy anyagi áldozattal és szellemi műveléssel a nem­zet üdvére, javára közreműködnek, szintén élni fognak és mindenkor díszére, büszkeségére fog­nak válni a magyar hazának. A munkában, a nemesért való küzdelemben, áldozatkész jótékonyságában gazdag papi, taní­tói, szónoki pályájának alkonyában a szeretettel­jes elismerés, becsülés, hála és köszönet her­vadhatatlan zöld koszorúját tűzzük e sorainkban ezüst-fehér ősz fejére, kérve az egek urát, hogy Őt az egyház, haza, hívei üdvére, javára még sokáig éltesse és lássa mindig virágzóbbnak, boldogabbnak egyházát, drága magyar hazáját és lelki gyermekeit! Bodrogközi. A színművészet kulturális hivatása. A színészet egy idős a drámairodalommal. Az első dráma megírása okvetetlenül maga után vonta a színész előállását. A színészet története tehát messze visszanyulik az ókorba. A színészet sorsa azonban — természete­sen a színész sorsával együtt — hosszú időn át lenézés és nyomor volt. Csak a XIX. század második fele helyezte a színészetet jogaiba. S ez különösen hazai színészetünkről mondható. Hol a veszély most? — mind oda rohantok, Hol üt hazánkon ellensége rést? Hajh, önkeblünkben a baj, mely rontott, Irtsuk ki a közönyt és tespedést! Páncélt tehát ha köbül és ha fából, S bár puszta földből: várat, templomot A nemzet szellemének! — és faláról Ez ige légyen, mely reánk ragyog: Jaj a nemzetnek, mely hűtlen hitéhez, És megtagadja múltja Istenét! Hűtlen magához az, hűtlen híréhez, Atyáig nagy emlékét dúlja szét! Oltárt emelj hát nékik áldozásra, S örök szent lángját ápolja szived! A mint emlékszel a hon nagy múltjára; Csak úgy lesz, nép, a nagy jövő tied! Az íge test lön: bujdosó vitézek Mentsváraként a szellem vára áll, Holott hazát lel hontalan művészet, 7 Őrtornyot hős fajunk csatáinál! Fennkölt magaslatáról zeng a szózat, Költőé a szó, művészé a hang, —* Int szentírásként; mint tárogatónak, Buzdít szava, s riaszt, mint vészharang! Hangsúlyozni kívánom e szót: jogaiba- Mert a hivatásos színész művész, s a színészet művészet. A művészet hivatása ugyanis általában: az érzést és ízlést nemesíteni, a műveltséget fokozni, a közművelődést irányítani és nemes gyönyört, nemes élvezetet nyújtani az embe­riségnek. Ezért nevezendő a színészet is művészetnek. De mig a művészetek képviselőinek leg­többje egy-egy alkotásával maradandóan telje­siti e hivatást; pl. a festő, ha lelkének egy-egy gondolatát vásznára veti, időtlen-időkig hat vele; a szobrász vésője alól kikerült alkotás hosszú beláthatatlan időkig tanít, nevel és gyönyörködtet ; addig a színésznek, hogy nemesítése, tanítása, közművelődési irányítása, gyönyörködtetése, te­hát hivatása teljesítése, folytonos és teljes legyen, estéről-estére kell alakítania — még pedig anyagi eszköz nélkül. A színészetnek — mint művészetnek — tehát jogait megszerezni épen azért volt nehéz s jogait megtartani s azt érvényre emelni — éppen azért nehéz, mert a színésznek művészi alakításait estéről-estére újra kell teremtenie; holott a festő, a szobrász pl., ha egyszer meg­alakították Műveiket, kiszámíthatatlan időkig hirdetik azok dicsőségüket. A tudásm, ambíción és tehetségen alapuló színészet tehít a művészet jogait méltán s nagyon is megérdemli. És ha a legutóbbi szá­zad el nem jitott volna odáig, hogy a színé­szetet, mint nűvészetet, jogaiba helyezze : ön­magához lett mlna méltatlan. De a XIX. szá­zad e tekintetlen is megtette kötelességét; meg­becsülte és fontos szerepe betölthetése céljából több-több tért íyitott a színművészeinek. Igen, a sánművészet kulturális missióját — hála a Grondüselőnek, dicséret a közgondol­kozásnak érette! — mindenütt felismerték és művelődéstörténet fontossága ma már általáno­san el, van ösmene. Én a szinmívészet e kulturális missióját különösen három térén és három irányban látom. aj A társadalni életben, hol nemes irányú fejlődést idéz elő. b) A művész életben, hol fejlesztő hatása szintén felismerheti. ej A nemzeti életben, hol hivatását, mint a nemzeti művelődés irányitója és egyik leghat- hatósabb tényezője nagy eredménynyel teljesiti. A társadalmi éle; milyensége nagy mérték­ben függ az alkotó elemek: az egyes emberek kedély-világától. Ha valamely társadalom csupa rideg, magába zárkózott, unott emberekből ál­lana: ott boldogságról, egészséges irányú fejlő­désről, megelégedésről, hasznos, üdvös intézmé­nyek létrehozásáról szó sem lehetne. — Ahhoz, hogy a társadalomban boldogság tanyázzék, hogy az emberek működését megelégedés kisérje, mindenek felett szükség van arra, hogy az em­ber kedély-világa egyensúlyban legyen ; tudjon az ember érezni, tudjon, ha kell örülni, ha kell, sírni; tudja embertársát ezek alapján szeretni, megbecsülni; szeresse a közt, szeresse a társas­életet. A társadalmi élet csak igy fejlődhetik nemes irányban. S ki vonná azt kétségbe, hogy az ember kedély-világának egyesulyban tartására nagy befolyással lehet s van a színművészet? A gyönyör, az élvezet, az érzések nemesítése, a színművészet ez eredményei, hivatvák létre hozni Folvtat&a az I. mallókietan. Fel, fel, riadj, nagy ősök nemzedéke, A Tisza partin kelj föl, ősi nép! Ha romlás dúlt fönn, a haza szivébe’: Te zendülél föl, hogy megmentsd, vidék! Elszánt vezérek és próféta lelkek Innen ölék a zsarnok idegent; Rákóczyak és Kossuthok vezettek, Most szent Kazinczy lelke vezetend! Esküdjetek dicső nevére néki, Fölszentelvén a drága templomot; Melyért ő lelkét híven lehelé ki; Magyar nyelv s szellem, mely itt élni fog! S bár sárból verve légy, mint fecskefészek: Első szinház te léssz, a nemzeti, Mert a színházat nagygyá a művészet, S nem a lopott fény, cifra máz teszi! (Budapest.) Bartók Lajos.

Next

/
Thumbnails
Contents