Zemplén, 1901. január-június (32. évfolyam, 1-26. szám)

1901-01-06 / 1. szám

Sátoralja-Ujhely, 1901. január 6. 1 (2089.) Earminckettedik évfolyam. ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre . . 12 kor. Felévre .... 6 „ Negyedévre . . 3 „ Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogad­tatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes szám ára 30 fill. A nyilttérben minden garmond sor dijja 40 fill. Zemplén. Társadalmi és irodalmi lap. ZEMPLÉN-VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGÉNEK ÉS A ZEMPLÉN-VÁRMEGYEI „TANÍTÓ-EGYESÜLETINEK HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK 2s»/£ I3ST !D E 3ST SARNAlP. HIRDETÉS DIJJA hivatalos hirdetéseknél : Minden szó után 2 fill. Petitnél nagyobb, avagy diszbetükkel, vagy körzet­tel ellátott hirdetmények­ért térmérték szerint min­den négyszög centim, után 6 fill, számittatik. Állandó hirdetéseknél ked­vezmény nyuj tátik. Hirdetések és pénzkülde­mények a kiadóhivatalhoz intézendők. Két század mesgyéjén. Irta: Sassi Nagy Lajo*. A XIX. század immár a történelemé, alámerült az idők vénteleisscgébe, helyt adva egy új szekulumnal, a huszadik századnak. Álljunk meg pár rövidke per-'- cig a két század mesgyéjén; vessünk bu- csutekintetet a távozó utál, nézzünk sze­mébe az érkezőnek is, mert lehetetlen mélyebb megilletődés néltül szemlélnünk egy húnyó s egy születerdő évszázadot. Vizsgáljuk, hogy mit valósított meg kitűzött céljából s mit lagyott örökségül a jövőnek az idők óceáijába merült száz esztendő? A XIX. századot a felvilágosodás, a teknikai vívmányok s a természettudomá­nyok nagy századának szokás nevezni. A nagy fráncia forradalom hármas eszméjé­vel : a szabadság, teávériség és egyenlőség dicső szózataival született, megütközött a korlátlan fejedelmi .’tatalommal, fölrázta kóros álmából, százaJos rabszolgaságából egész Európát, hogy szent eszméit di­adalra juttassa. S a lángelmék egész se­rege, a népek milliói keltek védelmére, segítségül hiván a csodásán megizmoso­dott tudományt ét, művészetet is az esz raék e nagy harcában. S mi lett az eredmény? A határta­lan lelkesedéssel megindított toll- s fegy­veres harc nem volt elég erős a hatalom­mal, ósdisággal szemben. Csak itt-ott nyert teljes diadalt; a legtöbb helyen félsiker­rel kellett megelégednie, sőt elszenvednie azt is, hogy a művelt Európában ázsiai jellegű országok is helyet foglalhatnak. De mig századunk első fele eszmények, lelkesedés, hazaflság, erkölcsök, szóval az idealizmus dolgában egészben véve kielé­gítő tudott lenni: addig második fele — néhány kivételt leszámítva — rohamos hanyatlásnak indult. Visszaesés, korcsoso- dás, dekadencia vett erőt mindenen, mig- nem végre a kozmopolitizmus, a vallás- talanság, erkölcsi sűlyedés s a gazdasági válság fertőjébe sülyedt. A nagy, a szent ideálok gúny és megvetés tárgyaivá let­tek. Az érdek, a haszon, a durva anyag, a pénz lett főmozgatója mindennek. A leg­szélsőbb eszményiségből a legtúlzottabb anyagelvüségbe tévedt. Botrányok, pana­mák, önző célok, társadalmi, nemzeti bű­nök bnrjanzottak föl; őrjöngő divat, bukás­ba vivő fényűzés, cim- és rangkórság, kapasz­kodás, vásári zaj, megvesztegetés kere­kedték fölül, mivelhogy a becsületet, az örök igazságokat, az igazi ideálokat, őse­ink erényeit megvetve, a pénzt, a va­gyont helyezték oltárra s imádták az egy Istent megtagadva Isten gyanánt. A mi egyéni-, osztály-, társadalmi-, nemzeti- és fajbűn fölburjánzott és élt valaha: az mind aranykorát élte a XIX. század utolsó év­tizedeiben. S e bűnök végoka miudig a pénz és pénz, mely már az irodalmi füg­getlenséget s a sajtó egy részét is meg­vásárolta. Társadalmi nyavalyák, osztályérde­kek, vallási türelmetlenség, pártharcok kezet fogtak egymással, hogy a régi ide­álokat megdöntsék. Ostoba cim- és rang kórság, divat, vallástalanság, határtalan fényűzés s az ezek nyomában járó erköl­csi s anyagi sűlyedés a nemzetek leg­tisztább rétegéig, a parasztságig, lebocsá- tották mérges gyökereiket. Odajutottunk, hogy a cselédleányt is kisasszonyozzák, hogy a szolgáló is selyemre, bársonyra költi filléreit. A régi tisztességes „nem- zetes“ és „tekintetes“ úr kihalt, helyét elfoglalta a koldus, adósságokban sinylődő, gőgös „nagyságos“ és „méltóságos“ uracs. Kivándorolni a haza szent földéről nem bűn; templomot kerülni, korcsmázni, családot, nőt, házasságot, öreg embert, tisztes munkát, becsületes boldogulást megvetni, ósdinak tekinteni s élni úgy, ahogy ezek nélkül is lehet — divatos dolog. De menjünk tovább. Vegyük mind­ezekhez az államot és hadsereget óriási ter­heivel, a nagy és sokféle adót, a katonás­kodást. A szeretet vallásán fölépült mű­velt Európa milliárdokat költ hadügyi cé­lokra az önvédelem, a nemzeti érdekek leple alatt csupán azért, hogy rideg, önző célját elérhesse. S végül, hogy az általá­nos elkorcsosodást megkoronázza: a gya­korlati életben megtagadja Istenét, sőt egy Tolsztoj magát a hazát is; rút önzés­nek, utálatos bűnnek nyilatkoztatván ki a minden idők legszentebb emberi erényét: a hazaszeretetei Bizony a hármas nagy eszme ma rosszabbul áll, mint századunk első felé­ben. íme a „szabadság“, „testvériség“ je­gyében a polgárosító müveit Anglia le­igázza a szintén polgárosító, müveit bú­rokat. Megtámadják s embertelenül gyil­kolják a kínaiakat, pedig ezek is műveltek, sőt szorgalom s olcsó életmód tekinteté­ben az egész világot fölülmúlják. Miért? Semmi másért, mint önző célokból. így vagyunk az „egyenlőség“-gél is. Az egyenlőség az egyenlőtlenséget mu­tatja a vagyonban, a megélhetésben és társadalomban. Az előbbinek szüleménye a szociáliz- mus, az utóbbié az osztálygyűlölet. Mindkettő pedig a rideg önzés és istentagadás faj- zata, mely utóbbit a társadalom felforga­tói nem átallják a szegény nép között is terjeszteni, hogy ezzel egyetlen vigaszu­kat, a vallást is elrabolhassák, miként koldus kezéből a botot. Mindemellett tagadhatatlan, hogy óriási, a múlthoz képest szinte meseszerü ha'a- dások történtek az ipar, kereskedés, köz­gazdaság terén s a tudomány, művészet némely ágában. Nagy kérdés azonban, hogy a gőz, villám, gépóriások, modern tekuika és kényelem eme fénylő kora fölér-e azzal a csöndes, egyszerű, békés idővel, a melynek nyomában boldogság és megelégedés fakadt? Én azt hiszem, hogy mindez nem ér föl a vesztett boldogsággal. Tökéletesedés, fajfentartás és egyéni boldogság ez az em­ber föladata. Ám ez utóbbit a mai sivár világban föl nem lelhetjük, mert álútakon haladunk. Egyfelől üres csillogás, jelennek élés múló gyönyörhaj liászás, óriási vagyon, másfelől tömegnyomor, sztrájk; viszont szegény s gazdag részéről általános bol­dogtalanság: ez a XIX század kritikája. * A világ azonban még sohasem rom­lott meg annyira, hogy a javítás és javu­lás iránt elvesztette volna érzékét. Ha valamely irány a végletekig haladt, mint az inga, visszafele kezd lendülni annyira, hogy szinte a másik végletbe csap át. így a főnti általános bajok orvoslá­sára egymásután fölcsillannak a mentő eszközök. Egyesek, az állam, a társadalom egyaránt megmozdultak. És bár mindezek csak kísérletek, egy szebb jövő előpos- tái; a gondolatok, eszmék és segédforrá­sok a nagy és helyes átalakításokhoz egy­kor alapul szolgálhatnak. íme a főváros ingyen élelemmel látja el az összes jelentkező szegényeket. A nép, a kisgazda, a tönkrement középosz­tály fölvirágzását egy Beksics Gusztáv, Beöthy Ákos és Vadnay Andor eszméi szerint tűzték ki célul. Reformok, ujitások, eszmék, kísérle­tek özönével állanak elő, hogy a XX. század nagy föladataira előkészítsék ha­zánkat. Mindez örvendetes jelenség ; méltó a XIX.század első feléhez ama szép átme­neti időhöz, mely 1825-től 1848-ig a nagy alkotásokat megalapozta; ámde igazi, új­kori uagy Magyarországról mindaddig nem beszélhetünk, mig a haza fölvirágzásáboz mindenki hozzá nem járul, mig teljes füg­getlenségét el nem nyerjük mig apáink erényeit — Isten, király, haza — meg nem tanuljuk; mig a politikai s vallási türelmetlenséget abban nem hagyjuk; mig az árja népek gazdagságának három főtitkát — a munkát, szorgalmat és taka­rékosságot — meg nem tanuljuk. Hogy pedig mindezek végbemenjeuek, egy uj Széchenyire, egy uj Petőfire s egy uj Kossuthra van szükségünk, hogy egyszer igazán a tettek mezejére léphessünk. Adja Isten, hogy a huszadik század e kívánságokat valóra váltsa! Levelezés. Bodrogköz, 1901. jan. 3. Új örömet hirdetek Nektek . -. (Zalán futásából) Ha figyelemmel vizsgáljuk a népek és nemzetek történetét azt látjuk és tapasztaljuk, hogy minden nép, nemzet megérdemli a maga sorsát, mert kiki önmaga szerzi és idézi azt elő. — Nemzetünknek halhatatlan nevű prófétája, a nagy Széchenyi, azt mondta, hogy a mely nép, nemzet, ha rablánc és rabigában görnyed is, de ha nemes érzéke van a szabadság iránt nem vész az el, ha anyagilag szegény is; — de viszont, legyen egy nép, egy nemzet anya­gilag gazdag, ha nincs érzéke a szabadság iránt, rövid idő alatt elvész az. A szabadságot csak olyan nép, nemzet tudja érezni, az vágyakozik utána, mely felül tud emelkedni az anyagiak fölött és szellemé­vel, műveltségével akar tündökölni és magának jólétet szerezni. Hatalmasak valának anyagilag, testileg bátrak, erősek, kiváló vitézek a dákok, jazigok, kvádok, pannonok, gótok, hunnok, lon- gobárdok stb., de a szabadság iránti érzéknek WtKT A Zemplén mai azűma tizenkét olt?ml. *^H ' -t

Next

/
Thumbnails
Contents