Zemplén, 1900. július-december (31. évfolyam, 26-52. szám)

1900-07-01 / 26. szám

1900. július 1. L Melléklet a „Zemplén'* 26. számához. azonban valószínűnek látszik előttem, s ez az, hogyha rendszeres, az élet követelmé­nyei és viszonyainknak megfelelő közigaz­gatási törvényeink lesznek s a rendeletek- keli kormányzásra nem lesz szükség: az a munkaerő, a mely most a rendeletek nagy halmazának gyártásával kénytelen foglalkozni és azokat sokszorosítja, meg­takarítható lesz. Megtakarítható lesz a vármegyékben a segéd- és kezelőszemély­zet egy kis része; a közigazgatás általá­nos szervezése és czélszerü kezelési sza­bályzat által megtakarítás elérhető még úgy a járási mint a központi irodai sze­mélyzetnél akként is, ha a közérdekű körrendeletek a ministeriumoktól és vár­megyétől annyi példányban lesznek kiadva, a hány községgel az közlendő, továbbá úgy hogy az állam és vármegye hivatalos közlönyébe a körrendeletek közzé tétet­nek s a közlönyök legalább a jegyzők és szolgabiráknak ingyen kiadatnak. Ma a köz- igazgatásnál az alispán, árvaszék, ügyész, államépitészeti hivatal, tanfelügyelő, szám­vevőség és pénztárnál külön-külön igtatás, irattározás, másolás és kiadmányozás tör­ténik. A közig, bizottság elé kerülő ügyek a közig, bizottsági s ezenkívül a pénzügy- igazgató, tanfelügyelő, államépitészeti hi­vatal iktatóiban is belesznek iktatva, meg­fordul ugyan azon közigazgatási bizottsági ügy az alispáni irattárban és a kiadóban és a fent említett szakelőadók hivatalaiban is, ez pedig nagy munkaerő pazarlás a mel­lett, hogy felesleges. De nem lesz meg­takarítható sem a központi, sem a járási hivatalok fogalmazói személyzetéből egy sem és pedig először azért, mert azokra a munkaerőkre, akik ma a bürok- ratismus áldozataiként roskadoznak a nagy munka halmaz alatt, ha ettől felszabadul­nak: a központban a jó közigazgatás bizto­sításánál, a járásokban a mozgósított köz- igazgatás, a ma elhanyagolt nép élet veze­tése, az ellenőrzés, a közgazdasági és kul­turális feladatok megvalósításánál lesz szükség. Azok, a kik azt hiszik, hogy a hivatali személyzet létszáma a közigazga­tás szervezése után, a közérdek és ügy­menet veszélyeztetése nélkül leszállítható lesz, nagyban fognak tévedni. Azok pedig, akik a közigazgatás általános szervezés előtt, a személyzet létszámát leszállítanák, egyszerűen az államgépezet kerekeit fogják megakasztani. Ma sincsen a járá­sokban elegendő munkaerő, pedig föszolga- biráink, egy-kettőt kivéve, a kinek kis járása van, vagy még nem merült ki a munkában s ambitiója még fenn képes tar­tani munkakedvét, tulajdonképen nem administrálnak és nem felügyelnek, csupán irodájukat gondozzák. Hogy mi egy fő­szolgabírónak a munkaköre ma s minő ma a községek küladministratiója, csak az képes felfogni, aki azt közvetetlenül meg­figyeli s benne élt. Ezt sem aktákból, sem jelentésekből, de még leírásból sem lehet kellőleg megösmerni. A közigazgatás újjászervezése csak úgy lesz teljes, csak úgy leszünk képesek a jogállam nagy épületének, melynek a közigazgatás képezi a fedelét s igy főrésze, tökéletesen kiépíteni, ha a szervezés nem részletenként, nem alulról felfelé vagy felül­ről lefelé lesz munkába véve, illetőleg életbe léptetve, hanem egyszerre és pedig csak azután, amikor a törvényhatóságokról ál­talában, a rendezett tanácsú városokról, a községekről, tisztviselők szolgálati minősí­tési fegyelmi és nyugdíj viszonyairól, az illetékességi, egyleti, gyülekezési, társulási, közrendészeti, építészeti, tűzrendészed, állategészségi, szegény, lelencz, cseléd, munkásügyi törvények megalkottatnak, a gyámügyi, pénzügyi, egészségügyi, kisebb polgári peres ügyi törvényeink átdolgoz tatnak. Most már elérkezett az idő és be­igazolta a múlt, hogy a toldozgatás-foldoz- gatás mit sem ér, gyökeresen kell hozzá­látnunk a közigazgatás reformjának nagy munkájához. Iukább néhány évet, a mig ezek a törvények megszerkesztetnek és átdol­goztatnak, várjunk. Ha ezer évig nem volt közigazgatási szervezeti és eljárási törvény- könyvünk, még pár évet várhatunk. Ered­ményesebb lesz, ha később jól, mintha ko­rábban rosszul fogják azokat megalkotni. Nehogy azonban úgy járjunk, mint az 1870., 1871. és 188Ö. évi törvényhatósági és községrendezési törvényeinkkel jártunk, felkérendőnek javaslom a nagyra, állam- kormányt, hogy a közigazgatási szervezésre vonatkozó összes törvényjavaslatokat, mi­előtt azok a törvényhozás asztalára leté­tetnének : bocsássa a törvényhatóságok és közönség elbírálása alá. A nyilvános megvi­tatás csak hasznára lesz a törvényjavasla­toknak, mert azok, a kik a végrehajtás nehéz feladatával vannak megbízva, a szak- erők és kormányzottak hozzászólva, oly adatokat szolgáltathatnak s oly gyakorlati véleményeket mondhatnak, a melyek még mielőtt a javaslatok tárgyalás alá kerül­nek, azok tökéletesítésére felhasználhatók leszuek. A t. törvényhatóság bizottságát arra kérem, hogy munkálatom gyarlóságát el­nézni méltóztassék. Az igyekezet mennél Delila elhallgatott. Néhány pillanat teljes csöndben futott tova. Aztán . . . Aztán egy ollónak a csettentése: — Sám­son dús selymes haja az áruló asszony kezében. Egy gyötrelmes másodpercre zibbasztó fé­lelem vesz rajta erőt. Szinte megmerevedik, de a következő pillanatban egy macska ügyessé­gével s gyorsaságával fölugrik s lerohan a lépcsőkön. — íme baja! Hajában rejlett ereje! kiált a filiszteusok felé, s a fehér éjszaka homályába eltűnik. . , . Sámson álmából fölriadt. Látta Delilát el­rohanni, hallotta szavait. Fejéhez kap — haja levágva. Az első pillanatban szinte nem tudja, hogy mi történt? . . . Csak mikor a filiszteu­sok éktelen ujongását hallotta, értette meg Delila gaz árulását. A kis Séla fehér alakja megjelent élőtte. . . . Aztán szertelen kínjában, mint a puszták megsebzett oroszlánja, íölordit s buzo­gánya után kap. Delfla elárulta; szivének ez a mondhatat- lan csalódása fölajzotta minden idegszálát, min­den csöpp vérét. Atvilian agyán, hogy meghal. Élete elvesztette előtte értékét. Megadja magát, tegyenek véle a mit akarnak. De nem 1 Jehova népe tőle várja szabadságát — élnie kell. És, ha még is, az előbb életének csillaga hullott le az égről, könnyen megadni nem fogja magát. A ház teteje egyszerre megtelik fegyveres, sisakos filiszteusokkal. A hosszú dárdák és a sisakok megvillannak a hold fényében. — Élve fogjátok el! — kiáltott a vezér. Ne féljetek, haja, melyben a mi gyalázatunk rejlétt, kezemben van. Előre 1 Delila hajával elvitte azt a glóriát, melyet ellensége ereje köré font. Tönkre tette azt a babonás rettegést, a mit nevének puszta emli tése keltett. Ha Delila tudta volna . . . Mindegy, célját elérte: a glória szétfoszlott, Sámson közönséges ember lett. Már megmerik támadni, már nem hiszik, hogy egy csapással ezer filisz- teust leüthet. Sámson buzogányát megsuhintja s ellen­feleire veti magát: — Gyávák, hitványak, gyertek hát! — ki­áltja rekedten s mint azelőtt, osztja a halált. A filiszteusokat a levágott haj vakmerőekké teszi s mikor azt látják, hogy Sámson buzogá­nyának nyomán a haldoklók sóhaja kél, már- már azt hiszik, hogy Delila őket árulta el. De Sámson ereje lankad, utolsó erőmegfeszitéssel küzd — mint utána annyi hős, aztán . . . aztán egy hatalmas csapás, az utolsó s buzogánya ki­hullik kezéből . . . A filiszteusok öröme, vad rivalgása messzire betölti a csendes holdvilágos éjszakát. . . „Kivágták szemeit és Gázába vitték és meg­kötök két erős vaslánccal.“ (Bírák K. XVI. 21.) V. Sötét éj van. Sámson börtönének ajtaja lassan lölnyilik. Sámson, ki a kemény csupasz földön fekszik, föl sem emeli fejét: Nem érdekli már semmi. Delila elárulta, ellenségei foglyul ejtették, meg­inkább megfelelni megbízatásomnak, nálam nem hiányzott; de elegendő fizikai idővel nem rendelkeztem. Magához a szervezethez az adatokat öszszegyüjteni, huzamosabb időt igényel, mint a mennyi rendelkezé­semre állott. Egy irodalmilag alig miveit talajon gyűjtött anyagot pedig, anyagi vi­szonyaink és kulturális helyzetünk, törté­nelmi múltúnk, hagyományaink, szokásaink figyelembevételével feldolgozva, abból ja­vaslatot készíteni csakis hiányosan és nagy vonásokban volt lehetséges. Nagyon örül­nék, hogyha egy porszemet is szolgál­tattam volna ahhoz a nagy épülethez, a melyben egykor nemzetünk mint jog- és kulturállam, helyt fog foglalhatni. Méltóztassanak munkálatomat oly szí­vesen fogadni, a minő örömmel én azon dolgoztam. Mielőtt azonban az, a tanács­kozás alapjáúl elfogadtatnék, helyesnek vélném, ha közrebocsájtatnék, hogy igy al­kalma legyen mindenkinek arról véleményt mondani az ott le rakott eszmékből újabb eszméket termelni. Az ekként megvitatott eszmék, általam összegyűjtött adatok, tett javaslatok és észrevételekből: egy kiküldendő bizottság által szerves javaslat volna készítendő és miután az összes törvényhatóságokhoz ha­sonló irányú emlékiratok készítése végett megküldetett, csak azután volna a nagym. államkormányhoz felterjesztendő. 4» Veterán-diákok Ujhelyben. Egy szem és fültanutól vettük az alábbi értesítést. Jún. hó 25-én, a múlt hétfőn, egy karaván húzódott városunk utcáin. Voltak közöttük is­merőseink de nagyrészük idegeneknek látszott e városban — pedig 35 év előtt könyvek­kel a hónuk alatt mint algimnázisták sokat ker- getőztek e város akkori poros utcáin. Idegenek lettek itt és idegen volt előttük ez a város is, a melyet még abból az időből ös- mertek, a mikor a városatyák úgy gondolkoz­tak, hogy minek az a kövezet, mely a szekér­kerék vasráfját koptatja, inkább porfellegben jártak, ha nagy szárazság volt, esős időben pedig szívesebben vontatták ki a feneketlen sárból a berekedt szekereket, csakhogy a ráfban kár ne essék. Az utcai világítás is száműzetett, mert, úgymond, a józan ember napnyugtával békés otthonába tér, a korhelyért pedig úgy sem kár, akár a sürü porfellegbe vész, akár a feneketlen pocsolyába fül. Azóta megfordult nálunk is a világ kereke. Kemény lett a talaj lábunk alatt; villanyvilágítás mellett nemcsak a józan, de a pityókos ember is biztosabban mehet — illetve botorkálhat — haza­felé, vagy más tanyára az éjj homályában is. vakították, szeretett népének szabadságáért már nem küzdhet — nem érdekli semmi, a teljes letargia vett rajta erőt. A börtönőr kezében kicsiny mécs; a kes­keny halvány fénykörben Séla áll — mintha a homályt, melyben egy drága, szeretett lényt keres, meg akarná szokni. Odakint, Gáza falai alatt, morog, zajong a tenger. A börtön egyik szögletéből mély sóhaj száll föl; Séla már tudja, hol van Sámson s hozzá siet. — Sámson! — szólal meg halkan, lágyan s hozzá térdel. — Séla 1 — ugrik föl Sámson s a vak bizonytalanságával Séla felé nyúl — oh, te drága hü Séla, te! — mondja s hangjából kiérzik a visszafojtott zokogás. — Sámson . . . sietnem kell! Figyelj rám. Holnap a filiszteusok vénei, annak örömére, hogy téged ártalmatlanná tettek, ünnepet fognak ülni. Téged is magokkal visznek, hogy ott még job­ban megalázzanak. Sámson, ennek megtörténie nem szabad 1 . . . — Engem megalázni! ! — kiáltott föl Sám­son hevesen. Megfeledkezett arról, hogy fogoly, hogy világtalan. Csak egy röpke pillanat s ma­gára eszmél — tehetetlenségének szertelen kín­jában görcsösen fölzokog. A leány egész valójában megremeg; a férfi zokogása megtöri s csak erejének teljes megfe­szítésével mondhatja: — Annak a nyitott- csarnoknak, melyben

Next

/
Thumbnails
Contents