Zemplén, 1900. július-december (31. évfolyam, 26-52. szám)

1900-07-01 / 26. szám

melyre a hadkötelezettségeiknek eleget tett altisztek volnának alkalmazandók, a kato­nai nyilvántartás, mozgósítás, a fősorozási munkálatok s általában a véderőre és moz­gósításra vonatkozó ügyek ; az adóügyi: a melyre a pénzügyigazgatóságnál működő adótisztek lennének alkalmazandók, a köz­vetlen és közvetett adók előírása, besze­dése és az összeírás elleni panaszok I. fokú intézése; a járási orvos: a körorvosi intéz­ménynek megszüntetése mellett, az általános egészségügyi; a számvevő: a községek, mint erkölcsi és mint önkormányzati tes­tületek számadásai, költségelőirányzatainak felülbírálása, a szolgabirói pénzkezelés könyvelése, a bírságok nyilvántartása, az útadó összeírása és beszedése, a gondnoki számadások felülbírálása; az állatorvos: az állategészségügy; az utmester: az állami, vármegyei, községi összes utak ügyeinek egyéni felelősségűk mellett, de a hivatali főnök döntési és felügyeleti jogának biz­tosítása melletti intézésével bízatnék meg. Az alispáni II. fokú hatóság személy­zete állana: az alispán, főjegyző, aljegy­zők, fő- és alügyész, főorvos, közgazdasági előadó, főállatorvos, főmérnökök, főszámve­vők és megfelelő számú segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzetből. Az árvaszék gyámügyekben mint II. fokú hatóság működne s azokban a hagya­téki ügyekben, a melyekben kiskorúak vannak érdekelve, birtokbirósági jogható­sággal volna felruházandó. Személyzete pe­dig állana: 1 elnök, megfelelő számú bírói képesitettségü ülnök, ügyész, számvevő, jegyző, segéd-, kezelő és szolgaszemélyzet­ből. Hatásköre anyiban mint II. fokú gyám­hatóság fog működni, az 1877. évi XX. törvénycikk revíziójával lenne újból meg­állapítandó. Az alispán, épen úgy mint a főszol­gabíró, a közigatásnak arabulatorius veze­tését, a hivatal főnök, a vármegye mint önkormányzati testület közgyűlései, vá­lasztmányai, kiküldöttségi és az I. fokú bírósági helyettes elnöki jogait gyakorolná. A főjegyző az alispán helyettesítését és ad­ministrate bürokratikus feladait teljesítené, a vármegye mint önkormányzati testület közgyűlési, választmányi és küldöttségi üléseinek jegyzőkönyvét vezetné. Az al­jegyzők a külön szakelintézést nem igénylő ügyek fogalmazói teendőit és a jegyző­könyvek vezetését teljesítenék. A fő­ügyész és ügyész úgy az önkormányzati mint az állami közig, ügyekben a jogta­nácsosi feladatot teljesítenének, az I. fokú közig, bírósági vádhatóságot, a vármegye jogvédelmi munkakörét töltenék be. Attól a rendszertől, a mi nálunk is divik, hogy mese, népem szeretetének, rajongásának s az ellenség rettegésének szüleménye. — Bizalmatlan vagy hozzám, Sámson — mondá a szép asszony — duzzogó, neheztelő han­gon — hozzám, a ki oda hagytam népemet, a ki tégedet, népemnek legnagyobb ellenségét olthatatlan szeretettel szeretlek. Delila utolsó szavait zokogásba fojtotta. — De Delila! . . . — Nem, nem szeretsz! Ereszsz, bocsáss, hadd menjek! — szakította ki magát Sámson karjai közül. — Delila! Esküszöm a Jehova szent ne­vére, a zsidó nép győzelmére, hogy szeretlek, imádlak! Oh, ne hagyj el! kiáltott föl Sámson kétségbeesetten, s kedvesét megragadta s újra magához vonta. Az asszony céltudatosan teljesen átengedte magát a férfi izzó szenvedelmének s kezeit ön­kénytelenül belemélyesztette dús hajába. — Olyan a hajad, mint a selyem — sut­togta — és Sámson fürtös haját két kezébe fogta s arcát beletemette. — Oh, de jó ez ! Egyszer ... Egyszer, ha szerelmünk szétfoszlik, levágom hajadat s magammal viszem . . . — Akkor erőmet viszed magaddal — mert én igazán bátor és erős csak azóta vagyok, a mióta te az enyém vagy, a mióta igaz, mély szeretettel szeretlek. Ha te tudnád, ha képzelnéd, hogy most a csatamezőn mennyire másnak ér­zem magam. Ahhoz a fölemelő tudathoz, hogy népem sorsát kezembe tette, szerelmednek bol­dogító tudata is járul. Olyan az, mintha a ter­minden kihágási ügy, a mely II. fokú el­intézés alá kerül és mindazon ügyek, mely az alispántól, a főszolgabíró és községtől a közgyűlés mint felsőbb hatóság elé ke­rülnek, az ügyésznek véleményezés vé­gett kiadatnak, el kell térnünk. Az nem az ő munkaköre, ha a főszolgabírónak nem kell kihágási ügyben jogi vélemény, miért kell az alispán és közig, bizottságnak. A II. fokban intézkedöknek is kell annyi jogi tudásuknak lenni, a minő egy szolgabiró- nak van. Az ügyész legyen jogtanácsos, vagyis csak oly ügyekben adjon véleményt, a melyekben a jogi felfogás a döntő, s véleménye az ügyhöz csatolandó. Legyen ő a vármegye jogainak védője, de ne fo­galmazója, erre valók az előadók és a jegyzők. A főorvos a közegészségügyet; a fő­állatorvos az állategészségügyet; a mér­nökök: az állami, vármegyei és községi utügyeket, a vizrendöri, folyamszabályozási ügyeket; a közgazdasági előadó: a mező- gazdasági, ipari, munkás, cseléd, halászati és vadászati ügyeket; a számvevőség: a járási mindennemű számadások vizsgála­tát, a vármegyei pót- és útadó ügyeket, az alispáni utalványozás könyvelését és el­lenjegyzését teljesítené. A vármegye pénztári hivatala meg­szüntetendő volna s úgy az önkormányzat, mint az állami közigazgatásra nézve a pénztári teendők, az adóhivatalra volnának rábizandók. A községi és járási pénztári kezelés, illetőleg a hivatalos pénzeknek a közsé­gekből a járás s innen az alispánhoz le­endő beszállításánál, a póstatakarékpéuz- tárak közvetítése volna megállapítandó. Természetes, hogy a vármegye és közsé­gek önkormányzati hatásköréhez tartozó pénztári értékek kezelése és az utalványo­zási jog gyakorlása szempontjából, az adó­hivatal jelenlegi ügykezelési szabályai is reformálandók lennének. A hatáskörök körülírását, az egyes állami hivataloknak egymáshoz, valamint az önkormányzati testületekhez való vi­szonyának szabályozására szükséges intéz­kedések részletezésébe nem bocsájtkozom; mert ez igen messze vezetne és mert nem is képezi feladatomat. Nem mulaszthatom el még felemlí­teni, hogy a közigazgatás szervezésével az alkalmazottak fizetése és nyugdíj jogosult­sága is törvényes intézkedést igényel. — A fizetések és korpótlékok, a melyeket behozni feltétlenül szükségesnek tartok, mert a köztisztviselő fokozott szorgalma, a mennyiben előléptetéssel mindig nem jutalmazható, csak ezen módon volna el­mészet egy pompás, de szagtalan virágnak egy­szerre illatot adott volna. Nem, ne is goudolj arra, hogy szerelmünk szétfoszlik. Oh, én bele halnék ! A hetera, a ki a filiszteusoktól szigorú intést kapott, különben őt fogják elveszteni, lélekvesztetten figyelt s Sámson szavaiból csak egyet, azt, hogy levágott hajával erejét vinné el, fogta föl s hirtolen támadt, alig leküzdhető izgatottsággal mondá: — Ilyen haja senkinek sincs . . . És ha én a hajadat most levágnám ? Sámson elnevette magát. — Nagy baj lenne, nem játszhatnál vele. Delila összeremegett, szép testét a hideg megborzongta: íme hát megtudta . Megtudta, hogy Sámsont mi teheti ártalmatlanná. A filiszteusokat az estére rendelte Sámson udvarára. Az intés következtében, ha elalszik, ki akarta szolgáltatni. Félt a filiszteusoktól, de unta is a dolgot, meg a pénzt is szerette volna megkapni. Tudta, hogy életével játszik, de ime a veszedelem, mint egy varázsütésre elmúlt s néki nyert ügye van. A szerelemtől ittas férfi titkát elárulta. Egy gondolat, Sámson haját le­vágni, uralkodik felette. S e gondolat olyan erővel hat rá, hogy a szó elhalt ajkain, s kar­jai elzsibbadtak; a puha, szőnyegboritotta nyugvó ágyon szótlanul, mozdulatlanul fekszik. Sámson is hallgat: kábult és fáradt. A hold fényes, ezüst tányérja lassan emel­kedik ; a zsidók táborának fehér sátrai a hold kékes világában szinte kísérteties benyomást ismerhető, — úgy volnának szabályozan- dók, hogy a közig, szak is pálya legyen, a melyre a fiatal nemzedék ne rászorul­jon, hanem arra készülhessen is. — Az úti átalányok pedig oly összegekben le­gyenek akár átalányzás, akár esetenkénti felszámolás mellett, meghatározva, hogy egyrészt az ellenőrzési kiszállások joggal és méltányosan megkövetelhetők legye­nek, másrészt, hogy a polgárság — ki­véve a szorosan vett magánjogi eseteket — mindennemű eljárási költségektől meg legyen kiméivé. — Miutáu még az eljá­rási költségek felszámítása nincsen sza­bályozva, nagyon sok felszámítás elfér a magánjogi természetű ügyek elnevezése alá és ez által a szegényebb sorsú polgárok a közigazgatás védelmét sértett jogaik or­voslásánál igénybe nem vehetik, mert az eljárási költségek nagysága ezt csaknem lehetetlenné teszik. Hogy csak egy példával illustráljam állításom helyességét, elmondok egy nagyon egyszerű esetet: X. község­ben Y. lakásának fala nedvessé lett, mert a szomszéd udvarát nem kellő eséssel burkoltatta ki. Panaszt tesz a főszolgabí­rónál, a ki helyszíni eljárást rendelt s miután a burkolás mérnöki, a fal nedves­sége mérnöki és egészség szakértői vé­lemény nyilvánítást igényel, a tárgyaláshoz a járásorvost és az államépitészeti hiva­tal kiküldöttjét is meghívja.— Eltekintve attól, hogy az ügy mily hosszú utat kény­telen tenni, a főszolgabíró I. fok, az al­ispán II. fok, a közig, bizottság III. fokú, esetleg a minister felülvizsgálati intézke­déséig s az ügy jogerős befejezéséig, tes­sék csak összeadni azt az összeget, a mit a főszolgabíró tollvezetőjével, a mérnök, orvos napdija és kilométer pénzbe felszá­mit, a mit aztán panaszló legalább is elő­legezni s ha beigazoltatott, hogy falának nedvességét nem az udvar burkolása okozta s igy panaszlott nem lett marasztalva, viselni is tartozik. A közigazgatást a kö­zönségre nézve nem csak hozzáférhetővé, de olcsóvá is kell tenni, mert különben a közügy szenved s a polgárság anyagi jóléte nem emelkedést, de visszaesést fog eredményezni. Egy idő óta az a vélemény kezd tért hó­dítani, hogy a közigazgatás egyszerűsítése által a személyzeti létszám leszállítása lesz elérhető s az ekként megtakarítható sze­mélyi járandóságok, a javadalmazások eme­lésére lesznek fordíthatók. Hogy ezen mód­szer a ministenumokban alkalmazott fogal­mazói és kezelőszemélyzetnél alkalmazásba vehetö-é, vagy sem, miután az ottani munka feladatot és az ügyek kezelését részletesen nem ösmerem, nem nyilatkozhatok, egy tesznek. Délen egy meteorit szakadt le az égről, tűnt el a semmiségben. Sámson a hulló égites­tet szemeivel követte s egyben valami balsej­telem nehezedett lelkére . . . Majd fölrezzent, oda lent, az udvaron zörejt hallott. — Fegyverzörgést hallok ! — mondá s hirtelen fölállott. — Hát ha az imént életem­nek csillaga szakadt le az égről . . . Megnézem, talán jár itt valaki, — mondá s a lépcsőkön lefelé indult. Az asszony sarkon követte. Homlokán ki­vert az izzadság, s fogai egymásra verődtek. Oh, ha Sámson, mielőtt haját levágja, észreveszi a filiszteusokat ő a halál fia ! Nedves homlokát elsimítja s visszafojtott lélekzettel figyel. — Senki sincs itt — tér vissza Sámson s már csak arra gondol, hogy pihenhessen, alhasson. — Ugyan ne törődjél a zajjal! Gyere, hajtsd fejedet ölembe s aludjál. Őrködni fogok feletted. Úgy. Ugy-e jó itt? — Nagyon. Nagyon jó. Delila, szeretlek ... Ugy-e, nem fogsz elhagyni? — Soha! — Soha . . . Dalolj valamit. Olyan szép az este . . . Boldog vagyok . . . És a biivüs, holdfényes keleti estét betöl­tötte Delila lágy rezgő hangja. A ház tetején levő pálmák finom, csipkeszerü árnyékot rajzol­tak a szunyadó férfira s fehérbe öltözött szép asszonyra. Sámson egész nap keményen harcolt —- mihamar elaludt. ______________________ Folytatás az I, mellékleten.

Next

/
Thumbnails
Contents