Zemplén, 1900. január-június (31. évfolyam, 1-25. szám)

1900-01-06 / 1. szám

utasítani. Ez szükséges viszont a törvényszék tekintélyének megóvása végett s egyúttal az ügy teljes és igazságos, pártatlan elintézéséhez. A bí­róság eme határozata ellen azonban a felek fel­folyamodással élhetnek s ennek felfüggesztő ha­tálya van. 2. Ha az esküdtek a vádlót at bűnösnek mondták ki s a bíróság valamennyi tagja úgy van meggyőződve, hogy az esküdtek az ügy ér­demében a vádlott sérelmére tévedtek, a bí­róságnak joga van a további eljárást felfüggesz­teni s az ügyet indokolás nélkül hozandó hatá­rozattal a legközelebbi ülé-szak esküdtbirósága elé utasítani. A verdict eme hatályon kívül helyezése csak a marasztaló határozattal szemben van meg­engedve, a mi pusztán a vádlott érdekeinek megvédésére szolgál A felmentő verdict ellen semmi esetben sincs felfüggesztési joga a biró- •ágnak, mert >a bűnös felmentése nem ingatja meg a jogrendet annyira, mint az ártatlan elité­lése«. A bíróság ily határozatot csak hivatalból hozhat, a feleknek nincs joguk azt indítványozni. E határozat az ítélet kihirdetéséig, tehát még az ítélet meghozatala után is hozható, azonban csak akkor, ha a bíróság mindhárom tagja egyhan­gúlag tévesnek tartja a verdietet. A vádlott ez esetben a terembe hivatik, esetleg elővezette­tik s az elnök a jegyző által felolvastatja neki a bíróság határozatát. E határozat ellen peror­voslatnak nincs helye. A bíróság ilyen határozata alapján a kö­vetkező ülésszakra, sürgős esetben pedig a folyó ülésszak végére, új esküdtbirósági tárgyalás tűzendő ki. Az új esküdtbiróságban az előbb el­járt esküdtbiróság esküdt tagjai nem vehetnek részt. Az új esküdtszék határozata alapján a bí­róság köteles ítéletet hozni s ennél az új es­küdtszék határozatát venni alapul, a vádlottra azonban nem állapíthat meg súlyosabb bünte­tést, mint a melyet a korábbi esküdtszék ha­tározata alapján lehetett volna megállapita- tania, miután az uj új verdict hozatala éppen a vádlott érdekében történt. g) A bíróság ítélete. Ha a helytsbítő eljárásnak nincs helye, vagy az megtörtént, valamint ha az eljárás fel­függesztésére nincs ok, ez esetben következik az esküdtszék határozatának a vádlott előtt való ki­hirdetése és ezutáu az ítélethozatal. A verdict kihirdetése végett az elnök be­hivatja, illetőleg b. vezetteti a vádlottat, ki az esküdtek első visszavonulása óta a teremből tá­vol volt, s a jegyző felolvastatja előtte az es­küdtszék végleges határozatát, Ha az esküdtek a vádlottat nem bűnösnek mondták ki, vagy ha a beszámítást kizáró ok fenforgása iránt tett kérdésre igenlő választ ad­tak, a bíróság a vádlottat azonnal, tanácskozás végetti visszavonulás nélkül, ítélettel felmenti, A felmentést azonban maga a bíróság és pedig ítélettel mondja ki, nem újy mint eddigi sajtó­eljárásunk szerint történt, hogy t. i. maga az el­nök mondta ki és pedig a verdict alapján, te­hát ítélethozatal nélkül. Ha ellenben az esküdtek hatáiozata a vád­lottat bűnösnek nyilvánította, ez esetben a ver­dict felolvasása után először a vádló terjeszti elő indítványát, de csak az alkalmazandó bünte­tárgyak sokat vesztettek sulyokból úgy, hogy a szó szoros értelmében érvényesülne bölcs Sala- monak az a mondása, hogy a bukás előtt jön a fenhéjázás. A'hőfok egyre felebb szállana elannyira, hogy végre a levegő tele lenne forró vizpárával. Hogy meddig tartana ez a napba való utazás: az függene attól a kezdő sebességtől, melyet földünk kapna. Egy azonban minden esetre bekövetkeznék, hogy t. i. az élőlények sokkal előbb elpusztulnának, mint sem földünk a napban elmerülne. De még más módon is jöhet a veszedelem, a mely felbomlaszthatja naprendszerünk jelen­ben való állapotát. A nap t. i. közeledik a Szirius csillagzat egyik csillagához, mely ösz- szehasonlithatatlanul nagyobb a napnál. A tá­volság kettőjük között a mi gyenge képzele­tünknek megfoghatatlan ugyan, de mégis felmér­hető és igy a nap minden bizonynyal eléri azt valamikor az idők rendjében. Midőn a távolság­köz már csak olyan lesz, hogy az az égi testekre nézve semmi (teszem azt fel: ezer millió kilométer), akkor a távolság-köz hatása a napra és az egész naprendszerre érvényesülni fog és csak valami véletlenségtől függ, a mit még most nem látunk, ha a legroszabb eredmény nem fog bekövetkezni. Ha a nap pályájának iránya zsinór egyenest nem a csillagóriás középpontja felé tart: akkor keringeni fog körülötte egész udvarával és ne­künk akkor két napunk lesz; de ha neki vág egyenesen a középpontjának : akkor bele fog pottyanni szolgáival együtt és — vége az egész komédiának. Látjuk tehát, hogy az a vonzóerő nem tési tételre nézve, azután a sértett nyilatkoz- hatik magánjogi igénye tekintetében, s végül a vádlott és védője egy ízben felszólalhatnak. Az esküdtek határozatát azonban bírálat tár­gyává tenni egyik félnek sem szabad. Erre a bíróság tanácskozás végett vissza­vonul s meghozza ítéletét s a terembe visszajött elnök újból megnyitja a főtárgyalást s a fe­lek és az esküdtek jelenlétében kihirdeti az ítéletet. Az ítélet mindig „Ö felsége a király nevében“ hirdettetik ki s ezért a király neve iránti tiszteletből s az ítélet fontosságának elis­merése végett is, a kihirdetés alatt úgy a bíró­ság mint az esküdtszék s az összes jelenlevők kötelesek felállani s azt állva meghallgatni. Az ítélet kihirdetése után a vádló és a vád­lott s a védő nyi'atkozhatnak, hogy kivánnak»e semmiségi panaszszal élni az ítélet ellen. E nyi­latkozat jegyzőkönyvbe vételével a főtárgyalás véget ért s ha az napra már nincs más főtár­gyalás kitűzve, az esküdtek eltávozhatnak. 10 Az esküdtbiróság ítélete elleni perorvoslat. Miután az esküdtbirósági ítélet 15 biró lel­kiismeretes tanácskozásának az eredménye, mi­után az esküdtbiróság előtti főtárgyalás oly hosz- szadalmas, hogy az elhamarkodott Ítélet itt ki van zárva s igy az itt hozott Ítélet úgy a közönségre, mint a felekre megnyugtató lehet: ezért a törvény nem is enged meg érdemleges felebbvitelt, u n. felebbezést az e. b. ítélet ellen. Csupán semmi­ségi panasznak van helye az ítélet ellen oly esetekben, midőn a bíróság valamely lényeges eljárási szabályt sértett meg. pl. az esküdtszé­ket nem szabályszerűen alakította meg, vagy ha valamelyik esküdt nem volt jelen az egész tár­gyaláson s mégis részt vett a határozásban, vagy oly esküdt vett részt, akit ki kellett volna zárni, vagy ha a verdict homályos, vagy ellentmondó magának stb. Ilyen alaki hibák miatt a felek bármelyike semmiségi panaszt intézhet a kir. Curiához, a mely ha a panaszt alaposnak találja, az egész eljárást megsemmisitteti és uj főtár­gyalást rendelhet el. Ezenkívül semmiségi panaszszal lehet élni akkor is, ha az ítélet, az anyagi büntetőtörvény valamely lényeges alapelvét sértette meg, pl. oly cselekményért ítéltek cl valakit, ami nem büntetendő, vagy olyan egyént, (pl. 12. éven alóli, őrült) Ítéltek el, akit a törvény felment a a büntetés alól, vagy ha a bíróság ok nélkül élt a rendkívüli enyhitési jogával, vagy kellő okok dacára nem élt azzal. Ily esetekben a Cúria szin­tén megsemmisítheti az egész eljárást, vagy csak az ítéletet, illetőleg annak törvénytelen részét, ez utóbbi esetben azt maga a törvénynek megfelelően kijavíthatja. Ilyen esetek azonban igen ritkán fognak előfordulni s igy a Curia az esküdtbiróság Ítéletét érdemlegesen igen ritkán fogja megváltoztatni. Felmentő ítéletet ily okból nem is változtathat meg, csak akkor, ha az es­küdtbiróság valamely lényeges körülményt az ügyben nem ismert fel, vagy mellőzött, de ilyenkor uj esküdtbiróság elé kell utasítani az ügyet. A tényállást ugyanis maga a Curia sohasem vizsgáltatja felül, hanem a mit az es­küdtbiróság megállapított, azt köteles ő is való­nak tekin’eni s ebből kifolyólag valamely elitéit vádlottat is csak akkor menthet fel, ha az es­küdtbiróság által megállapított tényekből égé­valami nagyon megbízható és ha azt kérdeznék tőlünk, vájjon mit szeretnénk jobban, azt-e, hogy egy mindenható, öntudatos, végtelenül jóságos Jény intézze sorsunkat, vagy az a holt vonzóerő: bizony, bizony az elsőt választanok. A hitben van a megnyugvás! Város a tenger alatt. Egy amerikai ujságiró, a ki nemrégiben Jamaika Kingston kikötőjébe utazott, páratlan szép és csodás látványosságnak volt szemtanúja. Az öböl kristálytiszta, csendesdeden hullámzó vize fölött sötétkék ég domborult s az utazok hajójuk fedélzetén élvezték az isteni tengeri le­vegőt. Nem messze a kikötőtől, a hullámok alól, a tenger rejtelmes mélyébe egy elmerült város körvonalai rajzolódtak. A város „Port Royal“-nak hivták és csaknem kétszáz esztendő óta pihen az óceán habjai alatt. Nem messze a hajótól egy kis- vörös csónok ring a hullámokon ; ez az elmerült város napvilág felé meredő templom- tornyának a csúcsát jelezi. Persze mindez csak kifogástalanul szép napokon látható, midőn az ég felhőtelen és teljes szélcsönd van. Ilyenkor kitárulnak szemünk előtt a mélység csodái, a csodaváros iszapos romjai, a város csodaszép ős katedrálja, karcsú háztornyai, a házak ormai s az utcasarok, melyek között most emberek helyett tengeri szörnyetegek és halak éviekéinek. Jules Verne mesebeli lundervárosának, az „At­lantisznak csodái elevednek meg a szemlélő előtt. De csak egy röpke pillanatra. A szemhatáron csi­kós lesz az ógalja, viharfelhők közelednek, vil­szen világos, hogy a vádlott nem lett volna megbüntethető. A szakbiróság által megállapított büntetési mértéket pedig csak akkor emelheti fel, vagy szállíthatja le, ha a bíróság a törvényes maximu- mut vagy minimumot alaptalanul lépte át. De a Curia itt is azon enyhítő és súlyosító körülmé­nyeket veheti csak figyelembe, melyeket a bíró­ság megállapított s igy erre is igen ritkán fog eset felmerülni, mert az alsóbiróság óvakodni fog a törvényt áthágni. 11. §. A kötelességszegő esküdtek büntetése. Miután a törvény a fentebbiekből láthatólag oly nagy hatalmat adott a po'gárok kezébe, hogy polgártársaik élete és szabad ága felett lesznek hivatva egyes esetekben határozni, a törvény megkívánja a leendő esküdtektől, hogy e fontos jogot s az esküdti működés méltóságát átérezzék és azt müveit emberekhez illően, pontosan és lelkiismeretesen teljesítsék. S bár az állam fel is teszi polgárairól, hogy ezt önként s kényszer nélkül meg fogják tenni, mégis nehogy egyes kivételesen hanyag esküdtek kötelességmulasztása által a büntető igazságszolgáltatás rendes menete meg legyen akasztva, va^y nehezítve, kénytelen volt az ily hanyagság büntetéséről is előre gon­doskodni, hogy a kit lelkiismerete nem hajt a pon­tosságra, e büntetés tudata tartson vissza ily mu­lasztásoktól. A törvénynek eme büntetései a következők: 1. Az az esküdt, ki a megidéztetés dacára az esküdtbiróság ülésére az idézésben kitett idő után (tehát elkésve) jelenik meg : 200 koronáig terjedhető pénzb'rsággal büntethető. 2. Aki az idézésre egyáltalán meg nem jelent, vagy az ülésszak befejezése előtt az el­nök engedélye nélkül eltávozott, 10—500 ko­ronáig terjedhető pénzbírsággal büntetendő. Is­métlés esetében ezt a büntetést ugyanazon ülés­szakban is újra kell alkazmazni, sőt az ilyen­kor 1000 koronáig felemelhető. Ezen pénzbüntetésen felül az az esküdt, aki elmaradása vagy önkényes eltávozása folytán va­lamelyik évben esküdti szolgálatot nem teljesí­tett, a következő évre az évi lajstromba ok­vetlenül felveendő. Azonban aki elmaradását vagy eltávozását még az ülésszak folyamán vagy a büntetést megállapító határozat kézbesítésétől számított 8 nap alatt alapos okkal (betegség, elhárithat- lan akadály) kimenti, a fentebbi büntetések alól felmentendők. 3. Az az esküdt, a ki valótlannak bizo­nyult mentességi okot je'entett b?, — a ki a kizárás iránt feltett kérdésre a reá nézve fen- forgó kizárási okot szándékosan nem jelen­tette be, — a ki az eskü vagy az ünnepélyes fogadalom letevését vagy a törvényben meg­határozott más kötelességének teljesítését az elnök figyelmeztetése dacára megtagadja: 50—1000 koronáig terjedhető pénzbírsággal bün­tetendő. Ha a kötelességszegés, elmaradás, vagy tá­vozás miatt a főtárgyalást ismételni kellett, vagy el kellett napolni: a kötelességszegő esküdt az ebből származott költségekben is elmaraszta­landó. Ha azonban az esküdt mulasztását iga­zolni tudta s ennek folytán a pénzbírság alól is felmentetett, ez esetben a költség viselésének terhe alól is felmentetik. lámgyors röpüléssel. Fölkavarog a tenger fölszine, hullámok verődnek, tajtókoz az ár és zúgva verődik a szemlélők hajójának recsegő oldalához. És elsötétül a tenger vize is, eltűnik a tenger­mély csodája. 1692. nyarán irtózatos földrengés sülyesz- tette a tenger fenekére Port-Royalt. Az óceán kitárta torkát — s mint egy varázsütésre elnyelte a virágzó várost, melynek lakói, korbeli följegy­zések szerint, koruk legvidámabb, de egyszer­smind legkönyelmübb halandói valának. A szom­széd városok lakossága Isten haragjáról rebes­getett, mely elpusztította a bűn fertőjébe merült Port-Royalt, mint elpusztította volt annak idején Sodomát és Gomraorrát. Pedig gyönyörű szép város volt, s — hir szerint — a legszebb széles Nyugot-Indiában. Lakói kizárólagosan tengeri rablók, a mi annak idején nem volt tisztesség­telen foglalkozás. Valamint egész Jamaikában, Port-Royalban is nagyban duskálkodtak Peru és Mexikó ezüst- és aranykincsében. Mindezt spa­nyol hajósoktól rabolták. A nagy gazdagság nyomán járt a feslett élet, s a kicsapongások legféktelenebb nemei, akár csak a római császár­ság, a Nérók és Karakallák szörnykorában. Bakanaliák napirenden voltak, persze keleti módon vérengzésekkel és más szörnyűségekkel fűszerezve. S az őrjöngő orgiák közepette lepték el a hullámok a gyönyörök és élvezetek ener- vált városát. Déltájt történt. A levegő nyomott volt s a tenger felől halk moraj hallatszott. Hir­telen inogni kezdett a föld. A tenger habjai óriásivá tornyosulva — összecsaptak Port-Royal fölött. Vége I----- 2ST-t,

Next

/
Thumbnails
Contents