Zemplén, 1895. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1895-07-07 / 27. szám

városában legközelebb tett hivatalos látogatása alkalmával kegyesen részesíteni méltóztatott. Méltóságod buzdító kezdeményezésének s szeretetteljes vezetésének köszönhetjük a kiváló szerencsét, hogy főpásztorunkat a nemes Zem- plén-vármegye közönségének tiszteletnyilvánitá- sától körülövezve láthattuk s püspökünk fényes fogadtatása által magunkat is fölemelve s meg­tisztelve érezhettük. Senki sincs közöttünk s úgy véljük senki sem volt az ünneplők között, aki a s.-a,-újhelyi gör. kát. templom szentelési aktusát megelőző­leg s követőleg, múlt május hó 25-ik és 26-ik napjain püspökünk iránt itt megnyilatkozott tisztelet és rokonszenv motívumaira nézve két­ségben maradt volna. Mindenikünk érezte, látta, hogy eme ünnepség tartalmát, díszét kiváló részben a hazafias lelkesedés szolgáltatta, hogy ez alapjában nem más, mint a hazafiság kitörő kultusza. Érdem szerinti méltatását láttuk mi mind­annyian ezen impozáns ünneplésben ama haza­fias törekvéseknek, melyek püspökünk nevét országosan ismertté s tiszteltté tették. Honorá­lását láttuk ama odaadó fáradozásnak, melyet főpásztorunk hívei között a magyar állameszme megszilárditása s hazánk nyelvének terjesztése érdekében oly tiszteletre méltólag, annyi siker­rel folytat. Kimondhatatlanul jól esett nekünk, hogy éppen egy ilyen ünnep alkalmából, mely ka­rakterisztikus színezetét a hazafias érdemek mél­tatásától nyerte, nevezetesen az ünnepelt fő­pásztor tiszteletére adott diszebéden, bölcs gond­jaira bízott vármegyénk gör. kát. papságáról szólva ünnepies formában volt kegyes Méltó­ságod tanúságot tenni a mellett, hogy e pap­ság magatartása sem társadalmi, sem hazafias politikai tekintetből kifogás alá soha sem esett; ellenkezőleg teljesen korrekt voltánál fogva Mél­tóságod magas, nagybecsű elismerésére min­denkor érdemesnek mutatkozott. Midőn mindama kegyességéért, melyet püspökünk ünnepies fogadásában s a zem- plén-vármegyei görög katolikus papság korrekt magatartása mellett kifejezésre juttatott klasszi­kus tanuságtételében irániunk oly lekötelezőleg nyilvánitani méltóztatott, alázatteljes köszönetét mondani vagyunk szerencsések: egyben arról kívánjuk a legőszintébben biztosítani Méltósá­godat, hogy nekünk, kik a hazai történelem annyi kimagasló eseményétől megszentelt Zem- plén-vármegye földjén a hazaszeretet példáival oly lelkesen elüljáró főpásztor buzdítása s Méltóságodnak minden becsületes törekvést méltányló vezetése s gyöngéd gondozása alatt teljesítjük kulturmissziónkat, lelkipásztori hiva­tásunk szigorú betöltése mellett mindenkor az lesz legfőbb igyekezetünk, hogy szennytelenül hagyjuk utódjainkra a honszeretet ama lojális érzelmeit, melyeket elődjeinktől örököltünk. Fogadja Méltóságod kegyesen legmélyebb tiszteletünk s ismételt hálás köszönetünk alá­zatteljes kifejezését, melylyel maradunk Zemplénben, 1895. évi junius hó 18 án tar­tott egyházkerületi gyűlésünkben. Méltóságodnak alázatos szolgái: az újhelyi egyházkerület gör. kát. lelkészei, ezek Devében s megbízásából : Miklósy István, kerületi esperes. nagy erőfeszítésembe került, hogy felindulásomat legyőzzem. Látszólag teljes nyugalommal fordul­tam az öreg lelkész felé s kérdém : — Régóta lakik ön ezen a vidéken ? Mióta ismeri házigazdánkat ? — Éppen ma 14 éve, hogy hivatásomnak élve Afrikában tartózkodom, s igen boldognak éreztem magamat és szerencsésnek a sors ama kedvezése következtében, hogy az ifjú örököst uj otthoná­ban, mint első üdvözölhettem. — Kíséret s minden rokon nélkül jött ide ? kérdém, — Szerencsétlenségére-e vagy szerencséjére, egyes-egyedül állt a világon, ha ugyan egy milliómos örökösről igy lehet szólani, — volt a felelet. Legott tisztában voltam magammal. Tekin­tet nélkül a történendőkre, egy gondolat, egy borzasztó bűnténynek gondolata támadt föl ben­nem, melyet ép most fedeztem fel s melyet azon a szerencsétlen ifjún követtek el, kinek helyét most a gyilkos foglalja el. Felálltam s vad, em­ber feletti hangon dörgém : — Csendet kérek 1 Tisztelt vendégsereg, mondám, ez nem ez az óra, mely az örömre és vigságra alkalmas. Kérdezzétek meg azt az urat, kinek az asztalánál ültök, hogy hova tette s mit csinált a valóságos Basilio Constanssal ? Ez nem tréfa, folytattam, miközben a bűnöst erősen szem- ügyre vettem, hanem való, szomorú tény, Uram, az a véres karcolás mely balkezének kisujján lát­ható s az a csepp vér, melyet felületesen letörölt, az ön árulója. Névrokonát igen jól ismertem s biztosítom a jelenlevő urakat, hogy Afrikába jőve, Az iskolalátogatók közül ketten tettek je­lentést tapasztalataikról a f. hó 5-én tartott közig, bizottsági ülésen. Vladár Emil nagy elösmeréssel szólott a henczóczi iskoláról, hol igen szép ered­ménynyel záródott az iskolai év. A növendékek, akik játékközben is magyarul csevegnek, szép tiszta magyarsággal adtak értelmes feleleteket. Kladzán községben az iskolai eredmény igen silány. Va- rannón á fiúosztályokban »lélekemelő« volt a vizs­gálatokat hallgatni. [Seliga Antal igazgató-tanítót és Zseltvay Bogdán tanítót élénken megéljenezte a közig, bizottság. Szerk.) Ellenben a női iskolá­ban, hol még mindig az ósdi, magoló rendszer divik, igen gyengén feleltek és elég keveset tudtak a növendékek. — Stépán Gábor, számot adván is­kola-látogatói tapasztalatairól, nagy dicsérettel beszélt Ferencsik Ödön szalóki gk. lelkészről, ki a magyar nyelv és szellem terjesztése körül kiváló érdemeket szerzett magának, sőt érdemeit tetézi av­val is, hogy immár a templomban magyar nyelven prédikál pár évvel ezelőtt még magyar szót sem hallott tótajku híveinek. (A derék gk. lelkészt, Ferencsik Ödönt, ki Szalókon hazafias missiót tel­jesít, lelkesen megéljenezték. Szerk) A tőke-tere- besi kisdedóvó-intézetben a gyermekek alig-alig értenek magyarul. (Ez már szégyen 1 Szerk.) Oka a hátramaradásnak az ott alkalmazott tót dajka, akinek eltávolítása iránt intézkedett a közig, bizott­ság. Főispánunk Öméltósága az iskolalátogatók­nak hazafias és önzetlen fáradozásaikért köszönetét mondott. Anyakönyvvezetői állások. Az állami anya­könyvek vezetésére kijelölt gör. kát. és ev. ref. taní­tóknak anyakönyvvezetőkül leendő alkalmaztatásá­tól az illető egyházi főhatóságok beleegyezésüket megtagadván, emiatt vármegyénk területén tizenöt anyakönyvvezetőség, egyenkint évi 600 ftnyi java­dalmazással akként fog betöltetni, hogy ott az anya­könyvezéssel segédjegyzök fognak megbizatni. Az anyakönyvezés tekintetében önálló, de közigazga­tási ügyvitel szempontjából az illető körjegyzőnek alája rendelt anyakönyvező segédjegyzők évi fize­téseinek pótlásához a belügyminiszter 400—400 fttal járul; azaz hogy f. hó 5-én tartott üléséből ily értelemben tett javaslatot a belügyministernek ebben az ügyben vármegyénk közig, bizottsága. Ezek az uj anyakönyvvezetői állások pályázat utján fognak betöltetni. A házassági anyakönyvvezetők névsorát í. hó 5-iki ülésében állította össze vármegyénk közig, bizottsága és terjesztette föl jóváhagyás céljából a belügyi kir. ministerhez. A házassági anyakönyv­vezetők névsora az áll. anyakönyvvezetők névsorával jóformán egyező és csak abban különbözik, hogy két áll. anyakönyvező körjegyző helyére, akik ellen személyi okokból kifogás tétetett, más egyének hozattak javaslatba házassági anyakönyvvezetőkül. Szabadságolások. Payzsoss Andor árvaszéki elnök, Mizsák István tiszti főügyész, Füzesséry György varannai j. főszolgabíró, Füzy Károly vm. alpénztáros és ellenőr, Klimó Menyhért árvaszéki jegyző tb. ülnök, Bessenyey. László és Jelenek Gyula j. szolgabirák, végre Bross János dr. sze­rencsi jásorvos, hat, illetve négy heti időre terjedő szabadságuk élvezését megkezdették. Törvényhatósági útadó-leszámolással fog laikoznak Dongó Gy. Géza főszámvevö a szerencsi járásban, Semsey Sándor I. alszámvevő a tokaji, balkezének ötödik ujja kitűnő viaszutánzattal volt pótolva. Hogy mi volt végzete s hogy mi történt a szerencsétlen ifjúval 1869. évi január hó 23-a óta, a mely időben elbúcsúztam tőle Marseillben: azt napfényre hozni, legszentebb kötelességemnek fogom tartani ! * * * Hosszú és fáradságos kutatás, vizsgálódás után, melyek a francia gyarmat kriminális ügy­iratai között oly nagy hírre tettek szert, végte nyilvánvalóvá lett a titokzatosság s a bűnös Basi- Hot az igazságszolgáltatásnak kiszolgáltatták. Élethosszig tartó börtönre Ítélték, mivel be lett bizonyítva, hogy elutazásom után féltest­vérét Marseill partjainál a vízbe fullasztotta. A testvérek az nap korán reggel hagyták el hotelüket podgyászaikkal együtt, midőn a gőzhajó Algiroa vitorlázott. A vizsgálat továbbá kiderítette még a következőket. Ugyanazon a reggelen két keletindiai ifjú a tengeren kirándulást teendő, egy csolnakot bérelt, a kirándulásból azonban csak az egyik került vissza. Midőn társa felől kérdezték, azt a választ adta, hogy társa más ponton szállt ki s az utat vissza felé gyalog teszi meg. Mivel a két ifjú dolga senkit sem érdekelt, csupán őket magukat, ennél fogva egészen figyelmen kívül ma­radt az a körülmény, hogy a hotelt ketten hagy­ták el s a hajóra csak az egyik szállott fel. A terv egyéb részleteiben könnyű szerrel volt meg­valósítható, amennyiben Afrika gyarmatain sem a valódi örököst, sern ennek féltestvérét egy lélek sem ösmerte. Évva Ödön II. alszámvevő pedig a bodrogközi járásban. Az 1895. évi várm. pótadók, éspedig a 3°/o‘es betegápolási, az i°/o_es millenáris, ao-^-es közmivelődési pótadó, úgyszintén a törvényha­tósági útadóknak egyénenkinti előírása folyamatban van s megtekinthető a községi, illetve a körjegy­zői irodákban. Az útadó felszólaló küldöttség Dókus Gyula főjegyző, mint h. alispán elnöklete alatt tegnap d e. 11 órakor ülésezett. Vásáráthelyezés. A Tállya városban ez évi október hó 19. napjára eső országos vásár az idén kivételesen folyó évi október 14. (—tizennegyedik) napján tartatik meg. Hírek a nagyvilágból. Zichy Jenő és társai, kik avégből járnak Ázsiában, hogy ott az ős-magyar nyomokat fel - kutassák, szerencsésen megérkeztek Bokhará ba, Közép-Ázsiának fővárosába. Szerbországban ismét kormányválság volt. A leköszönt Krisztics-minisztériom helyébe Simics, volt bécsi szerb követ, alakított uj kabinetet, Az uj kormány Ausztria-Magyarország jó barátjának vallja magát, A japánok, kik a Kína birtokában volt, de békekötés értelmében az ő tulajdonukba átment Formóza szigetet a lakosság ellenállása következ­tében fegyveres erővel kénytelenek meghódítani, előre nyomultak. Véres ütközetek vannak kilá­tásban. A kolera Galíciában, Bosszov községben, hol ezelőtt három évvel már erősen pusztított a kolera, most újra felütötte fejét. Macedóniában a fölkelés terjed. Hírek az országból. A felséges asszony, Erszébet királyné őfelsége, négy heti fürdőzés céljából Bártfára érkezett. A ma­gyar ég alatt egészen otthonosan érzi magát, igen tetszik neki a lombos, árnyas, gyönyörű vidék s na­gyon jól érzi magát a fenyvesek között. Minden nap nagy sétákat végez a hegyekbe fölkigyózó pompás sétautakon. Ferenc Ferdinánd főherceg, a várományos trónörökös, hir szerint Teck angol kir. herceg leányával készül jegyet váltani. A herceg-kisasz- szony magyar vérből származik. Nagyanyja Rhé- dey grófnő volt. Uj mágnások. Ófelsége a király Vigyázó Sándort a magyar grófi méltóságra, Bohus Zsig- mondot, Solymossy Lászlót és Zeyk Józselet ped ig a magyar bárói méltóságra emelte s egyszersmind a megnevezett négy mágnásnak az örökös főren­diházi tagság jogát adományozta. Az egyházpolitikai törvények és pedig a házassági jogról szóló, 1894. XXXI. t.-c., a gyer­mekek vallásáról szóló 1894. XXXII. t.-c., úgy­szintén az állami anyakönyvekről szóló 1894. XXXIII. t.-cikkek, Bänffy br. miniszterelnöknek most megjelent rendelete szerint, a f. évi október hó első napján lépnek életbe. A középiskolai tanárok országos közgyűlé­süket az idén Kassán, és pedig a f. hó 8-án tar­tották. Különfélék. (Személyi hírek.) Fejes István ev. ref lelkész esperes, Ujhely költő-papja, üdülés céljából a lublói fürdőbe utazott. — Bartha Béla dr.-t, a sáros­pataki főiskolának kedvelt jogtanárát, a debreceni ev. ref. főiskolában megüresedett váltó- és keres­kedelmi jog tanszékére rendes tanárrá választották meg. A jeles jogtudósnak, az »Őrálló« szerkesztése jogán kedves kollégánknak, az őt kitüntető meg­választáshoz szívből gratulálunk 1 (Kinevezések.) A kir. pénzügyminiszter Szűk Ödönt pénztárossá nevezte ki a tokaji kir. adó­hivatalhoz. — A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter Zemplénvármegye kir. tanfelügyelőségéhez Ujhelybe a majd 6 hó óra üresedésben volt toll- noki állásra Érti Heribert nándorvölgyi tanítót és ideiglenes miniszteri iskolalátogatót nevezte ki. Érezze magát otthonosan körünkben 1 (Pál-napja) Lengyel Pál, S.-a.-Ujhely város­nak uj, de már is kedvelt és általánosan tisztelt plébánosa, Péter-Pál napján tartotta névünnepét, mely alkalomból tisztelői, jó barátai és ismerősei, valamint az egyháztanács és iskolaszék tagjai közül is számosán üdvözölték. Ugyanezek az nap este barátságos lakomára gyűltek össze a parókia termeiben, hol a házi gazda a legszívesebben látta el és gazdag vacsorával szolgálta ki vendégeit, kik közül Fejes István, ev. ref. esperes-lelkész Folytatás a mellékleten

Next

/
Thumbnails
Contents