Zemplén, 1892. július-december (23. évfolyam, 27-52. szám)

1892-07-03 / 27. szám

Sátoralj a-Újhely, 1892. iulius 3 27. sz. Huszonhármatok évfolyam, ELŐFIZETÉS il. EgéBz évre 6 írt. Félévre 3 „ Negyedévre 1 tirt 60 kr Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fo- gadtatnak el. SésiratQx nem adatna vissza. Egyos szám ára 20 kr. A nyílttérien mindeD gar- mondsor díjjá 20 kr. Zemplén. Társadalmi és irodalmi lap. ZEMPLÉN-YÁRMEGYÉNEK ÉS A ZEMPLÉN-MEGYE1 GAZDASÁGI EGYESÜLETNEK HIVATALOS LAPJA. Z^EO-TIBILjIEIbTIIK: IMlIlfcTXDEXT BISDETÉS DU hivatalos hirdetéseknél ; MindeD egyes szó ntán 1 kr. Azonfelül bélyeg 80 kr. Kiemelt diszbetük s kör­zettel ellátott hirdetmé­nyekért térmérték szerint minden centiméter ntán 3 kr számittatik. Állandó hirdetéseknél kedvezmény nyujtatik. Hirdetések a „Zemplén“ nyomdába küldendők. A Rongyva-kérdés. Nem műszaki tanácsokat osztogatni, hanem az érdekeltek és illetékesek figyel­mét e város közegészségi és tüzrendőri viszonyaira nagy jelentőséggel biró Rongyva- ügyre felhivni s ha lehetséges, a megoldás stádiumába segíteni célja e felszólalásnak. A S.-A.-Ujhelyt körül övedzö és a sza- lánczi hegyek csapadék- és forrásvizei a múlt század elején öt helyen érintették a város határát s futottak azon át, hogy mindannyian a Bodrog-ioXyoban összetalál­kozzanak. Az egyik a Dörzsik-iorrás, melyet a vármegye kútjába fogtak fel; a másik a magas hegyből eredő Zsólyomka, a harma­dik a szerhegyi patak, a negyedik a ruda- bányácskai hegyekből a várói északi ré­szén befutó patak, az ötödik a szalánczi hegyekből eredő, Csörgőnél a Bosvával egyesült Rongyva. A Rongyva rudabányácskai és zsólyom- kai patakok vizének felhasználására épült baksi, pap, hartai, barátszeresi és városi malmok úgy az anyamedret, mint a malom­árkokat feliszapolták. Azelőtt a város keleti részénél elfutott Rongyva a városi malom üzemének biztosítása végett a város bel­területére bevezettetvén, már e század elején a várost, különösen a tavaszi gyors olva­dások alkalmával, a zsólyomkai, rudabá­nyácskai patakok és a Rongyva egyesitett vize rendszerint áradással fenyegette és el is öntötte. Abban az időben a város ügyeit vezető és azokra felügyelő egyének, külö­nösen az 1845. évi nagy árvíztől, mely a nagy kőhidat is átszakitotta, megrettenve, elhatározták, hogy a mesterségesen előidé­zett bajon segíteni fognak. A közt érdeklő ügy azonban ólom-lá­bakon haladt s csak 1856-ban határozták el a szabályozást, kimondván, hogy a Rongyva felesleges vize a mostani gyár­telep északi részét átmetsző csatornán a várostól elvezetve, annak déli részén ismét a Rongyva medrébe vezettessék vissza. A tervek csak 16 év múlva készültek el, éppen abban az időben, mikor a magyar-észak- keleti-vasut S.-A.-Ujhely-legenye-mihalyii vo­nalának építését munkába venni szándékol­ták. A vasút vezetői látták, hogy ha a Rongyva- csatorna a megállapított helyen vezettetik, ez a társulatra egy állandó hid építésének és fentartásának költségeit fogná róni. Meg­tétettek hát a lépések, először, hogy a Rongyva=csa.x.orna. a vasútvonalnak a város felőli oldalán vezettessék, és továbbá, hogy a csatornát a megállapított árban a tár­sulat fogja építtetni. Itt nem kívánok ezen utóbbi vállalatból kifolyó s a város marasz­talásával 1890. évben végződött perre ki­terjeszkedni, mert szorosan véve nem tar­tozik tárgyamhoz, de csak felemlítem, hogy akit érdekel, megnézheti az egész ügyet a városházánál. Avval, hogy a Áíw^ym-csatornának a vasúti vonal város felőli részén lett elhe­lyezését elfogadták, nemcsak hogy el nem hárították az évről évre fenyegető árviz-vesze delmet, sőt az eshetőségek számát szapo­rították az által, hogy az eddigi, a város északkeleti részén levő lapályon elterülő ár­vizet, a vasúti töltéssel, melylyel, átereszt sehol nem hagyván, mesterséges vízválasz­tót létesítettek, az egész vizet a városra szorították. Az uj csatorna, melyen bukó­gátat nem építettek, magát kiképezvén, a vizet a város mellett mind elvezette és a régi meder a kóros miazmák meleg ágyává alakúit át. Azok, kik a Rongyva felesleges vizét a város mellől a vasúti töltésen túl levő földeken át tervelték elvezetni, jó helyi is­merettel, s a vizépitészet iránt helyes ér­zékkel bírtak; mert oly helyre tervelték a csatornát, hol a Rongyva a múlt században folyt. Tudták, hogy a csörgői ut jo.bb részén levő úgynevezett Rákóczi, féloldalit kőhid, valamint a borsii utón levő két kőhid nem T Á H 0 A, — Rückert F. — J^OGY Máhdi kalifa a vadüzésben A tág síkon eltévedett, Nyájas vendégszeretetet Lelt egy magános sátor hüs ölében. A pór kényért s tejet eléje tesz; De ő kérdé : »Van-é borod ?« »Hát nem tudod, hogy tiltva van a szesz?« »Ej, hisz magunk vagyunk ! Hozod ?« A gazda ment s kupával tért meg, S megtöltvén kelyhét a vendégnek, Hallgatva ült melléje, Amint ez egy hajtásra Önté a bort magába. Azt kérdezé legott a jövevény: »Tudódé, ki vagyok?« ,Hogy tudnám? Nem, Megmondhatod bizalmasan nekem.* ,Az udvarnál nagy becsben állok én; A magadféle ál! előttem ottan.« — A gazda most fölkelt enyelgve, És állva tölt bort a kehelybe. Űrit a vendég uj pohárt, mely meg se kottyan S amig gyönyörrel nézi ezt gazdája, Ő újra ily kérdést iníéz hozzája: »Tudod, ki vagyok én ?« — »Hogy tudjam azt, Ha mit imént mondái, nem volt igaz.* »El akarám hallgatni részben, Előttem hajlongnak mindig az emberek.« A gazda a pohárt hajlongva tölti meg. Kihörpintvén ezt is egészen, A vendég újra kérdi őt: ,S tudod, ki vagyok én?« »Nem én! Nagyobbra Azóta rangod újra nőtt?!* »A kalifa vagyok, lehull a porba Egy intésemre mind a magad forma « Fölkapva most kancsót és serleget, A gazda sebbel-Iobbal elsiet. ,Hová rohansz? hiszen nem illik ez U Kiált a most is szomjazó, »A bor te néked nem való,« — Felel a pór — »mert hencegő leszesz, Félek, ha még sokat iszol belőle, Előbb-utóbb próféta lennél tőle, Kinek szavában hinni kell, Sőt végül tán az isten, Akit imádni kell. Tenéked nem való a szesz. Mert tőle mindig más leszesz ; Én mértékkel iszom a jó bort, S nem bánt soha nagyzási hóbort.« Luby Sándor. jf parádéra épült, hanem azért, hogy azok a azelőtt arra folyó Rongyván a közlekedés biztosítsák. A Rongyva folyó hibás elvezetése foly - tán a viz-kalamitások, mig egyrészt folyto­nos költségeket okoznak, addig tavaszkor és nagy esőzések alkalmával áradásokat támasz­tanak, nyáron pedig a folyó viz áldásá­tól a várost megfosztva, kiszáradt medrével a betegségeket ferjesztik. E kalamitásokon lenne hivatott segí­teni azon határozat, melyet a múlt évben hoztak. Nem vagyunk viz-tehnikusok, de egy­szerű észszel, megolvasva az említett, nagy munkát igényelt határozatot s az annak alapját képező műszaki véleményt, abban a nézetben vagyunk, hogy az a kérdést nem fogja sem állandóan, de még csak időle­gesen sem megoldani. A viz természetes lefolyását csak bizonyos mértékben lehet mesterségesen megváltoztatni. Az erőszak megboszulja magát. Akkor, a midőn a Rongyva-1 a mellékpatakokkal a malmok ked­véért egyesitették, nagy hiba történt, mert a viz mind a városra jött. Ezt a hibát, midőn úgy igyekeztek kijavítani, hogy a fe­lesleges vizet a várostól és a régi medertől pár száz ölnyire ásott csatornába vezették s a vasúti töltéssel az áradás szétosztását megakadályozták, a hibát nagyobb mérték­ben fokozták. Ha most ezen az alapon akar­nak a helyzeten javitani, pár év alatt elér­hetjük, hogy városunk nagy területe sok­költséggel a vizáradásoknak állandóan ki lesz téve. Ha gyökeresen akarunk a bajon segí­teni, ha biztosítani akarjuk, hogy nyáron folyóvizünk, áradásunk pedig semmikor se legyen: vissza kell állitani azt a természetes helyzetet, mely a rudabányácskai patak s a Bosva- és Rongyva tolyó egyesítése előtt volt. Minthogy azonban a gyártelepi épü­letek fekvése miatt a régi helyzet némi vál­tozást szenved, legalább meg kell közelíteni a Megsárgult levelek. A ^Zemplén* eredeti tárcája. Ládám fenekén fekszik egy pár tucat levél, régen, igen régen, már vagy io—15 éve. Át vari­nak kötve piros szalaggal keresztbe, hosszába. Ily hossza idő alatt nem bolygattam őket. Megvallom kezem reszket, agyamon az emlékek egész raja cikázik keresztül, most hogy felbontásukhoz fogok. Lassan felnyitom a láda fedelét. Orromat kelle­metlen, dohos levegő csapja meg; szagától a cso­mag is meglehetősen impregnálva van. Kezem érintésétől az eddig békében élt pa­pirosbogarak bu'a félénkséggel futnak meg és ideges mozdulatokkal keresnek maguknak, mint a rósz lelkiismeret, biztos búvóhelyet. Egy levél leesik. Felemelem és kibontom. Lapja sárga, mint a viaszk, a tinta rajta fakult; csak egyes pacnik örzék meg kövérségükben úgy, ahogy eredeti kinézésűket. Az irás különben egy szarkaláberdő, a betűk majd ilyen, majd amolyan formába öntve. Szövege ez : 1875. Kedves Galambom! N. N. ről való végleges eltávozásod óta nin­csen nyugtom. Társaságban nem érzem jól magam, a magánosság pedig megöl. Minden időm, gon­dolatom, szivem minden verése a tied. Ha ez sokáig igy tart, érzem, hogy meghalok, vagy Mai számunkhoz egy ív melléklet van csatolva. '-J|'

Next

/
Thumbnails
Contents