Zemplén, 1892. január-június (23. évfolyam, 1-26. szám)

1892-01-03 / 1. szám

fedezhetünk fel olyat, mi a természetes bornak sajátosságából csak egy akcentusnyit is magában foglalna. A természettudósok a vizet akként határoz­zák meg, hogy az tiszta állapotában szín , íz- és szagnélküli átlátszó folyadék. Ez a mi 50 kros italunk tehát nem víz, mert az ízzel és szaggal biró folyadék s legtöbb esetben át sem látszó. Van benne tehát mégis valami, mert a faj- sulymérö valamivel nagyobb érzékenységet mutat benne, mint a vízben, körülbelől annyit, mint a villámosságmérő a dörzsölés által villámossá tett fenyűfadarab villámossága iránt, pedig bizony egy fenyőfában vajmi csekély elektricitást lehet elő­idézni. Nem foglalkozom a kémiával, de úgy gon­dolom, nem sokban különbözik számításom a kérdéses italt alkotó részeire bontó kémikus vegyi munkájának eredményétől, ha azt állítom, hogy azon bornak keresztelt folyadék nem áll egyébből, mint vízből, összehá :asitva 5°/0 spirituszszal, 1% cukorral, fél percent szagositóval és izelitővel. Ha ezekből az alkotó részekből áll, akkor az emberi egészségre ártalmas nem lehet, s valóban nem is az, mert még a legerősebb mérget is alkalmazzák kis mértékben orvosságul. A lapok hirdetései közt olvashatjuk annak a szabadalommal biró fővárosi szeszgyárosnak a rek­lámját is, ki nyilvánosan hirdeti, hogy 5 ft 80 krért olyan mennyiségű boresszenciát küld, amely­ből 100 liter jó bort lehet készíteni. Ha tehát ily olcsóba kerül 100 liter bornak az előállítása, miután az italmérő helyeken árusí­tott bor nem egyéb, mint ezen vegyi alkotó ré­szekből álló (s Olaszországból származottnak csak hazudott) bor, akkor annak literjéért 50 krt venni már nem lelketlenség, hanem nyilvános csalás. Nem vádolhatjuk a kisebb korcsmárosokat, mert ők a regálebérlők kezében vannak; ók csak azt mérhetik, amit amazoktól kapnak ; s miután a regále- és fogyasztási adót az elmérendő bortól nekik kell fizetni, természetes, hogy olcsóbban nem adhatják, mert addig, mig egy hektoliter bort el­mérnek, annyiféle kiadásaik merülnek fel, hogy olcsóbban veszteség nélkül nem is adhatják. Itt tehát csak nehány »bor nagyban készítő«, ,úgyis mint regálebérlÖ*, húzza a hasznot s gazda­godik rohamosan, másoknak csalásával, amin, úgy látszik, segíteni nem lehet. Lehetne ugyan még, ha t. i. a mértékletes- ségi egyesületek mellett a mértékletlenséget ked velők is egyesületté alakulnának s nem fogyasz­tanák drága pénzért azt a kotyvalékot, hanem közösen vásárolnának természetes bort, abból olyanoknak is juttatnának, kik a regáletörvény miatt kis mértékben nem juthatnak természetes borhoz, hiszen van még, van is, reméljük lesz is, hegyaljai bor. Igya meg aztán kotyvalékát a »bor-nagyké- szitő« úr; ha pedig nem bírja, fürödjék meg benne esetleg úgy, mint velem együtt az olvasó is gon­dolja ! Somossy Sándor. Vármegyei ügyek. S.-A.-Ujhely, 1891. december 29, Zemplén-vármegye bizottságának ez évben utolsó rendes közgyűlése ma kezdődött s gyors tempóban haladva másnap d. u. be is végződött. A törvényhatósági bizottsági tagok, dacára annak, folyásukat társadalmi és szellemi életünk minden ágában s anyagi érdekeink tág mezején egyaránt érezteték. S ma már általánosan üdvösnek elis­mert fáradhatatlan ténykedésével összefüggésben nem is ecsetelhetem azon lelki gyötrelmeket, melyeket neki átélni és átérezni kellett akkor, midőn mérsékletre intő tanácsait nem követte senki, sőt sokan hazafiságát is kétségbe vonták. Mindezeket már eddig is, bár különböző felfogással, megírták úgy kortársai, mint a mai nemzedék, s nem kétlem, még kimerítőbben fogja ezt tenni a részrehajlatlan történelem. És mégis nem hagyhatom felemlités nélkül, hogy azon időszakban, melyben Széchenyi István gróf eszméiért harcolt, a hazai tevékenység abban az ébredő korában a haza boldogulását óhajtó s azért önzetlenül küzdő hazafiaknál úgy elmaradottságunk okára, mint a további teen­dőkre nézve, két egymástól lényegesen eltérő felfogás uralkodott. Ugyanis míg Széchenyi István azt állította, »hogy bajaink és elmaradottságunk okát nem egyedül állami függetlenségünk hiányában, de nagyobbrészt önmagunkban kell keresnünk, még pedig a folytonos és kitartó szellemi s anyagi munkálkodásra nehezen hajló s államjogi átala­kulásokért nem igen rajongó keleti természetünk­ben, és ép azért tettre kelve anyagi eszközeink öregbítésével karöltve, szellemi haladásunkat is fokozva, kell a nemzet emelkedését előidéznünk«: addig az ellennézctüek bajaink és elmaradottsá­gunk egyedüli forrásának állami függetlenségünk hiányát s kiaknáztatásunkat tartották s azért ál­lami függetlenségünk visszaszerzésére irányított politikai ténykedésen kivül minden más miikö­hogy az Atányi József dr. varannai volt szolga- biró (jelenleg kir. törv.-széki jegyző) leköszönésével megüresedett állomás választással volt betöltendő : csak gyér számban forgolódtak az alkotmányos urnák körül. Főispán Öméltósága d. e. pontban 9 kor lé pett a közgyűlés termébe, hol az egybegyült vár­megye lelkes éljenzéssel köszöntötte. — Omdtó- sága megnyitó beszédét ama megdöbbentő merény­let fölemlitésével kezdte, melyet bűnös kezek ez évi október folyamán Rosenthal község vidékén, az akkor Cseh országban utazó király élete e'len intéztek. Az isteni gondviselés népeinek örömére és boldogitására Őfelsége személyét megoltalmazta. A magyar nemzet hálás érzettel fordul a Minden­hatóhoz, hogy azt a gálád célt teljesülésében meg­gátolta. Indítványozza, hogy a király életét fenye­gető veszedelem elhárulása fölött érzett legőszin­tébb örömének a varmegye közönsége adjon kifejezést (;mindnyájan felállanak s lelkesen éljenez - nek) egyszersmind örömének nyilvánulását jegyző­könyvileg örökítse meg. (Éljenzés). Ezután előadta Öméltósága, hogy a közigaz­gatás menetéről, úgy a középpontban, mint a vi­déken gyűjtött tapasztalatai szerint, csak dicséretes és megnyugtató eredményekről szólhat. A tiszti­kar hiven, becsülettel, jóakarattal teljesítette kö* telességét (Éljenzés). Reméli, hogy az elismerésen felül annak idejében a kormány részéről sem fog elmaradni rnegjutalmaztatásuk. A maga részéről kö­szönetét mond a törvényhatóság képviselőinek, hogy őtet feladatainak teljesítésében, a közjóra irányuió ténykedéseiben támogatni és pártolni méltóztattak. A kivívott eredményekre rámutatván, megjegyzte Öméltósága, hogy azokban az ő része csak a kö­telesség, a vármegye közönségéé az érdem és a dicsőség. (Éljenzés). Végül az uj év küszöbén legjobb kivánata- inak adván kifejezést, a közgyűlést megnyitottnak nyilvánította. Horváth József, h. főjegyző, a vármegyei ősi intézménynek patriarhális jellegét szépen kifejt­vén, a közönség nevében s a múló év alkonyán Öméltóságának, díszes és magas családjának, bol­dog uj évet kívánt. (Éljenzés.) Matolai Etele, alispán, a főispán Öméltósága által előadott indítványt, kiemelésével annak, hogy a rosenthali merénylet éta csak most van először vármegyénk közönségének alkalma a gya­lázatos tett felett ítéletet mondani, — avval toldja meg, hogy a vármegye közönsége hódoló feliratot intézzen őfelségéhez. (Helyeslés, lelkes éljenzés.) A hódoló felirat, melyet a h. főjegyző fo galmazott, igy szó' : Császári és Apostoli Királyi Felség l Legkegyelmesebb Urunk — Királyunk! Folyó év október hó elején kelt szárnyra a megrendítő hir, hogy császári és kir. Felsé­ged szent és sérthetetlen személyét cseh koro­na-országában a rosenthali hid tervezett fel- robbantása által veszedelem környékezte. Habár az esemény óta csak mai nap gyűlt egybe vármegyénk közönsége, a hosszabb idő sem moshatta el az emléket, mely a veszede­lem hire és szerencsés elhárulásának pillana­tában a magyar nemzet érzelmeit háborgatta és annak hatása alatt veszünk bátorságot és határoztuk el, hogy császári és kir. Felséged, lega'kotmányosabb szeretett királyunk szeren­dést időelőttinek, eredménytelennek és célhoz nem vezetőnek nyilvánítottak. Ki ne tudná azt, tisztelt Nagygyűlés, hogy csakis a minden feszélytől ment, szabad és füg­getlen önelhatározás lehet leghathatósabb ténye­zője úgy az egyéni, mint a nemzeti boldogulás­nak s alapja a céltudatos haladásnak. De ne felejtsük el azt sem, a mit épen Széchenyi Ist­ván mondott, hogy a »legszebb szándék és a legjobb akarat is parlagon hever ott, hol a kivi­telhez nincs meg az anyagi erő«. Nem is lehet, de nem is szabad, hacsak hálátlanok lenni nem akarunk, az egyik vagy másik irány képviselőitől az önzetlen hazafiság elismerését megvonnunk, mert mindannyian tud­juk, hogy mindkét irány követőire nézve a kitű­zött és hőn óhajtott cél a haza boldogulása volt, melyet legjobb és legnemesebb meggyőző­désük szerint elérni kívántak, ha más-más esz­közöket és eltérő utakat választottak is. De ma, midőn a letűnt lélekemelő korszak éles küzdelmeinek heve közelebbről nem érint, az azóta elért eredmények felett nyugodtan el­mélkedhetünk és igy a Tiszaszabályozás fontos­sága és a már eddig elért eredményei felett is higgadtan Ítélhetünk. Engedje meg a tisztelt nagygyűlés, hogy röviden felemlítsem, mit tett ő a Tiszaszabályo- zás érdekében akkor, midőn e célból vándorbo­tot véve kezébe, bejárta a Tisza által érintett vidékeket, hogy személyes megjelenésével és ékes­szólásának egész erejével megnyerje a felvett és mélyen anyagi érdekeink körébe vágó eszmé­nek az érdekelt vidék közönségét. Ez irányban kifejtett lázas tevékenységéről esés megmenekülése alkalmából üdvözlő felira­tunkban fejezzük ki örömünket, hódolatunkat, Császári és apostoli királyi Felség 1 Trónhüség és hazaszeretet a magyar nem­zetnek hagyományos és változhatatlan jel'en- vonása Ez ősi erény vezérelte, lelkesítette és óvta a nemzetet viszontagságos múltjában. Ez eszményektől lelkesülve kész áldozni életét és vérét koron s királya és a haza üdvéért. A rosenthali esemény hirén tehát a fájda­lom és öröm érzelmei vá’takoztak császári és királyi Felséged hű magyar népének keblében. Fájdalom és megütközés, hogy az ármánynak egy gondolata is támadhat császári és királyi Felséged birodalmában, ahol népeinek boldo- gitásában találja boldogságát. Örömmel rebegünk hálaimát a Gondviselés­nek, mely szeretett királyunkat a veszede'em- től megóvta. Császári és apostoli királyunk iránt táp’ált törhetetlen hűségűnktől és rajongó szeretetünk- től áthatva fohászkodunk tehát a magyarok istenéhez, hogy Felségedet jövőre is óvja meg védő karjával minden veszedelemtől s ármány­tól és híj népeinek boldogitására áldja meg az emberi kor leghosszabb határáig terjedő élettel. Császári és királyi Felségedhez pedig ese- deíünk hogy tiszta forrásból eredő hódolatun­kat kegyesen s kegyelmesen fogadni hajlandó legyen. A megüresedett szolgabirói állomásra csak egy pályázó, Pintér István, közig. gy. és vm. tb. aljegyző jelentkezvén, közfelkiáltással megválasz tatott. (Gratulálunk 1 — Szerk.) Hivatali eskü­jét a vármegye színe elett megválasztatásának kimondása után nyomban le is tette. Az 1876. VI. t. c. 2. § a értelmében kiegé­szítendő közigazgatási bizottságba az onnan kilé­pett tagok újra biválasztattak, éspedig: Andrássy Sándor gf. 90 szavazattal, Szerziczky Ödön 72, Balassa István br. 55, Bydeskuthy Sándor 58 és Meczner Béla 99 szavazattal. — A b'ráló választ mányba tagokíl beválasztalak: Dókiis Ernő, Perlsberg Ede, Fejes István és Meczner Bél 1, — az igazoló választmányba: Sne?iiczky Ödön, Mol­nár Béla dr., .)>pUenberg József, Czibur Bertalan és Kun Béla. ETökké lo’spán Öméltósága kine vezte : Diószeghy Jánost, tagokká Vékey Gedeont és Margilai József dr.-*- — Ló. vató bizottsági elnökök, becslők és orvo ok újra maradtak a régiek. — A szabályrerde’eteket készi.ő küldött­séget Nemes Lajos és Paiaky Miklós bizottsági tagokkal egészítették kú A választott bizottsági tagok névsorának felolvasása és megfutefesiTése után következett az évnegyedes a'ispáni je'e"tés, melyből fölemlítjük, hogy a vármegye területéről az 1891. év oké.-- dec. folyamán Amerikába kivándorolt 823 egyén, visszajöttek 311-en. A hasznos házi állatokon so­káig uralkodott ragadós be.egség, a száj és kö­römfájás, szünőfélben van. — A jelentésben fog­laltakat főispán Öméltósága egy örömhírrel egé­szítette ki; nevezetesen, dicsérettel emlékezett meg a szerencsijezukorgyárban működő isko’áról, (Ide vonatkozóig bővebben értesül a t. olvasó lapunk Különfélék c. rova'ából. — Szerk.) Az idő előrehaladván, az első napi köz­gyűlés d. u. Éa i-kor a távozó főispán megéljen- zésével végződet". ;(Folyt. és vége köv.) j csak akkor alkothatunk magunknak tiszta képet, ha figyelemmel kísérjük azon korszakból reánk maradt, s részint ő tőle magától, részint mások­tól eredő iratokat, leveleket, naplókat és feljegy­zéseket, 1846-tól, hivatalba lépésétől, 1848-ig ter- jedőleg, melyek mind arról tesznek tanúságot, hogy őt a kormány emberei minden áron maguk­nak megnyerni igyekeztek, mert belátták, hogy a nagy Széchenyinek munkássága és sikerült vál­lalatai a kormánynak csak előnyére válhatnak. Hosszú belső harc után engedett csak Széchenyi a meghívásnak és lépett be a magyar kir. helytartó tanácsba, hol egy külön osztályt, az országos közlekedésügyi osztályt állították fel számára ; tette pedig azt azon tudatban, hogy a kormány erélyes támogatását nem nélkülözheti, ha az ország anyagi erejének kifejtésében na­gyobb szabású mozgalmat akar megindítani, s mert mély belátásánál fogva tisztába jött magá­val az iránt, hogy nagyobb keretű terveinek meg­teremtésére az eszközöket csak a kormány által neki felajánlott állásból kaphatja meg, már pedig e nagy vállalathoz sok pénz kell, »mely nélkül — szavait idézve — a legmagasztosabb is par­lagul hever»! Hivatalba lépve kedvenc eszméjét, a Tisza- völgy rendezésének kérdését, karolta fel. Az anyagi ügyek közül a Tisza-ölgy rendezését ő első sorba helyezte nemcsak a nagy eredmények tudatában, hanem, mert azt a magyar faj fentartása és fen- maradásának egyik lényeges feltételéül tekintette a jövőre nézve. Tiszai útjában közelebbről érintkezve fajá­nak sajátos alakjaival, különösen a köznép ere­deti és józan fölfogásával ismerkedett meg és Folytatás a mellékleten.

Next

/
Thumbnails
Contents