Zemplén, 1891. július-december (22. évfolyam, 27-52. szám)

1891-07-05 / 27. szám

nak az időponttól, mely elhatározásra készti őket, a távoli gondokat elűzik, hiszen: »majd ráérünk arra még.« Ámde sok szülő most áll a választás utján; gyermeke bevégezte az elemi iskolákat, illetőleg a gimnázium negyedik osztályát és most választania kell a tudományos és egyébb él tpályák közt. Amely gyermeknek az előbbihez sem kedve, sem tehetsége nincs, azzal a józanul gondolkodó szülő könnyen fog elbánni és lelkiismerete meg­óvja majd a szellemi proletárizmus előmozdí­tásától. Tapasztalat szerint a tehetséges gyermekek szülői egy téves nézet által befolyásoltatnak és erre az elterjedt balhitre akarnék rámutatni. A közfelfogás ugyanis évek óta azt tartja, a sajtó is elég gyakorta táplálja e véleményt, hogy hazánkban a szellemi túlterheltség tünetei évente nyilvánvalóbbak. A tudomány nem ad többé ke­nyeret. A diploma a koldus-tarisznyával jár együtt. Ne neveljük gyermekeinket tudományos pályákra 1 Amikor széltében-hosszában, szakértők és avatat­lanok terjesztik ez igéket, misem természetesebb, minthogy a közelmúltnak tudományos pályák iránt való rokonszenve ellen a reákció fellép és számos szülőt valóban csak az ijeszt vissza az ez irányban való nevetéstől, hogy: ,a tudósok mind szegények.1 Nem használ itt a gyermek könyörgése, tehet­sége; a szülő hajthatatlan marad, mert gyermekét csak oly pályára szánhatja, mely kenyeret bizto­sit számára. Nézzünk szembe e felfogással! A csalhatatlan statisztika szerint hazánk több száz járásának egy orvossal kell megelégednie, holott okvetetlen szükség lenne többre. Azaz egy meggazdagodik és a járás közegészségügye ázsiai. Akárhány járás, különösen az erdélyi részben s a Dunántúl, minden orvosi támasz nélkül szűkölködik. A betegeket majd meggyógyítják a javas-asszonyok és a kuruzslók. Az ügyvédőkkel éppen így állunk. Az ország sok városa, néhol egész járása, egy jogvédővel bír, úgy, hogy csak a felek egyike képviselteti magát, a másik pedig csodálkozhatik : azon, hogy egy országban ne képezhessenek ki 1 elegendő ügyvédöt. Nem jobbak a viszonyok a gyógyszerészeket, bírákat és mérnököket illető­leg sem. Ez elmondottakon talán sokan ámulnak. Hogyan, hiszen mindenütt az ellenkezőjét hallja, ] és tegyük hozzá, gyakran látja is? Ki téved tehát, j A közfelfogás, vagy a statisztika? Adjuk meg gyor­san a feleletet: egyik sem Csakhogy az egyik az ország állapotát veszi sz;mügyre, a másik csupán egyes nagyobb városok viszonyát figyeli meg. És itt van a dolog bibéje. A diplomás urak, az oko­kat nem kutatjuk, a nagyobb városok felé tolulnak és inkább tengődnek ott, semhogy tudományuk­kal a kisebb helységek szolgálatára vállalkoznának, hol nagyobb jövedelemre tennének szert. Á túlterheltség ne ijeszszen hát el senkit a tudományos pályákra való előkészülettől. Hazánknak igenis szüksége van müveit és tanult emberekre. Hazánk eltarthatja müveit em j bereit és még távol vagyunk attól a telültségi foktól, melynél tovább a szellemi növekedés az önfentartás aggodalma nélkül lehetetlen volna. Ha van gyermekeinkben tehetség és akarat, ! csak tanultassuk őket és ne aggódjunk jövőjükön. j A tudomány legbiztosabb kenyér, igy tartja a régi, de el nem avult közmondás. És sok igazság ; rejlik benne. A legnemesebb célokat vele lehet I elérni. A közművelődés terjesztése, a hazafias I mozgalmak megindítása, a magyar nyelv ismerte­tése és megszerettetése mind a diplomás emberek ' kötelessége. S ha a pályáknak ily céljai lehetnek, j ha a szülök nemes ideálizmust oltanak gyermekeik - szívébe: akkor örömmel viselik el a tanulmányi esztendők nehézségeit, abban a reményben, hogy a jövó kárpótolhatja és kárpótolni is fogja őket.*) Míkrosz. Vármegyei ügyek. E helyütt is figyelmessé teszszük az érdekelt j nagy közönséget, hogy az országgyűlési képviselő j választóknak az 1892. évre megállapított névjegy­zékei, f. hó 5-től 25-ig közszemlére vannak kitéve; egyszersmind rámutatunk a központi választmány elnökének ama körrendeletére, mely lapunk mai számának Hivatalos Rész-ó.ben olvasható A vármegyei közig, bizottság, holnap d. e. főispán őméltósaga elnöklete mellett rendes havi ülést tart. aljegyző, mint a küldöttség jegyzője. Az érdekelt közönség tájékoztatása végett fölemlítjük, hogy az egyes felszólalásokhoz becsatolt községi bizonyít­ványok hitelességéhez a járási főszolgabiró n v- aláirását, — a katona sorba jutott s útadó-kötele­zettség alá eső férfiegyének felszólalásához az állí­tási lajstrom-kivonat bemellékelését, — a szolgá­lati viszonynak cselédkönyv másolatával leendő igazolását, — birtokváltozásoknál a telekkönyvi végzés bemellékelését, — az életkornál anya könyvi kivonatok csatolását mondotta ki lényeges kellékeknek a küldöttség; következőleg minden olyan felszólalást, mely e kellékek híjával volt be­nyújtva föltételesen elutasitatott. Végre főszámvevő abbeli kérdésére, hogy a természetben lerovandó útadó-tartozások, pénzértékben kifejezve, a községi utadófökönyvekben előirassanak-e s a közmunkára kötelezett egyes felek a teljesítésről névre kiállított útadó-könyvecskékkel nyugtattassanak-e: a küldött­ség igenlőleg felelt. — Tájékoztatásul még felem­lítjük, hogy a küldöttség f. hó 6-án d. u. ismét ülésezik. A törvényhatósági útadónak főkönyvi előírása jövő héten a községekben kezdetét veszi. Az e célra szolgáló adóbefizetési iveket e napokban minden községnek megküldi a számvevőség. Nem árt tudni azt sem, hogy julius hó i-ével az 1891-re kivetett útadó-tartozásnak már a harmadik rész­lete is esedékessé vált, és hogy a jul. 15 ig be nem fizetett útadó után 6°/0-os késedelmi kamatot fog­nak a hátrálékos féllel szemben felszámítani. Adó- szálÜtási napokul jan. 16. ápr. 16. jul. 16. és okt. 16, napjai állapíttattak meg. Ötven ftnyi, vagy ennél magasabb útadót azonban a községi biró, mihelyt kezéhez befolyt, azonnal köteles beszolgáltatni a vármegye közúti pénztárába. Hírek a nagyvilágból. Az európai hármas szövetséget Ausztria- Magyarország, Németország és Olaszország újabb hat évre meghoszabbitották. Rudini, olasz minister- elnök, a szenátus ülésén, egyik szenátor kérdésére kijelentette, hogy a béke fentartására szövetkezett nagyhatalmak barátsága élénk és őszinte. Uj ágyú. Egy Bott nevezetű ángol mérnök sűrített levegővel töltendő ágyút talált föl, melyből dünamittal és más robbanó anyagokkal megtöltött gránátokat lehet kilőni A Bott-ágyuk kipróbáláskor meglepő eredményeket mutattak. Hírek az országból. A közigazgatási vita immár ötödik hete, hogy teljes lázzal foglalkoztatja a honatyákat. Horvát Boldizsár, az Andrássy-ministérium igazság­ügy-ministere, f. hó i-én mondotta el mélyen átgon­dolt, világosan fogalmazott, nagyszabású beszédét a törvényjava. lat mellett. A haladó kor követeléseit festette ki hatalmas ecsettel, irja a Bp. HL, képét adva annak a reformnak, mely Magyarországot valóban nagy, modern, szabad és nemzeti állammá fogja kiépíteni Haynald Lajos, Kalocsának bíboros erseke, napok óta vivődik a halállal. Legutóbbi jelentések szerint a kardinális állapotában javulás mutat­kozik. Eszméletét visszanyerte, érverése erősebb és szabályosabb. A kormány, mint hírlik, a közigazgatás álla­mosítására vonatkozó javaslat tárgyalását illetőleg abban állapodott meg, hogy a reform-javaslatot nemcsak általánosságban, de részleteiben is minden megszakítás nélkül fogja tárgyaltatni. A „Zemplén“ t. előfizetőihez ! HUPT“ Julius i-ével uj előfizetést nyi­tottunk. Fölkérjük lapunk t. barátait előfize­tésük megújítására ; hátrálékban lévő t. elő­fizetőinket pedig kérjük úgy a múlt évi, vala­mint a jelen elmúlt negyedévi hátrálékos összegeiknek beküldésére. A pénzek be­küldésére lapunk jelen számához posta­utalványokat mellékeltünk. Kiváló tisztelettel: A »Zemplén« kiadóhivatala. A törvényhatósági útadó kivetése ellen be­adott felszólalások elintézésére illetékes vármegyei küldöttség az alispán elnökléte alatt múlt hó 27 én d. e. tartotta első ülését. Jelen voltak Dókus-]ózsef Öméltósága, Andrdssy Sándor gf. dr., Diószeghv János küldöttségi tagok, Mizsák István tiszti ügyész, a főszámvevő, mint előadó és Pintér István tb. *) A mi szerény tanácsunk pedig az, hogy ifjaink tö­rekedjenek főleg a katonai pályára. Tért foglalni ott leghaza­fiasabb kötelességük, kivált ha tudják, hogy legmagyarabb ez- redeink tisztjei is csak alig harmadrészben született magyarok. Szerk. Különfélék. (Személyi hir), Andrdssy Aladár gf. őexellen- ciája városunkba érkezett, hogy a Kárpát-Egye­sület közgyűlésén elnököljön. Újhelyi tartózkodása alatt tőispán Öméltóságának lesz szívesen fogadott vendége. — Kende Antal, lapunk munkatársa, Bu­dapesten e napokban teljes sikerrel tett polgári iskolai tanítóságra képesítő vizsgálatot a magyar- és német nyelvi tudomány-csoportból. Midőn az előre törő ifjú szakembernek fris babérjához sze­rencsét kívánunk, egyszersmind őtet mindazoknak, akik gyermekeik tudományos foglalkoztatásáról a két hónapos szünet alatt is gondoskodni kívánnak, melegen ajánljuk. (Kinevezés) Az igazságügy minister Kovács Kálmán joggyakorlót az újhelyi kir. törvényszék­hez aljegyzővé nevezte ki. (A Kárpát-egyesület) közgyűlése alkalmából mint azt már lapunk múlt számában is közöltük, ma d. u. 1 órakor, Csernyiczky vendéglőjében, közebéd lesz ; délután 4 órakor Borsi és Szöllőske megtekintése után a hatfai fürdőben közös vacsora, tűzi játék és tánc. — Holnap (hétfőn) reggel 6 órakor a Sátorhegy-re rándul a társaság, a hova kényelmesen kígyózó ösvényt készíttetett a Kár­pát-egyesület, úgy, hogy hölgyek is kényelmesen feljuthatnak a bérc-tetőre, honnan tündérszép pa­noráma táiul a nagy messzeségbe kiterjedő látó­határon. Mindezeken az ünnepségeken nem tago­kat is szívesen lát a rendezőség. Csak arra kéri a résztvenni akarókat, hogy szándékukat Szent- györgyi Vilmos kereskedésében jókor előre beje­lenteni .szíveskedjenek. (Zivatar.) A szombati felhőszakadás lefolyá­sáról lapunk múlt számában irtunk. Másnap, vagyis ma egy hete, délelőtt szintoly vehemens erővel ismétlődött az elemek csatája, mely az állami köz­úton, a Dókus-féle szőlő mentében, nagy pusztítást végzett. A szőlők garádjait ledöntötte, a garmadá- zott kavics-rakásokat elsodorta, az útárkokat pedig úgy beiszapolta, hogy közerővel kellett rendbe­hozatni. (Az időjárás) pár nap óta kánikulai. Mig a múlt héten mindenki csak a hideg, nedves, egész­ségtelen időre panaszkodott, most általános zú golódást keltenek a forró, száraz, az egészség nem kis kárával járó napok. Hétfő óta, amikor fordulat állott be az időjárásban, naponkint 25 - 28 fokra hág R. létráján a hőmérő. Pénteken d, u. 4—5 óra közt majd egy negyed óráig zuhogó zápor volt, melyet azonban nem a torkig itatott föld, hanem még aznap a perzselő meleg tüntetett el. Különös, hogy a zivataros felhők mind nyugati irányból, úgyszólván váratlanul és szinte zajtalanul, csapnak ránk. — Kívánjuk, hogy turistáink kirán­dulásainak a legjobb idő, afféle se hideg se me­leg kedvezzen 1 (Az újhelyi női ipariskola) Papsoron lévő tágas helyiségeiben a tanítványok kézi munká­jából ma egész nap kiállítást rendez. Ez alkalom­mal azok között a tanítványok között, kik a leg szorgalmasabbak voltak és a legszebb munkákat produkálták, az egyesület által megállapított dija­kat, melyekhez Hornyay Béla dr. elnök a saját részéről még egy db. aranyat ajánlott föl, — ünne- piesen kiosztják. A kiállítás megtekintésére fel­hívjuk az érdeklődő közönség figyelmét. (Nyári mulatság.) A polgári olvasókör há­romszor kényszerűségből elhalasztott nyári mulat­ságát Péter-Pál napján a Torzsás-on végtére is megtartotta. Az idő valahára megemberelte ma­gát. Forró napsugár sütött a gyékénynyel fedett tánc-sátorra, melyben eleintén persze kevesen és kevés kedvvel rakták a homonnai cigánybanda jó talpalávaló muzsikája mellett a ropogós csár­dást, hanem aztán estefelé, mikor az alkony hűvös szele mérsékelte az izzó levegőt, meg a kifogy­hatatlan vendégszeretettel tálalt jó uzsonna és jó­féle bor élvezése is fokozta az animót: fokozott kedvvel, lelkesen táncolt a fiatalság és mulatott késő éjjelig. Jövedelmet nem hozott, azonban deficitet sem hagyott a nagy kiadással járó mu­latság. (Országos vásár.) A f. hó 2-iki sarlós vásár adás-vevés s forgalom tekintetében nagynak és igen népesnek mondható. Sok ezernyi néptömeg hullámzott a város főutcáin és a tágas vásártéren. Már rég nem látott nagy számban hajtották föl a szarvasmarhát és lovakat. Habár népünk igy ara­tás előtt pénz híján van : az iparosok mégis elég jó vásárt csaptak. Rend dolgában is elég jól vol­tunk ; .szekértorlódásokon kívül nagyobb baj nem esett. Lopás elkövetéséről a rendőrséghez jelentés nem jött. (Körjegyző helyettes.) Az állásáról leköszönt Cseh István bodzás-ujlaki körjegyző irodájának vezetését ideiglenesen Stefáncsik József oki. jegy­zőre bízta tegnapelőtt a járás föszolgabirája. (Veszedelmes paszulyleves.) R. J. újhelyi kereskedő házánál tegnapelőtt ebédre paszulyleves volt az első étel, melyet a hozzátartozókkal 18 tagból álló család jóízűen kö'.tögetett; hanem a jó íz nem sokáig maradt meg, mert nyomban reá gyomrukban mindnyájan heves fájdalmat és hányás­ingert éreztek ; szóval mérgezés tünetei állottak elő, úgy, hogy azon csak a gyors orvosi segítség lendített. Orvos rendőri vizsgálat fogja kideríteni a baj forrását. (R< ndőri hírek ) Zzivány cseléd Schvarcz Juli 14 éves cseléd, Deutsch Ábrahám újhelyi lakos gazdájától, éjjel mig aludt arany óráját és 30 ftnyi pénzét ellopta. Megelőzőleg Sárospatakon is meg­lopta gazdáját 30 feig. A rendőrséghez került, — Lopás. Krampet Anna, kávéházi pénztárosleány palotás utcai lakásába f. hó 2-án este, hon nem létében, ismeretlen tettes, a nyitva volt ablakon keresztül bemászott, és onnan 13 ftnyi kész pén­Folytalás a mellékleten,

Next

/
Thumbnails
Contents