Zemplén, 1889. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1889-01-13 / 2. szám

V >ator '.-UjJ urr. ELŐFIZETÉS ÍB Egész évre 6 frt. Félévié 3 „ Negyedévre 1 frt 50 kr Bérmentetlen levetek csak ismert kezektől fo­gadtatnak el. Kéziratai nem adatnak vissza. Egyes szám ára 20 kr A nyílttérijén minden gar. mond8or dijja 20 kr. AU 13. 2. sz. Huszadik évfolyam. Zemplén. Társadalmi és irodalmi lap. ZEMPLÉNVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE (Megjelenik minden vasárnap.) HIEDETÉSI DÍJ : hivatalos hirdetéseknél: Minden egyes szó után 1 kr. Azonfelül bélyeg 80 kr. Kiemelt diszbetük s kör­zettel ellátott hirdetmé­nyekért térmérték szerint minden D centiméter ntán 3 kr számittatik. Állandó hirdetéseknél kedvezmény nyujtátik. Hirdetések a „Zemplén“ nyomdába küldendők. HIV ATI LOS KÉSZ. 18769/888. sz. Zemjénvánn. közig, bizottságától. Kérvények a szabolcsi tisza-ármentesitő társulatnak Tokaj községében a Msajátitási eljárás megindítása iránt. Határozat: A közmunka éj közlekedési minisztériumnak i a kérvényhez csatolt 31187. sz. intézvényével e!- * rendelt kisajátítási eljáráshoz a beadott kérvény folytán az 1881. 41. t. c. 33 $-a értelmében Ma- tolai Etele alispán elnöklete alatt Székely Károly és Paulay Gábor bizottsági tagokból és Prihoda Etele jegyzőből álló bizottságot küldöm ki és az eljárás határnapjául jövő 1889. évi január hó 28. esetleg következő napjainak d. e. 10 óráját a hely­színén Tokaj községébe tűzöm ki. Erről Tokaj község elöljáróságát a bemutatott tervezet és ösz- szeirás egy példányának kiadása mellett oly uta- j sitiösal értesítem, hogy a iervezetet és összeírást a tárgyalást megelőzőleg legalább 15 nappal közszem- [ lére tegye ki és az eljárásról az érdekelteket helyi szokás szerint, sőt folyamodó kérvényéhez csatolt külön érdekeltekre vonatkozó értesitvények vét- ivek kézbesitéit v.vdlett értesítse és a kézbesítésről j szóló vétiv'-' et a kiküldött bizottságnak szolgál- 1 tassa át. - - j MCiy eljárás az idézett törvény 34. §-a értel- a kisajátító társulat költsécrérp a R"dappst? *. ' y sen egyszerés a »Zen , áenc c.-.mtí hivat-, -s ■ai. háromszor aöröztetn' rendeltetik. 18769 7n- nvárm. közig, bizottságától. Hír: tmény. 1 /Tort f" is- in mint Zemplénvárm közig, bizottság i iák ein. Le észéről az 1881. 41. t. c 34. $- .r -r< , en k< hirré tétetik, miszerint a nagyn . ir és közlekedési miniszte­riura sz i :• nye és az alsó-szabolcsi tiszai öntésii t . latnak beadott kérvénye folytár fok ;j közséyéb n a társulat védgátjainak smelás területekre a kisajátítási l C A, .; l iLtok w inii tehetségeiről. (í-jiy. s vége.) f en. hires ia természettudósnak, ki íem k /es sr te és szerette az állatokat, mint t üt. . y majma, mely különféle igyessi eh . tudott, mint a Brehmé; ké­jes vo lakes-rak alfaját kulcscsal fölnyitni, a culcsát >ok in is ktsleso - közül kikeresni; egy kö­dén c iá t < som oá-kot feloldani és sok efféle selekr n n r g gazdáját, ki őt folyto­los fig lm*- tin évén, végre is kénytelen 'olt bt ítni he -y e 1 '■ ■ >nféle és mindig teljesen ndoko! aló ; ‘ lekmények mindenikéhez z érte so as fejlettsége mulhatatla­iuI szükségé;. K 7 ok száz 1 ven példát Írtak össze ezen is más íosok és utazók, melyek mind 1 májra .0? s llemi tehetségeiről tanús­kodnak. gondolkodó képességének min­den jeli sajátsága, . linók az érzet, a képzet- ilkotás, emit, czet, ;• fantázia, az álom, a ta­pasztala Vú vont ke; íztetések, a megfigyelés, szóval 1 gondolkodásnak összes segédeszközei, alapjai és momentumai világosan fölismerhetők és kivehetők nálok. Ezt már régen észrevették, nert a majmoknál legfejlettebbek a szellemi képes­ségek. Di a többi állatokra nem fordítottak figyel - ! . ácM- r-i. ■!: . azok a/, állatok, tárgyalások elrendeltetnek és az eljárás határide­jéül 1889. évi jannár 28, esetleg következő nap­jának d. e. 10 órája Tokaj község házához tűze­tett ki és annak foganatosítására az idézett törvény 33- § a értelmében alakított bizottság kiküldetett. S.-a. ujhely, 1888. dec. 29. Molnár István, főispán, mint Zemp. vm. közig, biz. elnöke. Zemplénvmegye bizottságának S.-a.-Ujhelyben 1888. évi dec. hó 12-én s következő napjain tartott köz­gyűléséből. 550/1593°- kgy, sz. Olvasvastatott a királyi belügyminiszternek 65355. sz. a. kelt — N.-Mihály kis-községnek nagy községgé történt átalakulását — jóváhagyó rendelete, melyben felhivatik a vmegye, hogy az átalakulás keresztülvitele és az átalaku­landó községgel egy körjegyzőséget képezett köz­ségeknek más körjegyző csoportba való beosztása iránti törvényszerű intézkedéseket tegye meg. Miután az intézvény már az alispán által elnökileg a főszolgabírónak az átalakulás keresztül- v'tele és Petróc és Topolyán községeknek a rákóci körjegyzőségbe való beosztása iránt fentebbi sz. alatt kiadott rendelettel már megküldetett, ezen elnöki intézkedés helyeseltetvén, a miniszteri intéz­vény köztudomására hozatal végett a vármegye többi főszolgabirájának kiadatni és 3 7.ptrtn1ö^ (, hivatalos ;ap utján közhírré tétetni rendeltetett. Jegyzetté és kiadta: Viazmijid* fidön, jujegyzfi. Másolat. M. kir. belügyminisztérium. 65355. b b, szduj. Zemplénvmegye közönségének S.-a.- Jjhelyen. — Sulyovszky I-.tván. n. Mihályi lakos X. Tvi-.rH! -\JiV-jli! L,7C.4íi1v-1. é j r Q *.----- M összes egyenes államadó felénél többet fizető lako­sai és birtokosai kérelmére, melyet a község kép­viselő testületé magáévá tett, a vmegye thatósági bizottsága pedig pártolólag terjesztett fel, mint­hogy a folyamodók az 1886. XXII, t. c. 151. íj­ában előirt többi feltétel igazolásának is megfelel­tek, ugyanazon törvény 150. §-a alapján megen­gedtem, hogy N.-Mihály község nagyközséggé alakulhasson át. — Miről a vármegye közönségét a f. évi szept 19-én 342/14363. kgy, sz. a- kelt felterjesztés csatolmányainak visszaküldése mellett, melyeknél az emberéhez hasonló szellemi tehetséget találunk. Az állatvilág minden faja, a mennyire rö- rövid idő óta tett megfigyelésekből következtetni lehet, osztozik a majmokkal e tekintetben ; a kü­lönbség tisztán csak az, hogy a szellemi képességek más állatokban többnyire nincsenek minden irányban kifejlődve, mint a majmokban és különösen az emberben magában, hanem csak azon irányban látszik fejlődés, a mely az illető állat életmódjának s egyéb körülményei­nek megfelelő. Minden szellemi működésnek alapja úgy embernél, mint állatnál, az érzet, melyet bennünk a természet, a külvilág valamely hatása kelt. A természet e hatását érzékeink közvetítik, közük agyunkkal, mely azt annak rendje és módja szerint fogalmakká, gondolatokká dolgozza fel ; hogy miként, azt még eddig senki se mondotta meg, bár sokan próbálták; például itt e helyen is nemrég Dr. Schwartzer tudós tanár ur. Miután, mint mondom, a gondolkodásról, az ész működé­séről már nálamnál avatottabb emberek szólották anélkül, hogy azt teljesen megértettük volna: én arról ezúttal hallgatok és csak annyit kívánok megjegyezni, hogy miután a természet, a külvilág benyomásait érzékeink közvetítik, péld a szem a Színeket, az alakot stb., a fül a hangot, az orr a szagot és igy tovább, világos, hogy azok nélkül nem vennők észre a külvilág illető hatását; péld. ha valaki siket, a hang rá nézve hatással nem lesz; a vakra a szín és alak benyomást nem gyakorol. De az is világos végre, hogy ha az állatokban mindazon érzékszervek megvannak, a melyeket az embernél ismerünk és ók bizonyos körülmé­nyek között ép úgy cselekesznek. mint az ember: úgy ő bennök ép oly érzeteknek kell keletkezni tudomásul s az átalakulás keresztülvitele, nem­különben az átalakítandó községgel körjegyzőséget képezett két községnek más körjegyöi csoportba való beosztása iránti törvényszerű intézkedés vé­gett értesítem. Budapesten, 1888. évi okt. hó 7-én. A miniszter helyett: Beniczky sk. államtitkár. Zemplénvmegye bizottságának S.-a.- Ujhelyben, 1888. dec. 12-én s következő napjain tartott közgyűléséből. 553/1771 1 - kgy. sz. Olvastatott a kir. belügy­miniszternek 72129. számú, az építkezésre vonat­kozó szabályrendelet jóváhagyása tárgyában kelt rendelete. A jóváhagyót szabályrendelet eredeti példá­nya további intézkedésig irattárba helyeztetni, má­solatban a t. ügyésznek kiadatni rendeltetett. Egyebekben értesittetik a »Zemplén« utján a vmegye közönsége, hogy a szabályrendelet életbe léptettetett és hogy az mindenkit kötelez és hogy az eredeti példány addig is, amig a szabályrende­letek kinyomatása iránt intézkedés történik, a vármegye levéltárában megtekinthető. Kelt, mint fent. Jegyzetté és kiadta : Viczmándy Ödön, főjegyző. 19176- SZ. Z,eml)lénvámneérvp 10 főszolgabírónak. * I ucT más s aikaima7kouas vesett* iciaHofi* • -T.Jlhp.lv. % A or Matolai Ltele, Másolat* Magyar ktr. belügyminiszter 73831. szám. Körrendelet. A fiumei m. kir. tengerészeti naiosag jelentése szerint, a közigazgatási hatósá­gok a tengeri szolgálati könyvecskék kiállításához és ezek érvényének meghosszabbításához szüksé­ges politikai engedélyek kiállítása körül nem járnak el az 1881. évi decemb 3-án 58117. kiadott belügy­miniszteri körrendeletben előirt pontossággal és szabatossággal. Tekintettel arra, hogy belföldi lako­sok mindinkább nagyobb számban lépnek tengeri szolgálatba s hogy az említett pontatlan és kése­delmes eljárás miatt sök ily tengerész érzékenyen károsul az által, hogy a hajóra szegődésre kínál­kozó alkalmat az említett okból fel nem használ­a külső ingerek folytán, mint az emberben. És ez igy is van. A legkezdetlegesebb, legegyszerűbb szellemi működés az, a mely a különböző ingerek között a különbséget felismerni képes s ennek alapján azok között választ. A szellemi működésnek e legprimitívebb alakja az állatvilág legprimitívebb, legalsóbb rangú alakjainál is már kimutatható, de sőt már a növényeknél is világosan föllelhető, még pedig az úgynevezett rovarévá növényeknél, me­lyeknek ma már sok faja ösmeretes. Ugyancsak ezen növények, úgy látszik, már bizonyos fokú érzékenységgel is bírnak, amennyiben az érintések különböző módjai között választani képesek, csak a megfelelő érintésre húzódnak össze. A proto- plazmatikus állatok, a melyek oly annyira a nö­vény és az állatország közti határon állanak, hogy őket nem régen még a legnagyobb tudósok is még a növények rendszerébe osztották be, (minél­fogva valószínű, hogy az állati létnek nem sok ismérveit hordhatják magukon) képesek a be- léjök ütköző anyagok közül a nekik táplálót ki­választani, pedig oly annyira hitványságok, hogy még erős nagyitó alatt is csak egy lencsényi nagyságú nyálkás tömegnek látszanak. És e hár­tyák már a világosság és sötétség között is ké­pesek különbséget tenni és a szerint intézni moz­gásuk irányát. Hogy aztán fölfelé emelkedve az állatok rendszerében, e kiválasztó képesség is foly­ton fejlettebb, az természetes, s különös csak az, hogy e határozottan szellemi tehetséget feltételező működés már az emlitett végtelenül egyszerű ál­latokban is észrevehető. Csak valamivel is magasabb és bonyolódót- tabb szellemi tevékenység emlékező tehetség nél­31 fii Hzómunklioz egy ív melléklet van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents