Zemplén, 1889. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1889-01-06 / 1. szám

a valódi hazafiság megszilárdítását, nemes cél­nak tekintem4 — serény munka után néz. Itt az ideje. A késés már veszede­lemmel járna. Angol, fráncia, német, spanyol, orosz, mind-mind jóformán utána van már annak, amihez a magyar még csak most ke..d: kiterjeszteni a nemzeti nyelv uralmát a legrégibb hon legszélső határáig. Az ó- korban a nemzeti vallás tartotta össze, az uj-korban a nemzeti közmivelődés forrasztja egygyé s formálja nagygyá az apró nép­elemeket. A nemzeti közmivelődés bélyege a magyarok hazájában csak a magyar nyelv lehet. Magyar közmivelődés annyi mint nemzeti kultúra. Nemzeti kultúra annyi mint ezredéves nemzeti erő, — s ez az ez­redéves dicsőség koronája, a jövendő ez­redév biztosítéka. Minden más logika hazug beszéd, csalfa okoskodás. És mégis idegen nemzetiségek e haza földén a mägyar rovására hegykélkednek A honszerző és honfentartó magyar-elem mind­jobban összezsugorodik. Az erdélyi rész­ben egész vármegyék eloláhosodtak A felvidék lakossága elnémetesedett, eltóto- sodott- A déli vidéken a szláv áradat ost­romolja az elszigetelt magyarságot. Tős­gyökeres magyarcsaládok elfelejtették anya­nyelvűket, letettek nemzeti szokásaikról. Bezzeg nem igy volt ez a XVI. XVII. szá- században, amikor Erdély nemzeti fejedel­mei keletet biztosítottak a magyar nyelv­nek Lengyelországban, Morvaországban. Az Árpádok alatt magyar-, a vegyes ház­ból való királyok idejében a magyar-latin-, a Habsburgok alatt latin-, 1848-tól kezdve uira raa^var lett a nvelvi állapot s mig ez ■ s, ' ; mivelődése is magyar A magyart eiódés terjesztésé, a * -küdjtk a laiom a magyarrvelv­csátot! ki, melyben fölmerült kétségek eloszlatása céljából kijelenti, hogy a hivatalos kérelmek felett, a melyek állami vagy közigazgatási szolgálatban álló s fegyvergyakorlatra behívott valamely egyén­nek a fegyvergyakorlat alól való fölmentésc iránt a közszolgálat érdekében emeltetnek, az a hadtest­parancsnokság van hivatva érdemlegesen határozni, melyhez a fölmentendő egyén nyilvántartására hi­vatott hadkiegészítési kerületi parancsnokság tar­tozik. Bizottsági tagválasztás. A málcai vál. kerü­letben a m. é. dec. 27 én megtartott választás alkalmával Dutkay István málcai körjegyő várme­gye bizottsági taggá választatott. A közmunka és közlekedési miniszter a vármegyékhez intézett körrendeletében utasítani rendelte a községi és városi elöljáróságokat, hogy a közszolgálat érdekében a postamesterek és tá viró kezelőknek elhalálozásáról a posta és táviró- igazgatóságoknak azonnal jelentést tegyenek, Pótlovazás elhalasztva. A g. k. vallásu hí­veknek karácsony ünnepe miatt a f. hó 6-ára hir­detett pót-ló-vásár T.-Terebesen f. hó 21-én fog megtartatni. A Deregnyő-és Vaján közötti Laborcz-hidat a múlt hónap végén megindult jégzajlás elsodorta. E hídnak elpusztulása, Írja az Ungvári Közlöny, nagy csapás a kaposi járásra, főképpen pedig Csicser, Beés, Iske és Vaián községekre, melyek terményük nagy részét a bánóczi vasúti indóház- hoz, illetve szeszgyárhoz könnyen szállíthatták. Biz ennek a közös hídnak végpusztulását egy kis jó akarattal segíthették volna nekünk ungi atyánk­fiái elkerüln: Nyugdijszabályzat módosítása. A beliigy- minister a községi és körjegyegyzöi nyugdijsza­bályzat módosítása tárgyában ismételve intézett felterjesztésre a vármegyéhez küldött leiratában a nyugdijintézet alapszabályait akként rendeli mó­dosítani, hogy azon megválasztott jegvzők ez ' utó -rerin~ :.*•• = ' :nléz>.: r.cl" — harminc évi, azon jegyzők r>cd:g, kik ezentúl lépnek az intézetbe, negyven •»Igulai betöltése' után tarthatnak igényt a. t es seiest kitevő n- ’gdij­frilomiv Levelezés. Homonna, 1889. janui lek. Szerkesztő ur! A homonnai kaszinó s íjat alapja jav hó 26-án bált rendez. A kaszinók bizonyos, nem felelnek meg annak az eszménynek, m, Sééchenyi István megálmodta, még sem leh gadni jelentőségüket, s megérdemlik azt, 1. Terpszihore is is meghozza nekik a maga áldoz, tát. Minden kis városban a kaszinó egyesíti magá­ban a müveit elemeket, akiknek civilizált ember­hez való szórakozáson kivül az olvasás a legelső igényük cs élvezetük A kaszinó irányt ad a kö zönség közérzésének s miután ott naponkint össze­jön a társaság eleje, lehetetlen, hogy e kü’önbözö elemek folytonos érintkezéséből szikra ne pattan­jon ki, eszme ne kerüljön a felszínre. Szóval fontos érdeke minden müveit közönséggel biró városnak, hogy kaszinója, mely a társas élet élte­tője, virágozzék. Nagyon természetes és helyes, hogy Homon­na ezt az intézményt segíti még mulatsága közben is, s még akkor sem felejtkezik el róla. A vidék és a szomszéd városok azonban, akik közvetetten hasznot belőle nem nyernek, ez által a szent cél által nem nagyon hagyják magukat táncba vinni. A bálbizottságban a reklám mindenféle eszközei említésbe is jöttek. Hir volt arról, hogy amennyi ben a bál tombolával lesz egybekötve, legyen az első nyeremény 1000 fánk, vagy hívjunk meg va­lami lapplandi énekesnőt — aki természetesen könnyen indokolhatólag nem érkezik meg. Végre megnyugodtunk abban, hogy a leg­nagyobb reklám, akkor midőn Zemplénvármegye figyelmét e bálra felhívjuk, ha hivatkozunk a ho­monnai kaszinóbálok régi hírére s azokra a kedves emlékekre, melyek oly sok embert kötnek Hőmon- nához — Zemplénben. Az egykori homonnai bálok találkozó helyei voltak a vármegye intelligens közönségének, ele- gáncia és a rendezőség leleményessége tekinteté­ben ritkította párját vármegyeszerte egy-egy ka­szinóbál.-ÜK hogj «tokár lesznek, akik mcgpr., bálják, va jon olyan éőe= és füzes e a csókja, min mindenki e1* «■ózsaszinú szalaggal átk<V . t en-k- lyeu a m se macaber*. akn. kózo m ne akau \a e<y la \it virig, leía. osou t uhafodor gy író't szcih" mr'Ur -ék^zteti öke

Next

/
Thumbnails
Contents