Zemplén, 1887. január-június (18. évfolyam, 1-26. szám)

1887-01-02 / 1. szám

A ragyogó öröm, lassan elhalványul, a fájdalmas sebek beforrnak, még a szerelem is helyt ad a barátságnak, csak a remény az, mely kitör a hó alól örökzöldjével, mely még a halálban is vigaszt igyekszik nyújtani. Vajh miért is tették az újévet a lehan­goló komor télre, a határvonal mért nem a tavasz? Több önbizalommal, több munka kedvvel indulnánk az uj küzdelemnek, mely.... akkor is csak a réginek lenne folytatása. A magyar embernek sok reményre, sok életkedvre, sok erőre és különösen sok ön­tudatra van szüksége, hogy kievezzen a fe­nyegető örvények közzül; hogy a rég sóvár­gott jobblét kikötőjébe eljuthasson; hogy megmaradjon nemzetül. Sok bu, baj éri a hazát, ellensége van akármennyi; ha egyez­séget köt akkor is port vészit, s a természet sem ontja rá bőségszaruját sok év óta. Már szinte érdesnek sem látszik a mos­toha anya cirógatása, csendesen alszunk alatta. Megszoktuk a nyomorúságot. Az em­berek úgyis a szokások, aztán meg a divatok, s a szenvedélyek rabjai. Tehát még ott is, az emberek kedélyében, hol a gögös hatalmak a nyers erő jogával nem képesek hódítani, még ott is rabság jelentkezik? Jogot követel magának a hiúság, az önzés, a szív, a vér és még talán a butaság is, — csak az értelem van elűzve legtöbbnyire jogos trónjáról. Mennyi megaláztatáson, mennyi vérfür­dőn ment keresztül az emberiség, mig idő­közönként felösmerte egy-egy megváltójá­nak ihlett arcát, mig megindult a nagy el­mék lángszövétneke után, hogy elfogadja a jobblétet, hogy átérezze emberi hivatását! Mily óriási fáradságokba került a görnyedt szolgahátakat a büszke ember egyenes tör­zsévé idomítani. Hányszor csókolt a zsarnok­nak kezet, mely vaspálcát szorongatott és hányszor kövezte meg szolgai hízelgésből, vagy hunyászkodó félelemből, kit imádnia kellett volna. Letűnt századok sötét emlékei I . . . Cartesius tana győzött, ,cogito ergo sum*. Győztek az eszmék. A mi igaz az örök, a mi örök el nem enyészthetö. Születtek mártírok, kik kimerték mondani akkor is, midőn a máglya arcukra veté kísérteties fényét: »ep- pur si muove». Nagy fejlődési fokot ért az értelem, roppant elöhaladt a világ, s hogy az embe­riség közjóléte mégis annyi kívánni valót mutat fel hogy oly kirívó módon vegyül a duslakodó jólét az elszomorító nyomorral — annak alig fedezhetnék fel más okát, mint­hogy az anyagias gondolkodás nagyon is az eszményi rovására fejlődött — s az emberek lelkületében nincs meg azon nemesség, azon fenség, mely onnan a szívtelen önzést elűzze vagy legalább fékezze, s mely ne engedje a nemtelen szenvedélyeket uralkodókká lenni, s mely követelje a legszebb jelmondatot: „Sza­badság, egyenlőség, testvériség megteste­sülését.“ Ha nemesebben gondolkoznánk, ha más intenciók vezetnék a hatalmasok ténykedé­sét, ha a nemzeti öntudatból a szó teljes értelmében vett népfenség fejlődnék ki, ak­kor minden polgárnak meg kellene találnia társadalmunkban az őt megillető munkakört s kifejtett munkásságának méltó jutalmát. Ha nemcsak azt néznénk, hogy zsebünk, de szivünk is tele legyen : akkor az uj esz­tendő sok ínséges arcra festené a boldog­ság derűjét, akkor a földhöz sújtott ember sem imádkozná hiába „add meg uram isten a mi mindennapi kenyerünket.“ Az isten min­denütt jelenlévő, kell hogy a szívben is ott legyen. Komoly elmélkedések tán ezek ; talán nem is az uj év első napjára valók. Hiszen ma ünnepet ül a világ. A letűnt évet befedik behantolják; csendes hólepel borul reá; a kinek buja volt benne, elsiratja, a kinek öröme, még egyszer vissza idézi és elvigadja. Adj isten hazánknak s minden igaz fiá­nak boldogabb uj esztendőt! — ss. A vármegye gyűlésieméből. Zemplén vármegye bizottsága múlt évi utolsó közgyűlését dec. hó 28-án és 29-én tar- torta meg. A közgyűlési tagok igen szép szám­ban gyűltek föl az ősi terembe. Az elnöki tisztet a főispán vitte. Magvas megnyitó (beszédét bocsánat kérésen kezdte, hogy betegsége, külö­nösen pedig torokbaja miatt, most először szo­kásától eltérve, csak röviden vázolja a vármegye közigazgatási állapotát. Kiemeli mégis a közsé­gek háztartási ügymenetének káros mozzanatait. Dicsérőleg emlékezett meg a központi számvevő­ség fokozott munkásságáról; de mert a közsé­gekben igen gazdag vármegye itt a központon csak két szakközeggel rendelkezik : hogy a ház­tartási ügyek előlegesen és utólagosan mégis beható bírálat alá vétethessenek, kéri a bizott­sági tagokat, miként jövendőre otthon, mint kép­viselő-testületi tagok, a községek háztartási ügyeinek intézése és ellenőrzésében kellő támo­gatást nyújtsanak a központnak. Megpendité a járási szemvevőségek üdvös eszméjét is, mely­nek mielőbbi megvalósítása a közérdek szem­pontjából nagyon kívánatos. Azt a baráti jóaka­ratot és bizalomteljes ragaszkodást, mely min­denkor alapját és erejét képezte a főispán terhes állásnak, kéri jövendőre is a bizottsági tagoktól. Végre őszinte szívből a vármegye közönségének legteljesebb értelemben vett boldog uj esztendőt kíván s kéri a bizottsági tagokat, hogy kedves családjaiknak is vigyék meg szives üdvözletét. A közgyűlés ekként megnyittatván, a fon­tosabb ügyek a következő sorrendben kerültek a tárgyalás szőnyegére : A betegápolási pótadó, melyet az 1886. év­A távoli torony harangja megkondul — dél van. A fáradt munkás a mezőn kis árnyékot ke­res, lefekszik s megpihen, de az ki nem dolgo­zott, s mégis oly halálosan fáradt, nem lel nyu­galmat a duzzadó fehér csipkevánkosokon. Éles fütty hallik s tompa dübörgés, A vo­nat halad el a kastélyhoz közel. A beteg félig felemelkedik fekvő helyzeté­ből és sóvárogva hallgatja-hallgatja, mig a hang lassan-lassan a semmiségbe vész. Ismét csönd van — mély csönd — s hal­kan suttogják: ,,Az úrnő beteg, nagyon beteg.“ A vonat robogása már rég elenyészett, de a fiatal halvány nő a nyugágyon még mindig hallani véli azt. Képzeletében őt viszi a robogó vonat — viszi — s villámgyorsan tűnik el a táj. Elmarad a síkság a homokbuckáival, el a délibáb, mely oly bűbájos, oly szép, s oly csalékony ; feltűnik a fenyves hüs örökzöldjével. Megcsillan a tó és partján, hol anynyi boldog órát töltött, barátsá­gosan integet a kis faház. Minden fa, fűszál jó ösmerőse itt, a keresztes őr vigan, dalolva kö­szönti, közel hajolnak hozzá a lombok s halkan bűbájos regéről beszélnek. A kis virágok s a tó sima tükrén táncra kelnek a habok. A szellő gyöngéden ringatja a csolnakot, melyben ül és rég álmodott álmok ujrá kelnek, fölpattan a gon­dosan zárt koporsó fedele s újra kisért a múlt — a múlt. — Az ifjú nő szeme fölragyog, sápadt ajkán boldog mosoly játszik. Elenyészett a terem sö­tét árnyával, el az óra egyhangú ketyegése, mely sietve mondja : „Soha többé mindörökké, mindörökké soha többé.“ Körülte kora regg van és tavasz. A nap a felhők közül kél s ölelve tartja kedvesét az erdők tavát. Minden fa, fűszál szerelemről beszél. A kis madárkák énekelnek, s ő versenyre kél velők, imává *lesz az ének, a boldogság hálaimája ez. A virágok bólintgatnak, csobognak, rengnek a ha­bok. Mi a boldogság? — Álom, mely jővén már eltűnt s varázsa talán éppen ebben rejlik. Egy percnyi boldogság, mely fölér egy hoszu, hoszu élet keservével. A beteg arca lázasan ég, keble remeg. Hoszu selyem haja kuszáit fürtökben csüng elé, s összefoly a hószin párna csipkéivel. Ajka ért­hetetlen szavakat susog, szeme egy bűvösen szép világba néz. Az ápolónő ijedve hajlik le, beszél hozzá, de ö nem érti meg. Hallgatja az örökzöld erdők zúgását, nézi a habokat, melyek kis csolnakját rengetik, s figyel kedvese suttogó szavára. Napsugár, virág, dali egy bűbájos képpé szövődik, melyet égető tüzével átleng a szerelem. Elvan feledve a világ, mert az ő világa kedvesé­nek ölelő karja lett. Suttogó szava oly édesen regél boldogságról, örök szerelemről. „Van a hegyekben egy forrás, édesem tün- dérkutnak nevezi a nép, s babonás hittel függ rajta. Ha két szerelmes ahhoz elzarándokol, s ben 2°/0 ra kellett felemelni, a betegápolási alap 1886. évi záró eredményeinek előterjesztése után .72 ,igen“-nel 28 „nem“ ellenében, még az 1887. év folyamára is 2°/0-el fentartatni határoztatott.*) Alapos reményünk támadt azonban, hogy ennek a tehernek szokatlan nagy súlya 1888-tól kezdve V9%-el már állandóan könnyebbedni fog. A hatona-beszállásolási pótadó kérdése a napi rendről azért, mert az elnöki körlevél keltezésétől a közgyűlés határnapjáig számított 15 napnyi in­tervallum be nem tellett, levétetett s a f. évben megtartandó első rendkívüli közgyűlésen fog újra felvétetni. E címen YíVo ny* ujabb közteher varható. A tokaji főszolgabírói szék megüresedése tárgyában a vármegye közönségéhez és a köz- igazgatási bizottsághoz intézett belügyminiszteri leiratok felolvastatván, azok tudomásul vétettek s mielőtt a kijelölő választmány munkájához fogott: Dr. Andrássy Sándor gfot Zemplén vár­megye tiszteletbeli főjegyzőjévé, Tőig Gyula leleszi lakost pedig tb. állatorvossá nevezte ki a főispán. Szünet után jelentette a főispán, hogy a tokaji járás föszolgabiróságára csak egy pályázó, a he­lyettesi minőségében közmegelégedésre szolgált Haraszthy Miklós jelentkezett. Jelentkező a kö­zönségnek lelkes éljen-kiáltásával a tokaji járás főszolgabirájává megválasztatott s hivatali eskü­jét nyomban le is tette. Az ekként megüresedett szinnai szolgabirói állásra Payzsoss János közig, joggyakorló és tb. szbiró egyedül pályázván, pályázó szintén közfelkiáltással a szinnai szolga­birói pálca birtokához jutott s jegyzőkönyvileg az eskü letételére utasittatott. És itten egy szép s minden alkotmányosan érző kebelt mélyen megható jelenet következett. A főispán leszállóit az elnöki piedesztálról. „Lelkemben csatlakozom én is“ u. m. „az éljenzőkhöz.“ Azután keresetlen szavakkal reá mutatott a választási rendszerben megnyilatkozó igazságra. íme 1 Zemplén várme­gye ez alkalommal is (Haraszthy megválasztatá­sát értve) bebizonyította, hogy a személyes ér­demet és szolgálati múltat méltányolja. A meg­választott háta mögött nem állanak a rokonság és cimboraság falánkszai : hanem a közelismerés, a befolyásolatlan igazságérzet, a legnemesebb pártfogás voltak azok a tényezők, melyek az uj főszolgabírót díszes hivatali állásra fölemelték. Zemplén vármegye közönsége büszkeséggel em­legetheti föl, hogy ismételve szaporította egygyel a szép példaadást. Egy ünnepies formában nyilvánuló vetó-szavazatot mondott ki Ítélet gyanánt azok fölött, akik kátói vak buzgalmukban a választási rendszert a kükk-rendszerrel szeretik azonosi tani s oktalan módon »delendam esse«-t kiálta­nak arra. A főispán szavait meg-megujuló lelkes éljenzés követte. A közigazgatási bizottságból kisorsolt Dió- szeghy János, Evva András, Farkas Lajos, Mai- láth József gr. és Prámer Alajos helyére bevá- asztattak: Dókus József, Diószeghy, Évvva An- rás, Mailáth gr. és Prámer. Megalakittatott: az igazoló, központi, bíráló, egészségügyi, jegyzői nyugdíjalapra felügyelő, adófelszólamlási, jegyző- és közgyamjelölteket vizsgáló, végre a lóavató bizottság. A zempléni közkórház választmányi tagja lett Pékáry Gyula. •) A névszerinti szavazás alkalmával a régen elhalt bizottsági tagok emlékét is fel-fel újítottuk. A halottak emlé­kével foglalkozni szép dolog, de csak a maga helyén s illő alkalommal. Bizonyára nem lett volna kegyeletlenség a bi­zottsági tagok névsorából kitörülni a mennyei közgyűlésbe költözött tagoknak neveit. Szerk. vizével szomját oltja örökre egyesül. Eljösz oda velem én édesem ?“ A fiatal nő heves mozdulatot tesz, boldog mosoly ül ajakán, oly vidám, derült, mint e ter­mekben még soha. Az ut nehéz volt, de ő kedvesével meg- küzdött vele s a tündérkuthoz eljutott. Együtt isznak a forrás varázsvizéből, s hi­szik hogy többé soha sem válnak el. S midőn nyugágya mellé az ezüst kelyhet leejti, újra érzi kedvese forró csókjait, s tudja hogy nincs többé földi hatalom, mely elválaszthatná attól, kit min- denekfelett szeretett. Szép álmát, melyből fölzavarták, folytatja most mindörökre csöndesen, hallgatja az örökzöld erdő zúgását s kedvesének suttogó szavát. A kastélyban csönd van — néma csönd van, s halkan mondják : „Az úrnő alszik, mélyen alszik.“ Az ápolónő tudja, hogy örökre elaludt, J .. . . Olasz meleg napsugár téli hidegben. — Montekarlo. — II. (Vége.) Az óriási nagyságú termekbe csak félve tekint be a nap a lebocsátott függönyökön. A komor világításban, csak az asztalok körül lehet látni 3-—400 főnyi fekete tömeget, a játszók tö­megét, kik összegyűltek az arany halmaz körött, miként a cukrozott mérges papíroson a legyek. H^T“ Folytatás a mellékleten.

Next

/
Thumbnails
Contents