Zemplén, 1887. január-június (18. évfolyam, 1-26. szám)

1887-01-02 / 1. szám

Sátoralja-Ujhely, 1887. január 1. 1. sz. Tizennyolczadik évfolyam. ELŐFIZETÉSI ÁH i Egész évre 6 frt. Félévre 3 ,, Negyedévre 1 frt 50 kr Bőrmentetlen levelek csak ismert kezektől fo­gadtatnak el. Kéziratot nem adatnak vissza. Egyes szám ára 20 kr. A nyílttérijén minden gar- mondsor dijja 20 kr. Zemplén. Társadalmi és irodalmi lap. ZEMPLÉNVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE (megjelenik minden vasárnap.) I HIBDETÉSI DÍJ : hivatalos hirdetéseknél: Minden egyes szó után lkr. Azonfelül bélyeg 80 kr. Kiemelt, diszbetük b kör­zettel ellátott hirdetmé­nyekért térmérték szerint, minden Q centimeter után 3 kr. számittatik. Állandó hirdetéseknél kedvezmény nyujtátik. Hirdetések a „Zemplén“ nyomdájába küldendők. HIY1TALOS RÉSZ. 1194. Zemplénvárm. köz. bizottságától. 2099. I, A nmságu m. kir. közmunka és közlekdési ministerium 43007. sz. rendelete folytán a távír­dái hivatalos órák a f. évi november 25-től kö­vetkezőképen állapíttattak meg: hétköznapokon éz a hétköznapokba eső ünnepeken délelőtt 8—12 óráig, délután 2—6 óráig, vasárnapokon dél előtt 8':a—ii »a óráig délutáni 3—4-ig II. 1191/2094. Kir. tanfelügyelő jelenti, hogy az 1885 6. évi a községi elöljáróság által kitöltött s bekül­dött statisztikai iveken a szerencsi járásban'. Be­kecsen Friedman Náthán, H. Németiben Domán Móric, L.-Bényén Horovicz József, Ondón Gutt- man Ignác és Berzéken ismeretlen nevű, s.-a.-uj- helyi járásban: Czékén Stark József, Imregen Trattner Henrik, K.-Toronyán Schön Heim, Lasztóczon Frank Sámuel, M.-Jesztreben Vein- stok Lipót, Mikóházán ismeretlen nevű, Szürnye- gen Guttman Márton és Trauczonfalván isme­retlen nevű, bodrogközi járásban : F.-Bereczkiben ismeretlen nevű, K.-Czigándon ismeretlen nevű, K.-Kovesden Weinberger Móric, N.-Rozvágyon ismeretlen nevű, N.-Tárkányon ismeretlen nevű, Örösön Gottdiner Sándor, Páczinban ismeretlen nevű, Radon Jakubovics Izidor, Ricsén Kanler Móric és Friedman Jakab, Szentesen Fenerman Bernát, Sz.-Márián Bleier Gyula, Szomotoron ismeretlen nevű és Vajdácskán Gottlieb Miksa nevű, a gálszécsi járásban: Cselejen ismeretlen nevű, Czábóczon Dávidovics Miksa, Kozmán Klein Jakab és Szécs-Kereszturban ismeretlen nevű, nagymihályi járásban-. A.-Körtvélyesen Günfetler Adolf, Butkán Lebovics N., Dereg- nyőn Mártonovics Ábrahám, Falkuson Knopfler Ignác, Lazonyon Markovics Benjamin, Márkon Moskovics Izidor és még egy ismeretlen nevű; N.-Mihályon Herczog Gusztáv, Friedman Mendel és Ungerleider N., Nátafalván Ehrenthal Dávid és Szalókon ismeretlen nevű; varannöi járásban : K.-Hosszumezön ismeretlen nevű, Mernyiken Ro- senvasser Ignác, T.-Izsépen Weinberger Jankel és Zamuton Weinberger Abrahám nevű ; sztrop­kói járásban : Kosaróczon ismeretlen nevű, Lom nán Friedman Dávid, Sókuton Friedman Salamon és Sztropkón ismeretlen nevű; homonnai járásban'. Csertészen Tiglár Moskó és Guttman Mózes, Haburán ismeretlen nevű, M.-Laborczon Schön­feld Simon nevű, a szinnai járásban-. Sztakcsinban ismeretlen nevű és Zbojon Eisner Lipót nevű izraelita zugtanitók vannak, kéri a közigazgatási bizottságot, hogy az emlitett zugiskolák bezára­tása és a zugtanitóknak megbírságolása tárgyá­ban szigorúan intézkedni méltóztassék. A kir. tanfelügyelő jelentése megütközéssel » tudomásul vétetvén utasittatik, a szerencsi, s.-a.- ujhelyi, bodrogközi, gálszécsi, nmihályi, varannói, • sztropkói, homonnai, szinnai járás főszolgabirája, hogy a járásában levő zugiskoláknak bezáratását s az azokban működő tanítóknak az 1886. évi november hó 8-án 1899. sz. a. hozott közig, biz. határozat értelmében, fejenkint 100—100 forintra leendő megbirságoltatását eszközölvén, nem íizethetés esetében az emlitett pénzbírság­nak megfelelő fogságban elmarasztalván, a bír­ságpénzeket a magyarnyeivet és népnevelést Zemplén vármegyében terjesztő egyesületnek a kir. tanfelügyelő utj án szolgáltassák be; továbbá hagyja meg a zugiskolával biró községek elöljá­róságainak, hogy a zugiskolába járó tankötelesek szülőit az 1868. évi 38. t. c, 4. §-a értelmében fejenkint 4 írtra büntetvén, az ebből befolyó összeget a községükben levő iskola, vagy iskolák pénztára javára az iskolaszéki elnöknek, vagy elnököknek egyenlő részletekben szolgáltassák át. Végre utasittatik a főszolgabíró, hogy a zugisko­lák bezáratásáról, az ahl, n • áikndő zugtanitók megb irságolásáról, valamint a zugiskolába járók szülőinek megbüntetéséről szóló jelentését, ezen biz. tanügyi előadójához a kir. tanfelügyelőhöz 1887. évi január hó 15-ig terjessze be. 1218/19Ó7. III. Olvastatott a nagyméltóságu közmunka és közlekedési minisztérium f. évi 45848. sz, a. az állam tulajdonát képező épületek közmunka men­tessége tárgyában kelt intézvénye. A nmságu minisztérium felolvasott intézvénye tudomásul vé­tetvén a vármegye alispánjának a »Zemplén“ hivatalos közlönybe leendő közzététele a kir. építészeti hivatal s valamennyi járás főszolgabi­rájának tudomás, alkalmazkodás és megfelelő el­járás végett kiadatni határoztatott. A főispán ő méltósága távollétében. Matolal Etele, alispán. mint a közig. b. h. el. Másolat. M. kir. közmunka és közlekedési minisztertől. 45848. Valamennyi vármegye és vala­mennyi önálló törvényhatósági joggal felruházott város közönségének és közigazgatási bizottságá­nak. A fennálló országos közmunka utasítás az állam tulajdonát képező házak közmunka-men­tességére nézve határozatokat nem tartalmazván, előfordult eset alkalmából szükségét láttam an­nak, hogy e részben az emlitett utasítás kiegé­szíttessék. Evégböl további intézkedésig, a m. kir. pénzügyminister úrral egyetértöleg, köve­tendő szabály gyanánt a következőket állapítom meg. Az 1868. évi XXII. t. c. 2. §-a értelmében házadó alá nem tartozó állami épületek, ezek között a m. kir. államvasutak épületei is, a mennyiben azok más, t i. nem állami célokra bérbe adva nincsenek és a melyek után tehát a fennebbi törvényes határozatok értelmében sem állami egyenes adó, sem az ennek alapján ki­vettetni szokott megyei és községi sat. pótadók nem fizettetnek, a közmunka váltság fizetése alól kivéve vannak. Budapesten, 1886. november 25-én Baross államtitkár. I 1887, I A rohanó idő kerekéről ismét egy por­szem perdült a végtelenségbe. A mai nappal 1887-et írunk. Mily csekély mozzanat ez a mérhetetlenség fogalmában, s mégis komoly gondolatokra hangolva, megdöbbenve állunk meg az emberi számítás időjelzője előtt. — Önkénytelenül kérdjük önmagunktól, hogy váljon mit hoz a jövő ? Válaszul egy varázs­hang pendül meg lelkűnkben, a minden perc­ben újra születő remény, hűséges kísérője az emberi szívnek. A lucciole*) legendája. (Angolból.) Mily szép a lucciole ; nem lehet csodálni, hogy a költők annyira szeretik, és a gyerme­kek tündéreknek hiszik, melyek apró lámpáikkal világítják meg utjokat s a zöld erdő lombsátora alatt táncra kelnek a bűvös körben. — De bizonyára tudja, hogy mi tulajdon­képen a lucciole ? — Nem ! — Oh szégyen 1 — Mint fiatal fiú hallottam egy sötét sze­mű szép asszonytól, kinek ajka félig nyílt rózsá­hoz hasonlított; fényes holdvilágos éj volt, lany­ha szellő lengeté a vad szőlő indáit s ö messze kihajolva a loggiából össze szedte őket az accan- thusok kelyhéböl és fekete fürtéi közzé szórta, ott tündököltek bűbájos fényt kölcsönözve ar­cának, — A lucciole semmi más, mint azon sze­relmes szavak, melyek Olaszhonban kiejtetnek. Mert ezek oly égők, oly varázstel­jesek, hogy más országban megközelítőleg sem lehet ilyet hallani. Mikor a teli hold meg­*) Szentjánosbogár. lágyítja a nyári éjt, s az álarc félre lesz dobva az elhervadt rózsákkal, a mulatság messze el­hagyva és feledve, suttogó szavak kelnek az aj­kakon, a kezek találkoznak önkénytelen forró szorításban s a rezgő sóhaj égő csókba vész. Az előtt régen, régen, Amor, ki itt mindég teljhatalmulag uralkodott, Amor a szerelem is­tene szokása szerint egy nyári éjjen kebelröl- kebelre szállt, a halandók ajkaira szerelmet lehel­ve, kár, gondolá, hogy ezen isteni szikra kialud­jék egy pillanat alatt s elmélyedve ekként szólt : »Ezeket a suttogva kiejtett égő szavakat halhatatlanná kellene tenni; mert mind oly régi ez, . . . oly régi ... és mégis mindég uj ma­rad, soha férfi ajk nem fárad belé ; soha nő nem unja meg hallgatni azt. Valóban örökké élniük kellene. Sokkal magasztosabbak azok, minthogy egy perc alatt megszűnjék létezésük. „Lásd — én kit az emberek szerelemnek neveznek — én szárnyakat kölcsönzők ez édes szavaknak, s mint csillag fog ragyogni tűzök az enyhe nyári éjszakákon. Ott fognak élni dics­fénynyel a mirtusz sötét-zöldjén, s a piruló grá­nátalma virágain. És igy egy szerelmes szó sem fog elveszni soha, de ott ragyog, mint lucciole a lombok közt, s a virágok kelyhében.“ Amint Amor elhatározá, úgy lön; azért fénylik ezrével a lucciole az egész hoszu nyári hónapokon által, mig a magnolie az altánokra hajtja rózsaszínes fehér virágait, s a vadszőlö sötéten árnyalja a loggiát, melyben két szerel­mes álmodik. Év év után ég ez szünetlenül ragyogó tulvilági fényben, a kertek sötét zöldjén s a nők szobáinak ablakszárnyain — mélyen a liliom fehér kelyhében. vagy fent a magasban, hol a kúszó rózsa virít. Némelyek azt tartják, hogy lételök egy rövid napig tart, mások állítása szerint örökké. Ki tudná azt ? Hisz fényük mindég ugyanaz marad. Mert jelképei ők a szerelemnek, mely örökké ég ma úgy, mint ezredévek előtt, s égni fog mig ifjú szív. dobog fájdalmat s gyönyört okozva. Ez a lucciole igaz története. Menjen ki a kétkedő az enyhe nyári éj­szakákon, mikor a vörös oleander elhalványul fényűktől s a magnolia fehér virága tüzként ra­gyog a lucciole légióitól; megszólal a fuvola lágy panaszos hangja s a sötét ciprus alatt egymást átölelő árnyakat vél látni a szem: Nem fog ekkor többé kételkedni benne — ha ő is szeret. * * * • • Örökre elaludt. Franciaország déli részében sivár homokos fensik közepén áll az X—Y kastély délszaki nö­vényzettől környezve. A hőség kiállhatatlan, még a kaktuszok is lankadva hajtják le piros vi­rágaikat a fehér márvány lépcsőre. Fáraszt a lélekzetvétel is. A nap égetően süt, egy levélke sem moz­dul, a mély csöndet nem zavarja semmi. Bent a kastély tágas termeiben minden oly kihalt, csöndes és szomorú. A nehéz selyem függönyök leeresztve, a boltozott, templomszerü szobákban félhomály ül, s fásult nyugalom. Mai számunkhoz egy ív melléklet van csatolva,

Next

/
Thumbnails
Contents