Zemplén, 1886. augusztus-december (17. évfolyam, 33-52. szám)

1886-08-15 / 33. szám

Í86. aug. ii. ^Ktén csak egyes szórványos esetekben Térébe sen «otk w>-. ——. , ^^ mai mutatkozott. A hökhurut Csábóczon és Kohányban. A vérhas az időszakhoz képest aránylag igen kevés számmal fordult elő Varannón és a szinnai járásban. Mint az előadottakból látható, a fertőzési járványos kórok többféle nemének csirája meg van megyénkben s félös lehet, hogy a kedvezőtlen őszi időjárás beálltával egyik-másik jobban el fog terjedni ; bár alig volt idő, hol a köztisztaságra s a járványok elleni óvintézkedésekre általában annyi gond fordittatott volna, mint épen most a közelgő cholera tekintetéből, mely ellen a megyei járvány-bizottság terjedelmes, utasitásszerü rende­letet adott ki, mely mint a szolgabirák beérkező jelentéséből olvasható, a lehetőséghez képest eré­lyesen foganatosittatik. Az anyagi közegészség általános javulását azonban ellensúlyozta némileg a morális élet ha­nyatlása, mert szokatlanul nagy számú öngyilkos­ság fordult elő a múlt hóban. Ugyanis mig az egész első félévben 14 et számoltunk, addig ma­gában júliusban 5 fordult elő. 2 S.-a.-Ujhelyben, 1 Tolcsván önlövés, 1 Gálszécsen akasztás s 1 Nátafalván, hol 56 éves nő torkát borotvával el­metszette. A véletlen is több erőszakos halál okozója volt s névszerint a terebesi tűzvész alkalmával egy nő s egy gyermek a lángok martalékául estek. A közegészségügyi hatóságok működéséről azon számos vizsgálatokat leszámítva, melyeket a szolgabirák saját és a községek járvány elleni in­tézkedései igazolásául a járványbizottságnak mu­tatnak be, a múlt hóban beérkezett vizsgálati jegyzőkönyv a tápszerek vizsgálatáról 107 darab, melkek szerint az egészségre ártalmas tápszerek S.-a.-Ujhelyben, S.-Patakon, Mádon és Sztropkón 1 — X esetben, Tályán 2, Nagy-Mihályban 3 és Homonnán 6 esetben koboztattak el. Közhelyek vizsgálatáról 262 jegyzőkönyv vé­tetett fel; ezek szerint 59 ben találtatott különféle hiány, melyek orvoslására a jelen volt hatósági kiküldött figyelmeztetve lett. Iskolai szünidők lévén, népiskola csak 5 lett megvizsgálva, a k.-azari, csábóczi és zebegnyői, melyek sötéteknek s a n.-polyánka, és smugóczi, melyek tisztátalanoknak találtattak. A járvány elleni óvintézkedések foganatosí­tása alkalmával A.-Hrabóczon oly hiányra is ta­láltak. a melyen segíteni a megye hatóságának U>.y; ' .1 1 igen keresztülvivő országút ’ t • rr. i; 0 lépésnyi hosszúságban iadÖ álló \ ”c! ■ ■'. telve, mert az áteresz, ly a múlt é >en a k:r. építészeti hivatal fel- (1g . ; csinált itott, magasabban fekszik, r . . o< melyek levezetésére szol­gálna, levezethetné. re egyzőkönyvet mellékelve mutatom be. A irescdésben volt gesztelyi és tiszaluczi Ke: ^rvor. -b n i 1 betöltettek, de megürült a m- zölaborczi, melyről való lemondását a volt kör­orvos azzal indokolja, hogy a m. bizottsági köz­gyűlés azon határoz; ak, hogy a községeket 2 .ként látogassa meg, a mostani fizetés és uti­átalány mellett megfelelni nem lehet, annál ke­lely oly méiyen bevés, ti mondjátok nekem, » egykor : a régi Rankon ; ,i.ért f ., ifl kihalt Képe az nem a régi vidám, moj i mai Rank em, nemcsak a pusztaság tely kezd then félrevezetett, hanem az új­donság is, a nui kor kultúrája betette ide is e vöigyecskébe láuát zak helyén uj emeletes ál­on' épületek .‘lkedtek, az Andrássy- s az erű, luk :vc'iV tjgas • sobáiba ioo fürdő vendég- i.H többet ke; LS^btfogadni. Az elegáns butor- ... berendezés s a pompás ágyak feledtetik az otthoni kényelmet, a azt, hogy egy félreeső kis fürdőben vagyunk. f. - nyelem tekintetében semmi kívánni al..: n gynak hátra s versenyez­nek a reg g. . i kényelmes márvány me- ' nrzí vet. A fürd ’ •: vízzel a pár év előtt Zsig- enleg Európában egyetlen o s , magában e Geyzer meg­letnli az ide vándorlást. ■ !n . .; r '.or is itta az ember, mindig uj, ön ■ e g v.,./o; k ető látvány, amint 8 órai ! .. , )7.bei> fti abzó viztömeg több méter in. vasra zok ftí. Ilyenkor a fürdővendégek, daczára annak, bog kürt, vagy egyéb más jel­adó n>nrs s az a pár tourista, ki ide vetődik, ;• áil.ák i m. irnczét, melynek földalatti mé- n-ébr >i; • morognak a természet titkos erői, a fotdaiatti gázok, it adva a o- .covetkez< noo gathatná magasra £ fellő tejét ?. külföld bármely A szolgabiró utasittatott a pályázat kihirdetésére. Mely jelentés reszDen tuuuuwsui vuum. a.-hrabóczi árokra vonatkozó jegyzőkönyv a kir. építészeti hivatalnak azon utasítással kiadatni ha- tároztatik, hogy az árkot tekintettel a közelgő jár­ványra lehetőleg rövid idő alatt vizsgálja meg s intézkedjék, hogy az álló vizek levezetessenek. Az iskolákra vonatkozó öt jegyzőkönyv pedig a kir. tanfelügyelőnek további illetékes elintézés vé­gett kiadatik. Levelezés. Szacsur, 1886. auguszt. 10-én. Tekintetes szerkesztő ur! Becses lapja f. évi aug. i-ről kelt 31. szá­mában Varannóról r. 1. aláírással egy közlemény jelent meg, mely a Szacsurban Tóth J. méhé­szeti vándortanitó által tartott méhészeti előadást irja le. Aláírom készséggel az elismerő nyilatkoza­tot, mely Tóth J. ur előadását illeti, gyakorlott, ügyes méhész, fáradhatlan tanító, mutatja az eredmény, mely az egyes méhcsaládok áttelepí­tése után — mely az ő fáradsága és útmutatása szerint történt — nálunk, a szacsuri méhészeknél, észlelhető. Levelező azon kitételét azonban, mely a »Zempléni kaptár« czélszerütlen voltára vonat­kozik, elhamarkodottnak jelentem ki. A zemp­léni méhkaptár kereteit belehet igazítani, legyenek azok akár beépítve akár nem, de »tudni kell hozzá a fogásokat®. Hogy pedig ez állításom igaz, megmutatta Molnár János a gazdasági egylet méhészeti szakosztályának jegyzője, ki f. hó y-én d. u. Szacsurban megjelenvén, ugyanazon tulajdon kifogásolt kaptárból a beépített kere­teket kiszedte és több jelenlévő méhészet ked­velő egyén előtt azokat vissza Í9 helyezte, anél • kül, hogy a fedő deszkát leemelnie kellett volna. Lehet azt r. 1. igen tisztelt levelező ur, csak tudni és akarni kell?! A .zempléni kaptár« egyébiránt oly praktikus és minden tekintetben kifogástalan, hogy a legelső próba után is, a ki csak akarja tudni bánásmódját és gáncsolódni nem akar, készséggel méhesébe fogadja. Nem czélom és szándékom vitát provocálni és talán párhuzamot vonni a „délmagyarországi méhlak® és »zempléni kaptárunk« között. Mert a keretes kaptárokkal való méhészkedés czélja az okszerű és jövedelmező méhgazdaság, mely elérhet úgy a Berlepsch, Dzirzon, Göndöcs stb. méhlakokkal, mint elerhető a javított és tökéletesí­tett »zempléni méhlakkal® és ez utóbbit annál inkább kell pártfogásunkba venni, mert helyes, jó, czélszerü, praktikus, de meg miénk .zempléni“ is. Ha valaki jobbat és czélszerübbet fog előál­líthatni, akkor annak méhlakát mint javitottat fogadjuk el. Egyelőre pedig mi Szacsur vidékeik összes méheseinket, tőlünk telhetőleg »Zempléni, Molnár János-féle« kaptárokkal szereljük fel. Kiváló tisztelettel Hegedűs Ágoston, szacsuri g. k. lelkész. helyén. 2—3 emeletes szállodák alig bírnák befo­gadni a touristák seregét. Milliónyi kincset árasz­tana maga körül, boldogulna mindenki, s gazda­godnék a vidék, mely magáénak mondhatná Szegénynek itt kell magát mutogatni, mintha a világ egyik elsőrendű művésze arra volna kény­szerítve, hogy egy falusi állás deszkain csillogtassa művészetét. De a fény oldalai mellett nem szabad Rank árnyékoldalairól sem megfeledkezni, pedig ilyen bizony van elég. Addig egy fürdő soha sem tarthat számot nagyobb közönségre, még nin­csen rendes postája, pedig ide naponta csak egyszer s gyakran Kassáról is 2 nap alatt jön a levél. Továbbá szükséges lenne egy, ha nem táv­írda, legalább telephon hivatal, mely utóbbi olcsóbb. Nagy hiány a rósz kiszolgálat az állami épületekben, hol sem csengetyü, sem szolga nincs, legfölebb naponta kétszer látható, pedig a lakások oly drágák, hogy egy mindig ott lakó szolga fizetése kitelnék belőle. A sétány a legrosszabb helyen van, a kocsi közlekedő utón, mely öntözve nem szokott lenni, s igy aztán a por, a fürdő-kazán kéményének kőszén füstje s az öblös pipák szüzdohánya oly levegőt csinálnak, hogy a sétálás a fürdő bár­mely más pontján élvezetesebb. A vizmeritő poharak lehetnének megnicke 1:------ visszatetsző, ha ilv rozsdás bádo­v&taroely kassainak á fiiialéj i továbbá*, nz erdőben több az OerH systemája szerint készített séta-ut * w-j w ^ w-- « -- _ ^ r uuuutjuc 1 egylet méhészeti szakosztálya Varannón tartá gyűlését, melynek tárgya: a zempléni-kaptár ismertetése és terjesztése vala. Jelen voltak : Halmi László, Löcherer Andor, Molnár János mint egyleti tisztviselők s több helybeli és vidéki tag, valamint nagyszámú érdeklődő közönség. A szakosztály jegyzője: Molnár János nem kevesebb buzgósággal mint szakértelemmel két órai hosszú beszédben ismertette a méhészet jelenlegi állását s különösen a Zemplén-kaptárt tartván szemelött, kifejtette: mennyi előnyt s nye­reséget képes az biztosítani a vele méhészkedők­nek. Összehasonlitá azt a többi rendszerű kap- tárakkal s dicséretes ügyességgel párosult lelkes szavai solakat győztek meg annak előnyeiről s használata könnyedségéről. Majd több méhész adá elő kételyeit s nyert kellő utbiigazitást, majd Halmi elnök szólt a meggyőződés hangján a kaptár előnyeiről s multi értesítésemet provocálásnak keresztelvén, igye­kezett azt megczáfolni s én őszintén bevallom, hogy tárgyilagos értesítésemnek semmi nemű más csélja nem volt bár a tudósításon kívül, lehet aogy mégis némelyek előtt a kaptár ócsár- lásának tűnt fel s ezért — mondom — őszintén bevallom, hogy az elnök ur, mint szakember, nemcsak megczáfolta, de sok méhészt meg is nyert a zempléni-kaptárnak. Végül Füzesséry szolgibiró kijelenté, hogy a bemutatott kaptárt jónak és czélszerünek ítéli s igyekezni fog saját körében azt terjeszteni, köszönetét mondván egy­szersmind a jelenlevők nevében a szakosztály elnökségének, hogy méhészkedő közönségünk ügyét annyira felkarolta. r. I. Nyilvános nyugta és köszönet. Tőke-Terebesen f. évi julius 28-án történt tűz alkalmával károsultak pillanatnyi felsegélye- zésére az alább jegyzett urak és urhölgyek voltak szívesek adományaikkal járulni. Auerswald Gusztáv 2 frt, Dr. Adonyi Gyula 1, Bernáth Győző 5, Bydeskuthy József 2, Dr. Chyzer Kornél 2, Ciprián N. 1 frt, Demecs La­jos 50 kr„ Duka Albert I frt, Feldbauer Zsig- mond 2, Ferber Béla 5, Gärtner N. mérnök 2, Glück 'ót 1, Goldberger Simon I, Gröttl György 1, Haraszthy Miklós 1, Hazay Géza I, Horváth József 1, Hufnagel György 3, Juhász Jent, -ír, vktstéiy György 1, Kocourek-Ferencz 1, Krayzell Qttó 1, Kurucz Vazul 1, Dr. Ligeti 1, Limpenz Ágost 1, Löcherer Andor 1, Dr. Mari- kovszky Pil 5, Dr. Márton Dénes 1, Molnár Ist­ván s, Miladinovits Bertalan 1, Melocco Leonardo 5, N. N. 1, Pekáry Gyula 1, Perlsberg Ede 3, Pilisy László 2, Polányi Gyula 2, Dr. Raisz Ge­deon 1, br. Schluga Rezső 5, Dr. Schön Hugó 1, Dr. Szombathy László 2, Dr. Szepessy Arnold 1, Szemere László 1, Szemző Albert 1, Szerbák Má­ria 1, Szladek Károly 2, Szmrekovszky György 2, Sochor János 1, Schmidt Albert I, Stein Sá­muel r, Dr. Thomann D. 1, Dr. Tokár József i, Vagács János 5, Dr. Waldmann 1, Dr. Weissberg 1, Vécsey Oláh Miklós 1, Wittmann Adolf 2, Viczmándy Ödön 5, Dr. Zsiday 1, Kapossy kivágása, ellátva számos ülőhelylyel s végre külön asztal a gyomorbetegek számára, hová mint min­den nagyobb fürdőben, csakis az orvos által előirt ételek készíttetnének. A jövőre nézve pedig azt lehetne talán az ál­lamnak ajánlani, hogy ne építtessen kaszárnyákat, hanem kis, egy-két család számára pavillonokat, hol sem egymást nem háborgatják, sem egymás levegőjét nem rontják az emberek. Tekintve azt, hogy a fürdő jelenlegi igaz­gatója Soós Pál ur, ki erélyességéröl s mint olyan ember ösmeretes, ki a fürdő s a fürdővendégek érdekében mindent elkövet, hihető, hogy mind e bajokon, ha az állam nem lesz szűkmarkú a fürdő jövedelmezése érdekében — rövid idő múlva segítve leend. A fürdőben jelenleg kevesen vannak, leg­több azon kaítános alakok száma, kik egyik felső-magyarorsiági fürdőből sem maradhatnak el, de azok akik itt vannak, igen kedélyesen mulat­nak, amint az násként nem is lehetne Soós fürdő igazgatóné s k<dves szellemdus leányai társasá gában, kik úgy mint társalgók, mint tánezosnőh s a zenében min: művésznők mindnyájunkat ein gadnak. Bámulatos, hogy a közel Kassáról oly ke vesen vannak s hogy kirándulásokat egyáltala' nem rendeznek, pedig jobb helyen, illatosai légben s kellemesebben alig mulathatnának. Végül az orvosok figyelmébe ajánlom, ho ha enyhe jó légre van betegeiknek szükségük, " * 1 iiiegerdeoili a rornlást *— iveink.

Next

/
Thumbnails
Contents