Zemplén, 1886. augusztus-december (17. évfolyam, 33-52. szám)

1886-08-15 / 33. szám

ilja-Ujhely, 1886 augusztus 15. 33. sz. Tizenhetedik évfolyam. riZETÉSI ÍZ : 1 ,’A vre 6 frt. 3 » 5vre 1 frt 60 kr ' n entetlen levelek osair nert kezektől fo­ktatnak el. K6l; jO£ nem adatnak viasza. szám ára 20 kr. Zemplén. Társadalmi és irodalmi lap. ZEMPLÉNMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE. (Megjelenik minden vasárnapon.) HIBDETÉSI EU: hivatalos hirdetéseknél; Minden egyes sző után lkr. Azonfelül bélyeg 30 kr. Kiemelt, diszbetük s kör­zettel ellátott hirdetmé­nyekért térmérték szerint, minden □ centimeter után 3 kr. számittatik. Állandó hirdetésednél kedvezmény nyujtatik. Hirdetések a „Zemplén“ nyomdájába küldendők. . közigazgatási bizottságtól. (1886. aug. 9-én.) statott a megye alispánénak a múlt irtott ülés óta lefolyt egy havi idő* „ íatkozó jelentése, mely főbb voiásaiban jatás állapotát a következőkben tün­egyei tisztikar s segédszemélyzet kö- 1 hó alatt változás nem törtért. . kir. csendőrség 2-ik szárny! i-sö 1 vett jelentés (Nagymihálytól kezdve . í 3 lopási, 5 tűz, 1 gyújtási esetet tar­kábbá útlevél nélkül Amerikába menni }tt 8 egyénnek letartóztatását éi egy lentését. A második szakasz (a; alvi- .. r, vonatkozó helybeli) jelentésében ; csa- rtóztatási, 17 lopási, két szerencíétlen- nad tűz, 3 gyújtási, (egy bosszú, kettő , i gyilkossági, 3 emberölési, (egy közt) 2 lólopási, 3 testi sértési, 1 erö- ási (mezei rendőri kihágás alkalmából) esitetlen mérték-használási eset van ízig. bizottság f. évi május havi iilésé- 50. sz. a. hozott határozat alapján a era vonatkozólag a homonnai, bodrog- ipkói, s.-a.-újhelyi, szerencsi, tokaji és v, írások szolgabiráitól érkeztek jelentések, szerint: rmonnai járásban tetemesebb fagykár Iván elő : annak felvétele sem eszkö­A bodrogközi járásban ilyen szintén csakis nén iy ilókben történt. A ropkóiban sem fordultak elő számba­veh .-tő ke; ok. ,-a.-újhelyiben a kis-toronyai szőlők 7-én teljesen lefagytak. erencsiben ugyanakkor a szőlő, gyü­mölcs, g róna, repeze és a kapás vetemények elfagyván, a kár felvételek iránti intézkedések megtétetti c. 'kajiban ugyanakkor a szőlők felére, Erdő-henyén és Erdő-Horvátiban pedig teljesen elfágytak. A arannóiban a fagy leginkább csak a gyümölcsöt érvén, kár felvétel szüksége fel nem merült. A agiskolák tárgyában a varannói, tokaji, iMt wrwm —————————— és nagy-mihályi járásokból érkeztek jelentések, amelyek szerint azokban zugiskolák nem talál­tattak. Az útlevél nélkül Amerikába vándorlás tárgyában a bodrogközi járás szolgabirája a S.-a.-Ujhelyből kivándorolt Ocskay Józseftől Hu- szák András agárdi lakoshoz intézett levelet mu- tatá be azon megjegyzéssel, hogy járásában a megindult mozgalom megszűntnek tekinthető. A sztropkói járásból május hó 16-ától jú­nius hó 15-ig kivándorolt 1 nő, — junius hó 1 (5-tól julis hó 15-ig 12 egyén. ' A homonnaiból május—junius hóban 65. junius—julius Hóban 17 egyén. A varannóiből május—junius hóban 44., junius—julius Hóban 27 egyén. A~nagymihályiból júniusban 25, júliusban 39 egySm ^ ‘ r~----------“—‘ K gálszécsiböl május 16-ától junius 15-éig 17 egyéni " " A tokaji és szerencsi j írásokból kivándor­lás nem történt.- VTsszaérké ztek : a sztropkói járásba 4, — a homonnaiba 13, — a varannóiba 6, — a nagy- ynihályibá 12, — a gálszécsibe 1 egyén. összesen tehát a fent jelzett időben kiván­dorolt 1147 egyén, vissza jött 36 egyén. Az árvaszéki elnök jelentése szerint a múlt julius hő folyamán az árvaszék előadói által el- intéztetett 1175 ügydarab, megsürgetés kiment 345. Egyébbként az ügykezelés úgy a gyámpénz tárban, mint a segédhivatalokban rendes folya­matban volt. A tanfelügyelő julius havi jelentésében elő­adja, hogy a mennyiben julius hóban az isko­lákban már nagyobbrészt szünet van, csakis két iskola vizsgálatán vehetett részt, u. m. a s.-a.- ujhelyi és sárospataki izr. iskolákban s örömmel tapasztalhatta azokban a legszebb eredményt és hazafias szellemet. Meglátogatta még a mezö- laborczi és nagy-mihályi iskola építkezéseket s tanácskozást tartott a homonnai városi képviselő testülettel, az ottani községi polgári iskola kibő­vítése iránt. A kir. építészeti hivatal főnöke a közmunka- és közlekedési ügyekre vonatkozólag előadja, hogy a megye törvényhatósági útvonalain julius havában lényegesebb említésre méltó munkálat nem tétetett, a mennyiben a gazdaközönség a mezei aratási munkával lévén elfoglalva, az or­T Á l K Fürdői levél Rankról. Lesz ek, s talán ilyen lesz legnagyobb része azok ak, k’k e sorokat olvassák, hogy e név hallat o vissza kell menniök emlékezetök akná­jának Énekére, s oda is csak úgy jutnak el, ha min1 ide kező leveleim ez útbaigazítást kapják: Rank fii ri; Abaujmegye, u. p. Herlány. S ha igy vér u szállva a mélybe megtalálták a keresett fűn 1 évtizedek megm ohosodott emlékeit fogják ;nn,m fölhozni, — oly elfeledett lett a j ranki fürdő. Va'óban magam is úgy voltam vele, mielőtt a véletlen úgy akarta, hogy de jöjjek, egy régi ker 'ck elevenedett föl előttem is. Ho3s i, kígyózó, döczógő utak. rozzant, i5 bi /uórt fa. 'ak, s az utakon porfelhőbe burkolt , 1- iy zekerek, melyek megvannak rakva V dc őué , gynemüek, konyia-edények s talán :? m ég ki masinával is, s csak a bent ilők halvány '■ \r -.2?. mutat a, hogy nem ez gánykaraván, hanem e itjrdö vendé; az, ki Ranknak tart. így ellátva keile ízelő útnak indulni. D ez még a viszontagságok csekélyebb 1 , sze, kifáradt, portól alig látszó utazó ide I é-i, meg - dődött a lakáskeresés fáradságos mui.ro' ja, in ilynek eredménye, különösen a saison * középé* rendesen az volt, togy egy zsellérházhoz ’ -onl v sióban kellett volna fejét nyugalomra ani Azt mondom — volna — mert előre meg kelle a gondolattal barátkozni, hogy a fér­gek egész ármádiájával nehéz éji harezok vannak hátra, melyek óvatosan bújtak elő a három capi- tulátiót kiszolgált, szalmazsáknak nevezett, szalma- kötegből. Daczára mind e kellemetlenségeknek ez volt Rank fénykora. Abauj, Zemplén s Sáros mág­násai, inteügencziája itt adott egymásnak rendez- vous-t s fesztelenül mulattak együtt, az u. n. plebejus osztálylyal, lerontva a társadalom által közéjük emelt válaszfalakat. Hogy megváltozott e régi kép, mintha utat tévesztettem s Rank helyett máshová hozott volna kocsim (a vonatról kényelmes kassai fia- kerem.) De mégsem ! Régi ösmerősök, régi vi­dék az amit látok. Az örökké ifjú ősz Kandó, ki 20 év e őtt is ilyen volt s ki nélkül Rank nem is volna Rank s Borbély bácsi alakja, ki, búsan tálakat az egykor telt, most az üresség­től kongó teremben. Ott látom szemben a szép sziklákat, hol hajdan a kirándulók pezsgő vidám élete folyt, luculusi lakomák közepeit messze viszhangzott a mulatók csevegése s vig dalai, mint a mily tá- távolra meglátszott a póznára kötött piros kendő — a zászló. Itt az aréna helye is, jelenleg lövölde, hol megkezdtem s be is végzém színészi pálya-futá­som — de nem szégyenlem, sok tapsot arattam, s ki tudja mennyit arattam volna, ha egy közön­séges állat egy kutya bele nem avatkozik szerepembe s a teljes sikert el nem rontja. Hogy is volt csak, — igen a Vén Bakkancsost adtuk, én voltam a szágos közmunka ledolgozására a fennálló törvé­nyek értelmében nem is volt szorgalmazható. A homonna-mező-laborcz-liszkói útvonalon levő koskóczi vámoshid helyreállítása iránt Blum József vállalkozóval kötött szerződés a nm. közm. s közi. m. kir. minisztérium által helyben ha­gyatván, a munkálat művezetésével Hvozdovics Antal kir. s. mérnök bízatott meg. A megye területén levő államutakon több kisebb műtárgyak kijavítása, továbbá a junius havi zá­porok által okozott rongálások helyreállítása — különösen a B.-Keresztur szegi-longi szakaszon — eszközöltetett. Forgalmi akadályok, illetve nehézségek a homonna—szinna—baligródi útvonalon fordultak elő s vannak, hol a közlekedés — miután öt hid elzáratott — a patakokon történik. A kir. adófelügyelö jelentése szerint az adó befizetési eredmény az elmúlt julius hónapban kedvezőtlen volt. Egyenes adóba befizettetett 29462 frt 75 kr. összehasonlítva ez ősszeg a múlt évi julius havi eredménnyel — kevesebb 1453 frt 44 krral. A hadmentességi dijaknál a befizetési ered­mény szintén kedvezőtlen volt; befizettetett e czimen: 322 frt 58 kr., — a múlt évi julius havi eredménynél 906 frt 6 krral kevesebb, A főorvos közegészségügyi jelentése julius hóról a következő : A közegészségi állapot daczára a nagyon változó időjárásnak igen kedvező volt. Nagyobb elterjedésü járvány nem fordult elő. A fertőzési kórok közül a hólyagos himlő, mely Tokai, Tarczal és Kereszturban uralgott, az utóbbi helyütt teljesen megszűnt. Tokajban és Tarczalon maradt még a hó végével 3—3 esete, de tovább terjedt Kisfaludra és O-Liszkára, hol a hó végéig Kisfaludon 15 és Liszkán 12 megbetegülés közül 4—4 áldozatot követelt. A hó második felében S.-a.-Ujhelyben is fel* lépett s 31-ikéig 24 esete jutott a hatóság tudo­mására, melyek közül 9 halt meg és pedig csupa olyan, a mely nem volt beoltva. Szórványos esetei előfordultak még, 2 Ger- cselyen, egyesek a szerencsi járás több községé­ben, N.-Azarban, Terebesen, Szedliszkén, Csák- lyón és a szinnai járásban. A vörheny szórványos esetei Sárospatakon kezdtek mutatkozni. A kanyaró, mely N.-Toronyár. megszűnt, de 6 éves huszár, egy megyei hajdútól kölcsön kért dolmányban, mely rajtam uszályos mentének is hosszú volt. Pompásan ment minden, a közönség viharos jelét adta tetszésének játékunk fölött, midőn a legérzékenyebb jelenetnél egy kutya közeledett a lombokkal eltakart sugólyukhoz, hol S. kisasszony mint talentumos sugónő mű­ködött s óh botrány, takarják el szemeiket, mi­ként mi akkor tettük, denique szép sugónőnk kénytelen volt incognitoját föladni s mi súgó nélkül maradván, kénytelenek voltunk a kuliszák megé vonului s a függönyt, akarom mondani a kendőket összehúzni. De mégsem volt eredmény nélkül színdara­bunk, mert 100 forintnál többet küldhettünk volna be a szinész-alap javára — ha cassirunk a borbély meg nem stuczczolja (benne lévén vé­rébe a nyirbálás.) Ott a szép tölgyek között a régi utacska, melyen annyit ugrándoztam gyermek koromban, még ott ama gyökér is, melybe megbotolva or­rom bezúztam s hogy könnyeim el nem önték az erdőt, azt csak Bertácskának köszönhettem, ki résztvevő arczczal busult sorsomon. Igen ez a gyökér az, mely az akkori idő­ből eszmetársitás utján annyi mohos emléket idéz föl. Azóta Bertácskából Bertha s mama, belőlem vén ember lett. S ti sudár tölgyek, kik lombjaitokkal karok hiányában, bólingatva üdvö­zöltök, mondjátok el mennyi vihar zúgott el felettetek is, még megmohosodtatok, mint a hogy mostan már mohos lett az akkor még vidám gyermek kedélye. Ti régi emlékek, melyeket a gyermek ke­Mai számunkhoz egy fél ív melléklet van csatolva,

Next

/
Thumbnails
Contents