Vörös Hajnal, 1919. április-június (1. évfolyam, 9-42. szám)

1919-04-02 / 9. szám

Sátoraljaújhely, 1919. ápr. 2. Világ proletárjai egyesüljetek! I. évfolyam, 9. Hám. VÖRÖS HAJNAL Ezelőtt: Megjelenik mindennap. SZERKESZTŐSÉG: Széchenyl-tér 42, KIADÓHIVATAL: Kazinczy-utca 4. fi Zemplénmegyd Szocialista párt hivatalos lapja. ELŐFIZETÉSI ÁRA : Egész évre. Fél évre. . 88 K 44 K Negyed évre Egy hóra . . . 22 K 7-80 K Egyes ssám ára 30 fillér. Telefonsz&mok : 51., 42,78. Jaures elvtárs az egy francia szocialista vezér volt, egy erős és tudós koponya, be­lül sok-sok meleg ész, valamivel lejebb, a szivében sok-sok meleg és piros sze­retet, az ajkáról igaz, bátor és okos szavak röpködtek. 1914-ben amikor az az általános lampionos és nemzetiszinü őrület kezdte rázni Európát, akkor Jaures elvtárs hangosan, telitorokból kiáltozni kezdett, hogy: ne, ne, ne bántsátok egymást proletárok! Ne hagyjátok a szemetekre huzatni az imperialisták mér­ges, halottszinü hályogát, ne menjetek zsarnoka ok érdekeiért meghalni! Nem akarom, ogv halott oroletárok legve- nek. béna koldusok, véres sobek. el­pusztult iilzhei/ek, pestise*, éhínség és kétségbeesés legyen. Jajgatott, kiabált, tördelte a kezeit, átkozódott és fenye­getőzött Jaures a proletárvezér hango­san és bátran. Erre a megvadult és megszeppent francia hatalmasok lelővették Jaurest egy kávéház terraszán 1914-ben, ami­kor emberölésre készült Európa és ko­ronás fejű szélhámosok aranygalléros, pirosgatyás hóhérok, kövérre hizott, rendjeles politikus grófok, bankárok, nagykeresztes fekete főpapok gyújto­gatni kezdték Európa négy sarkát. Meg­ölették Jaurest, hogy zavartalanul ren­delhessék el úri gőggel, tapétás ajtók mögül, biztonságos biztonságban, hogy „öljétek egymást proletárok, éles vasa­kat mártsatok egymás testébe, gyűlöl­jétek egymást nemzetiségek, ami úri kedvünkért, ami jólétünkért, H mi ha­talmas és legelői való érdekeinkért.“ Félrelőtték az útból Jaurést, a pro­letár ágaskodó lelkiismeretét és meg­indult a hajrá! Tombolt, dühöngve, részegen, vakon és süketen az imperi­alista őrület 4 és fél évig. ­Most aztán, mikor már ráeszmélt a proletár Jaures régi, torkába fojtott sza­vára és megmozdult végre valamennyi munkás ököl, vörösbe gyulladt az urak által íelgyujtott Európa, mikor keletről, döngő hatalmas léptekkel jön nyugat felé az orosz „Vörös Hadsereg“ ez a Parisból érkezett rövid kis hir Jaures gyilkosának felmentéséről olyan, mint az ijedt gyerek nyelvnyujtogatása a fé­lelmetes mumusra, hogy „nézd, nem félek tőled, azértsem félek, kinyújtom rád a nyelvem eee“ ... A titáni arányú vörös szörny pedig komolyan és keményen közeleg foly­ton, mértföldes csizmákban, elszántan, következetesen és rettenthetetlenül! A párisi grimaszból pedig halottas maszkot csinál. a „Vörös ttadser* g“ toborzásának végrehajtására. Budapest, ápr. 1. A Vörös Hadsereg toborzásának vég­rehajtására nézve a következő irányelvek mérvadók : 1. Á toborzás vezetése. A toborzás minden hadosztály területén belül a had­ügyi népbiztos által kirendelt politikai megbízott irányítása szerint a kinevezett hadosztályparancsnok a székely kü'önit- míny parancsnoka, a vezető politikai megbízott és a hadosztályparancsnok köte­lességei a vezetők a hadosztály területén belül a toborzást és az alárendelt alakulá­sok szervezését: 2. megalakítják és utasításokkal ellát­ják a toborzó bizottságoka», e) ideig’eu8sen beosztják, parancsno­kokat századparancsnokoktól felfelé. b) Felterjesszük a pu'ancsuokok név­jegyzékét végleges kinevezés végett a hadügyi népbiztoshoz. c) Gondoskodnak a volt tisztek ne­veinek sajtó utján való közzétételéről, akik a Vörös Hadseregbe felvételre jelentkeznek. d) Ideiglenesen ÖTEzeáliitják a had­osztályparancsnokságokhoz beosztandó sze­mészeteit. e) A toborzó bizottságok a toborzás végrehajtására a politikai megbízottak is a hadosztály parancsnokok minden dandár csoport részére szükséghez képest toborzó bizottságokat állítanak fel. A bizottságok hatásköre szerint politikai megbízottak, il letve a hadosztályparancsnokok utasításai értelmében, vagy az egész dandárcsoport területére, vagy annak csak egy részére, (vagy egyes fegyvernemekre) fog kiter­jedni. A toborzó bizottságok székhelyéül elvileg a Vörös Hadsereg állomás helyei választandók. Budapesten az 1-ső hadosztály az I. II. és III. kerületből jelentkezők részére a kelenföldi (volt 29. honvéd) Bebel lakta­nyában. A második hadosztály a VIII., IX. és X kerületből és Kispestről jelentkezők részére. A Marx laktanyában (volt 1 honv. gyalogezred) a külső Üllői-utón a 3. had- osztá’y a IV., V., VI., VII. kerületből, va­lamint az Újpest és Rákospalotáról jelent­kezők részére. A Mariovics (volt 32 es) laktanyába V?ei A-mir’d a három bnd*p*f.i had- y számára Szerb-utcai laktanyában, a tengerész dandár pedig a Fáik Mikaa- u'oei laktanyában állított Jel toborzó bizott­ságot. Valamennyi budapesti tüzér tobor­zása az Engels (volt Vilmos) tüzér lakta­nyában történik. Szükség szerint fiók to­borzó bizottságok is felállitandók, ez azon­nal a személyzet összeállításával előkészí­tendő. A megszállott területekről mene­kültek toborzása közvetlen a demarkációs vonalak megett a főútvonalak mentén a hadosztály (dandár csopor:) parancsnoksá­gok által szintén toborzó bizottságok álli- tandók fel. A toborzási bizottságok egy katona orvo-on kivül három tagból állanak, kik­nek kijelöléséről a hadosztályparancsnok gondoskodik mindenkor a po itikai meg­bízottakkal és a helyi direktóriumokkal egyetértőén. Minden toborzó bizottsághoz a szük­séges segédszemé yzet (néhány küldönc és Írnok) a hadosztály parancsnokság által kirendelendő a fiók toborzó bizottságok orvos nélkül is működhetnek. Ez esetben az orvosi vizsgálat a csapat testnél ejtendő meg. A toborzó bizottságok részére szük­séges megfelelően berendezett toborzási helyiség rendelkezésre bocsátandó. A toborzó bizottságok megalakulásuk után haladéktalanul lépjenek a területükön működő összes direktóriumokkal érintke­zésbe. A toborzó bizottság elnöke a szük­séges intézkedéseket a direktóriumokkal megbeszéli. A toborzó bizottság tagjainak az elhelyezésén és élelmezésén kivül la­kóhelyükön (állandó tartózkodási helyükön) napi 40 korona, kiküldetésüknél napi 70 korona dijazá? jár, Ezeknek az össiillet­Lapunk mai száma 4 oldal Magyar Mm lépiÉ-

Next

/
Thumbnails
Contents