Vörös Hajnal, 1919. április-június (1. évfolyam, 9-42. szám)

1919-04-02 / 9. szám

2. oldal. VÖRÖS HAJNAL 1919. április 2. ményeknek kiutalása as illetékes hadosa- tály hadbiztossága az alárendelt csapatok gazdasági hivatali, illet? hadosztály pa­rancsnokság gasdasági hivatalait bisea meg. Á toborzás végrehajtására alapelv, melytől semmi körülmények között eltérni nem lehet az, hogy a Vörös Hadseregbe való toborzás csakis a fant megállapított toborsó bizottságok utján történhetik meg. Minden más eserveiet, vagy testület által esetleg öeeietoborzott embe­rek mielőtt a hadseregbe felvétetnek véglegesen, a területileg illetékes toborsó bisottságokhos vesetendök, amely azután a toborzott embereket a toborsási lajstromba felveaai és a Vörös Hadsereg hadirendje «serint beosztja, eeak azután biztosítható a toborzottak élelmezése és felszerelése. A Vörös Hadsereg tervsserü szerve­zését Budapesten valamint kis kerülettel biró toborzó bizottság székhelyén fogják végrehajtani. Nagyobb területekkel biró toborzó bizottságok a toborzást sgyszerre a területek több pontján hajtják végre, mozgó bizottságok gyors felállítására min­den előkészület megteendő, a jelentkeaők- kel követkézőleg kell eljárni: Minden jelentkező amennyiben a toborzó bizottság által megbízhatónak minősíttetett és katonai szolgálatra alkalmasnak találtatott, vala­mint magát a mellékelt kötelező föltéte­leknek ((1. melléklet) aláveti, hogy a Vörös Hadseregbe felvehető mindenki, aki a Vörös Hadseregbe ily módon felvétetik a toborzó bizottság által az ugyanosnv mellékelt igazolvánnyal, (2 melléklet, tanűó el, melyfcu a t;7cr.u!í"i é'c be, azok az egyes dandárosspstokban tel­jesen külön kiképzett osztályokba egyesi- tendök és kiképzésük rögtön megkezdendő. Jelenleg tényleges ssoigálatot teljesítő katonák a Vörös Hadseregbe átlépni tar­toznak megkapják a leszerelési ille­téküket ás magasabb zsoldot. már- •im at-töl visssamanölef, a rajtuk levő kiaastári ruhásat tulajdonukba megy át, de tartoznak ezt a Vörös Hadseregben való szolgálatuk alatt az előirt térítés ellenében viselni termésűt**, hogy toborzó bizottsá­gok a nem mogbisható elemeket kizárhat­ják a Vörös Hadseregből. A jelentések, kiegyenlítések toborzó bizottságok naponként táviratilag* vagy küldönccel az elöljáró hadoiztálypa­ranssnokságnak s az illető esspattest önálló osstály, alosztály, ssükebb köretei­nek. jelentik, hogy fepyvarenkint hány em­bert toborostak' A hadoasláiyparaneanok- ságok seek alapján ssabályossák a szer­vezést, intézkednek a raj ée szakaié pa­rancsnokok azonnali megválasztásáról és a hadosztályon belül ssükségeB kisgyonli- táseket illetőleg gyalogezredeknél etb. zász­lóalj folállilácát rendelik el; esen feles számú zászlóaljból a toborzás eredményes haladáaa esetében aj ezredik keletkeznek. A hadoestály parancsnokságok toborsás eredményéről naponként a hadflgyi nép- bistosság hédosstályához 10000/Ő/1911. sz. rendelettel kiadott jelentéseket terjesztik be. Pogány hadügyi népbiztos sk. i) cseh proletárok iidvözlik a magyar testvéreket Cschorsságbiui terjed a bolsevixmu«. ▲ cseh proletá rok n*m fognak fegyvert a magyar testvérek ellen. — A Vörös Hajnal telefonjelentései. — BudapMt, ipr. 1 Csehországban tulszigoru hatósági intézkedések vannak érvényben, épen ezért a bolsevizmus kezd tért hódítani. Tegnap d. u. 6 órakor a munkások a képviselőházban gyűlésre jöttek össze, mely gyűlés forma szerint nem volt \sszebiva. n s^V^ ? ' mtek meg, í ab ezután beszélni. Beszéde közben egy csapat légionárius furakodott be és le akarta tartóztatni Munát, hivei azonban kiszabadították és a munkásság vörös zászlók alatt elvonult. fi entente nem lép fel ellenünk, míg mi nem támadlak. Budape» , április 1. lye, csapatteste és a bevonulás napjí- vezetendő. Minden jelentkező a már Ki­adott lajstromba bevezetendő, ezekből egy példány a hadosztályparancsnokságnak, agy példány pedig az aláirt kőtelező csa­tolása mellett az illetékes csspatteatben álló osztály, alosztály parancsnokságnak sáponként beküldendő. Elvileg minden jelentkező azon fegy­vernemhez veendő fel, amelynél a világ­háborúban szolgálatot telj-eitett. Minden fegyvernemről kűiöQ toborzó lajstrom ve­zetendő ; gyalogsághoz, lovassághoz és tüzérséghez jelentkezők az elöljáró dandár esoportparanosnoksághoz, az árkászok a hadoiz’áiyparancs'QOkság intézkedései sze­rint a dandár csoporthoz tartozó árkász századhoz, a . táviró és repülő zzázadokhos jelentkezők az elöljáró hadosztály parancs­noksághoz egyéb külön egész alakulások­hoz és pedig fényszórókhoz jelentkezők a fényszóró kerületi parancsnoksághoz Szé­kesfehérvárra, a vasutezredhez jelentkezők Váezra, a JhidópitŐ zászlóaljhoz (volt brüekenbahn), a motorosénak osstaghos és folyamakna osstaghoz jelentkezők Bu­dapest II., Pálffy téri, Petőfi ut, Radeoky laktanyába irányitandók. Felvételük után, ha toborzásnál véletlenül mtsiaki csapat­nál kiképzett és ott szolgált emberek a gyalogsághoz a gyalogsági műszaki század állományán felül, vagy a lovassághoz, vagy a tüzérséghez kerültek volna, úgy ezek az illetékes árkászszázadhoz illetve az egyéb különleges műszaki vasút, fényszóró stb. alakulásokhoz átteendők. Katonailag ki nem képzett ja] ntkezők tartózkodási he­lyük, lakásuk ób foíylelkozásnk nvllván- tartásainwiivi»ii-u.c,.-.... l ...^..dők úgy. hogy a Ad.iüe.i .... v cg) -.est kel­lett tartani. A szónokok és egy klad- nói munkásvezér nagy tetszés köze­pette fejtették ki, hogy sohasem volt erősebb a kapitalizmus.,és a burzsoázia Csehországban, mint most. A nemzet­gyűlés a legkisebb szociális követelések teljesítését Is halogatja, a vér árán szerzett szabadság-jogokat elnyomja. Értik a módját, hogy az orosz forra­dalmat, mint rémképet állítsák a cse­hek elé, pedig a nagy átalakulások sokkal közelebb állanak, semhogy az eseményeket el lehetne torzítani. Ezek pedig egészen más világításban mutat­ják be a munkásság által kivívott si­kereket. A proletárságnak meg van az oka arr«, hogy üdvözölje a magyar testvéreket és nem fog akadni olyan proletár, aki a magyar testvérek ellen fegyvert ragadjon. A világproletárság világ forradalma nem állott meg a cseh határoknál... Mikor ezek után igy folytatta: »Kényszeríteni fogjuk a cseh kormányt, hogy vigyázzon és óvakod­jék" — egy cseh légionárius gúnyo­san közbekiáltott: »Talán tőled óva­kodjék?" Erre botrány támadt, majd ennek elsimultával elhatározta a gyű­lés, hogy üdvözletét küldi a magyar proletároknak. Muna kommunista vezér kezdett A Corriera della Sera jelenti, hogy az entente hatalmak el. uiározták: nem avatkoznak bele addig a magyarországi állapotokba, mig a mi seregeink nem lépnek fel támadólag. A lap vezércik­kében a magyar problémával foglalko­zik. Azokat’ a területeket, melyeket vitásaknak tartanak, a legteljesebb önkormányzattal kell felruházni, gaz­dasági és politikai koncessiókat kell adni, melyek biztosítják létfeltételüket, ami különben olasz érdek is. így meg­marad a kapcsolat Magyarország, az Adria és Olaszország között. A Dail Telegraf is szeretné a bé­kés megoldást és felhívja a párisi kon­ferenciát, hogy a volt monarchia or­szágait kérje fel, hogy azok pénzügyi­leg és gazdaságilag támogassák egy­mást. Franciaország még mindig egy­más ellen akarja uszítani a volt mo­narchia országait és egy berni jelentés szerint a nyugatmagyarországi megyéket Német-Ausztriának Ígérte, ka eláll egyéb követeléseitől. CsekorszáfbiN és J(éi!t-/nsztriá- bax mnikástanácsik alakullak. BMtopMt, ápr. 1. Csehországból ma igen kedvező hí­rek érkeznek. Bécai lapok azt a tudó­sítást kapták Prágából, hogy a kom­munista mozgalom nap-nap mellett erős-

Next

/
Thumbnails
Contents