Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. március (2. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

2 1939 MÁRCIUS 1. SZERDA dolgoztam, de nem értem el semmi ha­tározott eredményt. — A burgosi kormánynak a külföldi hatalmak és különösen Franciaország és Anglia részéről törvényes kormány­ként történt elismerése megfosztott en­gem a szükséges nemzetközi-jogi kép­viselettől, amelynek segítségével tiszt­ségem hivatalos gyakorlása keretében tudomására hozhattam volna a kül­földi kormányoknak mindazt, amit nemcsak lelkiismeretem parancsol ne­kem, mint spanyol embernek, hanem azt is, ami népünk óriási többségének leghőbb kívánsága. — Minthogy az állam politikai gé­pezete — parlament, pártképviselet, stb. — megszűnt, sem Spanyolország­ban, sem Spanyolországon kívül nem állnak rendelkezésemre a szükséges tanácsadó és határozathozó szervek ahhoz, hogy tovább gyakorolhassam államfői tisztségemet és olyan kor­mányzati ténykedéseket kezdeményez­hessek, amilyeneket az adott körülmé­nyek feltétlenül megkövetelnek. — Ilyen körülmények között lehetet­lenné vált számomra, hogy megtartsam tisztségemet akárcsak névleg is, noha erről a tisztségemről még Spanyolor­szágból történt elutazásom napján sem mondottam le, abban a .reményben, hogy a közbenső időt ki lehet majd használni a béke érdekében. — Átnyújtom tehát Nagy méltóságod­nak, mint a eortez elnökének, a köztár­saság elnöki tisztségéről való lemon­dásomat, hogy Nagyméltóságod levon­hassa a szükséges következtetéseket ebből a lemondásból. Kelt Collonges-sous-Saleve, 1938 feb­ruár 27-én. Aláírva: Manuel Azana. Azana elnök lemondása után1 a spanyol köztársasági alkotmány érteimében most a eortez elnökének, vagyis Martinez Barrionak kellene átven­nie a lemondott elnök örökét. Martinez Barrio szándékairól kedden dél­után. még semmit sem tndtak Parisba«, jólértesült politikai körökben azonban azt hiszik, hogy Martinez Barrio nem vállalja az elnöki tisztséget, illetve ő is béadja lemondását. természetes törekvéseiről és rövidesen, mihelyt Guariglia párisi olasz nagykövet visszatér állomáshelyére, megkezdődnek a diplomáciai megbeszélések az olasz igé­nyekről. A News Chronicle levelezője szerint római diplomáciai körök úgy tudják, hogy Franco tábornok határozott biztosíté­kot adott Mussolininak arra, hogy hű marad a berlin—római tengely­hez. A Daily Telegraph jelenti Rómából: Rippentrop német külügyminiszter teg­nap egy óra hosszat tanácskozott Attolico olasz nagykövettel a Franciaországot érintő olasz követelésekről. Megbízható értesülések szerint MOST JELENT MEG! Kerecsényi Antal felvidéki m A SARAT, HEG A KOMÉDIÁS c. könyve. Rendelje meg azonnal kiadóhivatalunknál. Ara diszkötésben 6.— pengd. e követelések hivatalos bejelentését ismét elhalasztják. A bejelentés aligha várható két hétnél hamarább és Mussolini diplomáciai úton közli a követeléseket a francia kormány­nyal. Megtörtént a párisi és londoni spanyol nagykövetség átadása Miaja tábornok céltalannak látja az ellenállást — eltávolították a helyéről London, február 28. A köztársasági Spanyolország katonai vezetésében is a teljes felbomlás jelei mutatkoznak. Mad­ridból ideérkezett jelentések szerint Miaja tábornok, aki tudvalevőleg eddig lelke volt a köztársasági had­erőnek, most Negrin miniszterelnök­nek értésére adta, hogy minden to­vábbi ellenállás céltalan. Miaja tá­bornokot el is távolították a helyé­ről, a köztársasági haderők legfőbb parancsnokává Cassano tábornokot nevezték ki. A madridi hírek szerint, Miaja tábornok bebizonyította Negrin miniszterelnök előtt, hogy a további ellenállás katonai­lag képtelenség, ezért a leghelyesebben teszi, ha azonnal fegyverszünetet kér. Cassano tábornokról tudják, hogy az ellenállás egyik legelkeseredettebb híve, aki azt vallja, hogy még akkor is folytatni kell az ellenállást, ha tudják, hogy azt tartósan fenntar­tani nem lehet. A Madridból érkező jelentések végül be­számolnak arról, hogy a köztársaságiak által még megszállva tartott területek lakossága élesen ellenzi Cassano tábor­nok háborús szellemét. ' Barátsági és jószomszédi egyezményt kötött Franciaország a nemzetiekkel Paris, február 28. A Matin jelentése szerint a Quai d’Orsay Charveniacot, a politikai osztály vezetőjét küldi- Bur- gosba azzal az utasítással, hogy a nemzeti kormánnyal hivatalos formában közölje az elismertetést. Charveniac holnap délelőtt utazik Bur- gosba. A sajtó nagyrésze sajnálkozással veszi tudomásul, hogy Bérard szenátor nem hajlandó vál­lalni a nagy követi tisztséget. A Le Journal értesülései szerint a fran­cia kormány elejtette azt a tervet, hogy Burgosba katonai személyiséget nevez­zen ki. Ilyen körülmények között legtöbb esélye Malvy volt miniszter­nek és Peyrupen nagykövetnek van a kinevezésre. A Le Jour értesülése szerint valószínű, hogy a nemzeti Spanyolország párisi nagykövetévé Gviiiomez de Leont, a spa­nyol királyság utolsó nagykövetét fog­ják kinevezni. Az Excelsior szerint a Bérard és Jor- dana által Burgosban aláírt megegyezés Szövegét nem teszik közzé. A lap szerint „barátsági és jószomszédi egyez­ményről“ van szó, amely Francia- ország és Spanyolország viszonyát a kölcsönös bizalom és békés együtt­működés alapjára helyezi. A postai, vasúti és távíró forgalmat ha­ladéktalanul megindítják, hogy a kato­nai és polgári menekültek visszatérhes senek Spanyolországba. A menekülteket spanyol részről a leg­nagyobb jóindulattal fbgják fogadni, ki­véve azokat, akik bűncselekményeket kö­vettek el. A francia kormány minden tői« telhetőt megtesz, hogy Franco visz- szabap.ja 'azt az aranykészletet, műkin­cseket, halászhajókat és hadihajókat, amelyeket Franciaországba hoztak volt. Végül — írja a lap — a burgosi kor­mány megismétli Spanyolország teljes függetlenségére és területi sérthetet­lenségére, továbbá az önkéntesek vissza­vonására vonatkozó kijelentéseit. Ausztrália, Argentina és Hollandia is elismerte a nemzeti kormányt London, február 28. Az angol anyaor­szág- kormánya után most az angol világ- birodalom tagállamai is megkezdték a nemzeti Spaínyolország elismerését. A tagállamok közül elsőnek kedden az ausztráliai szövetségi kor­mány határozta el, hogy Franco tá­bornok kormányát Spanyolország törvényes kormányának ismeri el és felveszi vele a normális diplomáciai kapcsolatokat Franciaországgal és Angliával egy­idejűleg hétfőn Argentína is helyreállí­totta a normális diplomáciai viszonyt a nemzeti Spanyolországgal. Mintán a holland kormány de jure elismerte a nemzeti spanyol kormányt Franco tábornok most Mario de Pinies személyében a hágai spanyol követség élére ügyvivőt nevezett ki. A spanyol nemzeti kormány már a leg- közelebbi napokban felállítja konzulátu­sait Franciaországban és Angliában s nem várja meg a nagykövetek kölcsönös, kinevezését. Különösen Franciaországban sürgős a spanyol konzulok működésének megkezdése, mert rájuk vár az a feladat, hogy gondozásukba vegyék a hazatérni szándékozó köztársasági menekülteket Az első két spanyol nemzeti konzulátust Ragonnehmt és Marseillebcn állítják fel. Páris, február 28. A párisi spanyol nagykövetség épületére kedden este fel­szökött az arany-vörös nemzeti lobogó. A köztársasági követség tagjai a déli órákban elbúcsúztak a spanyol köztársa­ság utolsó párisi nagykövetétől, Martinez y Pasaidtól és elhagyták az Avenue Georges V.-n fekvő palotát. A köztársasági nagykövetség utolsó látogatója Szuries, párisi szovjet nagykövet volt, aki szintén azért jött, hogy búcsút vegyen Pascua y Mar- g tineztől. A köztársasági személyzet tagjai közül maga a nagykövet lépett ki utolsónak a palota kapuján. Rögtön utána bevonultak az épületbe a francia külügyminisztérium kiküldött tisztviselői, hogy átmenetileg birtokukba vegyék a palotát. A külügy­minisztériumot maga Martinez y Pascua kérte fel az épület ideiglenes átvételére, mert el akarta kerülni, hogy a palotát közvetlenül a Franco-kormáhy meg­hízottjának kelljen átadnia. Öt órá­val a köztársasági nagykövet kivo­nulása után megjelentek a spanyol nemzeti kormány párisi meghízott­jának: Quinonez da Leon-nak az em­berei és átvették a palotát a francia külügyminisztérium megbízott­jaitól. Ugyanakkor a spanyol nemzeti ha­tóságok képviselői birtokukba vették at páris spanyol konzulátust, a spanyol ide­genforgalmi iroda és a spanyol kórház épületét is. London, február 28. Az angol kormány közöltette a londoni köztársasági spanyol nagykövettel, hogy londoni küldetése, véget ért. Ascarate már el is hagyta a nagy­követséget, egyideig azonban való­színűleg Londonban marad. A volt köztársasági spanyol követségí épületről kedden délelőtt levették a köz- társasági spanyol zászlót. A volt nagy­követ és személyzete személyes tulajdo­nát ismeretlen rendeltetési helyre küld­ték. . ......... ....... Álba hercegnek, a nemzeti Spanyol- ország londoni képviselőjének hivatalos I épületére kitűzték a nemzeti spanyol lobogót. Franco beszédet mondott a külföldi hatalmak elismeréséről Burgos, február 28. A burgosi lakosság hétfőn este a spanyol nemzeti kormány angol és francia részről történt elisme­rése alkalmából lelkes tüntetést rendezett a kormányzósági palota előtt. Tízezrekre menő tömegek vonultak fel a palota elé és mámoros lelkesedéssel ünnepelték Franéo tábornokot. Franco rövid beszé­det intézett a tömeghez és többek között a következőket mondofta: — Az utóbbi napokban a külföldi ha­talmak egymásután ismerték el a nem­zeti Spanyolországot. Ezek a sorozatos elismerések csak szükségszerű követ­kezményei voltak annak a hősies erő­feszítésnek, amellyel Spanyolország ifjúsága megtörte az ellenség makacs ellenállását és diadalt aratott nemesak a vöröshadsereg, hanem a szabadkő­művesség és a nemzetközi kommuniz­mus fölött is. Hálátlanság volna ré­szünkről, ha a győzelemnek ebben a» órájában nem emlékeznénk meg azok­ról a nemzetekről, amelyek már a pol­gárháború eTső napjától kezdve fenn­tartás nélkül a spanyol nemzeti ügy mellé állottak: a portugál testvémem- zetről, a baráti Olaszországról és a nagyrabecsült Német Birodalomról. Franco tábornok szavait állandóan félbeszakította a lelkesedés kitörő vihara, A kormányfő ünneplése a késő éjszakai órákig tartott. „Már csak a köztársaságlak fegyverletétele következhetik“ Barcelona, február 28. Hír szerint Mad­ridban és Valenciában teljes a felfordu lás. A köztársaságiak ezrével hagyják el a két várost a délkeleti határ irányában, mert innen menekülhetnek a legkönnyeb­ben Spanyolországból. A Heraldo de Madrid című madridi lap. vezércikkében azt a megállapítást teszi, hogy ■ miután a köztársasági kormány ösz­szeomlott és a spanyol köztársaságot Angira és Franciaország cserben hagyta, minden további harc kilátás­talanná vált. Ezek után már csak a köztársaságiak fegyverletétele követ- kezhetik. A.köztársaságiaknak bizottságai teli ki­jelölniük, azzal a feladattal, hogy meg­egyezést hozzon létre az általános meg­adás módozatairól. Megnyílt az út az angol-olasz békítőcélú megbeszélések úfrafeivétele előtt London, február 28. A Daily Mail jelenti Rámából: Római körök úgy érzik, hogy Franco tábornok kormányának An­glia és Franciaország részéről történt elismerése megnyitja az utat az an­gol—olasz békitöcélú megbeszélések újrafelvétele előtt. Mussolini jegyzéket készít Olaszország Éjszaka dönt a Negrin-kormány a fegyverletétel kérdésében Paris, február 28. A Negrin-kormány sorsa, a jelek szerint, a szerdára virradó éjszaka dől el. Azana elnök lemondásá­nak hírére a Negrin-kormány tagjai kedden délben elhagyták Madridét és T aicrn-iaua uicutrn, auumiaii a Kapitals^ eió esetén sokkal könnyebben menekül­hetnek. A későesti órákban Negrin mi­niszterelnök elnöklésével minisztertanács ül össze Valenciában s ezen az üléses határoznak a fegyverletétel fölött.

Next

/
Thumbnails
Contents