Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. március (2. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

Áras 10 fillér Előfizetési ár évente 36.— P, félévre 18.— P, negyedévre 9.— pengő, havonta 3.— pengő egyes szám ára 10 fillér vasárnap 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség V„ Honvéd-utca 10. Tel. 125-350 Kiadóhivatal Budapest, Vili., József-kőrút 5. sz Telefon, kiadóhivatal és hirdetési osztálv 1-444-00 A győzelem után (sp) A frontok még mereven állnak Madrid körül, de hetek óta csend van, e a katonák itt is, ott is várják a bé­két és a hazatérést. Azana lemondott, s Miajáról, a köztársaságiak legjelen­tősebb vezéréről ugyanilyen hírek ér­keznek. Ha igaz, hogy Madrid hős vé­dője föladja a küzdelmet és távozik, akkor minden további harc céltalan vérontás volna és nem akadályozhatná meg Franco győzelmét. Miaja mon­dotta két hét előtt, hogy Közép-Spa- nyolország ellenállása csak abban az esetben képzelhető el, ha a köztársaság külföldi segítséget kap, elsősorban francia lőszert, ágyút, tankot, repülő­gépet és szakembert. Nos, ennek most vége van. Nem nézhetjük mi sem meg­döbbenés és mély elgondolkozás nélkül azt az éles fordulatot, amely a hivata­los angol és francia felfogásban az el­múlt hónap alatt történt, s ha meg is értjük, ha kezdettől fogva kívántuk, mégis a hideg fut át a hátunkon, ami­kor látjuk, hogy ilyesmi is lehetséges. Pontosan megismétlődött, ami ősszel Csehszlovákiával történt: a legkövete- lődzöbb szövetségesek arcizomrántás nélkül cserben hagyták dédelgetett kedvencüket, azt, akit évekig (amíg érdekeik így kívánták) ellentállásra uszítottak és egyenesen kónyszerítet- tek a kitartásra. Franciaország és Anglia előbb Csehszlovákiát ejtette el, most a spanyol köztársaságot. Soha Azana és Negrin nem élezte volna ki az ellenállást, ha nem kapott volna erre parancsot a francia nép­fronttól és Moszkvától. A mérsékelt köztársaságiak — elsősorban Azana és Giral — számtalanszor megkísérelték, hogy kedvező alkalmakkor keressék a kibékülést Francóval, főleg olyankor, amikor a harctéri helyzet Francót is Hajlamossá tette volna a közeledésre, de Moszkva és a francia népfront min­den esetben megtiltotta a „fasizmussal való kibékülést“. Ilyenkor segítséget ígért és küldött, nemzetközi akciót he­lyezett kilátásba, támogató tüntetése­ket rendezett és mozgósította a Nép- szövetséget a csökkenő köztársasági ellenállási kedv fölfrissítésére. A hívő és elvakult szerencsétlen köztársasági spanyolokat föl-fölvillanyozta egy-egy ilyen bátorítás és újra reménykedve vetették magukat a kétségbeesett küz­delembe. 1938 tavaszán, az első kata- lóniai nemzeti előnyomulás alatt Neg- rint egyenesen Párisba rendelték az elvtársak és (nagyarányú támogatáist kínálva ösztökélték a kitartásra. Most pedig, amikor szorult a hurok, egysze­rűen elejtették Negrineket. A legszi­gorúbb (formák között tették. Páris- ban és Londonban a köztársasági nagykövetnek jóformán azt sem em egdték meg, hogy magánvagyonát el­vigye a követségek épületéből. Hu­szonnégy órát engedélyeztek a távo­zásukra. Alkalmatlan idegenként ke­zelik azokat, akiket annakidején ama magatartás elfogadására lényszerítet- tek, ami miatt ma kegyvesztettek let­tek. A politika ingatag. Mégis, jóleső tu­dat összehasonlítani Mussolini és Franco viszonyát, Negrin és a francia népfront viszonyával. Voltak pillana­tok a spanyol polgárháborúban, ami­kor egyenesen őrültségnek látszott, hogy Mussolini kitart Franco mellett, B a nyugati nagyhatalmak már el is Lemondott Azana spanyol köztársasági elnök „A hadmüveiefek felelős vezetője közölte velem, hogy a háború a köztársaság számára visszavonhatatlanul elveszett — Kötelességemnek.tartottam, hogy azt javasoljam a kormánynak, hogy kössön azonnal békét“ Miaja tábornokot eltávolították keljéről Páris, február 28. A spanyol polgár­háború drámája elérkezett az utolsó fel­vonáshoz. Azana köztársasági elnök be­adta lemondását s lemondóleveléből ki­derül, hogy a spanyol köztársasági had­sereg felelős vezetői most már maguk is elveszettnek tekintik a háborút. Minden jel arra mutat, hogy a középspanyolországi tartományok napokon belül megadják magukat és a spanyol polgárháború még ezen a héten végetér. Azana elnök hétfőn délelőtt írta alá a lemondólevelet, közvetlenül azután, hogy sógora kíséíetében, Párisból jövet, meg­érkezett a savoiai Alpokban fekvő Col- longes-sous-Saleve városkába. A lemondó­levél, amelyet Azana a spanyol Cortez hivatalban levő elnökéhez, Martinez Bar- rióhoz intézett. Oollonges-sous-Saleve-ből van keltezve 1939 február 27-éről. A tör­ténelmi okmány szövege a következő: — Amióta a középspanyolországi had­erők vezénylő tábornoka és a hadmű­veletek felelős vezetője a miniszter- elnök jelenlétében közölte velem, hogy a háború a köztársaság számára visz- szavonhatatlanul elveszett, és mielőtt még a kormány a vereség következ­ményeként azt javasolta nekem, hogy utazzam el Spanyolországból, s ezt az elutazásomat meg is szervezte, köteles­ségemnek tartottam, hogy a miniszter- elnök személyén keresztül azt ajánl­jam és javasoljam a kormánynak, hogy kössön azonnal békét emberies feltéte­lek mellett, mert csak így tudja meg­kímélni a rendszer védelmezőit és az egész országot újabb és céltalan áldo­zatoktól. — Korlátolt hatalmi eszközeim kere­tében én magam is ebben az irányban készítették a kényelmes „aranyhidat“, amin át a duce presztízsveszteség nél­kül kivonulhat a* „reménytelen ügy­ből“. Nem tette, pedig többet kockáz­tatott, mint Anglia vagy Franciaor­szág kockáztatna ma Miaja további támogatásával és kilátásai sem vol­tak kedvezőbbek, mint — a hathatós támogatás esetén — ma a középspa­nyolországi köztársasági hadsereg ki­látásai volnának. Franco akkor a harc­téren rosszul állt, akciói nem sikerül­tek, a népfront megnyittatta a francia határt, a köztársasági kormány haj­landónak mutatkozott tárgyalni Ró­mával is. Mussolini mégsem ejtette el a spanyol nemzetieket. Kitartásával most ugyanúgy győzött, mint három év előtt Abesszíniáiban. Politikai magatartás szempontjából talán gondolkozóba ejt az angol—fran­cia eljárás, emberileg azonban nagyon érthető és helyeselhető. A Franco el­ismerését kezdeményező Anglia (an­nak ellenére, hogy ma a konzervatívok uralkodnak Londonban) Gladstone el­veit követte és lemondott presztízsről, következetességről a béke helyreállí­tása érdekében. Páris és London el­határozása talán százezrek életét menti meg, városokat kímél és kibékíti az egymásra vadászó testvéreket. Irtó­zatos vérfürdő volna a háború, amit Franco viselni volna kénytelen, ha Középspanyolország továbbra ellenáll, szörnyű a bosszú, ami egy fölösleges ellenállással ingerelt hadsereg győzel­mét esetleg kísérné, töméntelen az anyagi és erkölcsi kár, amit a befe­jező hadjárat okozna. Mindez esetleg most elmarad. Sőt, Franco és a nyu­gati nagyhatalmak kibékülésében több olyan lehetőség van, ami egész Európa szempontjából üdvös és szerencsés le­het. Az első tény, hogy Spanyolország megszűnt komplikáció lenni és nem okozhat többé európai konfliktust, ami­től pedig harminc hónapig rettegett a világ. A másik tény: Délnyugat- Európában új hatalom keletkezett, amely kezében tartja a rendkívül ké­nyes földközitengeri probléma kulcsát. Ma minden Francotól függ ezen a té­ren. Ha a köztársaság győz, a túlsúly az angol—francia oldalra tolódik, ami védekezésre kényszerítette volna a tengely hatalmait s így könnyen fegy­veres konflagrációra kerülhetett volna sor. Ha Franco győz, London és Pá­ris ellenállása dacára, akkor a túlsúly a tengely oldalára jut, ami viszont Angliát és Franciaországot kényszerít- hette volna könnyen arra, hogy a fegy­verek erejével védje meg érdekeit. De abban a pillanatban, amint Franco mind a négy hatalom beleegye­zésével győzött, Spanyolország értékes közvetítő erő lehet a tengely és az angol—francia blokk között. A ki­egyensúlyozó, a kibékítő hatalom, mely a veszedelmes problérr ák kiküszöbö­lése után némi ügyes politikával köze­lebb hozhatja a két ellentétes erő­blokkot, befolyásával amalgamizálhatja őket és biztosíthatja végre a várva- várt földközitengeri békét. Franco, aki úgylátszik ugyanolyan kitűnő diplo­mata, mint hadvezér, szemmellátható- lag komolyan törekszik e nemes ki­egyensúlyozó szerepre, s ha szívvel- lélekkel a tengely világnézeti formája mellett is áll és a jövőben elszántan küzdeni fog minden komintern akna­munka ellen, s ezzel elősegíti Európá­ban a jobboldali gondolat diadalát, a politikai gyakorlatban az okos kiegyen­súlyozásra és összeegyeztetésre vállal­kozik. Módja van rá, helyzete kulcs­helyzet és döntő. Az angol és a fran­cia sajtó egy-két nyilatkozatából máris kitűnik, hogy az akció megindult. A Daily Mail leszögezi, hogy a spanyol béke az olasz—angol tárgyalások sike­res befejezését sietteti meg, a Daily Telegraph úgy értesül, hogy Mussolini Franco tanácsára nem hirdeti ki nyil­vánosan követeléseit Franciaországgal sziomben, hanem diplomáciai útra te­reli a problémát, a Journal szerint a müncheni szellem megvalósítására csak most kerülhet sor, a spanyol kérdés elintézése után. Nem lehetetlen, hogy a spanyol ügy likvidálása, az utolsó akkút európai viharsarok megtisztí­tása, tényleg a béke előkészítését je­lenti, s ebben az esetben minden euró­pai ember joggal örülhet Franco győ­zelmének, s az angol—francia magatar­tásnak, amely presztízst és következe­tességet feladva, mintegy a hibát be­látva, készséggel siet azoknak a támo­gatására, akik a bolsevizmus aknamun­kájának megszüntetésében látják a művelt európai nemzetek együttműkö­désének és békéjének zálogát.

Next

/
Thumbnails
Contents