Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Ma: képesmelléklet Ára: 20 füléi II. évfolyam 1. szám. Budapest, 1939 január 1. Vasárnap Előfizetési ár évente 36.— P, félévre 18.— P, negyedévre 9.— pengő, havonta 3.— pengő egyes szám' ára 10 fillér. vasárnap 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség V, Honvéd-utca 10. Kiadóhivatal Budapest, Vili., József-körúl 5. Telefon, kiadó« hivatal és hirdetési oszjály 1-444-00. Az Igazság ünnepi éve Irta: DARVAS JÁHOS Boldog emlékezéssel búcsúzunk el 1938-tól és bízó reménységgel üdvözöl­jük az újesztendőt. Az óesztendő a leg­nagyobb örömét hozta meg nekünk, amit egy kisebbségi sorsra ítélt nép megérhet: a fölszabadulást. Mi, felvi­dékiek mindig reménykedtünk a szaba­dulásban, de még egy évvel ezelőtt sem mertük azt hinni, hogy már ilyen közel vág. Valahogy titokban azt vél­tük, hogy 1948 táján jön el a* népek ta­vasza, a nemzeti eszme diadalának ün- népi éve, de az északi magyarok szá­mára tíz évvel korábban érkezett meg. 1938 tehát örökre ünnepi esztendeje marad minden felvidékinek, de egész Magyarországnak is. Mert Magyaror­szág számára a nemzeti fölemelkedés esztendeje volt. Mag'yarország húsz éven át ezer nehézségen és szenvedésen kerec*tü] a kisantant fojtó gyűrűjében vojt, „dé nem hódolt 1>e s a huszadik esztendőben elérte kitartásának diada- i-iát. a kisantant egyik tagja, Cseh­szlovákja kiesett a; gyűrűből és há­ború nélkül, békés revízióval kénytelen volt visszaadni a -húsz év előtt elvett magyarlakta területeket. A magyar ál­lam egyenrangú tényezője lett a dunai térben. Az elmúlt év folyamán vissza­nyerte fegyverkezési egyenjogúságát, területe és lakossága tíz százalékkal meggyarapodott, Európa tizenhetedik áliamából tizennegyedik helyre lépett elő s megelőzi úgy terültben, mint né­pességben Oséh-Szlorvákiát, amely ed­dig a vezető állam szerepét játszotta a középeurópai térben. Az elmúlt esz­tendő ezért örökre ünnepi év marad Magyarország történelmében. Persze, nem mindent oldott meg, ha­nem számos föladatot hagy megoldat­lanul az új esztendőre. Külpolitikában, belpolitikában egyaránt. így például magyar területeinket visszakaptuk Cseh-Szlovákiától, de a teljes kibékü­lés szelleme még nem költözött a -bécsi határok tájékéra. Szomszédságunkban nyugtalanság van. Cseh-Szlovákia még mindig nem összekötő kapocs szá­munkra Lengyelország felé, hanem in­kább ék. A most kezdődő esztendő föl­adata, hogy ezt megváltoztassuk ne csak jószomszédi, d© egyenesen test­véri viszony jöjjön létre az egymásra utalt dunai nemzetek: a magyarok és a szlovákok, nemkülönben a magyarok é? a kárpátoroszok között. A csehek az elmúlt két évtized alatt elkövették azt a nem is annyira politikai, mint in­kább történelmi tévedést, hogy nem vették észre, nem akarták tudomásul venni azt, hogy a dunai népek érdekei párhuzamosak, tehát ezeknek a népek­nek nem egymás ellen, hanem egymás mellett kelj keresniök boldogulásukat. Mi nem akarjuk megismételni ezt a hi­bát s reméljük, hogy a most kezdődő esztendőben munkánkkal Észak felé el­érjük a dunai Loearnót. A belpolitikában a visszacsatolás éve rengeteg új problémát vetett föl. A lcgsiirősebb föladat a Felvidék harmo­nikus és egészséges bekapcsolása Ma­gyarország életébe. A visszaegyesítés. Ez a munka hétmérföldes léptekkel ha­lad is előre. Nemcsak a Felvidék ha­sonul hozzá az anyaországhoz, hanem az anyaország is alkalmazkodik a Fel­vidékhez. Eddig, megtörtént az egye­MUSSOLINI 1 négy pontja a spanyol kérdésben, négy pontja Franciaországgal szemben Chamberlain és Halifax római látogatásakor Mussolini mindenekelőtt a spanyol kérdést akarja megoldani Ifjabb spanyol nemzeti győzelmek a száraz­földön és a levegőben London, december 31. A Doily Mail római levelezője úgy értesül, hogy Mus­solini az angol miniszterek római láto­gatása során a spanyol kérdés elintézé­sét szorgalmazza a kövel-kozí ah.pon: 1. Hadivselőjogok megadása Franeo- nak. ’ 2. Biztosítékok arranézve, hogy sem Franciaország, sem más hatalom nem segíti Barcelonát. 3. Fegyverszünet ama biztosíték alap­ján, hogy sem bolsevista; sem szélsősé­ges szocialista kormányt nem ismernek el a Földközi tenger spanyol partvidé­kén. 4. Olaszország hazaszállítja még Spa­nyolországban maradt 15.040 légionáriu­sát. Franciaországgal szemben Musso­lini a következő követeléseket fogja Chamberlainnel közölni: 1. A tuniszi olaszok polgári jogállásá­nak szabályozása. 2. Szabad körzet Dzsibutiban. 3. P ndelkezés az Addisz-Abeba—Dzsi- fcui'i é 3vút-<><)}<l eürpiai s*sJ ászával. , 4. Részvétéi a Szuezi-csatoma igazga­tásában. Mussolini nem fogja Chamberlaint London, december 31. Kormánykörök­ben hangoztatják, hogy 02 angol kormány nem tartja kielégítőnek a burgosi nem-, zeti spanyol kormány válaszjegyzékét arra az angol jegyzékre, amelyben az an­gol kormány tiltakozását jelentette be amiatt, mert nemzeti spanyol légitámadá­közvetítésre kérni és rábízza, hogy a neki legjobbnak látszó barátságos tanácsokat adja Parisban. A Daily Express szerint Chamberlain a pápával token á nyenykiillel ywbb’toi- Iáról Fog * fBnáéaWözáff,* minthogy a Szentatya különösen érdeklődik:' a géniét* prszági menekültek sorsa iránt. sok alkalmával a köztársasági kikötök« ben horgönyzó angol hajókat megrongál­tak és. elsüllyesztettek. A Franco-kormány válasz jegyzéké­ben . megtagadja a kártérítés nyújtá­sát es nem hajlandó vizsgálóbizott­ság kiküldésére sem, mert álláspont­Anglia nem tajrtja kielégítőnek a burgosi váíaszt éi tés a pénzügy terén, a közigazgatás ban és az igazságszolgáltatásban. Át­vettük az anyaország szervezetét és jogrendjét. Ellenben szociális téren az anyaország hoz olyan reformokat, ame­lyek a mi állapotainkhoz való közele­dést jelentik. Ilyen volt a családvédő javaslat, a hivatalnokok pótlékáról szóló novella, ilyen volt a cukor és petróleum árának lényeges leszállítása. A továbbiakban egyesíteni kell a szo­ciális intézményeket, az aggkori nyug­díjat, a betegsegélyezést. Do a leg­nagyobb és leglényegesebb eltérés vau még a két jogrend között a választási rendszer tekintetében. Az egyesítésnek e téren a legóvatosabbnak kell lennie. Az egyenesen elképzelhetetlen, hogy a Felvidék népe egyszerűen lemondhatna arról a választási rendszerről, amely mellett két évtizeden át legszélesebb néptömegei ragyogó bizonyságot tettek nemzeti érzésükről és politikai érettsé­gükről. Mivel a jövő esztendőben min­denképpen esedékes a nép megkérde­zése, ezért a most beköszöntő új esz­tendő egyik legfőbb föladata lesz a ma­gyar választói reform megalkotása és pedig olyan szellemben, hogy az egy hajszállal se jelentse a felvidéki pol­gárok eddigi jogainak megcsökkenté- sét.. S ez a probléma történelmi misz- sziót ró a Felvidékre a magyar fejlő­désben, mert példaadó szerepet játszot­tunk az egész magyar nemzet előtt. A mi választójogunk bevált s a mi tömegeink is a legjobb vizsgát tették le a titkos választói jog mellett. A Felvidék szempontjából az új esz­tendő más tekintetben is döntő jelentő­ségű. Ebben az évben fog eldőlni, van-e és lesz-e úgynevezett felvidéki szellem és lesz-e Felvidéki Egyesült Magyar Párt. A felvidéki szellemi tör­ténelmi fejlődés eredménye a keresz­tényszocializmus és a magyar nemzeti gondolat harmonikus szintéziséből jött létre és egy nagyszerű fiatal szellemi gárda politikai szemléletét jelenti. Ez a fiatal gárda, több oldalról indult el: a probászkások a keresztény szellemet és a szociális népgondozást tűzték ki első pontnak, mások a nemzetmegtartó konzervatív nemzeti eszmét emelték magasra, a harmadik csoport a marxiz­mus dialektikáján nevelkedve a szocia­lizmustól indult el, de a magyar szó cializmusig, a nemzeti eszméig jutott el. Ezek ma egyetlenegy egységben, a felvidéki szellemiségben olvadtak össze, amelyet ezzel a három szóval fejezhe­tünk ki: ez keresztény nemzeti szocia Iizmus. Más ez, mint a hasonló anya országi mozgalmak, elsősorban módsze­rekben és harcmodorban más. Módsze­reit- és a meggyőzés dialektikáját a leg; kedvezőtlenebb politikai viszonyok közt fejlesztette ki g ez adja éppen módsze­reinek emelkedettségét. Nos, ez a gárda azt vallja, hogy ennek az igazán keresztényi, igazán nemzeti és igazán szociális szellemű tábornak történelmi hivatása van a magyar nemzet kebelé­ben. Egyetért abban a felvidékiség el­lenzőivel, hogy egy politikai mozgal mat nem lehet tájakhoz és földrajzi fo­galmakhoz kötni. Valóban nincs szük­ség külön felvidéki mozgalomra. Csak egész országra, szóló egyetemes magyar nemzeti mozgalomra. A felvidékiek is ezt akarják. Nem felvidéki, hanem or­szágos mozgalmat. A felvidéki Egye­sült .Magyar Párt a közeli napokban fogja újból megfogalmazni programját. Nos,- nem felvidéki, hanem országos programot fog adni. Ennek a pártnak a nevében régi örökségképpen ott van az „országos-* jelző. Ez a jelző most új értelmet fog kapni, országos pártnak kell lennie a szó legmagy’arabb értel­mében. Viszont a párt nevében eddig sem volt benne a „felvidéki“ jelző, nos, a jövőben sem lesz. Magyar párt lesz, egyetemes magyar pá.rt, amelynek ezt a-tábort nem. egyéni érdek és nem osz­tályérdek, hanem ellenkezőleg, a nem­zeti. önfeláldozásra való készség hozta össze. Mert tábora olyan időben és olyan körülmények közt toborzódot:, amikor áldozat volt baréos magyarnak lenni. Az északi magyarság áldozatos harcos fiai hívják majd egységes fa- lankszba az egész magyar nemzet min­den jóakaratú fiát., Ennek a tábornál:, amely az igazságtalanságok elszenve­dése idején edződött át az igazságosság bajnokává, a múlt hibáin okulva, egyetlen politikai hitvallása van: az igazságosság. A legkeresztényibb érte­lemben vett nemzeti igazságosság és szociális igazságosság. Másszóval: ke­resztény nemzeti szocializmus. A Gondviselés az elmúlt évben, Szent István ünnepi évében a véges emberi elme számára is szemléltetően érez­tette, hogy az igazság előbb-utóbb, do végül mégis győz s a szent évben meg­áldott bennünket a legnagyobb kincs­esei. a nemzeti fölszabadulás örömével. Adja Isten, bogy a most kezdődő új esztendő is az igazságnak, a tavalyi­tok hasonló történelmi igazságszolgál­tatásnak ünnepi esztendeje legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents