Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-01 / 1. szám

jfelvipeKi AgWhIRMP 1939 JANUAR 1. VASARNAP A törv. védj.-azbesztcement-gyártiniinok: mindenütt fqnyesea Díjmentes árajánlattal és egyéb felvilágosítással készségesen szolgál ETERNIT IVEK W HATOT UUOS BUDAPEST, V., BERLINI-TÉR 5. SZÁM. örömmel értesült a ,,Jose Luis Diaz“ le győ zéséről. Franco távirati úton mondott köszö­netét az ütközetben résztvett Vulcano ágyúnaszád parancsnokának, akit a katonai érdemrenddel tüntetett ki. A Vulcano legénysége együttesen ki­tüntetést kapott. Basiiti rcctte tengennagy fogja átnyújtani a kitüntetéseket a ten­gerészeknek. A vöröshadsereg ott parancsnokát kizárták a kommunista pártból ff Ateista sejteket“ szerveznek az orosz tengerészek között Párijj^deecvrikQr 31. Mint Moszkvából íkj KrylenkbCa, vöröshadsereg volt főparancsnokát, „Iwtlasdg és párterkölcs csorbítása“ miatt k\árták a pártból. A varsói lapok moszkvai tudósítói kozlik, hogy az orosz távolkeleti flotta politikai népbiztosai' Vladivosztokbau tanácskozást tartottaki, amelyen Volkov főnépbiztos arra hívta fel figyelmüket, hogy a flotta tengerészlegénysége még mindig nem részesül kellő felvilágo­sításban a vallás veszélyeire vonat­kozólag. A vallásellenes propagandát — szerinte — a flottánál elhanyagol­ták. \ Volkov ezután meghagyta az összes HV jók népbiztosainak, hogy ateista sejted két szervezzenek a tengerészek között és á vallásellenes propagandát haladékta­lanul kezdjék meg. Különösen az újon­cokat ajánlotta figyelmükbe. Ugyanakkor rámutatnak a tudódtok arra, hogy az analfabéták számát a szovjet eré­lyes tanügyi rendeletéi sem tudták csökkenteni Oroszországban. Még a vasutasok között is rengeteg az anal- „ fabéta. Az egyetlen Volga-kerületben 234.000 fel­nőttet kénytelenek a hatóságok elemi oktatásban részesíteni, de hogy ezeknek a tanfolyamoknak nincs valami nagy eredményük, azt az a tény is bizonyítja, hogy a tanfolyamot végzett emberele, mikor bizonyítványuk alapján megfe­lelő munkát vállalnak, legnagyobb rész­ben nem válnak be, mert alig tudnak olvasni. Sokan közülük még saját bizo­nyítványukat sem tudják kibetűzni. ja szerint a nemzeti légirajok nem szándékosan rongálták meg a szó­ban forgó angol hajókat. A burgosi kormány válaszjegyzékébeti leszögezte, hogy legitim háborús cselek­mények közben érték bombatalálatok az angol hajókat, Egyébként angol részről is elismerik, högy eddig egyetlen esetben sem lehetett bebizonyítani a nemzetiek felelősségét ilyen támadásoknál. Visszaverték tm%, nemzetiek a köztársasági ellentámadást Páris, december 31. A spanyol harcte­rekről érkező egybehangzó jelentések szerint a nemzeti csapatok folytatták győze­delmes előnyomulásukat. A nemzetiek főleg Bellaguer és Tremp arcvonalán értek el újabb sikereket. Az első védelmi vonalat Ballaguernél öt kilométer mélységben átszakították. A déli frontszakaszon Katalóniában szintén folytatták a nemzetiek előnyomulásukat és Grana­della városán túlhaladva elfoglalták Bobéra községek. A nemzetiek ezen a frontszakaszon átléptek a Canas- folyót, amelyen hidat vertek. Ler iáénál a köz- társaságiak ellentámadásba mentek át és déli irányban a Ségre-folyó mentén akartak előnyomulni. A köztársaságiak Borjas Blancas mellett szárnytámadás- sai be akarták keríteni a nemzetieket, ez a kísérletük azonban kudarccal vég­ződött. 1 J - v '■-» " A 'barcelonai hadi jelentés is elk.meri, hogy a nemzetiek Tremp' és -Baliagver városok mellett, továbbá aílScf)rc-íólyó mentén folytatták előnyomulásukat. A Bárcelonából érkező jelentések azt is közük, hogy # 1 a köztársasági kormány pénteken minisztertanácsot tartott, amelyen a Valenciából és Madridból visszatért miniszterek beszámoltak az ottani helyzetről. A kiszivárgott hírek szerint a visszatért miniszterek közöl­ték, hogy a két városban kétségbeejtő a helyzet s főleg a polgári lakosság helyzete tart­hatatlan, mert az élelmiszerinség egyre cúlyosbodik. Franco-pilóták győzelmes légi csatája Granadella felett Lcrida, december 31. Óriási arányú légi ütközet’ folyt lé Granadella fölött. Reggel fél kilenc tájban a köd leple alatt 70 köztársasági repülőgép a nemze­tlek állásai fölé repült, majc}' hirte­len lecsapva, gépfegyverrel /lőtt a nemzetiekre. Két nemzeti repülőraj azonnal felszállt és megütközött á köztársaságiakkal. Az eddigi jelentések szerint a légi harc­ban nyolc Curtiss és két Rata-gépet le­lőttek. Kilenc óra tájban a nemzetiek in­téztek légi támadást a köztársaságiak állásai ellen. Ki adta le a rakéta jelet, ami megindította a gibraltári ütközetet? London, tfecember 31. Gibraltári jelen­tések sgarint a ,Jőse Luiz Diaz“ köztár- saságpF spanyol hadihajó legénységét •ideiglenesen a gibraltári régi laktanyá­ban helyezték el. Mint ismeretes, a spanyol hadihajó a Franco-hajó- haddal folytatott tengeri ütközetben súlyosan megsérült és legénységének hét tagja meghalt, tizenkettő pedig sebesüléseket szenvedett. A legénység sértetlenül maradt tagjait a hadihajóról, amely mintegy ötven mé ternyire az angol partvidéktől zátonyra futott, Gibraltárba szállították. A gibraltári rendőrség egyébként erélyesen kutatja azokat a nemzeti érzelmű spanyolokat, akik állítólag rakétajelekkel közölték a Franco- hajóhaddal, hogy a köztársasági torpedóromboló felszedte horgonyát és kifutott a gibraltári kikötőből. Az egész nemzeti Spanyolország nagy SZEBB MÖGVfiR JÖVŐT BOLDOG ÚJÉVET tiuan a I Standard Japán legfőbb parancsolata uralmának biztosítása a Csendes óceán nyugati s részében Költője miniszterelnök a Távolkelet felszabadításáról Tokió, december 31. Konoje herceg mi­niszterelnök, valamint a kormány tagjai újévi üzeneteket intéztek a japán néphez. Konoje herceg többek között ezeket mondta: Minden egyes japán vállain az a fon­tos feladat nyugszik, hogy megszaba­dítsa a Távolkelet államait olyan bilincsektől, amelyeket akkor raktak rájuk, amikor Japán még a világ e részében nem tölthette be szerepét. Itagaki hadügyminiszter hangoztatta hogy Japán nagy katonai sikerei előfel­tételt nyújtanak a Kínával való megér­téshez. Ennek előjelei máris mutatkoz­nak, amennyiben Kínában lassanként egy kommunislaellcncs és japánbarát mozgalom alakul ki. A hadügyminiszter ezzel ka.i>csolatban óva intett bizonyos harmadik hatalmaktól, amelyek Csiang- kajseket további cllentállásra ösztö­kélik. Yonai haditengerészeti miniszter ki­jelentette, hogy Japán legfőbb pa­rancsolata uralmának biztosítása a . Csendes-óceán nyugati részében. A haditengerészet ina nagyobb felelőssé­get visel, mint valaha. Ezzel kapcsolat­ban a haditengerészeti miniszter új hajóépítósi programot jelentett be. A kínai minisz erePnök béketárgyalásokat sürget Japánnal Hongkong, december 31. Vangcsingvei kínai miniszterelnök kifejti Csiangkai- sekhez intézett levelében, hogy Konoye japán miniszterelnök kijelentése tulaj­donképpen csak a következő három köve­telést tartalmazza: 1. A japánok szabadon élhessenek Kínában és folytathassák üzleteiket. 2. Együttműködés a kommunisták ellen. 3. Gazdasági együttműködés. Az első pont —- folytatja Vangcsingvei azt a lehetőséget helyezi kilátásba Kína számára, hogy visszakapja nemcsak az északi tartományokat, hanem a háború alatt elvesztett területet is és Kinn nem­zeti fenhatósága és függetlensége fen- marad, A 2. pont csupán a kommunis­ták földalatti nemzetközi összeesküvése ellen irányul és ezért nem érinti Kína viszonyát a Szovjet Unióval kapcsolat­ban. A 3. pont elvben mindenesetre el­fogadható. Alapos meggondolás után — írja Vang csingvei — kívánatosnak látom, hogy a nemzeti kormány a fenti három pont alapján haladéktalanul eszmecserébe bocsát­kozzék a japán kormánnyal a béke helyreállítása ügyében. Ha a nemzeti kormány elfogadja ezt a három pontot a béketárgyalások alap jánl, akkor nyitva áll az út a megbeszé­lésekre. A béke azonban lehetetlen mind­addig, amíg a japán hadsereget nem vonják vissza teljesen Kínából. Kínai hivatalos körökben kételkednek az állítólagos VancsingvCi-féle kijelenté­sek valódiságában és arra utalnak, hogy ezt a kijelentést két olyan ember írta aid, akiknek nevét nem ismerik. Uj amerikai jegyzék Japánnak Washington, december 31, Grew, az Egyesült Államok tokiói nagykövete átnyújtotta a japán kormánynak az Egyesült Államok új jegyzékét. Összeül áss új jugossslúv Képviselőijáss Belgrád, december 31. A választási fős bizottság inár befejezte a december 11-én lezajlott választások összes jegyzőköny­veinek átvizsgálását. A főbizottság az ortodox karácsonyi ünnepek után, ja­nuár 10-ike körül közzéteszi a mandátu­mok végleges megoszlását. A képviselőház január 16-án ül össze és az elnökség és a bizottsági tagok meg­választása után azonnal áttérnek a költ­ségvetési vitára A költségvetés vitája mindössze egy hónapig fog tartani.

Next

/
Thumbnails
Contents