Felsőmagyarországi Hirlap, 1917. július-december (20. évfolyam, 50-99. szám)

1917-07-03 / 50. szám

50. sgflffl (2) FELSOMAGYAROMZAGI HIRLAF Kodd, julius 3. akarta mutatni, hagy érdekviták ét nem szavazhatnak. Ezzel a jegüag helytelen és taktikailag ügyetlen fel­szólalásával természetese* csak a saját pátjának ártott és a képviselő­testület 41 szavazattal 27 szavazott ellenében elfogadta Kincsessnék in ditványát. Nagy érdeklődés mellett tár­gyalta ezután a véres Braun Jánei- sál kötött szerződést, aki kőfejtő és homekkitermelő telepet fog létesíteni Torzsás mellett. A szerződés 2500— 12000 korona évi jövedelmet bizto­sit a város számára, de a vállalat fellendülése után 30—40000 korona évi jövedelemre is számíthatunk. A tárgysorozat többi pontját alig 10 képviselőtestületi tag jelen­létében tárgyalták le. HÍREK. — Kitüntetés, őfelsége megen­gedte, hogy gróf Mailáth József v. b. t. t., a sátoraljaújhelyi harctéri betegmegfigyelő állomás miniszteri biztosi minőségében kifejtett kiváló szolgálatainak elismeréséül a német osaszár által neki adomáayozett porosz királyi Vörös-Kereszt érem második és harmadik osztályát el­fogadhassa és viselhesse. YISZKETEGSÉGET rüht, sömört legbiztosabban el­mulasztja a Iíiirna zsir. Kis tégely K. 1'60, nagy tégely K. 3*—, családi adag K. 9 —, uta­sítással rendelhető: Dr/Flesch E. „Korona“ gyógytárából, Győr. <ffiinóottQ3 hány Töketer ebesen havi 40 K. fizetés mellett felvétetik. Katonai altlEéptal*«. öiei.éc.j c’^"> « kiadóhivatalban. király Födes Andor 65. gyalog-] A miniszterelnök Gálszécsen. Gróf Esterházy Móric minisz­terelnök tudvalévőén lemondott a tőketerebesi mandátumról, melyet a kerület polgársága neki ismét felajánlott és é a jelölést el i> fogadta és arról választókerületét nz alábbi távirat­ban értesítette : Őszintén ériett benső öröm mel vettem a töketet ebesi vá­lasztókerület polgárainak azon határozatát, hogy egyhangúlag jelöltek a kerület képviselőjé­nek. Midőn a nekem felaján­lott jelöltséget örömmel elfo­gadom, hálásan köszönöm sze­retett válj ztóim biza’mának és ragaszkodásának ez újabb meg*- nyilatkezását, hegy történelmi időkben nehéz körülmények között vállalt feladataim sike­res megoldása érdekében kérve a kerület polgárainak a jövő­ben is szives támogatását. Fo­gadják hazatiasaüdvözletem Gr. Esterházy, A választás napja még nincs kitűzve ugyan, de a készülődé­sek már javában folynak. E hó 8-án, vasárnap mondja el prog- rambessédét a minissterelnök Gálszécsen, és bisonyos, hogy ezen a napon nemcsak a terebeci kerület, hanem ae egéss ország figyelő tekintete feg Gálszécs felé fordulni, hol bizonyára nagyjelen tőségii politikai nyilatkozatok fog­nak elhaagazni. Esterházy vasárnap reggel ér­kezik Sáteraljaaj helyen keresztül Gálécsre szhal járás közönsége ne vében Nemes Sándor löszig, fogja üdvözölni. Délban mendja el programmbassédét a miniszterel­nök a nsgyszálló erkélyéről, az­után résztvess a tiszteletére ren­dezett diszebéden. A programmbeszéd iránt or­szágszerte méltó érdeklődés mu­tatkozik és a fővárosi sajtó kép­viselőin kívül bizonyára több elő­kelő politikus kíséri majd Ester­házy! kerületébe. Az ünnepélyből a vármegye közönsége is kiveszi részét; a megye minden részéből tömege­sen érkeznek jelentkezések a rend zőséghez. A kormányt támogató sátoraljaújhelyi pártok is képvi seltetik magukat és értesülésünk szerint az ő nevükben dr. Szír may István fogja a ministterelnö köt Udvözölai. •zredbe'i zászlóst hadnagygyá lép­tette elő. — Kinevezés. Grädig Lipót fő­mérnököt a helybeli államépitósssti hivatal főnökét műszaki tanácsossá nevezték ki. — jKozmai Kun Frigyes! június hó 27-én egy budapssu szanatór.uroban rövid szenvedés után 84 éves korá­ban elhunyt. Magas kora dacára mindvégig csodálatos «elletni fris Bőséggel végzett közhasznú tevé­kenységet. Nemc-ak városunkban, de az egész vármegyénkben tisztel­ték és nagyrabtcsülték az elhunyt tiszta jellemet, önzetlenségét és ritka korrektségét. Úri ember volta szó legnemesebb érrtolmében. Köz- gazdasági munkásságáért őfelsége nemesi rangra emelte. Egész életét a munkának szántéit«., Nincs is mó­dunkban elősorolni mindazon ál­latokat, melyeket az elhunyt betöl­tött. igazgatója volta Saujhelyi Ta karikpánztárnak, a vilianygyárnak gondnoka a Kasztenbeura tömegnek stb. Nagy elfoglaltsága mellett sze retottel foglalkozott a jótékonysági intézményekkel. Elnöke volt az Izr. Népkonyha egyesületnek és az Izr. Felruházó egyletnek, mslysk alatta teljes virágzásaak indultak. Egy köz hasznú élet záródott le Kozmái Kun Frigyes halálával. Emlékét sze­retette! fogják megőrizni, tisztelői. — Beiratások a föyymnáziumban. Az 1917.—1918 iskolai évre a nyil­vános tanulók felvétele julius hő 2 és 3-áu délelőtr 9-től 12 óráig fog eszközöltetni a kegyesrendiek vej.e tése alatt álló helybeli főgymná:*i- umban. — Halálozás. Pdlánkay Jenő a helybeli postahivatal segédtisztje 27 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Az előzékeny, kellemos modorú, munkás, törekvő tisztviselő korai halála széles körben őszinte részvétet keltett. — Vezető és kezelő kerestetik az Országos Hadigendoxó Hivatal sátoialjaujhelyi intézetében házi ke­zelésben lévő dehánytőssdéhes és kastinhox. Fizetés megegyezés sze­rint. Ajánlatok és személyes bemu tatkosásek aa intézet gondnokánál. Eredeti svéd gyártmányú WIKING aratógepeket, kaszáló, marokrakó és kévekötő gépeket szállít a JWagyar általános gépgyár R.-T. Budapest, VI., Váoi-ut 141. Telifon 45-15. Sürgönyeim: „Magobil.“ Nagy tartalékrész raktár. OOOGOOOOOO Veszek használt 11! t ) árajánlatot kér iiommy mii Budapest, V., Klotild-u. 22. o o o o o o Lényay-utczán az SS. számú ház •ladá. Értekezni ugyanott lohot. O O O O O O OOOOOOQOQ O jÄakulatura-papir könyvnyomdánkban kapható. A csodás hatású FÖLDES-féle ARGIT­SZAPPAN a modern szépségápolásnál nélkülflzhstetlen. Ezen teljesen lugmentes, leg­finomabb növényzsirokból ké­szült, kellemes szagu, kitünően habsó szappan igen kiadós, miért ■s osaládi használatra a leg­alkalmasabb. Pár nap alatt eltűnteit szeplőt, raájfoltot, mit- tesszert, pattanást. A pórusokat alaposan kitisztítja s biztos és gyors hatása folytán ugyssólván lamossa a bőr tisztátlanságát, úgy hogy nyoma sem marad a ssépség- hibáknak.Világhírét pedig annak köszönheti, hogy egyszersmin- denkorra elmu'asztja a szepltfket. Ára 1 20 fillér. Kapható minden gyógytárban s drogua-kereskedés ben. Hozzávaló Margit-Créms 1 20 és 2 40 K ás tégelyekben, Margit- Pouder 1 kor. 20 fillér. Gyártja; Hides Kelemen tííwsiartsi Árad. Menyasszonyi kelengye bevásárlásnál ajánljuk Szegő Sándor ruhaáruháxnak nagy fehérnemű osz­tályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak. Használjunk hadisegély póstabélgeget. MEGHÍVÓ.-5HK­cfi kereskedők, iparosok ás gazdák kiíeíszöveikezeie 1917. évi julius hó 15-én délután 5 órakor hivatalos helyiségében tartja 0 ÍgC. évi rendes közgyűléséi, | . melyre a szövetkezet tagjait tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. A jegyzőkönyv vezetésére és annak hitelesítésére 2 tag kijelölése. 2. Az igazgatóság évi jelentése. 3. A felügyelő-bizottság évi jelentése, a mérleg meg­állapítása, a felosztási tervezet jóváhagyása és a fclmentvény megadása feletti határozathozatal. 4. Három felszámoló-bizottsági tag választása. 5. A közgyűlés előtt 8 nappal az igazgatóságnak Írásban benyújtott és 10 tag aláírásával ellátott indítványok tárgyalása. Az alapszabályok 51. §. értelmében ezen közgyűlést a tagok határozatképességére való tekintet nélkül megtartjuk. Sátoraljaújhely, 1917. julius hó 2-án. / • ) Az igazgatóság. Petoils szerkeszti; Landesmann Miksa Nyomatott Landeafnann Miksa és Társa könyvnyomdájában SátoraJjiijhely

Next

/
Thumbnails
Contents