Felsőmagyarországi Hirlap, 1917. július-december (20. évfolyam, 50-99. szám)

1917-07-03 / 50. szám

Ara I 11 fillér, Ma im ük évfolyam 50. kím. Sáforaljaujhaly, 1917. Kedd, juliu* 3. POLITIKAI ÚJSÁG M«|Jalan minden szardán ás szombaton esto. Késiretekat vissza nan> »duct. Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5. Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál. FŐSZERKESZTŐ : Dr. HOLLÓ ANDOR Előfizetési ír : Egész évre 12 korona.félévre é korona. Negyei évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk Kormány és ellenzék. Hányszor halottunk a munka­párti uralom idsjében tetszetős elméleti fejtegetéseket a kormány éa ellenzék egymáshoz való vi­szonyáról a különösen az ellen­zék valóéi hivatásáról. Azt ma gyarázták akkor a hatalem bir­tokában levők, hogy a kormány- mánypárt és as ellenzék tulajdon­képpen ugyanazon törvényhozói tevékenységnek egymást kiegé­szítő munkásai s az elleaség par­lamenti rendeltetése nem a kor- mányalkotásek megakadályozásá­ban, hanem eszmekeltő, ellenőrző biráló működésében áll. Most pedig azt látjuk, hogy az ellenzékbe vonult munkapárt személyeskedik, s a kermánypreg ramm megvalósítását megnehezí­teni, tőt lehetetlenné tenni igyek­szik. tizei szemben a kormány ét­idéig nagy önmérsékletet, sőt ki- ■aéletetet és udvariasságot tanúsít a nem nyúl azokhoz az eszkö- sökhöt, amelyeket annak idején Kkuen-Háderváry használt volt az akkeri kealicióval szemben. Téved azonban az ellenzék, ha t kormánynak ezt a magatartást gyöngeségre magyarásza. Ester házy kormánya mindennek- előtt arról test tanúságot, hegy jobban, türelmesebben, ntél- tóságeaabban, helyesebben tnd élni a közhatalommal, semmint a munkapárt ax ellenzéket megillető szabadabb moigással. Emellett az uj kormány őszintén óhajtja s egyelőre még reméli is as ellen- lékkel való nermális visteny hely­reálltát, de nem a maga érdeké­ben, hanem azért, hegy a ma­gyar kötélét ezekben a rendkí­vüli időkben nyugedt, komely harmonikus éa roppant föladatai minél tökéletesebb megoldására képes legyen. A gyöngeség érzete azonban teljesen távol áll az Etterhásy keménytől, mely egyáltalában nem tekinti magát ideglenesnak, rövid életűnek, hanem rendület­lenül bisik benne, hegy gazdag pregrammját be fogja váltani, sőt mindaddig, amíg a azebb jövőért eped« nemset ügyeinek élén igazi hivatást teljesíthet. Gyöngeség? Ha as ellenzék ' ?m változtat eddigi magatartá­si, hamar meggyéxldhetik ar- \ hogy meanyire éppen az el­vezője a gyöngeaégnek az, ami ] kermányt kiválóan jellemzi a aminek birtokában minden tör vénye* eszközzel érvényt log sie rezni a nemzeti nagy érdekek sürgés parancsainak. Egy hatal­mas világáramlat ellenállhatatlanul követeli, nőit az egész nép ré­szesítését az alkotmányé* éleiben es as áramlat ragadja magával politikánk hajóját, amelyet kirá­lyunk meaisetekiatő szeme hely- benbagyólag kisér utján a amely nek kormánykerekénél kiváló fér- fiák őrködnek, hegy baj nélkül jussunk biztes révbe: ki erőtlen itt, ha nem csupán az, aki föl akarná tartóztatni eat a haladást? A Vörös-Kereszt egylet napja. R-'gi megszokott képek. Az utca sarkokon messze pirosló ernyők alatt, szépséges asszonyok, ieáoyek. mus- kára siető földsaagu parasztok, kényes urak, vérbsn, golyózáporban mag edzett hadfiak, esak az élet tavaszát ismerő tanuló gyermekek és mind­annyian egy cél, a legszebb hadi jótékonyság, a „Vörös-Kereszt“ szol­gálatában. * A sok büszke mediúák mellé oda sorakozott a maga names egyszerű­ségébe*, igénytelenül, mégis lágyon, nagyon sokat kifejezően, egy kerek tvartonlap, bizonyságául annak, hogy aki viseli, meg tudja értékelői hőseink önfelá'dosé hazaszeretetét, részt kér fájdalmaikban és tehetségéhez mértan igyeksaik enyhíteni a gelyóütötte sebek borzalmait. * A krisstusi szeretet, a testvéries együttérzés magasztos ünnepét jel­képeztek a vörös onyők alá össze- sereglett tömegek, a halomra hordott csengő, fényes koronák éa hirdették messze tsárnyalóau társadalmunk minden árnyalatának, minden alka­lomkor megnyilvánuló szeretetteljes támogatását, ragaszkodását, minden jótékony mozgalom lelkének, gróf Széchsny i-Wo'keustein Ernőuének irányában. A csupa ssiv grófnő és hires gárdája ezúttal aanak az egyletnek felvirágoztatása érdekében sorakozott, amely ma a legtöbb ssbet hoggoszt, legtöbb könnyet szárit fel, legtöbb vigaszt nyújt : a „Vörös-Kereszt“ érdekében. * Az erdemény csak egy lehet, hatalmasan nagy, méltó ahhoz az igyekezethez, amit hölgyeink eddig és ezúttal is a „Vörös Keresst“ ér­dekében vállvetve kifejtettek. Viharos jelenetekaváros parlamentjében A képviselőtestületülése. Örök igazság as a régi ma­gyar kósmeudás, hegy a hal a fejétől büdósödik. Mert ime, alig borult fel a pártközi béka a kép­viselőhátban, alig támadt fel ott a párthareok viharja, rövid né­hány nap alatt eljutattak a hul­lámok a vármegyeháza falai közé, csitörtökön pedig a városi kép­viselőtestület tanácstermét árasz­tották el, A felelősség terméaeteaen ez­úttal is a régi rendszert terheli, mely a maga törvénytelen esz­közeivel elyan feje tetejére állí­tott helyseteket teremtett, ame­lyekből lehetetleuaég nagyobb megrázkódtatások nélkül kiszaba­dulni. Formailag a jég osság és tör­vényesség kérdése ütközött össze a törvénytelenséggel önkénynyel a csütörtöki ülésen, lényegileg szemben a polgármesterkérdés volt a vihar magva és a mi tör­tént, az nem volt egyébb a kü­szöbön álló pelgármesterválaaz- tás elócsatárosásainál. Az eróknek abban a próbára- tételébe* határozettan a Farkas Andor pártja mutatkezott erő­sebbnek, mely az előcsatarezá- sokból győstesen került ki, tőt, hegy tovább fűzzük a stratégiai haaenlatot, még foglyokat is ej­tett. köztük törzstiszteket is, értve ezek alatt az Orbán-párt azon kipróbált vezér embereit, akik a csütörtöki ülésen még megjelen­tek pártjuk oldalain, de a szava­zástól már tartózkodtak. A vita ütközőpontja a Farkas Ander risszaheljestetésóről szóló értesítés veit, melyet a Dómján Klek és dr. Suirmay István vezetése alatt álló Farkai párt örömmel kiránt tu­domásul venui, míg a Nimethy Bér tálán vezetése alatt álló másik párt az egyszerű tudomásulvétel mellett harcéit. Hosszú vita után a képvi­selőtestület nagy szótöbbséggel el­határozta, hogy ürüld f»g­A Némethy vezetése alatt álló párt miude*esetre megérdemelte est a vereséget, mert egén magatartá­sából kitűnt, hogy még mindig azo nositja magát azzal a bűnös rend* sserrel, melyből a Farkas Andorral törtéűt váratlan, felháborító jHta- lanság kisarjadt. Hegy azok, akik Farkas Ander po'gármesterségét mindig elleaezték, nem örülnek visz- ssahelyeztetésének, ezen nem cse- dálkosunk. De hogy egyetlen ssét sem találtak annak az eljárásnak megbélyegezésére, melylyel egy tint viselőt négy esztendőn keresztül, kizárólag politikai okokból, a felfüg­gesztés szomorú bisonytalauságában hagytak, az még az ő részüktől is meglepő veit. Élénk vitára szolgáltatott alkal­mat ez is, hogy Kincttssy Pátert egysserüe* kihagyták a legtöbb adót fizetők névjegyzékéből. Az eset any- nyira feltűnő, hegy ha nem is téte- leszük fel a szándék osságot, azt mindenesetre követelnünk kell, hogy as ügy szigorú vizsgálat tárgyává tétessék. A képviselőtestület ezt ha- táreaatilag ki iz mondta. Mindezeket a kérdéseket elég izgalmas hangulatban tárgyalták, de legszenvedélyesebbé akkor vált a tauácskosss, mikor Kmcsezsy Péter és társainak arra at indítványára ke­rült a sor, mely lényegileg aat cé­lozza, hegy a képviselőtestületi ta- *•* választására és az általános tisztujitázra csak akkor kerüljön a zer, amikor a közigazgatási bíróság a kerületi beosztás tárgyában már döntött. Az iaditványozók álláspontját dr. Ssirmay István fejtettJti s a tör­vényből merített hatalmas érvekkel mutatta ki ez indítvány helyességét. Schiller Kálmáu az iaditvány- ellen beszélt, de a vita hevében el­tért a aála megszokott tárgyilagos­ságtó,, amiért elnöki rendreutasítá­sában is részesült. Kijutott ebből Dómján Eleknek is, aki. az indítvány mellett »állott ■ikra és az ellenpártet immorálisnak nevezte. Ha ai a megjegyzés ebben a formájában túlzott is veit, as as egy mégis kétségtelen, hegy az, amit Farkas Andorral müveitek és ami a Székely-rezsim alatt történt, az ezt a súlyos bírálatot feltétlonül meg­érdemli. így kellett értelmezni a Dnmjáa szavait és ebben a vonat­kozásban azokat minden jó érzésű városi polgár aláírja. Több izboa hozzászólt a tárgy­hoz Némethy Bertalan is, ■ ha si­kerűit is neki a hangulatot izsébbá hevíteni, a győzelmet az indítvá­nyoktól nem tudta elragadni. Mikor azután látta, hegy a képviselőtestü­let ellene van, akkor egy sikertele* akna rebbaatást kísérelt meg a tiszt­viselők ellen, akikről mindonáro* ki »»spunk mal ss&sna 2 «Mal .ttoW •Vf

Next

/
Thumbnails
Contents