Felsőmagyarországi Hirlap, 1909. július-december (12. évfolyam, 53-103. szám)

1909-07-03 / 53. szám

Tizenkettedik évfolyam. 53. szám. Sátoraljaújhely, 1909.________________________szombat, julius 3. POLITIKAI ÚJSÁG. Megjelen minden szerdán és szombaton este. Kéziratokat vissza nem adunk. Szerkesztőség: Kazinczy-utcza 2. Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál. LAPVEZÉR: MATOLAI ETELE. Előfizetési ár: POLITIKAI FŐMUNKATÁRS : Egész évre 10 korona. Félévre 5 korona. Negyed­Dr BÚZA BARNA évre 2 korona fillér. Egyes szám ára 10 fillér Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk. Rendületlenül. Irta : Búza Barna. orsz. képviselő. A hónapok óta vergődő ke­serves válság személyesen válta­kozó jelenségei sokakból megint azt a régi sóhajt csalták ki, hogy ime megint pusztít a magyarság évezredes átka, a visszavonás és pártoskodás. Mert sok minden körülmény olyan szint adott a helyzetnek, mintha az ország ve­zető pártja és többsége, a füg­getlenségi párt épen ezekben a nehéz napokban, amikor a súlyos küzdelmek a legszorosabb össze­tartást tennék szükségessé, belső viszályok és egyenetlenségek kö­zött vergődnék és mintha ez a párt, amelyre most vár a legsú­lyosabb, de talán a nemzetre nézve legértékesebb hivatás, épen érvényesülésének küszöbén indulna a felbomlás, megsemmisülés felé. Minden jó magyar embernek örömére a való tények ezeket a sötét látszatokat teljesen meg­cáfolták és szétoszlatták Most már tisztán láthatja mindenki, aki gondolkozni tud, de akinek gon­dolkozását a zavaros újsághírek is összezavarták, tisztán láthatja nem ujsághiradások kombinációi­ból, hanem a letagadhatatlan té­nyekből, hogy igenis a függet­lenségi párt egységesen és ren­dületlenül áll programmja mel­lett és híven követi ennek a programúinak érvényesülésén dol­gozó vezérét. Láthatja mindenki, akinek tisztánlátását nem tették még tönkre a rosszindulatú cél- zatos gyanúsítások és rágalmak, hogy nem a függetlenségi párt­ban volt lényeges ellentét és vi­szály, hanem hogy voltak sokan a függetlenségi párton kívül, a kik mindent elkövettek, hogy za­vart támasszanak a többségi párt­ban, mivel hogy nagyon vágytak az igy támadó zavarosban halász- gatm. Ilyenfajta elemek dirigálták azt a hetek óta tartó sajtóhaj­szát, amelynek célja volt folyto­nos makacs hazudozásokkal, rá­galmakkal és gyanúsításokkal egymás ellen uszítani a függet­lenségi párt tagjait s éket verni a párt és vezér közzé. Gonosz munkájuknak volt is némi ered­ménye, mert sok helyütt sikerült nekik a közönség gondolkozását teljesen összezavarni, úgyhogy ma a hazugságok szédítő tömkel- legében csak igen kevesen tud­ják megérezni a tiszta igazságot és sikerült nekik perfid aknamun­kájukkal bizonyos feszültséget támasztani magában a pártban s különösen a párttagok nagyrésze és a vezér között. Hogy milyen mesterségesen készített s meny nyire minden lényeges ok és alapnélküli volt ez a feszültség, azt fényesen bebizonyította a függetlenségi párt szerdai érte­kezlete és különösen az értekez­let után a pártköben lefolyt tár­salgás. Mint a hogy a hajnali ködöt szétoszlatják a felkelő nap suga- rai, úgy oszlatta el a félreértések és mondva csinált ellentétek mes­terséges ködét a vezér és párt­tagok személyes érintkezésének meleg és világitó sugara. Nem­csak az elmék értették meg újra egymást, hanem egymásra talál­tak és a régi szeretettel és egy­mással dobbantak össze a szivek; megbizonyosodott, hogy lehetnek árnyalati külömbségek a függet­lenségi párton belül, hisz az egy ilyen nagy pártnál egészen ter­mészetes dolog is, hanem minden árnyalat felolvad a vezér iránt való egységes érzésben, amely nemcsak a bizalomnak és ragasz­kodásnak, de mindenek felett az őszinte szeretetnek érzése is. Nem sikerült tehát a függeL lenségi párt külső jóakaróinak megbontani a párt egységét és megszüntetni azt a domináló és Magyarország egész jövőjére el­határozó erejű tényt, hogy a ma­gyar képviselőház abszolút több­sége a függetlenségi párt. Nem sikerült elhitetni Kossuthtal, hogy a párt egy része az ő személye ellen tör és nem sikerült elhi­tetni a függetlenségi párttal, hogy Kossuth hajlandó a párt pro­gramúját és különösen az önálló bankot elejteni, mert a pozitív tények mind a két irányban az ellenkezőt igazolták. Tény, hogy a függetlenségi párt egységesen kitart vezére mellett s tény, hogy Kossuth s az egész függetlenségi párt rendületlenül ragaszkodik az önálló bank programújához. Ha pedig ez igy van, akkor a küzdelem nem végződhetik, más­kép, mint a függetlenségi párt kormányra jutásával és az önálló bank diadalával. Azok az újságok, amelyek ed­dig a magyar sajtóban példátlan perfidiával és rosszhiszeműséggel vezették a függetlenségi párt szétrobbantására inditott hajszát, bizonyára tovább fognak hazudni ezután is. Tovább fogják hirdetni, hogy a függetlenségi pártban aknamunka folyik Kossuth ellen, tovább fogják ámítani az orszá­got azzal, hogy Kossuth hajlandó lenne az önálló bank elejtésével is megegyezni. De hogy ezek után találnának még az ország­ban épelméjű embert, aki hitelt ad ezeknek a gonosz célzatú ha­zug híreszteléseknek, azt alig hi­szem. Hagyjanak fel azok az újságok és az ő sugalmazóik az akna­munkával, mert világosan láthat­ják immár, hogy annak sikere semmikép sem lehet. A magyar hazafias közönség pedig fogadja és várja az ese­ményeket avval a megnyugvással, hogy midőn belső és külső, nyílt és titkos támadással szemben az fi sárospataki Rákóczi-várban.*) Irta: Markó Miklós. Az idén lesz kétszáz esztendeje, hogy a sárospataki várban 1709. év augusztus 13-án az utolsó napot töl­tötte dicsőséges fejedelmünk, II. Rá­kóczi Perencz, Beniczky Gáspárnak- Rákóczi titkárának naplója szerint: „szüntelen Írásokban ő Felsége fog­lalatoskodván, egész nap a Várban contineálta magát.“ Másnap Munkács várába utazott a felséges fejedelem s Sárospatakra visszatérni nem volt alkalma többé. A sárospataki vár s a hozzátartozó uradalom további sorsa ismeretes. A császáriak 1711- ben elkobozták, 1720-ban potom 200.000 forintért Trautson Lipót császári főudvarmesteré lett, kinek családja 1806-ban cserébe adta Sá­rospatakot Bretzenheim Ágost her­cegnek egy a Bodeni-tó mellett fekvő birtokáért. Az uj földbirtokos 1823 ban meghalt és fia, Perdinánd vette *) A cikkben foglalt tötténeti adatok néhai Dessewfly püspök és Divald Kornél munkából valók. át Sárospatakot. A teljesen megma- gyarosodott Perdinánd herceg 1855- ben halt meg és utána özvegye, Schwarcznberg Karolina hercegnő örökölte a pataki várat és a hozzá tartozó uradalmat. Az özvegy halála után 187(í-ban Windischgraetz Lajos herceg lembergi hadtestparancsnok, lovassági tábornok, később csapatfő­felügyelő vette meg a birtokot, akinek családja magyar indigeuá- tussal bir. A konzervatív érzelmű osztrák főur apja, Alfréd tábornagy, mint ismeretes, az 1848-iki szabad- ságharczban az osztrák császári ha­dakat vezette ellenünk nem nagy szerencsével, ő maga pedig mint dragonyos százados harcolt ellenünk és a győri csatában súlyos sebet kapott. 1870-ben egy lelkes magyar honleányt vett nőül, néhai Dessewffy Aurél grófnak, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia elnökének leányát: Valériát. Ez időtől kezdve az auliKus főur, ki testestől-lelkestől katona volt, gondolkozásában lassan-lassan megváltozott s kezdte a magyar fajt mint kiváló harcos anyagot nagyrabecsülni. Egyetlen fia, Lajos herceg Lembergben született, de már az elemi iskoláktól kezdve ál­landóan Sárospatakon, magyaros szel­lemben nevelkedett. Az öreg herceg a 90 es évek közepén fia nevelését egy minden tekintetben felvilágoso­dott és hazafias érzelmű katholikus papra, Gruska Lajosra bízta és a fiatal herceget, mint elsőosztáiyu gimnazistát e szavakkal adta át neki : — Tisztelendőséged neveljen fi­amból, mint a magyar főrendiház leendő örökös tagjából jó hazafit, ki a magyar nemzet nyelvét érti, hogy ne legyen olyan helyzetben, mint én, aki ha a főrendiház ülésén részt veszek, valamelyik szomszé­domtól kell megtudnom, hogy tulaj­donképpen igennel vagy nemmel kell-e szavaznom ? Gruska Lajos pápai kamarás mint nevelő fényesen megfelelt a bizalomnak, bár helyzete nagyon nehéz volt. Az öreg herceg azt, kí­vánta, hogy a fia két helyen vizs­gázzon : magyarul a kassai premon­trei főgimnáziumban, németül pedig a bécsi benczósek főgnáziumában, Lajos herceg mindamellett mindkét helyen jó osztályzattal érettségizett. Apja ugyan nem egyszer kifogá­solta, hogy a magyar nemzet törté­netét a nevelő nem az ő nézete sze­rint adja elő, Gruska lelkész azon­ban állásától való felmentését kérte, semhogy ő II. Rákóczi Perencz és az 1848/49-iki szabadságharcz törté­netét meghamisítva adja elő. A szigorú katona csak akkor nyugo­dott meg, mikor a vezérfonalul szol­gáló Horváth Mihály-féle „Magyar nemzet történe“-tét más két kiváló munkával hasonlították össze s mind­két történeti munka igazolta Gruska nevelő állítását. A széptehetségü, ritka akaraterejü és teljesen meg* magyarosodott fiatal herczeg életé­ből néhány érdekes dolgot mondott el e sorok írójának a minap egy Sárospatakon vendégségben lévő magyar főur. Sárospatak ura kezdetben tenge­résztiszt akart lenni, atyja kívánsá­gára azonban a katonai iskolák el­Nagymihályi Sör- és Malátagyár Részvénytársaság. Gyárt: Márciusi, Korona és Casinó sört Sátoraljaújhelyi főraktár: Egyesült Szikvizgyár és Sörnagyraktár, Justus-utcza. Zemplénmegyei képviseleteink : Mezőlaborcz, Sztropkó, Homonna, Varannó, Gálszécs, Királyhelmecz, Perbenyik és Szerencsen állandóan friss és zamatos sört szállítanak.

Next

/
Thumbnails
Contents