171869. lajstromszámú szabadalom • Új eljárás 1,8-natfiridinszármazékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. XII. 5. Elsőbbsége: Japán: 1974. I. 17. (007604/74) Közzététel napja: 1977. XI. 28. Megjelent: 1978. XI. 30. (Cl—1522) 171869 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 471/04 Feltalálók: dr. Mészáros Zoltán vegyészménök, Hermecz István vegyészmérnök, Vasvári Árpádné vegyész, Horváth Ágnes vegyészmérnök, Rittli Péter vegyésztechnikus, Mándi Attila vegyészmérnök, Budapest 22,5% 22,5% 20% 20% 7,5% 7,5% Tulajdonos: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Budapest Új eljárás 1,8-naftiridmszármazékok előállítására i Találmányunk ismert 1,8-naftridin-származékok, kö­zelebbről l-alkil-7-metil-4-oxo-1,4-dehidro-1,8-naftiri­din-3-karbonsavak új előállítási eljárására vonatkozik. Ismeretes, hogy az l-etil-7-metil-4-oxo-l,4-dihidro­-l,8-naftiridin-3-karbonsav a gyógyászatban felhasz- 5 nálható antibakteriális szer (1000892 sz. nagy-britan­niai szabadalmi leírás). A fenti szabadalom szerint e ve­gyületet 7-metil-4-oxo-3-alkoxikarbonil-1,4-dihidro-1,8--naftiridin alkilezésével és hidrolízisével állítják elő. A kiindulási anyag azonban igen nehezen tisztítható és 10 sok szennyezést tartalmaz; előállítása dietil-[(6-metil-2--piridil)-amino-metilén]-malonát Dowthermben (difenil és difeniloxid eutektikus elegye) végrehajtott ciklizálásá­val történik. A termikus gyűrűzárás során számos szeny­nyezés képződik, mely e kiindulási anyagból a végter- 15 mékbe kerül. A nagy-britanniai szabadalmi leírás sze­rint az etilezés 66%-os kitermeléssel játszódik le, a ka­pott termék azonban további jelentős tisztítást igényel. Az ismert eljárás további hátránya, hogy az etilezés rendkívül időigényes, több napon át végzett művelet, 20 ami az ipari méretekben történő megvalósítás szem­pontjából igen kedvezőtlen. Azt találtuk, hogy az (I) általános képletű l-alkil-7--metil-4-oxo-1,4-dihidro-1,8-naf tiridin-3-karbonsavak 25 tiszta állapotban, jó kitermeléssel oly módon állíthatók elő, hogy valamely (II) általános képletű vegyületet (mely képletben R1 jelentése hidrogénatom, 1—4 szénatomos alkil­vagy fenil-csoport; 30 R2 jelentése 1—4 szénatomos alku- vagy fenil-cso­port; Y+ jelentése piridinium-, pikolinium-, kinolinium­vagy izokinolinium-csoport; Z~ jelentése halogenid-anion; R3 jelentése a fent megadott) hidrolízisnek vetünk alá. A „halogenid-anion" kifejezés fluor-, klór-, bróm- és jód-anionra vonatkozik. Az „alkil-csoport" kifejezésen egyenes vagy elágazóláncú, 1—4 szénatomos telített alifás szénhidrogén-csoportokat értünk (pl. metil-, etil-, n-propil-, izopropil-n-butil-csoport). A hidrolízist előnyösen alkalikus közegben végezzük. Bázikus hidrolizáló ágensként alkálifémhidroxidokat (például nátriumhidroxidot vagy káliumhidroxidot) vagy alkáliföldfémhidroxidokat (például kalciumhidroxi­dot) vagy ammóniumhidroxidot vagy a megfelelő kar­bonátokat alkalmazhatunk. A hidrolízist semleges vagy savas közegben, továbbá vizes közegben valamely trialkilamin jelenlétében is el­végezhetjük. Trialkilaminként előnyösen trimetilamint vagy trietilamint alkalmazhatunk. Eljárásunk különösen előnyös foganatosítási módja szerint a (II) általános képletű vegyületet vizes vagy al­koholos, előnyösen etanolos nátriumhidroxid- vagy káliumhidroxidoldattal kezeljük. Az (I) általános képletű vegyületet a reakcióelegyből savanyítással izolálhatjuk. Ásványi savként előnyösen sósavat, szerves savként előnyösen hangyasavat vagy ecetsavat használhatunk. 171869 1

Next

/
Thumbnails
Contents