171369. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa,alfa-diaril-béta(terc-amino)- propanol-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 171369 á=% á=% Nemzetközi osztályozás: w Bejelentés napja: 1975. VII. 11. (TE—891) Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság 1975.11.26. (P 25 08 203.5) C 07 D 295/02 C 07 D 311/20 C 07 C 91/16 A 61 K 31/445 A 61 K 31/35 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VI. 30. Feltalálók: Dr. Behrendt Wilhelm A. állatorvos, Niederweimar, Dr. Stieh Bernhard vegyész, Marburg, Német Szövetségi Köztársaság. Tulajdonos: Temmler AG. Bázel, Svájc. Eljárás a,«-diaril-P-(terc-amino)-propanol-származékok előállítására i A találmány a,a-diaril-j3-(terc-amino)-propanol-szár­mazékok és ilyen vegyületeket hatóanyagként tartalma­zó gyógyszerkészítmények előállítására szolgáló eljá­rásra vonatkozik. Az olyan (I) általános képletnek megfelelő «,a-diaril- 5 -ß-(terc-amino)-propanolok, ahol az R1 és R 2 szubszti­túens halogénatomot, benziloxicsoportot, rövidszén­láncú alkil- vagy alkoxicsoportot jelent, az —N(CH2 ) n csoport pedig egy olyan telített N-heterociklusos cso­port, amely gyűrűbeli a nitrogénatomon keresztül kap- 10 csolódik, ismert vegyületek(l 021 846 sz. német szövetsé­gi köztársaságbeli nyilvánosságrahozatali irat). Ezek a vegyületek a köhögési ingert csökkentő gyógyszerkészít­mények hatóanyagai lehetnek. Az (I) általános képletű vegyületek ismert módon (a-dialkil-amino-etil)-aril- 15 -ketonokat aril-magnézium-halogenidekkel reagáltatva állíthatókelő. Helyettesített a,a-diaril-(ä-(terc-amino)-propanolokat ismertet M. M. Rajsner, E. Adlerová és M. Protiva (Collect. Chechoslov. Chem. Gommun. 28, 1031—43 20 [1963]). Az 1 275 062 sz. német szövetési köztársaság­beli szabadalmi leírás N-fenil-karbaminsav-(l,l-difenil­-2-piperidino)-propilésztert és ezek savaddíciós sóit is­merteti, mely vegyületek köhögéscsillapító hatásúak. Meglepő módon azt találtuk, hogy a (II) általános 25 képletű többszörösen helyettesített a,«-diaril-ß-(terc­-amino)-propanolok sós vizelethajtó hatásúak. A II általános képletben R'és R" jelentése valamely 1-—6 szénatomos, egyenes vagy elágazó szénláncú alkilcsoport; vagy R' 30 és R" a nitrogénatommal együtt adott esetben egy 5- vagy 6-tagú telített gyűrűt alkot, • .>,, R1 —R 5 egymástól függetlenül hidrogénatomot, 1—6 szénatomos, egyenes vagy elágazó szénláncu alkilcsoportot, 2 vagy 3 szénatomos alkenilcsor portot, 1 —4 szénatomos alkoxicsoportot vagy halogénatomot jelent, emellett két szomszédos szubsztituens együtt egy 5- vagy 6-tagú, egy vagy két oxigénatomot tartalmazó, heteröcikf lusos gyűrűt alkotható és ; R6 —R 10 egymástól függetlenül hidrogénatomot, 1-+-5 szénatomos, egyenes vagy elágazó szénláncú; alkilcsoportot, 1—4 szénatomos alköxieso-' portot, hidroxilcsoportot vagy benziloxicso­portot jelent. A II általános képletű vegyületek úgy állíthatók elő, hogy valamely (IV) általános képletű vegyület — ahol R6—R 10 , R' és R" jelentése a fenti — éteres oldalár magnéziumból és halogénezett, alkilezett anizol-vegyü-' létből — ahol az alkil-helyettesítők R1 —R 5 fenti jelen­tésének felelnek rneg — vagy a fenilgyűrűben halogénezett és alkilezett krománból —" ahol az alkil-helyettesítők R'—R5 fenti jelentésének fe­lelnek meg— vagy halogénezett, akilezett fenetolból — ahol az alkil­helyettesítők R1 —R 5 fenti jelentésének felelnek meg'w vagy •••: ! > • - ;­adott esetben 2 vagy 3 szénatoínos dibrómalkil- és meti­lén dioxicsoporttal helyettesített brómbenzol-vegyület­ből, vagy .;-.••• --: 171369

Next

/
Thumbnails
Contents