171340. lajstromszámú szabadalom • Új tiazol-származékokat tartalmazó peszticid kompoziciók, valamint eljárás azok hatóanyagának előállítására

MAGYAR SZABADALMI 171340 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Int Bejelentés napja: 1975.1. 3. (RO—816) Nemzetközi osztályozás: A 01 N 9/00 ipp Elsőbbsége: Franciaország 1974. I. 8. (74.00536) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL < Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VI. 30. Feltalálók: PERRONET Jacques mérnök, Párizs, TALIANI Laurent mérnök, Les Pavillons-sous-Bois, Franciaország Tulajdonos: Roussel Uclaf, Romainville (Seine-St. Denis), Franciaország Űj tiazol-származékokat tartalmazó peszticid kompozíciók, valamint eljárás azok hatóanyagának előállítására i A találmány új tiazol-származékokat tartalmazó peszticid kompozíciókra, valamint ezek hatóanyagának előállítására vonatkozik. Azt találtuk, hogy az új I általános képletű tiazol­származékok — ahol 5 A jelentése adott esetben ketonos oxigénatommal vagy 2—6 szénatomot tartalmazó alkoxikarbonilcsoport­tal helyettesített, 3—-5 szénatomot tartalmazó alkilén­lánc, és R 1—4 szénatomot tartalmazó alkilcsoportot jelent — 10 peszticid, közelebbről inszekticid és/vagy akaricid ha­tásúak, és így a mezőgazdaságban rovarok és/vagy atkák irtására hasznosíthatók. Az I általános képletű vegyületek inszekticid hatása a későbbiekben ismertetendő, közönséges muslicán 15 (Drosophila melanogaster), német csótányon (Blatella germanica), gabonazsizsiken (Sitophilus granarius), házilégyen (Musca domestica), Spodoptera littoralis hernyóin és a házilégy lárváin végzett kísérletekből egyértelműen látható. 20 Az I általános képletű vegyületek akaricid hatását babfonóatkán (Tetranychus urticae) végzett kísérleteink igazolják. A fentiek alapján a találmány peszticid kompozí­ciókra vonatkozik. A találmány szerinti peszticid kom- 25 pozíciók hatóanyagként 10—80 súly% mennyiségben legalább egy I általános képletű vegyületet — ahol A és R jelentése a fenti —, valamint a 100%-hoz szüksé­ges mennyiségben hordozóanyagot és/vagy felületaktív anyagot tartalmaznak. 30 A találmány szerinti peszticid kompozíciók ható­anyagát képező I általános képletű vegyületeket a talál­mány értelmében úgy állítjuk elő, hogy valamely II általános képletű vegyületet — ahol A jelentése a fenti — valamely III általáríos képletű klórtiofoszfát-származék­kal — ahol R jelentése a fenti — reagáltatunk valami­lyen bázikus anyag jelenlétében. A reagáltatáshoz alkalmazható bázikus anyagok közül megemlíthetjük például a kálium-karbonátot, nátrium-hidridet vagy trietil-amint. A reagáltatást vala­milyen szerves oldószerben, így például acetonban, acetonitrilben, tetrahidrofuránban vagy dimetil-for­mamidban végezzük. Bizonyos II általános képletű vegyületek a szakiro­dalomból ismertek. így például a 2,3,4,5,6,7-hexahidro­-benzotiazolin-2-on, 2,3,5,6-tetrahidro-4H-ciklopenta­tiazolin-2-on és a 2,3,5,6,7,8-hexahidro-4H-ciklohepta­tiazolin-2-on De Stevens és munkatársai cikkéből [J. Am. Soc, 79, 5263 (1957)] ismertek. A szakirodalomból nem ismert II általános képletű vegyületek előállíthatók egy alkil-tiokarbamát és vala­mely IV általános képletű vegyület — ahol A jelentése a fenti, Hal pedig halogénatomot jelent — kondenzá­lása útján. A találmány szerinti peszticid kompozíciók lehetnek porok, szemcsézett készítmények, szuszpenziók, emul­ziók, továbbá a hatóanyagon vagy hatóanyagokon kí­vül kationos, anionos vagy nem-ionos felületaktív anya­gokat tartalmazó oldatok. Ezek a készítmények hordo­zóanyagként tartalmazhatnak szilárd anyagokat, pél-171340 1

Next

/
Thumbnails
Contents