171223. lajstromszámú szabadalom • Borostyánkősavoximid-foszforsavésztereket tartalmazó rovarirtószerek és eljárás a hatóanyagok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 171223 «B» Bejelentés napja: 1974. XII. 3. Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság 1973. XII. 5. (P 23 60 493.5) (BA—3174) Nemzetközi osztályozás: C 07 F 9/18 A 01 N 9/36 Közzététel napja: 1977. VII. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. VI. 30. Feltalálók: dr. Kiehs Kari vegyész, Lampertheim, dr. Adolphi Heinrich biológus, Limburgerhof, dr. Huber Rolf vegyész, Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: BASF Aktiengesellschaft cég, Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Borostyánkősavoximid-foszforsavésztereket tartalmazó rovarirtó­szerek és eljárás a hatóanyagok előállítására i A találmány hatóanyagként borostyánkősavoximid­-foszfórsavésztereket tartalmazó rovarirtószerekre, vala­mint a hatóanyagok előállítására vonatkozik. Ismeretes, hogy az 0,0-dietil-borostyánkősavoximid­-tiofoszfátot rovarok irtására használják (962 608 számú 5 német szövetségi köztársasági szabadalmi leírás), de hatása gyenge. Azt találtuk, hogy az I általános képletű szubsztitu­ált borostyánkősavoximid-foszforsavésztereknek — eb­ben a képletben X kénatomot, R11—4 szénatomos alkil- 10 csoportot, R2 1—4 szénatomos alkoxi- vagy fenilcso­portot, R3 1—10 szénatomos alkil-, fenil- vagy benzil­csoportot, R4 hidrogénatomot vagy 1—4 szénatomos alkilcsoportot, R5 és R 6 hidrogénatomot jelent, vagy R3 és R 4 a köztük levő szénatommal együtt 5- vagy 15 6-tagú cikloalkilgyűrűt alkotnak — 0,02—90 s% meny­nyiségben tartalmazó szereknek kiváló rovarirtó hatá­suk van. Az I általános képletű új hatóanyagokat úgy állíthat­juk elő, hogy egy II általános képletű foszforilozó-szerrel 20 — ebben a képletben R1, R 2 és X a fenti jelentésűek, és Hal halogénatomot, előnyösen klór- vagy brómatomot jelent—egy III általános képletű szubsztituált borostyán­kősavoximidet — ebben a képletben R3, R 4 , R 5 és R 6 a fenti jelentésűek — alkálisója alakjában vagy sav- 25 megkötőszer jelenlétében reagáltatunk. A szubsztituált borostyánkősavoximidet, illetve alkáli­sóját, előnyösen nátriumsóját szubsztituált borostyán­kősavdiészternek hidroxilaminnal, adott esetben alkal­mas vegyület, például nátriummetilát jelenlétében vég- 30 zett reakciójával állíthatjuk elő. A reakciót az [A] reak­cióséma szemlélteti, ahol R3 , R 4 , R 5 és R 6 a fenti jelen­tésűek, és R kevés szénatomos alkilcsoportot jelent. A nátriumsóhoz savat adva a szubsztituált borostyán­kősavoximid leválasztható. A megfelelően szubsztituált borostyánkősav-anhidridből is kiindulhatunk, és ebben az esetben G. Zinner, Arch. Pharm. 301, 776 (1968) módszerével analóg módon járunk el. A szubsztituált borostyánkősavoximidek előállításá­hoz használt szubsztituált borostyánkősavdiészterek, illetve borostyánkősav-anhidridek és borostyánkősavak az irodalomból ismertek. A hatóanyagok előállítását előnyösen savmegkötő­szerek jelenlétében végezzük. Savmegkötőszerként első­sorban alkálifémkarbonátokat, -alkoholátokat, -hid­roxidokat vagy szerves bázisokat, például piridint vagy trialkilaminokat használhatunk. Az említett szubszti­tuált borostyánkősavoximidek alkálifémsóit is reagál­tathatjuk az említett foszforsavhalogenidekkel. A reak­ciót előnyösen iners szerves oldószerben, 0 és 150 C° között, előnyösen 30 és 130 C° között végezzük. Oldó­szerként elsősorban ketonokat, benzolt, toluolt, xilolt, dioxánt, nitrileket, például acetonitrilt vagy propionit­rilt, továbbá dimetilformamidot, dimetilszulfoxidot vagy szerves savak észtereit használhatjuk. A kiindulási anyagként használt foszforilezőszerek ismertek. Az új foszforsav-észterek kristályosak, vagy színtelen és vöröses színű olajok, amelyek vízben nehezen oldód-171223 1

Next

/
Thumbnails
Contents